Избираеми дисциплини /анотация, кредити, преподавател/ 1 курс, 1 семестърстраница1/3
Дата04.11.2017
Размер416.54 Kb.
#33848
  1   2   3
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

/АНОТАЦИЯ, КРЕДИТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛ/

1 курс, 1 семестър

Антични правни системи - 3 броя ECTS кредити, 1 курс, 1 семестър, проф. д-р Малина Новкиришка
Курсът запознава студентите с основните институти на правните системи на Древния Изток, Гърция, Индия, Китай и Древния Рим. Проследява се развитието на публичното и частното право, взаимодействието между публичната власт и правната регламентация, ролята на обичаите, религията и другите неюридически регулатори на човешкото поведение в античното общество. Специално внимание се отделя на политическите и правни възгледи в отделните антични държави, които в повечето случаи предопределят правното регулиране.

Студентите се запознават и с изворовия материал за античните правни системи, със законодателната техника, правоприлагането и пр. според запазените извори. Дисциплината има за цел да формира знания за развитието на правната система като част от развитието на човешката цивилизация, за постепенното оформяне на механизмите на правно регулиране, разделянето на публичното и частното право на отрасли, формирането на правните институти, както и на понятията за право, справедливост, добросъвестност, принуда и пр.


Икономика - 3 броя ECTS кредити, 1 курс, 1 семестър, доц. д-р Аксентия Замфирова, гл.ас. Даниела Стамболиева
Курсът по Икономика има за цел да запознае студентите с микро- и макроикономиката като раздели на съвременната икономическа теория, с принципите и основните модели на поведение на индивидите, семействата, домакинствата, фирмите и държавите. Усвояват се основни икономически понятия, категории и пазарни закономерности. Проследяват се логиката на стопанско поведение от гледна точка на икономическата ефективност, конвенционални и съвременни икономически модели и политики. Студентите се запознават с актуални проблеми на прехода към пазарно стопанство у нас и в глобален план. Авторът се стреми да съчетае количествения с качествения анализ и икономическото със социалното мислене.
2 курс, 3 семестър

Юридически лица с нестопанска цел - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 3 семестър, доц.д.ю.н. Красен Стойчев
Учебната дисциплина “Юридически лица с нестопанска цел” има ярко изразена цивилистична насоченост. Тя следва логиката и структурата на ЗЮЛНЦ. Последователно се разглеждат общите въпроси на юридическите лица с нестопанска цел, а след това – на сдруженията и фондациите (понятие, учредяване, преобразуване, прекратяване, имущество, управление и др.). Внимание се отделя и на качествено новото им деление на такива за осъществяване на общественополезна дейност и на такива в частна полза. При преподаването се използват както български, така и чуждестранни теоретични изследвания, а също и съдебна практика.

Дисциплината има и определена практическа насоченост, доколкото цели да подготви студентите за регистрацията, управлението и други конкретни действия, свързани с юридическите лица с нестопанска цел.


Римско публично право - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 3 семестър, проф. д-р Малина Новкиришка

Курсът запознава студентите  с взаимодействието между публичната власт и правната регламентация в историята на римската държава и с основните институти на публичното право в Древния Рим. Проследява се неговото развитие от създаването на римската държава до управлението на Юстиниан, както и елементите на приемственост във Византия и в ранно-феодалните държави в Западна Европа. След като са изучили римското частно право, студентите се запознават и с  основните институти на публичното право, със законодателната техника, правоприлагането и пр. според запазените извори. Дисциплината има за цел да формира знания за развитието на публичното право в исторически и правно-догматичен план и за оформяне на знания за основните тенденции и класическите модели в развитието на публичното право в Европа. Тя е въведение към усвояването на публично-правните дисциплини, преподавани в магистърските програми по право, но може да се впише и в курсовете и програмите по публична администрация, международни отношения, европеистика и пр.Публична администрация - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 3 семестър, доц. д-р Иво Христов
Основна цел на дисциплината е да формира знания за това как е изградена и функционира администрацията като цяло и като отделни административни организации, както и каква е връзката между право и администрация. След успешно завършен курс се очаква студентите да:

- са запознати с теоретичните концепции, подходи и модели в организационните структури;

- изградят познания за нормативната основа, ролята и механизма на публичната администрация в съвременните условия;

- усвояват знания в практическото функциониране на държавния административен апарат;

- научават да анализират важни институции и механизми на държавната администрация;

- усвоят разбирането, че администрацията не е само система от формални правила, процедури и ограничения, а набор от възможности и инструменти, които се ползват за постигане на творчески цели в обществото;

- изградят управленски, мениджърски и организационни умения.
Конституционно правосъдие - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 3 семестър, проф. д-р Емилия Друмева
Съдържанието на лекционния курс по «Конституционно правосъдие» е структурирано в няколко основни теми. В рамките на тази учебна дисциплина студентите по право изучават реалното приложение на принципа за върховенството на Конституцията и по-точно неговата институционализация в лицето на Конституционния съд на Република България, прилагащ конституционното право като юстициабилен правен отрасъл; изучава се функционирането на съда и преди всичко – неговите актове и тяхното действие. Студентите получават необходими и полезни теоретични и преди всичко практични знания за бъдещата им професионална кариера.
Парламентарно право - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 3 семестър, гл.ас. д-р Христо Паунов
Учебната дисциплина «Парламентарно право» изучава основни въпроси, касаещи парламента на Република България. Разглеждат се въпроси, свързани с устройството, организацията и функциите на Народното събрание като висш държавен конституционен орган, осъществяващ законодателната власт в страната.

На студентите се преподават полезни и практическа знания, като им се посочва и литература от правната класика, както и от по-ново време.

Съдържанието на лекционния курс по «Парламентарно право» е структурирано в няколко основни теми. То започва с въведение за предмета и източниците на парламентарното право право и същността на парламента и парламентаризма. Следва същината на изложението: парламентът като „народно представителство“ и като държавен орган; структура и легислатура на парламента; конституиране на Народното събрание и правилник за дейността му; сесии, заседания и пленарни дебати в НС; законодателни, контрални, бюджетни и други правомощия на парламента; Великото Народно събрание в съвременния български конституционен модел.
2 курс, 4 семестър

Правен режим на вероизповеданията - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 4 семестър, доц. д-р Петя Неделева
Европейските принципи и ценности на обединена Европа наложиха нов мултиетнически модел на съвременното общество. Една от основните му характеристики е религиозната толерантност към неговите членове. Това предполага създаване на условия членовете на обществото да изповядват своята религия и да следват своите ритуали, стига това да не нарушава правата на останалото население и нормативната уредба.

Още от античността религиозните норми се преплитат със светското законодателство. Своеобразната природа на религиозните норми запазила своите отличителни черти, но в общата система на правото религиозните и светските норми са естествените съставни части на едно цяло.

Необходимостта от дисциплината „Правен режим на вероизповеданията“ се обуславя от българската и международна нормативна уредба и практика в областта на вероизповеданията. Дисциплината обхваща въпроси от областта на историята на държавата и правото, държавната политика и международната нормативна уредба и практика.

В нея са обособени няколко тематични направления:  • историко-правен преглед на различните вероизповедания, въвеждане на основни понятия, свързани с вероизповеданията; основни източници; видове вероизповедания;

  • нормативна основа на вероизповеданията в България – анализ на съвременната българска нормативна уредба, както и проследяване на нейното историческо развитие; обхваща основни въпроси, приоритетно решавани на базата на религиозните норми в областта на семейните, наследствените отношения, наказателно право и др.

  • сравнително-правни и приложни аспекти на правния режим на вероизповеданията, анализ на видовете режими за регулиране на вероизповеданията, сравнителен анализ с българското законодателство;

Студентите от Юридическия факултет ще получат знания за историческото развитие и уредба на вероизповеданията, различните държавни режими по отношение на вероизповеданията, съвременната правна уредба, свързана с регистрацията, собствеността и дейността на вероизповеданията, йерархична структура и управление на вероизповеданията. При изучаването на дисциплината се използва историко-правния и сравнителен метод, които спомагат за изучаването и обяснението на отделните институти и елементи свързани с вероизповеданията, както в миналото така и в настоящето, сравнени с опита и изискванията на общоевропейското законодателство в тази насока.
Сравнително конституционно право - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 4 семестър, проф. д-р Емилия Друмева

Учебната дисциплина «Сравнително конституционно право» изучава основни институти на конституционното право, представени в сравнителен план и разглежда въпроси, свързани с устройството, организацията и функциите на държавата и висшите държавни органи в държавите по света.

На студентите се преподават полезни и практически знания, като им се посочва и литература от правната класика, както и от по-ново време.

Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще знаят ключови юридически понятия; систематизирани познания за чуждестранните правни системи; актуалното състояние на изучавания правен отрасъл; същностни харакеристики на редица правни институти.

Студентите ще могат да правят характеристика на основните елементи; да анализират отделните правни институти в Сравнителното конституционно право; да ползват ефективно от различните източници на правото информация за подготовка и изменение на законодателството.
Обичайно право - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 4 семестър, доц. д-р Петя Неделева
Целта на учебната дисциплина «Обичайно право» е да запознае студентите от втори курс на специалността “Право”, редовно и задочно обучение, с най-продължително съществувалото право – като се започне от преддъръжавния период и се достигне до наши дни. В този смисъл обичайното право е продължение и конкретизация на изучавана в първи курс дисциплина “История на българската държава и право”, още повече че много от елементите на обичайното право са били включвани в официалното държавно законодателство, а в периодите на чуждо владичество обичайното право е било основното и най-масово прилагано законодателство сред населението.

Съдържанието на учебната дисциплина включва два основни дяла – форми на организация и видове обичайно право. Първият дял разглежда развитието на общината през различните исторически периоди, еснафите и другите форми на организация, видовете семейства, т.е. средата, в която се оформя и битува обичайното право. Вторият дял разглежда отделните видове обичайно право – семейно, вещно, наследствено, договорно, наказателно и съдебно, проследени както през българското средновековие, така и през периода на османското владичество. Прави се и съпоставка между обичаите на различните общности, живеещи на територията на българската държава – евреи, арменци, мюсюлмани, роми и др. В края на дисциплината се търси приложението на обичайното право в съвременността (търговски обичай, обичаи при сключването на брак, раждането на дете и др.).


Дипломатическо и консулско право - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 4 семестър, проф. д-р Емил Константинов
Избираемата дисциплина “Дипломатическо и консулско право” цели да даде знания на студентите относно този специфичен дял на международното право, да задълбочи придобитите знания при изучаване на дисциплината Международно публично право. Студентите се запознават с възникването и еволюцията на дипломатическите и консулските отношения, с видовете и структурата на дипломатическите и консулските представителства; с дейността на дипломатическите и консулските представителства. Те изучават привилегиите и имунитетите на дипломатическите и консулските представителства, както и привилегиите и имунитетите на международните служители. Особено внимание в дисциплината се обръща върху консулските представителства. При изучаването на отделните видове дипломатически и консулски представителства в учебната програма е поставено ударение върху създаването и прилагането на Виенските конвенции, уреждащи материята ва тази област. Студентите се запознават със Споразумението от Шенген и Конвенцията за прилагането му.

Наред с дейността на консулските представителства студентите придобиват знания относно визовата политика на РБългария и нейното вътрешно дипломатическо и консулско право. Студентите се запознават с много практически въпроси и казуси.


Мироопазващи операции и регионална сигурност - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 4 семестър, проф. д-р Надя Бояджиева
Учебната дисциплина «Мироопазващи операции и регионална сигурност” има за цел да даде знания на студентите за основнте теоретични модели на мироопазващите операции /с мандат, даден от ООН /, които са един от най-важните и нови елементи в концепцията за колективното използване на военна сила в годините на Студената война /1948 – 1991 г./ и след нея. Ще бъде акцентирано върху ролята на МОО за изолирането на някои конфликти от съперничеството между свръх-държавите. В периода след края на двуполюсната система ще бъде отразена ролята и на проведените от другите международни организации МОО /ЕС, ОССЕ, НАТО/ и тяхното сътрудничство с цел съхранвяване на регионалния и световния мир.

Студентите ще бъдат запознати със съвременните заплахи и проблемите на сигурността в съвременния свят, които изискват създаването на по-жизнеспособни и ефективни механизми за разрешаване и предотвратяване на конфликтите от традиционната концепция за мироопазването.


3 курс, 5 семестър
Международно правосъдие – 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 5 семестър, проф. д.ю.н Цветана Каменова

Учебната дисциплина „Международно правосъдие” цели да запознае студентите от трети курс, специалност „Право”, редовно и задочно обучение с тази най-динамично развиваща се през 21 век част на международното право.

При изучаване на учебната дисциплина студентите придобиват знания относно:

- международния арбитраж като способ за разрешаване на спорове;

- възникването и развитието на международното правосъдие в Обществото на народите;

- юрисдикцията на Международния съд на ООН като един от главните органи на ООН;

- международните наказателни съдилища – ад хок съдилища, създадени от Съвета за сигурност на ООН (Международния трибунал за бивша Югославия и Международния трибунал за Руанда);

- смесените международни наказателни съдилища: за Сиера Леоне, Камбоджа, Ливан;

- функционирането на Международния наказателен съд, както и относно престъпленията геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления, определени от Римския статут за Международния наказателен съд;

- изпълнение на наказанията, наложени от международните наказателни съдилища;

- Международния трибунал по морско право със седалище в Хамбург и неговата юрисдикция.
Нормотворчество - 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 5 семестър, проф. д-р Емилия Друмева

В лекционния курс по „Нормотворчество” се поставя акцент върху спецификата на различните видове правно-нормативни актове – тяхната юридическа сила, ранг и съотнасяне.

Дават се ценни практически познания за строежа на нормативните актове и за правилата относно отделните видове видовете правни разпоредби. Обръща се внимание и на способите и правилата, по които се изготвят проекти за нормативни актове от законодателната и изпълнителната власти. Студентите изучават и как се извършва удостоверяването и обнародването на нормативните актове.

Разглеждат се съвременните тенденции в законодателната техника.

Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще знаят ключови юридически понятия; системата и йерархията на правно-нормативните актове; основни правни категории на “правовата държава”; актуалното състояние на нормотворчеството; принципни положения на прилаганата нормотворческа техника.

Студентите ще могат да правят характеристика на основните елементи на всеки правнонормативен акт; да анализират отделните правни конструкции на законодателната техника; да изготвят проекти за закони и др. актове ; да анализират действащото нормотворчество и да търсят решения за рационализирането й de lege ferenda.


Екологично правообща част; 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 5 семестър, проф. д-р Георги Пенчев

Целта на учебния курс “Екологично право: Обща част” е да даде на студентите от Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” основни познания за правните аспекти на опазването на околната среда в Република България. Вниманието е насочено към проблеми с по-цялостно значение за природозащитната дейност на отделните правни субекти, както и общотеоретични екологоправни проблеми.


Екологично правоспециална част; 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 5 семестър, проф. д-р Георги Пенчев

Целта на учебния курс “Екологично право: Специална част” е да даде на студентите от Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” основни познания за правните аспекти на опазването на околната среда в Република България. Разглеждат се правни проблеми, свързани с опазването на отделните природни ресурси, както и на околната среда от замърсяване и увреждане, причинено от специфични значими дейности.


Съдебен превод - 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 6 семестър,

проф. д-р Людмила Илиева
Курсът си поставя за цел да запознае студентите с особеностите на съдебния превод, разглеждан като превод в областта на правоприлагането изобщо. Специално внимание е отделено на отношението език-право, на проблемите на правната лингвистика и юридическия превод, на спецификата на превода в гражданския, наказателния и административния процес. В центъра е поставена фигурата на преводача като посредник не само между езици, а главно между култури.

Идеята е студентите да се запознаят с начина на провеждане на разпит в полицията и на съдебно заседание с участието на чужденец, неразбиращ български език. Анализират се отношенията между разследващия, съдията, прокурора, адвоката и преводача, етичния аспект на тези отношения, какво е характерното за тях, какво трябва да се очаква и изисква от преводача, какви са особеностите на съдебните процеси с международен елемент. Разглежда се връзката между правата на човека и превода и отражението й в международното право и в националното законодателство. Курсът е илюстриран с примери от големи международни наказателни процеси с превод – Нюрнбергския процес, процесите в Йерусалим срещу Адолф Айхман и Иван-Джон Демянюк, делото за атентата срещу папа Йоан-Павел ІІ в Рим, процесът в Хага за бивша Югославия и други.

Стратегическото разположение на България като външна граница на Европейския съюз поставя въпроса за бежанците, за международните стандарти за защита на бежанците, за правния им статут според българското законодателство и отношението към тях, където неизменно присъства фигурата на преводача Същевременно конфликтите в международните отношения нерядко изваждат на преден план и фигурата на военния преводач, съответно неговия правен статут и работата му в извънредни условия. За съдебното производство е от значение да се познават и особеностите на процесите с участие на глухонеми лица и ролята на жестомимичния превод.

Курсът дава основни познания за работата на юриста с чужденци, в процеси с международен елемент в националните съдилища и в чужбина, както и в други области на контакт на чуждия гражданин, невладеещ български, с държавните органи.


Административно правосъдие - 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 5 семестър, проф. д-р Иван Тодоров, доц.д-р Богдан Йорданов
Целта на лекционния курс е да даде на студентите от Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” надграждане върху основния курс по Административно право и административен процес, преподаван в 3 семестър/2 курс, като се наблегне на съдебните производства по оспорване на административните актове и техните особености. Дисциплината е избираема и се записва от студенти с подчертан интерес към публичното право въобще и административното право в частност. Дисциплината трябва да отговори на техния интерес чрез по-задълбочено изследване на историята на административното правосъдие в България, поглед към неговото бъдеще и по-задълбочено, отколкото в задължителната дисциплина „Административно право и административен процес“ излагане на детайлите относно административните производства. Прави се детайлен анализ на практиката на Конституционния и Върховния административен съд.
Изборно право - 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 5 семестър, проф.д.ю.н. Веселин Цанков
Предложената програма цели по-добро изясняване на същността на избирателните процеси и ролята им за обществения живот, правилното им възприемане, като специфична част от публичните обществени отношения с аспект права на човека и национален интерес и може би за най-важното – формиране на необходимата нагласа за необходимостта да се гласува. Представена е реалната фактическа ситуация по отношение на изборния процес, както в исторически аспект, така и настоящите особености. Подробно внимание се отделя на правната уредба, съдебното обжалване и технико-организационните аспекти на проблемите. Представят се съвременни модели на избирателни системи по света, а също така и конкретните тенденции за развитие в Република България.
3 курс, 6 семестър
Международно наказателно право - 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 6 семестър, проф. д-р Йордан Айдаров
Международното наказателно право е вече обективен /позитивен/ правен отрасъл, чието изучаване е особено необходимо от всички правоведи в света. Главно достойнство е фактът, че международното наказателно право е и институционализирано в създадения под егидата на ООН постоянно действащ Международен наказателен съд. Република България е активен участник в разработването и утвърждаването на Международния наказателен съд със седалище в гр. Хага, Холандия. Чрез дейността на Съда се допълва ролята на националното законодателство и правосъдие в борбата срещу международните престъпления.

Целта на курса е да обогати правния мироглед на обучаваните, като те бъдат запознати с най-тежките форми на международната престъпност - престъпленията против мира и човечеството /агресия, геноцид, апартейд, военни престъпления/. Международната престъпност е реален социален факт. Борбата срещу нея е изключително трудна и изисква сътрудничеството на държавите с цел укрепване на международния правен мир и сигурност. Обществената опасност на тези престъпления засяга правата и свободите на милиони хора в света. С оглед на това международният законодател създава система от международноправни механизми за противодействие срещу тях с цел именно охрана на тези ценности. Тази тема е сред основните акценти на курса.

По време на обучението студентите се запознават с инкриминираните в Римския статут на Международния наказателен съд международни престъпления и престъпления от международен характер /международни конвенционални престъпления – международен тероризъм, биоцид, екоцид, пране на мръсни пари, унищожаване на културно-исторически ценности и др./. Тези знания се вплитат със знанията по международно публично право, международни отношения и вътрешното наказателно, международно хуманитарно право, международно военно право, права на човека. Предвид на това се прави задължителен сравнителен международно-правен анализ на изучаваните проблеми. Важно практическо значение имат знанията, които получават обучаваните по международно наказателно право за екстрадицията и Европейската заповед за арест като форми на международно сътрудничество в борбата с международна престъпност.


Каталог: paunov -> 2015-2016
paunov -> Нормативна уредба на ордените и медалите по времето на търновската конституция христо Паунов1
paunov -> Преглед на уредбата на основните права и свободи на гражданите в конституциите на българия наташа Ценева1
paunov -> Римскоправни аспекти на Имуществения статус на религиозните организации* Малина Новкиришка- стоянова1
paunov -> Програма по публична администрация примерен в ъ п р о с н и к по сравнителна публична администрация
paunov -> Гл ас д-р Ангел Шопов Образование, професионален опит и научни интереси
paunov -> Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
paunov -> L’âge d’or de l’ancienne faculté de droit de Bourges au xvie siècle Xavier Godin
2015-2016 -> График за провеждането на задължителния стаж на студентите от ІІІ курс, специалност „право редовно обучение в районна прокуратура гр
2015-2016 -> Група І (от 29. 08. 2016г до 11. 09. 2016г.)


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница