Избирателен списък част I (за публикуване)страница1/8
Дата20.09.2016
Размер1.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ШУМЕН ОБЩИНА: ВЕНЕЦ

С.БОРЦИ КМЕТСТВО: село Борци СЕКЦИЯ 001

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: пл. „Възрждане” №2 - Читалище

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------АДЕВИЕ САЛИЕВА ШЕРИФОВА

АДЕВИЯ ИСЛЯМ АХМЕД

АДНАН ХЮСНИЕВ ХЮСЕИНОВ

АЗЕЛ ХЮСЕИНОВА САИДОВА

АЗИЗЕ ЮСУФ ИСМАИЛ

АЙДЖАН АХМЕД ОСМАН

АЙДЪН БЕЙХАН ШАБАН

АЙЛИН ИЛХАНОВА ХЮСЕИН

АЙСЕЛ МЕХМЕДОВА ИБРЯМ

АЙСЕЛ МЮСТЕДЖЕБ МЕХМЕД

АЙСЕЛ РАХМИЕВА СЕИДАЛИЕВА

АЙТЕН НАИМ СЕИДОВА

АЙТЕН НИЯЗИЕВА МЕХМЕДОВА

АЙТЕН РЕДЖЕБ ИБРЯМОВА

АЙШЕ АХМЕД СЮЛЮМАН

АЙШЕ АХМЕД ХАСАН

АЙШЕ ДЖЕВДЕТ МЕХМЕД

АЙШЕ ИБРАХИМ ИСМАИЛ

АЙШЕ ИСМАИЛ ХЮСМЕН

АЙШЕ КАДИРОВА МЕХМЕД

АЙШЕ МЕХМЕД АЛИОСМАН

АЙШЕ МУСТАФА МЕХМЕД

АЙШЕ НЕДЖМИЕВА МЕХМЕДОВА

АЙШЕ РАШИД ИБРАХИМ

АЙШЕ ХАМИД ЧАКЪР

АЙШЕ ХАСАНОВА ИСМАИЛОВА

АЙШЕ ХЮСЕИН ХАМИД

АЙШЕ ХЮСЕИНОВА ШАБАНОВА

АЙШЕ ШАБАНОВА АЛИЕВА

АЛИ АЛИ АХМЕД

АЛИ ИБРЯМ ХЮСЕИН

АЛИ МУСТАФОВ АЛИЕВ

АЛИ СЮЛЕЙМАН МУСТАФА

АНИФЕ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

АНИФЕ ИСМАИЛ САЛИМ

АНИФЕ ОСМАНОВА ХЮСЕИНОВА

АНИФЕ ХЮСЕИН ШАБАН

АСЯ НЕВЕНОВА ЙОЗКАН

АХМЕД МЕХМЕД АХМЕД

АХМЕД МЕХМЕД ИБРЯМ

АХМЕД МЕХМЕД КАСИМ

АХМЕД МЕХМЕД ЮСУФ

АХМЕД МЕХМЕДОВ АЛИОСМАНОВ

АХМЕД НЕРВЕТ МЕХМЕД

АХМЕД ОСМАН АХМЕД

АХМЕД ОСМАН АХМЕД

АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ

АХМЕД СЮЛЮМАН СЮЛЮМАН

АХМЕД ХАМДИЕВ ЕХЛИМАНОВ

АХМЕД ХЮСЕИНОВ ШАБАНОВ

АШКЪН НЕВЗАТ ЛЮТФИ

БАЙРИЕ ШАБАН ХЮСЕИН

БАЙСЯ НИЯЗИЕВА ШАБАН

БАКИ НИЯЗИЕВ РАМАДАНОВ

БАСРИ АХМЕД МУСТАФА

БАСРИ ХЮСЕИН ХАСАН

БАХРИ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ

БАХРИ ИБРАХИМ ХЮСЕИН

БАХРИ ОСМАН ШАБАН

БАХРИ ШАБАН БИЛЯЛ

БАХРИЯ АХМЕДОВА ЕМБИЕВА

БАХТИЕ ИБРАХИМ АХМЕД

БАХТИШЕН НЕДРЕТОВА ОСМАНОВА

БЕДРИ АЛИ АЛИ

БЕДРИ ОСМАНОВ ЯКУБОВ

БЕДРИЕ ХЮСМЕНОВА АПТРАМАНОВА

БЕЙДЖАН БЕДРИ АЛИ

БЕЙЗАТ МЮСТЕДЖЕБОВ МЕХМЕДОВ

БЕЙСИМ ХАСАН ЮСУФ

БЕЙХАН РИДВАН АЛИ

БЕЙХАН РИЗА АХМЕД

БЕЙХАН ШАБАН ОСМАН

БЕЙХАН ШАБАН ХЮСНЮ

БЕНИДЕ ХЮСНЮЕВА ЮСУФ

БЕРДЖАН ФЕРДУН ФЕДАИ

БЕРИЕ АДЕМ ХЮСЕИН

БЕХАЙДИН БЕЙСИМ ХАСАН

БЕХИДЖЕ АЛИ АХМЕД

БЕХИДЖЕ СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛ

БЕХИДИН БЕЙСИМ ХАСАН

БЕХРА ОСМАНОВА ИСМАИЛОВА

БЕХРА САЛИЕВА ЯКУБОВА

БЕХЧЕТ МЕХМЕДОВ ЮСУФОВ

БЕХЧЕТ ШАБАН АХМЕД

БИЛГИН МЕХМЕД ХАСАН

БИЛЯНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

БИННАС БЕЙТУЛОВА ЮСУФОВА

БУРАК ТУРАН

БЮЛЕНТ АХМЕД РЕДЖЕБ

БЮЛЕНТ САДЪКОВ МЕХМЕДОВ

БЮРХАН РЕДЖЕБ РАМАДАН

БЮРХАН ШАБАН ОСМАН

ВАДЕТ ФАХРИДИНОВ САБРИЕВ

ВАСВИ МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ

ВЕЛИЧКА МЛАДЕНОВА ХАРИЗАНОВА

ВЕСИЛЕ МЕХМЕДОВА САЛИЕВА

ВИЖДАН САДЪКОВА ИБРЯМ

ГАЛИМЕ ХЮСНИ ИСАК

ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ГЪЛИМАН ФЕРАД МУСТАФА

ГЮЛДАЛЕ ИСМЕТ САЛИ

ГЮЛДЖАН ВАДЕТОВА ФАХРЕДИНОВА

ГЮЛДЖАН РИДВАНОВА АХМЕДОВА

ГЮЛСЕРЕН АХМЕД ОСМАН

ГЮЛТЕН АХМЕД ШУКРИ

ГЮЛТЕН САЛИ ИРФАН

ГЮЛТЕН ХАСАНОВА СЕИДОВА

ГЮЛТЕРИЕ САЛИ АХМЕД

ГЮЛТЕРИЕ ЮСУФОВА МЕХМЕДОВА

ГЮЛШЕН ДЖЕВДЕТ ХЮСЕИН

ГЮЛШЕН РАСИМОВА ЮСЕИНОВА

ГЮЛШЕН РЕДЖЕБ САБРИ

ГЮЛШЕН ХАЛИЛ АХМЕД

ГЮЛШЕН ХАСАН ХАСАН

ГЮЛЯН БАХРИЕВА МУСТАФОВА

ГЮЛЯР СЕЙФЕДИН САБИТ

ГЮНАЙ ИСМАИЛОВ САБРИЕВ

ГЮНАЙДИН ИСМЕТ ИБРАХИМ

ГЮНЕР САЛИЕВ АХМЕДОВ

ГЮРСЕЛ БАХРИ ОСМАН

ДАИЛ РЕДЖЕБ САИД

ДЕНИС АЙШАН МУСТАФА

ДЖАНЕР БАСРИ НАИМ

ДЖЕВАТ МЕХМЕД АХМЕД

ДЖЕВАТ НЕЖДЕТ ХЮСЕИН

ДЖЕВДЕТ ХАСАНОВ ХРЮСТЕМОВ

ДЖЕВДЕТ ХЮСЕИН АХМЕД

ДЖЕМАЛ АХМЕДОВ ХАСАНОВ

ДЖЕМИЛ СЮЛЕЙМАНОВ ИБРЯМОВ

ДЖЕМИЛЕ ОСМАНОВА МУСТАФОВА

ДЖЕМЛЯ АЛИ МОЛЛА

ДЖЕНГИЗ БАХРИЕВ АХМЕДОВ

ДЖИХАН ФЕВЗАТ БАХРИ

ДЖУМАЗИЕ САЛИЕВА ИСМАИЛОВА

ДЖУНЕЙТ НИХАТОВ КАБИЛОВ

ДЖУНИЕТ РИДДАЕВ МУСТАФОВ

ДЖЮНЕЙТ АЛИ СЮЛЕЙМАН

ДИНЧЕР АЛИЕВ ИБРЯМОВ

ЕЛИС ЗАКИР СЮЛЕЙМАН

ЕЛМАС РЕФКЪ ШАБАН

ЕЛФИЗАДЕ ШАБАНОВА ХЮСЕИНОВА

ЕЛФИЗЕ ЮЗЕИР СЮЛЕЙМАН

ЕМЕЛ ФИКРЕТ ХЮСЕИНОВА

ЕМИНЕ АЛИЕВА ШАБАНОВА

ЕМИНЕ АПТУЛА БИЛЯЛ

ЕМИНЕ АХМЕД ИБРАХИМОВА

ЕМИНЕ АХМЕД ХАЛИЛ

ЕМИНЕ ИБРЯМОВА МУСТАФОВА

ЕМИНЕ КЯМИЛОВА САЛИЕВА

ЕМИНЕ МАХМУДОВА ИСАКОВА

ЕМИНЕ ПЕКИШЕН СЮДАТ

ЕМИНЕ САЛИ ИБРЯМ

ЕМИНЕ САЛИЕВА АХМЕДОВА

ЕМИНЕ ФАРДИН СЮЛЕЙМАН

ЕМИНЕ ХАЛИЛОВА ИБРАХИМ

ЕМИНЕ ХЮСЕИН АХМЕД

ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА МУСТАФОВА

ЕМИНЕ ЯКУБ МЕХМЕДОВА

ЕНВЕР ОСМАНОВ ИСУФОВ

ЕРГИН ЕРУН ХАСАН

ЕРГИН НЕДЖАТ СЮЛЕЙМАН

ЕРДАЛ НАСУФ МУСТАФА

ЕРДЖАН АХМЕД МЕХМЕД

ЕРДЖАН АХМЕД ОСМАН

ЕРДЖАН ИРФАНОВ АЛИЕВ

ЕРДЖАН СЮЛЕЙМАН ИБРЯМ

ЕРДЖАН ШЕМСИДИНОВ ИБРАХИМОВ

ЕРДОАН ШАБАНОВ ХЮСЕИНОВ

ЕРНУР ИБРАХИМОВ ШАБАНОВ

ЕРОЛ ИСМАИЛ ХАСАН

ЕРУН ХАСАН МЕХМЕД

ЕФРАИМ ЮМЕРОВ РЕДЖЕБОВ

ЖЕЙХАН ВАДЕТОВ САБРИЕВ

ЗАКИР СЮЛЕЙМАН МУСТАФА

ЗДРАВКО МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

ЗЕЙНЕБ АЛЕЙДИН ИБРЯМ

ЗЕЛИХА ШАБАН ИЛЯЗ

ЗЕХРА ИСУФ САЛИ

ЗЕХРА ШЕФКЕД БАСРИ

ЗИЙНЕБ ШАБАН МУСТАФА

ЗИЯ ХИЛМИЕВ ДЖАМБАЗОВ

ЗЮБЕЙДЕ ХАЛИМОВА ХЮСЕИНОВА

ИБРАИМ ИБРЯМ ХЮСМЕН

ИБРАХИМ ГЮНАЙДЪН ИСМЕТ

ИБРАХИМ САЛИ АЛИОСМАН

ИБРАХИМ ШАБАН АРИФ

ИБРАХИМ ШАБАН ИБРАХИМ

ИБРЯМ МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ

ИВАН ЦАНЕВ МАРИНОВ

ИЗЕТ ХЮСЕИН ИЛЯЗ

ИЗЗЕТ СЮЛЕЙМАНОВ СЕИДОВ

ИКЛИМЕ САЛИЕВА МЕХМЕДОВА

ИЛКАЙ НЕДЖАТИ ИБРЯМ

ИЛКЯР АХМЕДОВ ХАМДИЕВ

ИЛХАН ФАХРИДИН САЛИ

ИЛЯЗ ХАЛИДОВ ТАЛИБОВ

ИНДЖИХАН ЯКУБ МАХМУД

ИРФАН АЛИЕВ АХМЕДОВ

ИСМАИЛ АХМЕД ХАСАН

ИСМАИЛ ИСМАИЛ САБРИ

ИСМАИЛ ИСМАИЛОВ САБРИЕВ

ИСМАИЛ ИСУФ ИСАК

ИСМАИЛ МЕХМЕДОВ ИСУФОВ

ИСМАИЛ РЕМЗИ ИСМАИЛ

ИСМАИЛ САБРИЕВ ИСМАИЛОВ

ИСМЕТ ФЕЙЗУЛОВ АЛИОСМАНОВ

ИСУФ ВЕДАТОВ ИСМАИЛОВ

ЙОЗЕР БАХРИЕВ АЛИЕВ

КАБИЛ ИСМАИЛ АЛИШ

КАДИР АДЕМ МАХМУД

КАДРИЕ АЛИ АПТРАМАН

КАДРИЕ КЯЗИМ ФЕРАД

КАДРИЕ ОСМАН СЮЛЮМАН

КАДРИЕ ЮМЕР РЕДЖЕБ

КЕМАЛ МЕХМЕД РЕДЖЕБ

КЕРИМЕ МУСТАФОВА МУСТАФОВА

КЕРИМЕ НАЗИФОВА ШАКИРОВА

КЯЗИМ ГЮНАЙДЪН ИСМЕТ

КЯТИБЕ МЕХМЕДОВА ШАБАНОВА

ЛЕЙЛЯ ГАЛИБ ХЮСМЕН

ЛЕЙЛЯ ХИДАЕТОВА МУСТАФА

ЛЕМАН БАХРИ ОСМАНОВА

ЛЕМАН МЕХМЕДОВА ХАМИДОВА

ЛЕМАН САЛИ ХАЛИЛ

ЛИЛИ АНГЕЛОВА СОЛАК

ЛОРА БОРИСОВА АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮТВЕН АХМЕДОВА ХАМДИЕВА

ЛЮТФИ МЕХМЕД РЕДЖЕБ

МАЯ ЕМИЛОВА ИСАЙЕВА

МЕДИХА МЮСТЕДЖЕБОВА ХЮСЕИНОВА

МЕЛИХА АХМЕД САЛИМ

МЕЛИХА ИБРАХИМ ХЮСЕИН

МЕЛЯТ АКИФ ХЮСЕИНОВА

МЕЛЯТ БЕХЧЕТОВА ХЮСМЕНОВА

МЕНЗЮМЕ НИЯЗИ МЕХМЕД

МЕРГЮЛ АХМЕДОВА ИБРЯМ

МЕСУД ИСМАИЛОВ МЕХМЕДОВ

МЕТИН ИБРАХИМ ИБРЯМ

МЕТИН САЛИ ИСМАИЛ

МЕТИН САЛИЕВ АХМЕДОВ

МЕХМЕД АКИФОВ КАРАМУСТАФОВ

МЕХМЕД БАХРИЕВ АХМЕДОВ

МЕХМЕД БЕХЧЕТОВ МЕХМЕДОВ

МЕХМЕД ВАСВИЕВ МЕХМЕДОВ

МЕХМЕД НЕРВЕТ МЕХМЕД

МЕХМЕД РЕДЖЕБ ИСМАИЛ

МЕХМЕД ТЕФИКОВ СЕИДОВ

МЕХМЕД ШАБАН АРИФ

МИЛЕНА РУМЕНОВА ЧАЛЪШКАН

МИТАТ МУСТАФА ИСМАИЛ

МИТАТ РАХМИЕВ РЕДЖЕБОВ

МУСТАФА АЛИЕВ МУСТАФОВ

МУСТАФА ДЖЕЛИЛОВ МУСТАФОВ

МУСТАФА ЗЮЛКЯР ИБРЯМ

МУСТАФА ИСМАИЛОВ МУСТАФОВ

МУСТАФА ОСМАНОВ МУСТАФОВ

МУСТАФА РАИМОВ МЕХМЕДОВ

МЮЖГЕН РИДДАЕВА МУСТАФОВА

МЮЗЕЯ ЮМЕР АХМЕД

МЮЗЕЯМ РИЗА РЕДЖЕБОВА

МЮКЕРЯМ РИЗА РАМАДАНОВА

МЮМЮН САЛИЕВ МЕХМЕДОВ

МЮХТЕБЕР АХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА

НАДЖИЕ АРИФ КЯМИЛОВА

НАДЯ ЗДРАВКОВА РИЗОВА

НАЗИЕ ЕФРАИМ САБРИ

НАЗИЕ РАФИ ИСМАИЛ

НАЗИМ АХМЕД ХАСАН

НАЗИФЕ АЛИ САЛИ

НАЗИФЕ РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ

НАЗИФЕ СЕЛИМОВА САБРИЕВА

НАЗМИ САЛИ ОСМАН

НАЗМИЕ НУРВЕТ БЕЙТИ

НАИМ РЕДЖЕБОВ ХЮСЕИНОВ

НАСУФ МУСТАФА РЕДЖЕБ

НАТАША ЕМИЛОВА ЕМИЛОВА

НЕБАЕТ АЗИМ ХАСАН

НЕБАЕТ РЕМЗИ БЕЙТУЛА

НЕВЕН МИЛЕНОВ НЕВЕНОВ

НЕВЗАТ ДАИЛ РЕДЖЕБ

НЕВЗАТ ЛЮТВИЕВ МЕХМЕДОВ

НЕВЗАТ НЕДЖМИЕВ АХМЕДОВ

НЕВЗАТ ФАХРИ ХАМИД

НЕДЖАТ СЮЛЕЙМАН ЗЮЛКЯР

НЕДЖАТИ ИБРЯМ ХАСАН

НЕДЖИБЕ ЯКУБОВА АХМЕДОВА

НЕДЖМЕДИН КЯМИЛОВ МУСТАФОВ

НЕДЖМИ АХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ

НЕДЖМИДИН МЕХМЕД ИБРЯМ

НЕДЖМИЕ БАСРИЕВА ЕХЛИМАНОВА

НЕДЖМИЕ БЕЙХАН РИЗА

НЕДЖМИЕ МУСТАФА САБИТ

НЕДЖМИЕ РАФИ АХМЕД

НЕДЖМИЯ АХМЕД ХЮСМЕНОВА

НЕДРЕТ ЕРКАН ХЮСНЮ

НЕДРЕТ ОСМАН ЮСУФ

НЕЖДЕТ ХЮСЕИН АХМЕД

НЕЖЛЯ ХИДАЕТОВА БЕЙТУЛОВА

НЕЗИХА НАСУФ СЕЛИМАН

НЕРВЕТ МЕХМЕД АХМЕД

НЕРИМАН САБРИЕВА ХАСАНОВА

НЕРМАН ХАЗИМ МЕХМЕД

НЕРМИН АХМЕДОВА ХОРУЗОГЛУ

НЕСИБЕ МЕХМЕД АРИФ

НЕФИСЕ ШАБАНОВА ИБРЯМОВА

НЕХИРЕ МЕХМЕД ХЪЛМИ

НЕХРИН ОСМАН ХЮСМЕН

НИКО МИЛКОВ ХАРАЛАНОВ

НИНА АНГЕЛОВА ШЕН

НИХАТ АЗМИ АДЕМ

НИХАТ НЕДЖАТИ ИБРЯМ

НИХАТ РЕМЗИ БЕЙТУЛА

НИЯЗИ МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ

НИЯЗИ НАЗИФ ИСМАИЛ

НИЯЗИ СЮЛЕЙМАНОВ СЕИДОВ

НУРВЕТ БЕЙТИ АХМЕД

НУРИДИН ХАЙРИДИН АХМЕД

НУРСЕН ХИДАЕТ ФАХРЕДИН

НУРТЕН НЕДРЕТ ОСМАН

НУРХАН САЛИ АЛИ

НУТФИЕ ШАБАН АХМЕД

ОКТАЙ НИХАТ КАБИЛ

ОСМАН БЕДРИ ОСМАН

ОСМАН НЕДРЕТОВ ОСМАНОВ

ОСМАН НУРИЕВ МЕХМЕДОВ

ОСМАН РЕМЗИ БЕЙТУЛА

ОСМАН РУФАТОВ ЕМБИЕВ

ОСМАН ХАСАНОВ ХАМИДОВ

ОСМАН ХЮСМЕН АХМЕД

РАБИЕ РАШЪД САИД

РАВИЯ РУФИЕВА МУСТАФОВА

РАЗИЕ ХЮСЕИНОВА ИСУФОВА

РАЙМЕ РЕМЗИ МЕХМЕДОВА

РАФИ МЕХМЕД ФАЗЛЪ

РАФИЯ ЕЮБОВА АЛИОСМАНОВА

РАХМИ МЕХМЕД МОЛЛА

РАХМИ РЕДЖЕБОВ АЛИЕВ

РЕДЖЕБ АХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ

РЕДЖЕБ ИБРЯМОВ ЮМЕРОВ

РЕДЖЕБ ИСУФ ЯКУБ

РЕДЖЕБ МЕХМЕД РЕДЖЕБ

РЕДЖЕБ ХЮДАИМОВ НАИМОВ

РЕЙХАН КЯМИЛ ШАБАН

РЕЙХАН РЕМЗИ ИСМАИЛ

РЕЙХАНЕ МЕХМЕДОВА ХАСАНОВА

РЕЙХАНЕ МЮЗЕКЯР МЕХМЕДОВА

РЕМЗИ БЕЙТУЛА ЕХЛИМАН

РЕМЗИ ИСМАИЛ МУСТАФА

РЕМЗИ ШАБАН МУСАМЕДИН

РЕМЗИЕ САИД РЕДЖЕБ

РЕМЗИЯ ФЕИМ АХМЕД

РЕФКЪ ШАБАНОВ ХЮСМЕНОВ

РИДА МУСТАФОВ ДЖЕЛИЛОВ

РИДВАН АЛИ АХМЕД

РИДВАН РЕМЗИ ИСМАИЛ

РУКИЕ МЕТИН САЛИ

РУМЕН АСЕНОВ ИСАЙЕВ

РУХИЕ РЕДЖЕБОВА ЯКУБОВА

РЮХШЕН БЕДРИ ОСМАН

САБИХА ВЕЛИ АХМЕД

САБИХА НУРИ РЕДЖЕБ

САБРИЕ ИБРЯМ ИСМАИЛ

САБРИЕ КАДРИ ИБРАХИМ

САБРИЕ ОСМАН ХАЛИЛ

САБРИЕ РЕДЖЕБ ИБРЯМ

САИД ДАИЛ РЕДЖЕБ

САИД ИБРАХИМОВ ДЖЕРАЕВ

САЙМЕ ИБРАХИМ АХМЕД

САЙМЕ НИАЗИ МОЛЛА

САЙМЕ РАШИД МОЛЛА

САЛИ АЛИ САЛИМ

САЛИ АХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ

САЛИ ИЛХАНОВ ФАХРЕДИНОВ

САЛИ ИСМАИЛОВ МУСТАФОВ

САЛИ ОСМАН САЛИ

САЛИ САЛИ САБИТ

САНИЕ РАШЪД ИБРЯМ

САНИЕ ХЮСЕИНОВА ИСМАИЛОВА

СВЕТЛЬО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

СВИЛЕН РУМЕНОВ БОРИСОВ

СЕБАХАТ АЛИ МУСТАФА

СЕВГИН БЕХЧЕТОВ МЕХМЕДОВ

СЕВДЖИВАН РЕДЖЕБ АХМЕД

СЕВИЕ БАСРИ ЮСУФ

СЕВИЛ ХАСАНОВА РЕДЖЕБОВА

СЕВИЛДЖАН НЕЖДЕТ МУСТАФА

СЕВИМ ИСМАИЛОВА РАМАДАНОВА

СЕВИМ САБРИЕВА ДЖЕЛИЛОВА

СЕВИНЧ ИБРАХИМ САЛИ

СЕВИЯ ХЮСНЮЕВА ИСУФОВА

СЕВНУР НАЗМИЕВА НЕДЖИБ

СЕЗГИН ИБРАХИМОВ МЕХМЕДОВ

СЕЗГИН САЛИ АХМЕД

СЕЙДЕ ИДРИЗ КАДИР

СЕЙДЕ ХАСАН ХАДЖЪБЕЙТУЛА

СЕЙФЕДИН САЛИ САБИТ

СЕЙФУЛА БЕХЧЕТОВ МЕХМЕДОВ

СЕЙФУЛА ШЕНОЛ ШУКРИ

СЕЛИМЕ ЕМИН ЮСУФ

СЕЛИМЕ ИБРЯМОВА АХМЕДОВА

СЕЛИМЕ МЕХМЕДОВА КАСПЕРОВА

СЕЛИМЕ РЕДЖЕБ ХАСАН

СЕЛИМЕ РЕДЖЕБОВА ИБРЯМОВА

СЕЛИМЕ ТЕФИК ЯХЯ

СЕМИХА ХЮСЕИНОВА ХАСАНОВА

СЕНИХА ФАХРЕДИН ХАСАН

СЕНИХА ХЮСЕИНОВА АХМЕДОВА

СИБЕЛ СЕЙФУЛОВА САЛИ

СИЛВЕНА СЪБЕВА СЕРАФИМОВА

СИЛВИЯ ИВЕЛИНОВА САЛИ

СОКОЛ НЕВЕНОВ МИРАНОВ

СУНАЙ МЕНЗЮМОВ НИЯЗИЕВ

СУНАЙ МЕХМЕД АХМЕД

СУНАЙ РАХМИ МЕХМЕД

СЮДАТ РЕДЖЕБОВ ИСМАИЛОВ

СЮЛБИЕ ХЮСМЕНОВА САЛИЕВА

СЮЛЕЙМАН БАСРИ ХАМИД

СЮЛЕЙМАН ЗЮЛКЯР СЮЛЕЙМАН

СЮЛЕЙМАН ИБРЯМ АФУЗ

СЮЛЕЙМАН МУСТАФА САЛИ

ТАМЕР НЕДЖИНДИНОВ КЯМИЛОВ

ТАНЕР НЕДЖИНДИНОВ КЯМИЛОВ

ТЕЗГЮЛ РЕМЗИ ШАБАН

ТЕМЕНУЖКА ЕНЧЕВА МАРИНОВА

ТЕНЗИЛЕ ИСМАИЛ САБИТ

ТЕНЗИЛЕ ОСМАНОВА ШАБАНОВА

ТЕФИК АХМЕДОВ ХАСАНОВ

ТУНДЖАЙ МЕТИН САЛИ

ТУНДЖАЙ РЕМЗИ ШАБАН

ФАДЛИЕ КАБИЛ РЕДЖЕБОВА

ФАТМЕ АЙСЕЛОВА БИЛЯЛ

ФАТМЕ АХМЕД ЕХЛИМАН

ФАТМЕ АХМЕДОВА ЮМЕРОВА

ФАТМЕ ЗЮЛКЯРОВА МУСТАФОВА

ФАТМЕ ИБРЯМ ЯКУБ

ФАТМЕ МЕХМЕД АРИФ

ФАТМЕ МЕХМЕД ИБРЯМ

ФАТМЕ МЕХМЕД МИНЕВА

ФАТМЕ МЕХМЕД ХЮСЕИН

ФАТМЕ ОСМАН КЯМИЛОВА

ФАТМЕ САМИЕВА АХМЕДОВА

ФАТМЕ ФЕРАД ОСМАН

ФАТМЕ ХАЙРЕДИНОВА НИЯЗИЕВА

ФАТМЕ ХАСАН АЛИШ

ФАТМЕ ХЮСЕИН ЮСУФ

ФАТМЕ ХЮСЕИНОВА ИБРЯМОВА

ФАТМЕ ХЮСНЮ ШАКИР

ФАХРИ ВАСВИЕВ МЕХМЕДОВ

ФАХРИ НИЯЗИЕВ РАМАДАНОВ

ФАХРИ ХАМИДОВ САЛИЕВ

ФАХРИДИН САБРИ ЮСУФ

ФАХРИЯ МЕХМЕД ФАЗЛЪ

ФЕВЗАТ БАХРИ ХЪЛМИ

ФЕВЗАТ ФАХРИЕВ ХАМИДОВ

ФЕВЗИЕ САЛИЕВА ИСМАИЛОВА

ФЕДАИ БАСРИ ЮСУФ

ФЕЙЗУЛА АЛИОСМАНОВ САЛИЕВ

ФЕРДИ РЕМЗИ ХАЛИЛ

ФЕРДУН ФЕДАИ БАСРИ

ФЕРИДЕ ИБРЯМ ХЮСМЕН

ФЕРХАН СЮЛЕЙМАН МУСТАФА

ФЕТИЕ ХЮСЕИН МЕХМЕДОВА

ФЕХБИ ФЕЙЗУЛОВ АЛИОСМАНОВ

ФИДЕС ФИЗИ СЮЛЕЙМАН

ФИКРИЕ АХМЕДОВА МУСАМЕДИНОВА

ФИКРИЕ ХАСАН САЛИМ

ФИКРИЯ ИБРЯМ САЛИ

ХАБИБЕ ЕТЕМОВА ИСАК

ХАБИТ АХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ

ХАЗИМ ХАСАН ШАКИР

ХАЙРИЕ РЕДЖЕБ ИСМАИЛ

ХАЙРИЕ ХАСАН САЛИ

ХАЛИМЕ АХМЕД ИБРАХИМ

ХАЛИМЕ ЗЮЛКЯР АЛИ

ХАЛИМЕ КЯМИЛОВА АЛИОСМАНОВА

ХАМИД РЕМЗИ АХМЕД

ХАСАН ДЖЕВДЕТ ХАСАН

ХАСАН ИСМАИЛОВ АХМЕДОВ

ХАСАН САЛИЕВ АХМЕДОВ

ХАСАН ХЮСЕИНОВ ШАБАНОВ

ХАСИЕ МЮМЮН РАМАДАН

ХАТИДЖЕ АХМЕДОВА МЕХМЕД

ХАТИДЖЕ МЕХМЕД АХМЕД

ХАТИДЖЕ ОСМАН ШАБАН

ХАТИДЖЕ СЕБАХАТИН МУСТАФОВА

ХАТИДЖЕ ЯКУБОВА МУСТАФОВА

ХАФИЗЕ АХМЕД БИЛЯЛ

ХАФИЗЕ РЕДЖЕБОВА ИБРЯМ

ХЕДИЯ ХАМИДОВА ИСАКОВА

ХИДАЕТ БЕЙТУЛОВ АХМЕДОВ

ХИДАЕТ ФАХРЕДИН САБРИ

ХИЛМИ АХМЕДОВ ЮСУФОВ

ХИЛМИ МЕХМЕД РЕДЖЕБ

ХИЛМИЕ АХМЕДОВА БИЛЯЛОВА

ХРИСТО ИВОВ СТАЙКОВ

ХРИСТО ХАРАЛАНОВ ИВАНОВ

ХЪКМЕТ ФЕЙЗУЛОВ АЛИОСМАНОВ

ХЪЛМИДИН МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ

ХЮДАИМ НАИМОВ РЕДЖЕБОВ

ХЮСЕИН АЛИ ИБРЯМ

ХЮСЕИН ИСМАИЛ ХЮСЕИН

ХЮСЕИН ОСМАНОВ ХАСАНОВ

ХЮСЕИН РЕДЖЕБ ХАСАН

ШАБАН БАХРИ ШАБАН

ШАБАН БЕХЧЕТ ШАБАН

ШАБАН ИБРАХИМ ИБРАХИМ

ШАБАН ОСМАН ШАБАН

ШАБАН ХЮСЕИНОВ ШАБАНОВ

ШАБАН ХЮСНЮ ФАЗЛЪ

ШАЗИЕ ШЕФКЕДОВА РЕДЖЕБОВА

ШЕМСЕДИН ИБРЯМ МЕХМЕД

ШЕНАЙ ЮМЕРОВА ШАБАНОВА

ШЕНГЮЛ ФЕВЗИ МУСАМЕДИН

ШЕНОЛ БЕЙХАН РИЗА

ШЕНОЛ ФИКРЕТОВ ИСОВ

ШЕНОЛ ШУКРИ ИРФАН

ШЕНОЛ ЮКСЕЛ САЛИ

ШЕРХАН СЮЛЕЙМАН БАСРИ

ШЕФКЕТ МЕХМЕД САЛИМ

ШИРИН НУРВЕТ БЕЙТИ

ЮДЖЕЛ АЛИЕВ ИБРЯМОВ

ЮКЕ ХИЛМИЕВА МЕХМЕДОВА

ЮКЕ ХЮСЕИН ХЮСМЕН

ЮКСЕЛ АХМЕД САЛИ

ЮЛИЯ НЕВЕНОВА ГЮЛЛЮК

ЮМЮШ САЛИЕВА ХАСАНОВА

ЮНЗИЛЕ ИБРЯМ МЕХМЕДЕМИН

ЮРИЙ ЮЛИЯНОВ ИЛИЕВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР: ............

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ШУМЕН ОБЩИНА: ВЕНЕЦ

С.БОЯН КМЕТСТВО: село Боян СЕКЦИЯ 002

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: ул. „Стара планина” №24-Читалище

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------АБИТ АХМЕД ШАБАН

АБТУРАМАН АКИФ МЕХМЕД

АДЕМ МЮМЮН ЮСУФ

АЗИМЕ АХМЕД МУСТАФА

АЗИМЕ САБРИ ШАБАН

АЙДЖАН АДЕМОВА МЮМЮНОВА

АЙДЪН ГАЛИБ ЕЮБ

АЙНУР АЛИ ИСМАИЛ

АЙТЕН НАЗЪМ АЛЯЙДИН

АЙХАН МЕХМЕДЗАИД МЕХМЕД

АЙШЕ АХМЕД АЛИ

АЙШЕ ЗИКРИЕВА КАБИЛОВА

АЙШЕ ИБРЯМ ЕХЛИМАН

АЙШЕ ИСУФОВА ХЮСЕИНОВА

АЙШЕ МЕХМЕД ХАКЪ

АЙШЕ МЕХМЕД ХЮСМЕН

АЙШЕ МЕХМЕД ШАБАН

АЙШЕ МЕХМЕДОВА ИСМАИЛОВА

АЙШЕ МУСТАФА ХАККЪ

АЙШЕ САБРИЕВА АБИЛОВА

АЙШЕ ХЮЛМИЕВА МЕХМЕДОВА

АЙШЕ ЮМЕР ИЛЯЗ

АЛИ САЛИ АЛИ

АЛИ ШЕФКЕДОВ ИБРЯМОВ

АЛИ ЯКУБ АЛИ

АЛИМЕ КЯМИЛ МУРАД

АЛИОСМАН ХЮСЕИНОВ КРАЙ

АЛИПИ ДАВИДОВ ЗЛАТКОВ

АЛЯЕДИН САЛИЕВ КАДИРОВ

АНЕЛИЯ МЛАДЕНОВА ДЖАНКУРТАРАН

АРИФ ИСМЕТ АРИФ

АСЕН ВАСИЛЕВ ЕМИЛОВ

АСИЕ ИБРЯМОВА ИБРЯМОВА

АСЯ ИВАНОВА ОВЧАРОВА

АХМЕД АБИТ АХМЕД

АХМЕД АТУФ МЕХМЕД

АХМЕД ИБРЯМОВ ХЮСЕИНОВ

АХМЕД ИСЛЯМ САЛИ

АХМЕД ИСУФОВ МЕХМЕДОВ

АХМЕД МЕХМЕД ИБРАХИМ

АХМЕД МЕХМЕД ЯКУБ

АХМЕД НИЯЗИ ХАСАН

АХМЕД ОСМАНОВ АХМЕДОВ

АХМЕД ФЕРАДОВ ХАЛИЛОВ

АХМЕД ХАЛИД ХАСАН

АХМЕД ХАЛИЛ ВЕЙСАЛ

АХМЕД ХИЛМИ ХЮСНИ

АХМЕД ХЮСЕИН МЕХМЕД

АХМЕД ШЕФКЕТ ХАКЪ

БАГРЯНА РАЙЧЕВА АЛИПИЕВА

БАХРИЕ КАДИР МЕХМЕД

БАХТИЯР ИБРЯМОВ ХАМДИЕВ

БЕДИХА КАДИР ИБРЯМ

БЕДРИЯ ХАСАН ИБРЯМ

БЕЙРАМ РЕДЖЕБОВ СЕЛИМОВ

БЕЙТУЛА ЮСУФОВ АХМЕДОВ

БЕЙТУЛЛА БЕЙТИЕВ АХМЕДОВ

БЕНИДЕ МЕХМЕДЕМИН ХЮСЕИН

БЕРГЕН ВЕЖДИ СЕЛИМ

БЕРИЯ САЛИ ИБРЯМОВА

БЕХИДЖЕ ФЕРАД МЕХМЕД

БЕХРА АЛИ САЛИМ

БИЛЯЛ АХМЕД ХАЛИД

БИЛЯЛ МЕХМЕД ИБРЯМ

БИЛЯНТ КУДРЕТОВ РЕДЖЕБОВ

БИРГЮЛ КУДРЕТОВА РЕДЖЕБОВА

БИРДЖАН РАМАДАН ИСМАИЛ

БОРЯНА БАНИЛОВА СЕРАФИМОВА

БОЯН АНТОНОВ МИТКОВ

БЮЛЯНТ ИБРАХИМ СЪТКЪ

ВАСВИ ЗЕКЕРИЕ МЕХМЕД

ВАСВИЯ ЗЕКЕРИЕ МЕХМЕД

ВЕДАТ МЕХМЕД ХЮСМЕН

ВЕЖДИ СЕЛИМ ИБРЯМ

ВЕСИЛЯ БАСРИЕВА ХАЛИДОВА

ВИЛДАН ЕМБИЕ ДЖЕМАЛ

ВИЛДАНИЯ АХМЕД АЛИ

ГАЛИМЕ ХАСАН ХАСАН

ГАЛИН БОЯНОВ АНТОНОВ

ГЮЛДЖАН ГЮРСЕЛОВА ХАЙРЕДИНОВА

ГЮЛДЖАН МЕТИН САБРИ

ГЮЛНУР АХМЕД ШЕФКЕД

ГЮЛХАН ИСМЕТ ИБРАХИМ

ГЮЛХАНИЕ ГЮРСЕЛ ХАМДИ

ГЮЛШЕН АХМЕД ЗЕКЕРИЕ

ГЮЛШЕН ВАСФИ МЕХМЕД

ГЮЛШЕН ГАЛИБ МЕХМЕДЕМИН

ГЮЛШЕН МУСТАФА ШЕФКЪ

ГЮЛЯР ХИКМЕТОВА ХАСАН

ГЮНАЙ СЕБАЙДИН РАСИМ

ГЮНАЛ ГАЛИБ ЕЮБ

ГЮРГА ИЛИЕВА АСЕНОВА

ГЮРСЕЛ ХАЙРЕДИНОВ ИСМАИЛОВ

ДЕМИР КРАЙЧЕВ КРАЕВ

ДЖАНАН ФАДЛИ МЕХМЕД

ДЖАНЕР ИРФАНОВ ХАЙРЕДИНОВ

ДЖЕВРИЯ АХМЕД ХАЛИЛ

ДЖЕВРИЯ ШАБАН ХАСАН

ДЖЕМАЛ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ

ДЖЕМИЛЕ АХМЕД ИБРЯМ

ДЖЕМИЛЕ АХМЕД ХАСАН

ДЖЕМИЛЕ ИРФАНОВА ХАЙРЕДИНОВА

ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕДОВА ОСМАНОВА

ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕДОВА ХАСАНОВА

ДЖЕМИЛЕ ХИЛМИЕВА РАФИЕВА

ДЖУМАЗИЕ САЛИМ ФИКРИ

ДЖУНЕЙТ НЕДЖИВЕТ МЮМЮН

ДЖУНЕТ ЕМБИ МЕХМЕД

ДИАНА ДАВИДОВА КРАЕВА

ЕБАЗЕР САБРИ ЕБАЗЕР

ЕЛФИДЕ СЮЛЕЙМАНОВА САЛИМ

ЕМБИ МЕХМЕД АХМЕД

ЕМЕЛ ГАЛИБОВА ЕМИНОВА

ЕМИН НЕДЖАТИН МУСТАФА

ЕМИН ШЕФКЕД ИБРЯМ

ЕМИНЕ АДЕМОВА ИВАНОВА

ЕМИНЕ АХМЕД ЕМБИЕ

ЕМИНЕ АХМЕДОВА ЮСУФОВА

ЕМИНЕ ИСМАИЛОВА ОСМАНОВА

ЕМИНЕ МЕХМЕД МЕХМЕД

ЕМИНЕ ТАЛИБ МЕХМЕДЕМИН

ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА ОСМАНОВА

ЕРДИН ОСМАН АХМЕД

ЕРДИНЧ МЮМЮНОВ ЕМИНОВ

ЕРСАН АХМЕДОВ ИСЛЯМОВ

ЕРХАН АЛИ ЮЗЕИР

ЕРХАН МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ

ЕСИН НЕДЖАТИН КУРТ

ЕСИН ЯКУБ АЛИ

ЕФРАИМ ХАСАНОВ АЛИЕВ

ЕХЛИМАН МЕХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ

ЗЕКЕРИЕ САБИТ АХМЕД

ЗЕКИЯ АКИФОВА РЕДЖЕБОВА

ЗЕЛИХА АХМЕДОВА АХМЕДОВА

ЗЕЛИХА РЕДЖЕБОВА САЛИЕВА

ЗЕЛИХА СЕЛИМ КЮЧЮКХАДЖЪ

ЗЕХРА МУСТАФА ИЛИЯЗ

ЗИЯ ГАЛИБ ШЕФКЕД

ЗИЯ МЕХМЕД ИБРЯМ

ЗЮМБЮЛ НАЗИФ ЯКУБ

ИБРАИМ ИСУФ МЕХМЕД

ИБРАИМ СЪДКЪ МЕХМЕДЕМИН

ИБРАХИМ ЕФРАИМОВ ХАСАНОВ

ИБРАХИМ ИСМАИЛ ФИКРИ

ИБРАХИМ МЮМЮН АХМЕД

ИБРАХИМ ХАККЪ ИБРЯМ

ИБРАХИМ ХАСАН ЕХЛИМАН

ИБРАХИМ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ

ИБРЯМ ХАМДИЕВ МЕХМЕДОВ

ИГБАЛЕ МЕХМЕД САЛИ

ИКБАЛЕ АХМЕД МЕХМЕДЕМИН

ИКЛИМЕ МЕХМЕД ИБИШ

ИКЛИМЕ РЕДЖЕБ ОСМАН

ИЛИЯЗ АЛИЕВ ИЛИЯЗОВ

ИЛМИЯ ИСМЕТОВА САЛИЕВА

ИЛЯЗ ШАМСЕДИН ИЛЯЗ

ИРФАН МЕХМЕД ИБРАХИМ

ИРФАН ХАЙРЕДИНОВ МЕХМЕДОВ

ИСА КАДИР САЛИ

ИСМАИЛ ШЕФКЕТ ШАБАН

ИСМЕТ АРИФ МЮМЮН

ИСМЕТ САЛИЕВ ЮСУФОВ

ИСУФ НУРИ ХАЛИМ

ЙЕНЕР НЕДЖМИЕВ МУСТАФОВ

КАДИР САЛИ ХЮСЕИН

КАДИР ХЮСНИ АХМЕД

КАДРИЕ АХМЕД ЕЮБ

КАДРИЯ МУСТАФА МЕХМЕД

КЕРИМЕ АХМЕД ЯХЯ

КЕРИМЕ ВАСФИ РЕДЖЕБ

КУДРЕТ РЕДЖЕБОВ АБИЛОВ

КЪЙМЕТ ЯХЯ ЗЕКЕРИЕ

КЯМИЛЕ ГЮНАЙ КЯШИФ

ЛЕВЕНТ ЮКСЕЛОВ ХАЙРЕДИНОВ

ЛЕРЗАН СЕЛФЕТИН ФАИК

ЛЮЦКАН ОГНЯНОВ ОГНЯНОВ

МАРТИН ИЛИЕВ ДЕМИРЕВ

МЕДИХА КЯМИЛ МЕХМЕД

МЕЛЕГБЕР КЯМИЛ АРИФ

МЕЛИХАТ МЕХМЕД ОСМАН

МЕЛТУН РАФИЕВ РАИМОВ

МЕРДИН ОСМАН АХМЕД

МЕРСИЕ НЕДЖИБ МЮМЮН

МЕРЯЛ МЕТИН ХЮСЕИН

МЕСУТ МЮСА КАДИР

МЕТИН АБТУЛА СЕЛИМ

МЕТИН САБРИ САБРИ

МЕХМЕД АЛИЕВ САЛИЕВ

МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕД

МЕХМЕД АХМЕД ХАЛИД

МЕХМЕД АХМЕД ШАБАН

МЕХМЕД АХМЕДОВ ИЛЯЗОВ

МЕХМЕД ГАЛИБ ШЕФКЕД

МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕ ЯХЯ

МЕХМЕД ИБРЯМ ХАКЪ

МЕХМЕД НАСУФОВ САЛИЕВ

МЕХМЕД НИЯЗИ ХАСАН

МЕХМЕД ОСМАН ХАЙРЕДИН

МЕХМЕД ОСМАНОВ АХМЕДОВ

МЕХМЕД РАФИ СЕЛИМ

МЕХМЕД ТАЛИБ ЕЮБ

МЕХМЕД ХИЛМИ МЕХМЕД

МЕХМЕД ШЕФКЕТ ХАККЪ

МЕХМЕДЗАИД МЕХМЕД ЯКУБ

МЕХМЕТ ИБРАХИМ СЪТКЪ

МЕХНУР ВАСВИ МЕХМЕД

МИРЯМ АХМЕДОВА САЛИЕВА

МИРЯМ МУСАМЕДИН СЕЛИМ

МИРЯМ РЕДЖЕБ ИСУФ

МУСТАФА ИБРЯМ МУСТАФА

МУСТАФА МЮМЮН ХАМДИ

МУСТАФА ШЕФКЪ ХАККЪ

МЮБЕДЖЕЛ МЕСУД ИСМАИЛ

МЮМИН ХАЛИМ ШАБАН

МЮМЮН АХМЕД ЕМБИЕ

МЮМЮН ЕМИНОВ ХАСАНОВ

МЮМЮН ИСУФ ФЕРАД

МЮМЮН МУСТАФОВ ИБРЯМОВ

МЮМЮН ХАМДИ ДЖЕМАЛ

МЮМЮН ХЪЛМИЕВ МЕХМЕДОВ

МЮМЮНЕ БАСРИ ИЛЯЗ

МЮМЮНЕ МЕХМЕД ДЖЕМАЛ

МЮРВЕТ МУСТАФОВА ИБРЯМОВА

МЮСТЕДЖЕБ РЕДЖЕБ ИЛЯЗ

НАЗИЕ МЮМЮН ШАБАН

НАЗИФ ИБРЯМОВ ХАСАНОВ

НАЗИЯ ШЕФКЕТ ИСУФ

НАЗМИЯ АЗИСОВА АХМЕДОВА

НАЗЪМ АЛЯЙДИН САЛИ

НАСУФ МЕХМЕДОВ НАСУФОВ

НАСУФ САЛИЕВ КАДИРОВ

НЕБАЕТ ВАСВИ ЕЮБ

НЕБИЯ ХЮСЕИН МЕХМЕДЕМИН

НЕВРИЕ БЕЙТИЕВА АПТУЛОВА

НЕДЖАТИН ВАСВИ ЗЕКЕРИЕ

НЕДЖАТИН МУСТАФА МЕХМЕДЕМИН

НЕДЖАТИН ФЕРАД ХАЛИЛ

НЕДЖИВЕТ МЮМЮН ХАЛИМ

НЕДЖЛЯ МАХМУД ОСМАН

НЕДЖМИЕ НЕДЖИБ МЮМЮН

НЕДЖМИЯ МЮМЮН ХАСАН

НЕДЖМИЯ ШАБАН ХАЛИЛ

НЕЖДЕТ МУСТАФОВ ИБРЯМОВ

НЕЗИХА ЕНВЯР ХАМИД

НЕЗИХА ИБРАХИМ САЛИ

НЕЗИХА ИБРАХИМ ХАЛИЛ

НЕРМИН ДЖЕВАТОВА ХАСАН

НЕСЛИХАН АХМЕД ИСЛЯМ

НЕФИСЕ МЕХМЕДОВА ЮМЕРОВА

НЕШЕ ИСМЕТОВА ИБРЯМ

НИХАР НИХАТОВА МЕХМЕДОВА

НИХАТ СЕЛИМ АЛИ

НИЯЗИ ХАСАН ЕХЛИМАН

НУРДЖИХАН САЛИЕВА АХМЕДОВА

ОКТАЙ ХАККЪ ИБРЯМ

ОСМАН АХМЕД ОСМАН

РАБИЕ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

РАДКА АСЕНОВА ОВЧАРОВА

РАЙФЕ МЕХМЕД РЕДЖЕБ

РАФИ САЛИЕВ ШАБАНОВ

РЕВАСИЕ ИСМАИЛОВА МЕХМЕДОВА

РЕМЗИЕ КЯМИЛ ХАЛИМ

РЕМЗИЕ МЕТИН АБТУЛА

РЕМЗИЕ САЛИМ САЛИ

РЕХШАН МУСТАФА ЕЮБ

РИДА МЕХМЕДОВ АЛИЕВ

РИДВАН МЕХМЕД ИБРАХИМ

РИДВАН МЕХМЕД ИБРЯМ

РУМЕН ХРИСТОВ ИВАНОВ

САБИХА СЕЛИМ СЕЛИМ

САБРИ САБРИ МЕХМЕД

САБРИ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ

САБРИ ШЮКРИЕВ ХАКИЕВ

САБРИЕ ХАЛИЛ МЕХМЕД

САБРИЯ ИСМАИЛОВА АХМЕДОВА

САДИЕ САБРИЕВА МЕХМЕДОВА

САЛИ АЛИ САЛИ

САЛИ МУСТАФОВ ЮМЕРОВ

САЛИ ФЕВЗИЕВ САЛИЕВ


Каталог: raw -> uploads -> files
files -> Избирателен списък (за публикуване на интернет страницата на общината)
files -> За публикуване
files -> За произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г
files -> За произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г
files -> От избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г
files -> Населено място с. Борци кметство
files -> За избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г
files -> Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница