Избираеми дисциплини /анотация, кредити, преподавател/ 2 курс, 3 семестърстраница1/3
Дата04.11.2017
Размер393.86 Kb.
#33834
  1   2   3
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

/АНОТАЦИЯ, КРЕДИТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛ/

2 курс, 3 семестър

Юридически лица с нестопанска цел - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 3 семестър, доц. д-р Веселин Христов, гл.ас.д-р Ангел Шопов
Учебната дисциплина “Юридически лица с нестопанска цел” има ярко изразена цивилистична насоченост. Тя следва логиката и структурата на ЗЮЛНЦ. Последователно се разглеждат общите въпроси на юридическите лица с нестопанска цел, а след това – на сдруженията и фондациите (понятие, учредяване, преобразуване, прекратяване, имущество, управление и др.). Внимание се отделя и на качествено новото им деление на такива за осъществяване на общественополезна дейност и на такива в частна полза. При преподаването се използват както български, така и чуждестранни теоретични изследвания, а също и съдебна практика.

Дисциплината има и определена практическа насоченост, доколкото цели да подготви студентите за регистрацията, управлението и други конкретни действия, свързани с юридическите лица с нестопанска цел.


Римско публично право - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 3 семестър, проф. д-р М. Новкиришка

Курсът запознава студентите  с взаимодействието между публичната власт и правната регламентация в историята на римската държава и с основните институти на публичното право в Древния Рим. Проследява се неговото развитие от създаването на римската държава до управлението на Юстиниан, както и елементите на приемственост във Византия и в ранно-феодалните държави в Западна Европа. След като са изучили римското частно право, студентите се запознават и с  основните институти на публичното право, със законодателната техника, правоприлагането и пр. според запазените извори. Дисциплината има за цел да формира знания за развитието на публичното право в исторически и правно-догматичен план и за оформяне на знания за основните тенденции и класическите модели в развитието на публичното право в Европа. Тя е въведение към усвояването на публично-правните дисциплини, преподавани в магистърските програми по право, но може да се впише и в курсовете и програмите по публична администрация, международни отношения, европеистика и пр.Антични правни системи - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 3 семестър, проф. д-р Малина Новкиришка
Курсът запознава студентите с основните институти на правните системи на Древния Изток, Гърция, Индия, Китай и Древния Рим. Проследява се развитието на публичното и частното право, взаимодействието между публичната власт и правната регламентация, ролята на обичаите, религията и другите неюридически регулатори на човешкото поведение в античното общество. Специално внимание се отделя на политическите и правни възгледи в отделните антични държави, които в повечето случаи предопределят правното регулиране. Студентите се запознават и с изворовия материал за античните правни системи, със законодателната техника, правоприлагането и пр. според запазените извори. Дисциплината има за цел да формира знания за развитието на правната система като част от развитието на човешката цивилизация, за постепенното оформяне на механизмите на правно регулиране, разделянето на публичното и частното право на отрасли, формирането на правните институти, както и на понятията за право, справедливост, добросъвестност, принуда и пр.
Публична администрация - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 3 семестър, доц. д-р Иво Христов
Основна цел на дисциплината е да формира знания за това как е изградена и функционира администрацията като цяло и като отделни административни организации, както и каква е връзката между право и администрация. След успешно завършен курс се очаква студентите да:

- са запознати с теоретичните концепции, подходи и модели в организационните структури;

- изградят познания за нормативната основа, ролята и механизма на публичната администрация в съвременните условия;

- усвояват знания в практическото функциониране на държавния административен апарат;

- научават да анализират важни институции и механизми на държавната администрация;

- усвоят разбирането, че администрацията не е само система от формални правила, процедури и ограничения, а набор от възможности и инструменти, които се ползват за постигане на творчески цели в обществото;

- изградят управленски, мениджърски и организационни умения.
Конституционно правосъдие - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 3 семестър, проф. д-р Емилия Друмева
Съдържанието на лекционния курс по «Конституционно правосъдие» е структурирано в няколко основни теми. В рамките на тази учебна дисциплина студентите по право изучават реалното приложение на принципа за върховенството на Конституцията и по-точно неговата институционализация в лицето на Конституционния съд на Република България, прилагащ конституционното право като юстициабилен правен отрасъл; изучава се функционирането на съда и преди всичко – неговите актове и тяхното действие. Студентите получават необходими и полезни теоретични и преди всичко практични знания за бъдещата им професионална кариера.

Парламентарно право - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 3 семестър, гл.ас. д-р Христо Паунов
Учебната дисциплина «Парламентарно право» изучава основни въпроси, касаещи парламента на Република България. Разглеждат се въпроси, свързани с устройството, организацията и функциите на Народното събрание като висш държавен конституционен орган, осъществяващ законодателната власт в страната.

На студентите се преподават полезни и практическа знания, като им се посочва и литература от правната класика, както и от по-ново време.

Съдържанието на лекционния курс по «Парламентарно право» е структурирано в няколко основни теми. То започва с въведение за предмета и източниците на парламентарното право право и същността на парламента и парламентаризма. Следва същината на изложението: парламентът като „народно представителство“ и като държавен орган; структура и легислатура на парламента; конституиране на Народното събрание и правилник за дейността му; сесии, заседания и пленарни дебати в НС; законодателни, контрални, бюджетни и други правомощия на парламента; Великото Народно събрание в съвременния български конституционен модел.

2 курс, 4 семестър

Църковно право - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 4 семестър, доц. д-р Петя Неделева
Църковното право като научна дисциплина има своето постоянно място в университетското преподаване още с появата на университетите.

В Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” дисциплината „Църковно право” е избираема. Още с възприемането на християнството като официална религия каноните, т.е. юридическите норми за църковния живот по необходимост застанали редом със светското законодателство. Своеобразната природа на църковните канони запазила отличителните си черти, но в общата система на правото, каноните и светските закони се развивали като две допълващи се една друга части на едно цяло. Взаимодействието на църковното и светското право наложили едновременното им изучаване.

Предмет на църковното право е изучаването на източниците на църковното право и въз основа на тях – изучаване същността, устройството и управлението на църквата, функциите на нейните органи, собственост, семейно и наказателно право отношенията между държавата и църквата.


Сравнително конституционно право на Обединена Европа - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 4 семестър, проф. Е. Друмева

Изучава се конституционното право и практика (държавно устройство и основни права и свободи) на съвременните държави по света, с акцент върху тези от Европа. Натрупват се знания, култура и ориентиране в политическото пространство.Обичайно право - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 4 семестър, доц. д-р Петя Неделева
Целта на учебната дисциплина «Обичайно право» е да запознае студентите от втори курс на специалността “Право”, редовно и задочно обучение, с най-продължително съществувалото право – като се започне от преддъръжавния период и се достигне до наши дни. В този смисъл обичайното право е

продължение и конкретизация на изучавана в първи курс дисциплина “История на българската държава и право”, още повече че много от елементите на обичайното право са били включвани в официалното държавно законодателство, а в периодите на чуждо владичество обичайното право е било основното и най-масово прилагано законодателство сред населението.

Съдържанието на учебната дисциплина включва два основни дяла – форми на организация и видове обичайно право. Първият дял разглежда развитието на общината през различните исторически периоди, еснафите и другите форми на организация, видовете семейства, т.е. средата, в която се оформя и битува обичайното право. Вторият дял разглежда отделните видове обичайно право – семейно, вещно, наследствено, договорно, наказателно и съдебно, проследени както през българското средновековие, така и през периода на османското владичество. Прави се и съпоставка между обичаите на различните общности, живеещи на територията на българската държава – евреи, арменци, мюсюлмани, роми и др. В края на дисциплината се търси приложението на обичайното право в съвременността (търговски обичай, обичаи при сключването на брак, раждането на дете и др.).

Дипломатическо и консулско право - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 4 семестър, проф. д-р Емил Константинов
Избираемата дисциплина “Дипломатическо и консулско право” цели да даде знания на студентите относно този специфичен дял на международното право, да задълбочи придобитите знания при изучаване на дисциплината Международно публично право. Студентите се запознават с възникването и еволюцията на дипломатическите и консулските отношения, с видовете и структурата на дипломатическите и консулските представителства; с дейността на дипломатическите и консулските представителства. Те изучават привилегиите и имунитетите на дипломатическите и консулските представителства, както и привилегиите и имунитетите на международните служители. Особено внимание в дисциплината се обръща върху консулските представителства. При изучаването на отделните видове дипломатически и консулски представителства в учебната програма е поставено ударение върху създаването и прилагането на Виенските конвенции, уреждащи материята ва тази област. Студентите се запознават със Споразумението от Шенген и Конвенцията за прилагането му.

Наред с дейността на консулските представителства студентите придобиват знания относно визовата политика на РБългария и нейното вътрешно дипломатическо и консулско право. Студентите се запознават с много практически въпроси и казуси.


Мироопазващи операции и регионална сигурност - 3 броя ECTS кредити, 2 курс, 4 семестър, проф. д-р Надя Бояджиева
Учебната дисциплина ”Мироопазващи операции и регионална сигурност” е избираема за студентите в Юридическия факултет на Пловдивския университет “П. Хилендарски”. Дисциплината се изучава в първи семестър на втори курс на редовно обучение - 30 часа лекции и 18 часа лекции във втори курс, задочно обучение, първи семестър. Учебната дисциплина «Мироопазващи операции и регионална сигурност” има за цел да даде знания на студентите за основнте теоретични модели на мироопазващите операции /с мандат, даден от ООН /, които са един от най-важните и нови елементи в концепцията за колективното използване на военна сила в годините на Студената война /1948 – 1991 г./ и след нея. Ще бъде акцентирано върху ролята на МОО за изолирането на някои конфликти от съперничеството между свръх-държавите. В периода след края на двуполюсната система ще бъде отразена ролята и на проведените от другите международни организации МОО /ЕС, ОССЕ, НАТО/ и тяхното сътрудничство с цел съхранвяване на регионалния и световния мир.Студентите ще бъдат запознати със съвременните заплахи и проблемите на сигурността в съвременния свят, които изискват създаването на по-жизнеспособни и ефективни механизми за разрешаване и предотвратяване на конфликтите от традиционната концепция за мироопазването.

3 курс, 5 семестър
Международно правосъдие – 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 5 семестър, проф. д-р Цветана Каменова

Учебната дисциплина „Международно правосъдие” цели да запознае студентите от трети курс, специалност „Право”, редовно и задочно обучение с тази най-динамично развиваща се през 21 век част на международното право.

При изучаване на учебната дисциплина студентите придобиват знания относно:

-международния арбитраж като способ за разрешаване на спорове;

-възникването и развитието на международното правосъдие в Обществото на народите;

- юрисдикцията на Международния съд на ООН като един от главните органи на ООН;

- международните наказателни съдилища – ад хок съдилища, създадени от Съвета за сигурност на ООН (Международния трибунал за бивша Югославия и Международния трибунал за Руанда);

- смесените международни наказателни съдилища: за Сиера Леоне, Камбоджа, Ливан;

- функционирането на Международния наказателен съд, както и относно престъпленията геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления, определени от Римския статут за Международния наказателен съд;

-изпълнение на наказанията, наложени от международните наказателни съдилища;

- Международния трибунал по морско право със седалище в Хамбург и неговата юрисдикция.
Нормотворчество - 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 5 семестър, проф. Е. Друмева

Натрупват се знания и умения как се правят проекти за закони, наредби, правилници, как тези актове се изменят и отменят. Студентите събират практически знания и умения за професията.Екологично правообща част; 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 5 семестър, проф. д-р Георги Пенчев

Целта на учебния курс “Екологично право: Обща част” е да даде на студентите от Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” основни познания за правните аспекти на опазването на околната среда в Република България. Вниманието е насочено към проблеми с по-цялостно значение за природозащитната дейност на отделните правни субекти, както и общотеоретични екологоправни проблеми.Екологично правоспециална част; 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 5 семестър, проф. д-р Георги Пенчев

Целта на учебния курс “Екологично право: Специална част” е да даде на студентите от Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” основни познания за правните аспекти на опазването на околната среда в Република България. Разглеждат се правни проблеми, свързани с опазването на отделните природни ресурси, както и на околната среда от замърсяване и увреждане, причинено от специфични значими дейности.Административно правосъдие - 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 5 семестър, проф. д-р Иван Тодоров, доц.д-р Богдан Йорданов
Целта на лекционния курс е да даде на студентите от Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” надграждане върху основния курс по Административно право и административен процес, преподаван в 3 семестър/2 курс, като се наблегне на съдебните производства по оспорване на административните актове и техните особености. Дисциплината е избираема и се записва от студенти с подчертан интерес към публичното право въобще и административното право в частност. Дисциплината трябва да отговори на техния интерес чрез по-задълбочено изследване на историята на административното правосъдие в България, поглед към неговото бъдеще и по-задълбочено, отколкото в задължителната дисциплина „Административно право и административен процес“ излагане на детайлите относно административните производства. Прави се детайлен анализ на практиката на Конституционния и Върховния административен съд.
Икономика - 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 5 семестър, доц. д-р Маргарита Дончева
Курсът по Икономика има за цел да запознае студентите с микро- и макроикономиката като раздели на съвременната икономическа теория, с принципите и основните модели на поведение на индивидите, семействата, домакинствата, фирмите и държавите. Усвояват се основни икономически понятия, категории и пазарни закономерности. Проследяват се логиката на стопанско поведение от гледна точка на икономическата ефективност, конвенционални и съвременни икономически модели и политики. Студентите се запознават с актуални проблеми на прехода към пазарно стопанство у нас и в глобален план. Авторът се стреми да съчетае количествения с качествения анализ и икономическото със социалното мислене.

Съдебни експертизи - 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 5 семестър, апелативен съдия Е. Кемалова, гл.ас.д-р Д.Дончева

Учебната дисциплина “Съдебни експертизи“ дава знания относно:

-Законовата и подзаконовата нормативна уредба на съдебната експертиза в наказателното, гражданското и административното производство;

-Общотеоретичните въпроси на съдебната експертиза;

-Назначаването, подготовката и извършването на съдебната експертиза;

-Проверката и оценката на експертното заключение;

-Правата и задълженията на експерта, правните основания на отвод и замяна на един експерт с друг;

-Практико - приложните въпроси, отнасящи се до отделните видове съдебни експертизи;

-Правната характеристика и правният режим на назначаване и на подготовка и оценка на криминалистичните, съдебно-медицинските, химичните и физико-химичните, съдебно- техническите, съдебно-биологичните, съдебно-икономическите и другите съдебни експертизи;

Предвид широкото навлизане на съдебната експертиза в правораздавателната дейност, изучаваната материя е необходима част от професионалната подготовка на бъдещите дознатели, следователи, прокурори, съдии, адвокати и юрисконсулти.

Намира се в тясна връзка с изучаваните въпроси по наказателно, наказателнопроцесуално и гражданскопроцесуално право, криминалистика и други учебни дисциплини.

Съдържание на курса

Дисциплината „Съдебни експертизи” включва два основни дяла – общо учение за експертизата и отделните видове експертизи.

В първия дял се разглеждат принципните въпроси за видовете експертизи, предвидени в Наказателнопроцесуалните закони, основанията за тяхното назначаване, процесуалните документи, задачите, които той трябва да съдържа, лицата които могат да бъдат вещи лица и изискванията, на които следва да отговарят, приемането на експертизата, нейната оценка, възможностите за назначаване на допълнителна и повторна експертизи.

Във втория дял се изучават отделните видове „Съдебни експертизи”, тяхното правно значение, конкретните задачи, които следва да се поставят във връзка с естеството на тези експертизи.


Изборно право и избирателни системи - 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 5 семестър, проф. д-р Веселин Цанков

Предложената програма цели по-добро изясняване на същността на избирателните процеси и ролята им за обществения живот, правилното им възприемане, като специфична част от публичните обществени отношения с аспект права на човека и национален интерес и може би за най-важното – формиране на необходимата нагласа за необходимостта да се гласува.Представена е реалната фактическа ситуация по отношение на изборния процес, както в исторически аспект, така и настоящите особености. Подробно внимание се отделя на правната уредба, съдебното обжалване и технико-организационните аспекти на проблемите.Представят се съвременни модели на избирателни системи по света, а също така и конкретните тенденции за развитие в Република България.


3 курс, 6 семестър
Международно наказателно право - 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 6 семестър, проф. д-р Йордан Айдаров
Лекционният курс по международно наказателно право е избираем за студентите от специалност Право. Той се състои от 30 часа лекции за редовно обучение и 18 часа лекции за задочна форма на обучение.

Международното наказателно право е вече обективен /позитивен/ правен отрасъл, чието изучаване е особено необходимо от всички правоведи в света. Главно достойнство е фактът, че международното наказателно право е и институционализирано в създадения под егидата на ООН постоянно действащ Международен наказателен съд. Република България е активен участник в разработването и утвърждаването на Международния наказателен съд със седалище в гр. Хага, Холандия. Чрез дейността на Съда се допълва ролята на националното законодателство и правосъдие в борбата срещу международните престъпления. Целта на курса е да обогати правния мироглед на обучаваните, като те бъдат запознати с най-тежките форми на международната престъпност - престъпленията против мира и човечеството /агресия, геноцид, апартейд, военни престъпления/. Международната престъпност е реален социален факт. Борбата срещу нея е изключително трудна и изисква сътрудничеството на държавите с цел укрепване на международния правен мир и сигурност. Обществената опасност на тези престъпления засяга правата и свободите на милиони хора в света. С оглед на това международният законодател създава система от международноправни механизми за противодействие срещу тях с цел именно охрана на тези ценности. Тази тема е сред основните акценти на курса.По време на обучението студентите се запознават с инкриминираните в Римския статут на Международния наказателен съд международни престъпления и престъпления от международен характер /международни конвенционални престъпления – международен тероризъм, биоцид, екоцид, пране на мръсни пари, унищожаване на културно-исторически ценности и др./.; Тези знания се вплитат със знанията по международно публично право, международни отношения и вътрешното наказателно, международно хуманитарно право, международно военно право, права на човека.

Предвид на това се прави задължителен сравнителен международно-правен анализ на изучаваните проблеми. Важно практическо значение имат знанията, които получават обучаваните по международно наказателно право за екстрадицията и Европейската заповед за арест като форми на международно сътрудничество в борбата с международна престъпност.
Бежанско право - 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 6 семестър, проф. д-р Веселин Цанков
Курсът цели да създаде умения за работа с имигранти, с лицата, които търсят особена закрила, с лицата търсещи промяна в гражданството. Създава се възможност за получаване на прагматична правна подготовка и нагласа за професионалната реализация на студентите. Предложеният курс обхваща на първо място изясняване на правното понятие „гражданство”, „лице без гражданство”, „множество гражданства”, „гражданство на ЕС”, „имигрант”, “бежанец” и „лице, което търси закрила” в международноправен и вътрешноправен план. На второ място студентите се запознават с включващите клаузи, следвани от прекратяващите и изключващите клаузи. Разглеждат се специалните случаи отново в теоретичен и практически план. Курсът завършва с преглед на процедурите по прилагане на различните производства. Паралелно се разглеждат релевантните закони и развитието на Aquis communautaire по въпроса.
Наказателно изпълнително право - 3 броя ECTS кредити, 3 курс, 6 семестър, апелативен съдия Е. Кемалова, гл.ас.д-р Д.Дончева

Учебната дисциплина “Наказателно изпълнително право” дава знания относно:

Законовата и подзаконовата нормативна уредба на регулиране на обществените отношения по повод изпълнението на наказание, наложено с влязла в сила присъда ;

Общотеоретичните въпроси на наказателно изпълнителното право ;

Изпълнение на наказанието лишаване от свобода ;

Правното положение на обвиняемите и подсъдимите в местата за лишаване от свобода ;

Изпълнение на наказанията без лишаване от свобода

Надзор за законност при привеждане в изпълнение на присъдите, при изпълнение на наказанията, на другите принудителни мерки и в местата за задържане.

Значението на наказателно изпълнителното право се определя от факта, че става дума за една важна и сложна държавна дейност, регулирана подробно от вътрешното право и международните актове и подложено на строг контрол.

То е от значение и когато се разглежда във връзка с въпросите за гарантиране човешките права и свободи, като определя по този начин облика на държавата пред международната общност.

Наказателно изпълнителното право има изключително самостоятелно значение при решаване задачата за изолиране осъдените от обществото и ограничаване възможността им за вършат нови престъпления, което и е една от целите на наказателното изпълнение.

Изучаваната материя като част от правораздавателната дейност е необходима за професионалната подготовка на бъдещите съдии, прокурори, следователи, постъпилите на работа в местата за лишаване от свобода дипломирани юристи.

Намира се в тясна връзка с изучаваните въпроси по наказателно и наказателно процесуално право, а също и с други учебни дисциплини.


Каталог: paunov -> 2014-2015%20-%20Razpisania
paunov -> Нормативна уредба на ордените и медалите по времето на търновската конституция христо Паунов1
paunov -> Преглед на уредбата на основните права и свободи на гражданите в конституциите на българия наташа Ценева1
paunov -> Римскоправни аспекти на Имуществения статус на религиозните организации* Малина Новкиришка- стоянова1
paunov -> Програма по публична администрация примерен в ъ п р о с н и к по сравнителна публична администрация
paunov -> Гл ас д-р Ангел Шопов Образование, професионален опит и научни интереси
paunov -> Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
paunov -> L’âge d’or de l’ancienne faculté de droit de Bourges au xvie siècle Xavier Godin
2014-2015%20-%20Razpisania -> Програма „международни отношения 4 сем.
2014-2015%20-%20Razpisania -> Избираеми дисциплини /анотация, кредити, преподавател/ 1 курс, 1 семестър
2014-2015%20-%20Razpisania -> График за провеждането на задължителния стаж на студентите от ІІІ курс, специалност „право” – редовно обучение в районна прокуратура


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница