Изчисляване на цилиндричен едностапален зъбен редуктор с прави зъбиДата24.05.2022
Размер371 Kb.
#114425
Проектиране и конструиране на цилиндричен едностъпален редукторИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦИЛИНДРИЧЕН ЕДНОСТАПАЛЕН ЗЪБЕН РЕДУКТОР С ПРАВИ ЗЪБИ
1.Увод:
1.1.Задвижваща система с общо предназначение - състои се от двигател, съединител, редуктор и трябва да предаде мощност P = 2 kW и да редуцира оборотите.
Технически изисквания: системата трябва да отговаря на:
- безопасност ;
- монтаж - пригодност ;
- икономичност ;
- надеждност ;
1.2.Дефиниране на функциите - основната функция е задвижване на работна машина.Второстепенни функции - регулиране на оборотите, гасене на вибрации и удари.
1.3.Търсене на принципни решения – пластична система състояща се от двигател,съединител и редуктор.
1.4.Разделяне на техническата система двигател, съединител, редуктор:
I.Избор на двигател съобразно предаваната мощност и обороти.
II.Избор на съединител съобразно предназначението на системата и предавания въртящ момент.
III.Проектиране на редуктор съобразно техническото задание.
1.5.Разработка на предварителния вариант на ключовите модули – предварителна конструкторска документация включваща сборен чертеж на редуктор, избор на стандартен двигател и на стандартен съединител от каталог.
1.6.Пълна конструкторска документация – изготвя се пълна обяснително изчислителна записка за задвижващата система. Сборния чертеж на редуктора включва списъка на съставните му части, чертежи на детайли от редуктора и чертеж на сглобената единица (двигател, съединител, редуктор).
Окончателния резултат на разработката е съставяне на пълна конструкторска документация на задвижващата система.
2.Технически и конструктивни характеристики:
-мощност на задвижвания вал: P = 2kW;
-честота на въртене:
nизх = 350 min-1
nвх = 1400 min-1 ;
-вид на предавката - нереверсивна ;
-вид на корпуса - лят ;
-трайност на редуктора - 10 ;
-К.П.Д. за едностъпален - избираме η = 0.98 ;
2.1.Определяне на общото предавателно число:


2.2.Определяне разпределението по стъпала:
-брой стъпала - 1;
За цилиндрични предавки максималната стойност /едностъпални / на предавателното число е 7, ако са по-големи стойностите се използват цилиндрични предавки - двустъпални.
2.3.Определяне на честотата на въртене на валовете,съответно входящ и изходящ:


2.4.Определяне на усукващите моменти на валовете,с отчитане на К.П.Д.:


2.5.Предварително изчисляване на диаметрите на валовете:
3.Избор на материал за зъбните колела.
За материал на зъбните колела избираме нисковъглеродна легирана стомана 18ХГМ матричен за зъбни колела,БДС 6354-85.
HRC = 55 ÷ 63 – избираме средна стойност:

HRC1 => 62 (м.з.к.)
HRC2 => 58 (г.з.к.)
Приемаме степен на точност 7;
Коефициент на външно натоварване 1.3;
3.1.Определяне на допустимите напрежения:
- базово напрежение:

, [1]


4.Изчисляване на началните диаметри на зъбните колела:
- модул – m = 2 ;
- ъгъл на наклона - β = 0º ;
- брой на зъбите - z1 = 20 => z2 = z1.u = 80 ;
- коефициент на изместване - xΣ = 0 ;
- относителна ширина на зацепване - bω =15.m = 30 ;
- делителни диаметри
d1 = z1.m = 40 mm
d2 = z2.m = 160 mm
- начални диаметри α = 20º , αw = 20º


5.Изчисляване на междуосовото разтяние:

6.Коефициент на изместване на изходния контур xΣ = 0:
x1 = 0.35 x2 = -0.35
7.Определяне на размери от геометрията на зъбните колела:
7.1.Основни диаметри:

7.2.Коефициент на изместване в предавката:

7.3.Коефициент на обратно изместване в предавката:

7.4.Диаметри на върховите окръжности:
7.5.Диаметри на петовите окръжности:
7.6.Коефициент на челно препокриване:7.7.Нормална широчина на върха на зъба:


7.8.Широчина на зацепване:

8.Определяне на силите в зъбните двоица:
8.1.Периферна сила:

8.2.Нормална сила:

8.3.Радиална сила:

8.4.Осова сила:
- при зъбни колела с прави зъби β = 0

9.Изчисляване на зъбите на умора на огъване и контакт на умора:
Приемаме съгласно БДС 17 108 - 89
ZE = 190MPa Kа =1.3 K =1,2 Yβ =1
ZH = 2,5MPa KНv = K =1 YFs1 =3,7
Zε = 1MPa K = 1 KFv =1,1 YFs2 =3,8
Zβ = 1MPa K = 1 Yε =1
ZEкоефициент, отчитащ механичните характеристики на зъбните колела;
ZH – коефициент, отчитащ формата на зъбните повърхнини в полюса на зацепването;
Zβ – коефициент, отчитащ наклона на зъбите;
Zε – коефициент, отчитащ сумарната дължина на контактните линии;
Ka - коефициент, отчитащ влиянието на външно динамично натоварване върху товаримостта на зацепените зъби;
K - коефициент, отчитащ разпределянето на натоварването по дължината на контактните линии;
K - коефициент, отчитащ разпределянето на натоварването между зацепените двойки зъби при изчисляване на контактна умора;
KНv - коефициент, отчитащ вътрешното динамично натоварване при проверка на контактната умора;
K -коефициент, отчитащ разпределението на напрежението на огъване по дължината на зъбите;
K-коефициент, отчитащ разпределението на натоварването между зацепените двойки зъби при изчисляване на огъване;
KFv- коефициент, отчитащ вътрешното динамично натоварване при изчисляване на огъване;
YFs1/2 - коефициенти, отчитащи формата на зъба и концентрацията на напреженията;
Yε - коефициент, отчитащ припокриването на зъбите;
Yβ - коефициент, отчитащ наклона на зъбите;

Съгласно приложение 15 БДС 17108 - 89


Ys1 = 3,7 при x1 = 0,3
Ys2 = 3,8 при x2 = -0,35
9.1.Умора на огъване:
σF1 < σFP 66,428 < 482,4
σF2 < σFP 68,525 < 482,4
9.2.Контактна умора:


10.Избор на лагери по критерия динамична товароносимост:
kp = 1,0 ÷ 1,2 ; Избираме средната стойност kp = 1,1
10.1.Определяне на еквивалентното натоварване:
v,x,kt,kδ = 1
Pr = Fr = 247,5 N


За входящия вал:

За изходящия вал:

10.2.Определяне таблично на динамичната товароносимост:
От таблица 615 избираме съчмен радиален лагер отлека серия:

  • за входящия вал – 104;

  • за изходящия вал – 106;

Cr1 табл =7,22 kN Cr2 табл = 10,20 kN
Cor1 = 4,45 kN Cor2 = 6,89 kN
10.3.Проверочно изчисление за определяне на трайността:
- за входящия вал


- за изходящия вал


10.4.Определяне на действителната трайност на лагерите:

- за входящия вал:

- за изходящия вал:

Избираме за входящия вал лагер 104 :

d

D

B

rmm

mm

mm

mm

kN

kN20

42

12

1

7,22

4,45

12000

Избираме за изходящия вал лагер 106 :

d

D

B

rmm

mm

mm

mm

kN

kN30

55

13

1,5

10,2

6,89

1000010.5.Избор на уплътнител за лагерите според диаметъра на вала и външния диаметър на лагерите:
- за входящия вал избираме уплътнител радиален тип Б за вал с d = 20 mm.
Уплътнител Б 20x30x10 – 2 по БДС 9954 - 83

d

D

hmm

mm

mm

mm

20

35

11

14

- за изходящия вал избираме уплътнител радиален тип Б за вал с d = 30 mm.


Уплътнител Б 30х40х10 – 2 по БДС 9954 – 83d

D

hmm

mm

mm

mm

30

42

7

1111.Избор и проверка на шпонковите съединения:

см]= 80 ÷ 150 Mpa [τсм]= 54 ÷ 120 Mpa


Избираме:
см]= 120 Mpа [τсм]= 90 Mpa
11.1.За входящия вал:
dвх = 20 mm l = 14 ÷ 70 mm
b = 6 mm s = 0,25 mm
h = 6 mm r = 0,4 mm
- на смачкване:

- на срязване

Избираме шпонка 6х6х35 по ПР – 1 по БДС 1016 – 87

Lb

h

r

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

35

20

6

6

0,4

3,5

2,8

0,16

0,25

11.2.За изходящия вал:
dизх =30 mm l = 18 ÷ 90 mm
b = 8 mm s = 0,25 mm
h = 7 mm r = 0,4 mm
- на смачкване:

- на срязване

Избираме шпонка 8х7х45 по ПР – 1 по БДС 1016 – 87Lb

h

r

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

45

20

8

7

0,4

4

3,3

0,16

0,2512.Проверочно изчисляване на задвижващия вал на първото стъпало по критерия умора.Коефициента на сигурност в застрашеното сечение.
12.1.Изчисляване на натоварването на входящия вал:
12.2.Изчисляване на натоварването на изходящия вал:
12.3.Изчисляване на максималните огъващи моменти за двата вала:
- за входящия вал:

- за изходящия вал:

12.4.Якостно проверяване на валовете:
- за входящия вал:- за изходящия вал:За стомана [σекв] = 120 MPa
- за входящия вал
σекв```<[σекв] – условието е изпълнено
- за изходящия вал
σекв```<[σекв] – условието е изпълнено
13.Оразмеряване на фундаментите и скрепителните болтове и на специфичните елементи от конструкцията на редуктора.
-Избиране на скрепителни болтове.
Избирам болт 6 М8x50- 5,3 БДС 16207-85.k

d

D

s

l

mm

mm

mm

mm

mm

5,3

8

12,35

13

14,4

Гайка 12 М8 - 5 БДС 1262-83.


-Избор на фундаментни болтове
Болт 4 М 12x50- 5,6 БДС 16207-85k

d

D

s

l

mm

mm

mm

mm

Mm

7,5

12

16,8

18

20

Гайка 8 М12- 5 БДС 744-83


-Избор на пробка.
Избираме пробка М12x1,5 БДС 4069-73

i

l

m

c

s

D

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

17

12

21

6

3

13

14,5

-Избор на отдушник

mm

mm

mm

mm

mm

M12x1,5

4

2

14

3

-Избор на масло-указател.


-Уточняване вида и размерите на съединителя.
Избираме еластично огъващ се съединител “Перифлекс” поради възможността му да компенсира ъглови, радиални и осови измествания на валовете, получени при монтажа, обработката на валовете и др. Този тип съединител се използват за свръзка между валове електродвигатели. Предпочитат се поради малките си габаритни размери.
Съединителите “Перифлекс” не се нуждаят от мазане, работят безшумно и изолират електрически задвижваната от задвижващата част.
Шините са създадени от гумени платове на брой от 2 до 12 според големината на пренасяния момент. Тъканта на основата се разполага под известен ъгъл на посока на въртене, така че нишките и да работят на опън. Платовете са предпазени от гумен пласт.
Моментът на силите на триене между шините и дисковете се създава от винтово съединение.

Размери на съединителя.диаметри

А

B

C

D

mm

mm

mm

min

max

104

50

34

12

22


Дължини

LMN

O

P

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Mm

64

88

28

40

-

16

57

● Масата на съединителя е 1.0кг.


● Максималният ъгъл на усукване е 6
● Максималната честота на въртене .
-Избор на двигател.
Избираме двигател 4АО- 100L- 4D на фирма ELMA.TROYAN с технически характеристики:
● Мощност- 2,2kW

Основни габаритни размери:

  • Височина от оста на вала до основата h=100mm

  • Обща дължина на двигателя =358mm

  • Обща височина на двигателя p=224mm

Диаметър на изходящия вал d=28mm

Използвана литература:


1. БДС по Христов.
2. „ Курсово проектиране по машинни елементи ” - Петър Ненов .

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница