Изчисляване обема на покривката, стерила и количеството на запаситестраница1/3
Дата07.10.2016
Размер499.91 Kb.
#11178
  1   2   3
Достоверна информация за сумарната дебелина на пясъчниците и стерила дават само прокараните сондажи, канавите и опитно-добивната кариера (в по-ограничена степен).

Изчисленият в тези изработки линеен рандеман е качествен показател, определящ съдържанието на полезно изкопаемо в скалния масив. Като такъв той осреднен общо за находището и е използван за определяне на количествата от полезното изкопаемо и стерила.3.8.6. Изчисляване обема на покривката, стерила и количеството на запасите

Геоложкият строеж на полезното изкопаемо представлява непрекъсната алтернация на пластове от промишлена суровина (пясъчници) и стерил (мергели и глинести мергели). Детайлно замерване и изчисление на сумарните дебелини на пластовете от суровината и стерила бе възможно само в някои изработки. Поради това, че не всички изработки позволяват достоверни изчисления на тези дебелини, бе възприет подход за изчисляване на запасите чрез корекционен коефициент – линеен рандеман.

Обемът на покривката, стерлилните прослойки и количеството на запасите от суровина са изчислени по блокове и категории, като използвана формулата:

V = (3-Mo) х S х R, м3,

Където:


V – обем (количество) на покривката и полезното изкопаемо, м3;

Мo – средна дебелина на покривката, м;

S – площ на блока, м2;

R – осреден линеен рандеман, %/100;3.8.7. Общи резултати от изчисляването на запасите

В резултат на извършените геоложки проучвания в находище “ПОЛЕТО”, община Котел, Сливенска област са изчислени запаси по категории, количества и състояние към 01.11.2013 г. както е посочено в долната таблица:на

блока

Код на

запасите

Площ на

блока,

Обем на

покривката

Количество

на

вътрешната

откривка

Количество

на

полезното

изкопаемоМ2

м3

м3

м3

1.

122

231 126.5

164 100

246 712

284 879

Запасите са изчислени при площен рандеман за добив - 6 м2 цепени плочи от 1 м3 облицовъчна суровина, при средна дебелина на плочите 5 см.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Находище “ПОЛЕТО” е разположено в землището на село Медвен, община

Котел,Сливенска област.

То се намира на около 1300 м южно от село Медвен, на около 10 км югоизточно от гр. Котел и на 34 км североизточно от гр. Сливен

Носител на полезното изкопаемо е Задругата на дебелопластовия флиш. Тази единица е развита широко из целия регион. Полезното изкопаемо в находището представлява пясъчници (търговска марка Градешки камък). Те са част от флишка алтернация, заедно с мергели и алевролити, която алтернация формират униформно целия скален масив на находището.

Пясъчниците придобиват своята декоративност от жълтеникаво-кафявия цвят на междупластовите си повърхнини, по които се цепят. Според данните от геоложките проучвания в тези материали цветът и съответно декоративността им се изменя в дълбочина. Декоративни свойства пясъчниците притежават само до дълбочина 3 м от повърхността.

Дебелината на повърхностната откривка (покривка) е относително малка. Забелязва се ясна тенденция за намаляване на дебелината на покривката в южна посока. По данни от проучвателните изработки и геоложки наблюдения тя се изменя от 1.20 м (Мс-1) до 0.2 м (Ш-3), средно за находището 0.71 м.

Основна характеристика на находището e наличие на много голямо количество вътрешна откривка, представена от глинесто-мергелната част на флишките ритми.

Обемното отношение между пластовете от пясъчникова суровина и стерил (глинести мергели) е определено чрез замерите от проучвателните изработки. Чрез тези замери се определя линейният рандеман на пясъчниците в скалния масив, който общо за находището възлиза на 0.52 (52%).

Взаимоотношенията на описаните пукнатинни групи обуславят отделяне на плочи с почти правоъгълна форма и дълга страна по направлението изток-запад.

Суровината е изследвана и окачествена в съответствие с БДС-7718-74, БДС-1697-77, БДС 7717-75.

Средните стойности на физико-механичните показатели отнасят пясъчниците към 3-ти клас на V-та група, в съответствие с БДС-7718-74. Класацията на аркозните пясъчници от находище „Полето” доказва изводите от представянето им в дългогодишната практика –те са доказан скално-облицовъчен материал. средни стойности на физико-механичните

показатели на пясъчниците от находище “ПОЛЕТО” напълно удовлетворяват изискванията на ИНВЕСТИТОРА и са годни за ползване като скално-облицовъчен материал за вътрешни и външни облицовки и настилки.

БДС-1697-77 класифицира пясъчниците от находище “ПОЛЕТО” като годни заизграждане на основи, външни стени с и без мазилка.

Полезното изкопаемо от находище „ПОЛЕТО” не отговаря на изискванията на БДС- 7717-75. Това е характерно за почти всички пясъчници в България и особено за декоративната марка „Градешки камък”, която традиционно показва по-слаби физикомеханични свойства. Тази марка се цени най-вече заради своята декоративност и поради доброто й съчетание с традиционния архитектурен стил, много актуален във връзка с развитието на туристическия бранш.

След оценка на проведения опитен добив в находище “ПОЛЕТО”, е определен рандеман за добив на плочи, възлизащ на 6 м2 от 1 м3 при условие че в 1.0 м2 се подреждат 5-10 броя полигонални (неоформени) плочи със средна дебелина 5 см.

Проведеното технологично изследване за обрязване на плочи до правилна форма постигна рандеман от 30 %.

Минно-техническите и климатичните условия за експлоатация в находище

“ПОЛЕТО”, са благоприятни за открита, целогодишна работа с прекъсвания през зимата.

В резултат на извършените геоложки проучвания в находище “ПОЛЕТО”, община Котел, Сливенска област са изчислени запаси по категории, количества и състояние към01.07.2010 г. са както следва:Категория “122” 284.9 х.м3

Количеството на покривката в находището в находището е 160.1 х. м3, а на

стерилните прослойки – 246.7 х. м3 Запасите са изчислени при площен рандеман 6 м2 цепени плочи от 1 м3 облицовъчна суровина, при средна дебелина на плочите 5 см.

В този раздел Докладът за ОВОС ще включи:

-Оценка на въздействието на инвестиционното предложение върху геоложката среда при реализирането му.

-Прогнозно оценка на въздействието върху геоложката среда.

-Необходими смекчаващи мерки за опазване на геоложката среда.
3.6. Биологично разнообразие

Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях.

Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите.

Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г. с посл изм. посл.2015г.) цели:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на представителни за Република България и за Европа типове природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни, животински и гъбни видове в рамките на Национална екологична мрежа;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на защитените растителни, животински и гъбни видове от флората, фауната и микотата на Република България, както и на тези, които са обект на ползване и търговия;

3. опазването на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и животински видове извън естествената им среда;

4. регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни растителни и животински видове в природата;

5. регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и фауна;

6. опазването на вековни и забележителни дървета.

Съгласно Чл.3, Глава ІІ на ЗБР, Държавата изгражда Национална екологична мрежа, включваща:

1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000", в които могат да участват защитени територии;

2. защитени територии, които не попадат в защитените зони.

3. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) В Националната екологична мрежа приоритетно се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологични важни места.

А Чл. 4. Националната екологична мрежа цели:

1. дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие;

2. осигуряването на достатъчни по площ и качество места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни;

3. създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове;

4. участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи;

5. ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени територии.

Инвестиционното предложение е свързано с добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето”, землище с. Медвен и е свързан с изискванията и отговорностите на Закона за биологичното разнообразие.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в две защитени зони, а именно:защитена зона „Котленска планина” BG 0002029 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-910/11.12.2008г.(ДВ, бр.15/2008г.), изм. Със Заповед №РД-72/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG 0000117„Котленска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №661/16.10.2007г. (ДВ, бр.85/05.02.2007г.).

Съгласно РЕШЕНИЕ №БС-110-ПР/2015г. на Директора на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение:”Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето”, землището на село Медвен, община Котел, област Сливен с възложител „БУЛГНАЙС” ООД, при извършена проверка за допустимост във връзка с чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС, е установено, че цитираното по-горе инвестиционно предложение е допустимо спрямо забранителния режим на защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението й.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на двете защитени зони по реда на чл. 31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ бр.73/2007г. посл. Изм. Доп.ДВ чр.94/2012г.) и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в цитираното Решение.

Изисква се:

На основание решението /приложено към Заданието и съгласно чл.34, ал.1 от Наредбата за ОС, към доклада за ОВОС, като отделно приложение, трябва да се представи оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони като същата ще бъде неразделна част от него.Докладът за оценка за съвместимостта, ще бъде структуриран по изискванията на чл.23, ал.2 от Наредбата за ОС. При определяне на същността и степента на въздействие, на инвестиционното предложение, ще бъдат съблюдавани критериите на чл.22 от нея , като се вземе предвид изискването описано в издаденото решение от РИОСВ-Бургас :

1.Да се оцени увеличаването на въздействието върху защитените зони от съпътстващи основния предмет на предложението дейности.

2.Да бъдат предложени конкретни смекчаващи отрицателното въздействие или възстановителни мерки.

3.Необходимо е, да се изследва евентуалната загуба на тези открити площи, като място за хранене и почивка на видовете птици, придържащи се към тази среда. Още повече, че това е открито пространство заобиколено от почти всички страни с ивици широколистни гори, които се приобщават към природно местообитание 91МО Балкано-Панански церово-горунови гори.

4.Необходимо е да се обследва биокоридорната роля, която би могла да изпълнява площта за видовете, предмет на опазване в защитените зони, тъй като територията предложена за кариера за добив на скално-облицовъчни материали попада в две защитени зони.

5.Необходимо е да се изследва въздействието(пряко и/или косвено такова) върху животинските видове, които в различни аспекти от живота си са свързани с тези части от двете зони, в това число шум и безпокойство. При необходимост да се предвидят достатъчно обхватни смекчаващи и/или компенсиращи мерки.

6.Да се изследва въздействието върху структурите и функциите на съответните защитени зони.

7.Горецитираните очаквани въздействия следва да се проучат задълбочено и подробно и да се представят материали с пълна характеристика на терените в и около разглежданата площ.

ЗЗ „Котленска планина” с код BG 0000117 за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Територията на ЗЗ „Котленска планина” с код BG 0000117 за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна се припокрива с територията на ЗЗ „Котленска планина” BG 0002029 за опазване на дивите птици и обхваща част от Котленско-Върбишката планина. Тя се състои основно от сенонски и неоценски карбонатни скали. В защитената зона преобладават Мизийски букови и Мизийски буково-габърови гори. Около 12% от зоната е залесена с иглолистни насаждения (бял бор, черен бор, смърч, дугласка ела, сребриста ела, кедър и др.) на мястото на местни широколистни гори. Преобладаващите видове дървета са родове Quercus и Fagus. Има широки карстови области с много язовири и пещери.

Предмет на опазване в „Котленска планина” BG 0000117 са следните типове природни местообитания и животински и растителни видове:

Типове местообитания:

Предмет на опазване в ЗЗ „Котленска планина” – BG 0000117 са следните типове местообитания от Приложение 1 на ЗБР и Директива 92/43/ЕЕС.

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedio albi 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco- Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове 8310 Неблагоустроени пещери 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 91AA* Източни гори от космат дъб 91BA Мизийски гори от обикновена ела

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 91S0* Западнопонтийски букови гори 91W0 Мизийски букови гори

Птици, включени в Приложение I на Дирeктива 79/409/EEC:

Бухал (Bubo bubo)

Бял щъркел (Ciconia ciconia)

Горска чучулига (Lulula arborea)

Градинска овесарка (Emberiza hortulana)

Египетски лешояд (Neophron percnopterus)

Земеродно рибарче (Alcedo atthis)

Козодой (Caprimulgus europaeus)

Ливаден дърдавец (Crex crex)

Малък креслив орел (Aquila pomarina)Орел змияр (Circaetus gallicus)

Полски блатар (Circus cyaneus)

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata)

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)

Скален орел (Aquila chrysaetos)

Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius)

Червеногърба сврачка (Lanius collurio)

Черен кълвач (Dryocopus martius)

Черен щъркел (Ciconia nigra)

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)


Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на Директива 79/409/EEC:
Малък ястреб (Accipiter nisus)

Обикновен мишелов (Buteo buteo)

Обикновен пчелояд (Merops apiaster)

Речен дъждосвирец (Charadrius dubius)

Чухал (Otus scops)
Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC:

Видра (Lutra lutra)

*Европейски вълк (Canis lupus)

*Кафява мечка (Ursus arctos)

Лалугер (Spermophillus citellus)

Пъстър пор (Vormela peregusna)

Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros)

Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)

Южен подковонос (Rhinolophus euryale)

Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)

Голям нощник (Myotis myotis)

Дългоух нощник (Myotis bechsteini)

Остроух нощник (Myotis blythii)

Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)

Трицветен нощник (Myotis emarginatus)

Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi)

Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)


Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC:

Жълтокоремна бумка (Bombina variegate)

Ивичест смок (Elaphe quatrolineata)

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)
Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC:

Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)

Маришка мряна (Barbus plebejus)
Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC:

*Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)

Бисерна мида (Unio crassus)

Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides/

Тигров молец на Джърси* (Callimorpha quadripunctaria/

Обикновен сечко (Cerambyx cerdo/

Бръмбар рогач (Lucanus cervus/

Буков сечко (Morimus funereus)

Aлпийска розлия (Rosalia alpina)
Растения, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum)
Бозайници

Дива котка (Felis silvestris)

Полоунощен прилеп (Eptesicus serotinus)

Малък вечерник (Nyctalus leisleri)

Воден нощник (Myotis daubentonii)

Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus)Ръждив (обикновен) вечерник (Nyctalus noctula)

Златист нощник (Myotis aurescens)Златка (Martes martes)
Земноводни и влечуги

Жаба дървесница (Hyla arborea)Зелена крастава жаба (Bufo viridis)

Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina)

Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii)

Зелен гущер (Lacerta viridis)

Степен гущер (Podarcis muralis)

Пепелянка (Vipera ammodytes)

Медянка (Coronella austriaca)

Смок стрелец (Синурник) (Coluber caspius)

Смок мишкар (Elaphe longissima)

Сива водна змия (Natrix tessellata)
Риби

Речна пъстърва (Salmo trutta fario)Лешанка (Phoxinus phoxinus)
Насекоми

пеперуди

Brenthis hecate

Голяма тополова пеперуда (Limenitis populi)Erebia medusa

Червен аполон (Parnassius apollo)Neptis sappho

Melitaea trivia

Melitaea aurelia

Maculinea arion

Glaucopsyche alexis

Thymelicus acteon

Polyommatus aroaniensis

Южна лилава апатура (Apatura metis)Pyrgus cinarae

Ирисова апатура (Apatura iris)Scolitantides orion

Parnassius mnemosyne


бръмбари бегачи

Carabus scabrosus

Duvalius kotelensis

Златист гъсеничар (Calosoma sycophanta)
Ципокрили

Червена горска мравка (Formica rufa)


Правокрили

Малка сага (Saga pedo)


Многоножки

Anamastigona falcata

Typhloiulus kotelensis

Trachelipus bulgaricus bureschi


Растения

Лудо биле (Atropa bella-donna)Обикновен анакамптис nacamptis pyramidalis)

Пирамидален анакамптис (Anacamptis pyramidalis)Тракийски клин (Astracantha thracica)

Плосколюспесто подрумиче (Anthemis virescens)

Торбест дланокоренник (Dactylorhiza saccifera)

Давидов мразовец (Colchicum davidovii)

Персийски крайспорник (Cheilanthes persica)

Фривалдскиев зановец (Chamaecytisus frivaldszkyanus)Червен главопрашник (Cephalanthera rubra)

Главолистен главопрашник (Cephalanthera longifolia)

Горска съсънка (Anemone sylvestris)

Издънков мерендера (Merendera sobolifer)

Австрийско великденче (Veronica austriaca ssp. Neicevii)

Дребен лопен (Verbascum humile)

Урумово лале (Tulipa urumoffii)

Липа червена (Tilia rubra)

Къпина пирамидалносъцветна (Rubus thyrsiflorus)

Халерово котенце (Pulsatilla halleri)

Пурпурен салеп (Orchis purpurea)

Широколистен опопанакс (Opopanax chironium)

Истинска гнездица (Neottia nidus-avis)

Недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum)

Фривалдскиева микромерия (Micromeria frivaldszkyana)

Щитовидна фибигия (Fibigia clypeata)

Овален тайник (Listera ovata)

Триръбеста хептантера (Heptaptera triquetra)

Гъстолистна гренландия (Groenlandia densa)

Снежно кокиче (Galanthus nivalis/

Черноморска ведрица (Fritillaria pontica)

Каталог: pokana
pokana -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
pokana -> Екзерсиз и репертоар на детския танцов колектив
pokana -> 9-13 септември, 2013 София-Албена-Крапец
pokana -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
pokana -> Рзи благоевград *Център по остеопороза –Благоевград
pokana -> Многопрофилна болница за активно лечение – русе” ад
pokana -> Семинар «Изисквания за пускане на пазара и за влагане в строителството на строителни продукти. Различия в изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 и Наредба № рд-02-20-1 от 2015 г на министъра на регионалното развитие
pokana -> Изложение Hong Kong International Building and Decoration Materials and Hardware Fair
pokana -> Програма за развитие на селските райони /2007 2013/, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница