Изчезнали растителни видовеДата13.10.2018
Размер2.1 Mb.
#84934
Растения
Парнасиеволистна кандезия
Изчезнали растителни видове
Многогодишно тревисто растение. Изчезнал вид, включен в европейския списък за застршени, изчезнали и редки растения в категория уязвими. В миналото се е срещала в Драгомирска област. Размножава се чрез семена или вегетативно. Цъфти ююли-август. Би могла да се рекултивира със семена от Средна Европа.

Венерина обувка
Застрашени растителни видове
Многогодишно тревисто растение с късо коренче. Застрашен вид, включен е в европейския списък на редките, застрашените и ендемичните растения в подкатегория уязвими. Разпространено е в Средни Родопи. Предпочита просветлени места в гори от бук, ела и чер бор. Размножава се вегетативно. Отрицателно влиае върху вида активната стопанска дейност.
Горска съсънка
Застрашени растителни видове
Многогодишно тревисто растение. Застрашен вид. Среща се по Черноморското крайбрежие,Североизточна България и дунавската равнина. Обитава сухи, тревисти и каменливи места. Размножава се със семена. Отрицателно влиае върху вида влошаването на условията за развитие на растението

Жълта водна роза
Застрашени растителни видове
Многогодишно тревисто растение. Застрашен вид. Разпространен по Черноморското крайбрежие и Тракииската низина. Среща се в застояли и бавнотечащи води, блата и езера.отрицателно въздействие върху вида оказва пресушаването и замърсяването на водни басейни.

Розов божур
Застрашени растителни видове
Многогодишно тревисто растение. Застрашен вид. Разпространен в Предбалкана , Родопите и Софииския район. Обитава сечища и храсталаци, сенчести места върху влажни почви. Размножава се със семена. Отрицателно въздействие върху вида оказва изсичането на горите и събирането на цвета за букети.

Водна роза
Застрашени растителни видове
Многогодишно тревисто растенеи. Застрашен вид.Среща се в Тракииската низина, Североизточна България и по Черноморското крайбрежие. Обитава блата и езера на дълбочина до 2 метра. На вида вреди пресушаването и замърсяването на водоемите.
Алоевиден стратиотес
Редки растителни видове
Многогодишно тревисто растение. Рядък бид. Среща се в Североизточна България, Дунавската равнина. Обитава заблатнели места и отводнителни канали. Размножава се със семена. Отрицателно въздействие върху вида оакзва Пресушаването на заблатнели места и блата.

Жълт планински крем
Редки растителни видове
Многогогдишно луковично растение. Рядък вид. Среща се по тревисти площи и скални поляни. Разпространен в Стара планина и Витопкия район. Размножава се предимно вегетативно. Отрицателно влиание върху вида оказва пашата на животни и окосяването на тревните площи.

Пеперудовиден салеп
Редки растителни видове
Многогодишно тревисто растение с коренови грудки. Рядък вид. Среща се в Предбалкана, Родопите и Странджа. Обитава поляни, ливади и рядко храсталаци. Размножава се предимно вегетативно. Отрицателно върху вида влиае прекомерното отъпкване, залесяване и рекостроиране на горите.

.
Златиста кандилка


Редки растителни видове
Многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Балкански ендемит. Разпространен в Пирин, Рила и Западни Подопи. Обитава скалисти места в субалпииския пояс. Размножава се със семена. Отрицателно върху вида влиае събирането му за букети от турист
Пролетно котенце
Редки растителни видове
Многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Обитава каменисти и скалисти местности в алпииския и субалпииския пояс. Среща се в Рила планина. Отрицателно върху растението влиае отъпкването му от животни и събирането на цветовете за букети.


Карниолска блатница
Изчезнали растителни видове
Многогодишно тревисто растение. Изчезнал вид. Включено е в европейския списък на редки, застрашени и ендемичните растения в категория редки. Обитава влажни тревисти места с аувиални наслаги и аувиални почви. Срещало се е в Дунавската равнина.Отрицателно действие върсу вида оказва непрекъснатото изместване на крайбрежната ивица.

Алпииска повет
Редки растителни видове
Биологичен вид – храст. Рядък вид. Среща се в Западна Стара планина, Рила. Обитава високопланински места в планинския пояс. Размножава се със семена. Отрицателно въздейстие върху вида оказва събирането на цветовете му за букети.


Алпийска роза
Редки растителни видове
Вечно зелен нисък храст. Рядък вид. Разпространен в Средна Стара планина и Рила. Обитава каменисти и скални места и сипеи. Размножава се със семена и вегетативно. Отрицателно въздействие върху вида оказва опожаряването на големи площи земя.


Тученичево Халимионе
Изчезнали растителни видове
Многогодишно тревичко растение. Изчезнал вид в българия. Бил е разпространен в черноморското крайбрежие. Предпочитани територии за разпространение са засолени пясъци и глини покрай морето. Отрицателно въздействие върху вида оказва стрителството, свързано с туризма и културното дело, и замърсяването на средата.

Алдрованда
Изчезнали растителни видове
Многогодишно тревисто насекомоядно растение. Изчезнал вид. Включен е в европейския списък на редките, застрашените и ендемичните растения в подкатегория уязвими. Местообитанието на вида е в най – дълбоките и непристъпни части на Драгоманското плато. Размножава се със семена.отрицателно въздейства върху алдрованда пресушаването на платото, в което е бил разпространен вида.


Немска жълтуда
Изчезнали растителни видове
Растението е от биологичен вид храст. Видът е изчезнал. Бил е разпространен в Западните Родопи. За свое местообитание избира горски поля с кафяви горски почви.
Чашкомехурчесто сграбниче
Изчезнали растителни видове
Многогодишно тревисто растение. ИЗчезнал вид. Включен в Включен е в европейския списък на редките, застрашените и ендемичните растения в подкатегория изчезнал. Разпространение – Тракииската низина, Струмската долина. Обитава сухи, тревисти, припечени места върху песъчливи и каменисти почви със силикантна основа. Отрицателно въздействие върху вида оакзва събирането му за хербарии и влошаването на условията за развитие.

Източна тинтява
Изчезнали растителни видове
Многогодишно тревисто растение. Изчезнал вид, който е бил разпространен в Тунджанската хълмиста местност. Разпространен е по скалисти места. Отрицателно въздействие върхо вида оказва разстителната деградация.

Давидов мразовец
Застрашени растителни видове
Многогодишно луковично растение. Застрашен вид. Включен е в европейския списък на редките, застрашените и ендемичните растения в подкатегория застрашени. Разпространен Североисточна българия и Източна Стара планина. Обитава сухи варовикови припеци в предпланинския пояс. Размножава се вегетативно и чрез семена. Отрицателно въздействие върху вида оказват архелогическите разкопки и разширяването на културните зони.
Родопско лале
Застрашени растителни видове
Многогодишно луковично растение. Разпространено е в Средни Родопи. Среща се в разредени гори и храсталаци. Размножава се със семена и вегетативно. Отрицателно въздействие върху вида оказва масовото бране не цвета от цветари и туристи.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница