Издадена от Министерството на транспорта и съобщениятаДата23.10.2018
Размер94 Kb.
НАРЕДБА № 141 ОТ 27 МАРТ 2002 Г. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ГОДНОСТ НА НАВИГАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВЪЗДУШНА НАВИГАЦИЯ И КАЦАНЕ

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.35 от 5 Април 2002г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г.

Раздел I.


Общи положения

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) С тази наредба се определят условията и редът за издаване на удостоверения за експлоатационна годност на системи и навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане, наричани по-нататък "съоръжения".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Съоръженията, за които се издава удостоверение за експлоатационна годност по тази наредба, са:

1. системи за летателна проверка на навигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане (NFIS);

2. курсо-глисадни системи за точен подход за кацане (ILS);

3. първични радиолокатори (PSR);

4. вторични радиолокатори (SSR);

5. автоматизирани системи за изобразяване на многорадарна и планова информация;

6. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) радиолокатори за обзор на летателното поле (SMR);

7. метеорологични радиолокатори (WXR);

8. автоматизирани метеорологични наблюдателни системи (AWOS);

9. всенасочени УКВ радиофарове (VOR);

10. приводни радиостанции (NDB);

11. далекомерни системи (DME);

12. автоматични радиопеленгатори (ADF);

13. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) свето-технически системи (AGL);

14. автоматизирани системи за комуникации "земя-земя" и "въздух-земя";

15. системи за управление на въздушното пространство;

16. системи за управление на потока от въздушно движение;

17. системи за аеронавигационно информационно обслужване;

18. (нова - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) системи за независим кооперативен обзор (MLAT);

19. (нова - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) системи за зависим кооперативен обзор (ADS-B);

20. (нова - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) системи за управление и контрол на наземното движение (A-SMGCS);

21. (нова - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) системи за запис, мониторинг и статус на GNSS.
Чл. 2. (1) Удостоверението за експлоатационна годност на съоръжение по чл. 1, ал. 2 потвърждава, че същото отговаря на действащите стандарти, технически и експлоатационни изисквания.

(2) Данните за съоръженията, притежаващи удостоверение за експлоатационна годност, се обявяват в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България в съответствие с разпоредбите на Наредба № 15 от 1999 г. за аеронавигационно информационно обслужване (ДВ, бр. 96 от 1999 г.).

(3) Не се разрешава използване на съоръжение, за което няма издадено удостоверение за експлоатационна годност по реда на тази наредба.

(4) Удостоверението за експлоатационна годност е индивидуално и не подлежи на прехвърляне.


Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Собственикът или ползвателят на съоръженията е длъжен да:

1. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) поддържа съоръженията в съответствие с действащите стандарти и обявените категории съгласно издаденото удостоверение за експлоатационна годност като тази дейност може да бъде осъществявана и чрез одобрени от ГД "ГВА" организации;

2. осигурява безпрепятствен достъп на инспекторите по въздухоплаване, на лицата, осъществяващи държавен противопожарен надзор, и на служителите по сигурността в гражданското въздухоплаване за извършване на проверки;

3. излъчва незабавно NOTAM-съобщения за промените или отклоненията от действащите стандарти, технически и експлоатационни изисквания на съоръженията.


Чл. 4. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) удостоверява експлоатационната годност на съоръженията след извършване на проверки на съоръженията.

(2) Проверките на съоръженията се извършват от инспектори по въздухоплаването.

(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" издава одобрение на организацията по чл. 3, т. 1, когато тя отговаря на следните изисквания:

1. регистрирана е по Търговския закон;

2. разполага с квалифициран и сертифициран персонал в съответствие със специфичните изисквания за съоръженията, за които се одобрява организацията, както и в съответствие с изискванията на т. 3.3 от Приложение II на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 г. за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010 (ОВ, L 271 от 2011 г.);

3. притежава валиден сертификат за внедрена система за качество;

4. притежава внедрена Система за управление на безопасността;

5. притежава внедрена Система за управление на сигурността.

(4) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) Когато съоръжение по чл. 1, ал. 2 е собственост или се ползва от летищен оператор (летищна администрация), той трябва да получи одобрение по реда на ал. 3.
Чл. 5. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" води регистър на съоръженията, включително електронен.

(2) Главният директор на ГД ГВА със заповед определя длъжностното лице, което ще води регистрите по ал. 1, и отговаря за тяхното поддържане.

(3) Регистрите по ал. 1 съдържат следните данни за съоръженията:

1. наименование на съоръжението;

2. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) собственик и/или ползвател на съоръжението;

3. координати на месторазположението;

4. кота на терена на месторазположението;

5. височина на антената над терена;

6. позивна;

7. работни честоти;

8. режим на работа (24 часа, по заявка и т.н.);

9. изходяща мощност;

10. радиус на действие;

11. производител - страна, фирма;

12. (изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) дата на производство или дата на приемане на място;

13. (нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) дата на въвеждане в експлоатация;

14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) дати на наземните проверки и/или проверките за облитане;

15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) дата на издаване на удостоверението за експлоатационна годност;

16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) дати на подновяване на удостоверението за експлоатационна годност;

17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) дата на отнемане на удостоверението за експлоатационна годност.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) Изискванията по ал. 3, т. 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 не се отнасят за съоръженията по чл. 1, ал. 2, т. 1, 5, 8 и 13 - 21.

(5) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Данните по ал. 3, т. 13 се подават от собственика или ползвателя в 3-дневен срок от датата на въвеждане в експлоатация.


Раздел II.
Условия за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на съоръжение

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) Удостоверение за експлоатационна годност на съоръжение (приложение) се издава от ГД "ГВА", когато:

1. техническите характеристики на съоръженията отговарят като минимум на действащите стандарти, технически и експлоатационни изисквания;

2. поддържането на съответното съоръжение се извършва от собственика, ползвателя или одобрена организация по чл. 3, т. 1.
Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Собственикът или ползвателят на съоръженията подава в ГД ГВА заявление за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на дадено съоръжение, придружено със следните документи:

1. свидетелство за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние и БУЛСТАТ;

2. данни за съоръжението по чл. 5, ал. 3, т. 1-12;

3. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) ръководство за техническа поддръжка и/или експлоатация на съответното съоръжение, осигуряващо безопасната му работа;

4. технически данни и изисквания за експлоатация на съоръжението, разработени от производителя;

5. протоколи от наземните и/или летателни проверки на параметрите на съоръжението;

6. списък на длъжностните лица, на които се възлага извършването на дейностите по техническа поддръжка и/или експлоатация и техническо обслужване на съоръжението;

7. (нова - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) документ, удостоверяващ, че поддържането на съоръжението се осъществява от одобрена организация по чл. 3, т. 1, когато такова поддържане не се осъществява от собственика или ползвателя;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) документ за платена такса по чл. 116 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта и съобщенията, приета с ПМС № 81 от 10.V.2000 г. (ДВ, бр. 41 от 2000 г.).

(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Собственикът или ползвателят на повече от едно съоръжение подава в ГД ГВА документите по ал. 1, т. 1 само при подаване на заявление за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на първото съоръжение и/или при настъпили промени в актуалността на документите.

(3) В случай че се налагат промени в техническите и/или експлоатационните характеристики на съоръжения, за които е издадено удостоверение за експлоатационна годност, те се извършват само след предварително разрешение на ГД ГВА и се отразяват в ръководството за техническа поддръжка и/или експлоатация.
Чл. 8. (1) В случай че заявлението не отговаря на изискванията по чл. 7, ГД ГВА писмено уведомява заявителя да отстрани несъответствията в 7-дневен срок от съобщаването. До отстраняване на нередностите заявлението не се разглежда.

(2) В случай че заявителят не отстрани несъответствията в срока по ал. 1, заявлението не се разглежда и се връща заедно с приложенията.


Чл. 9. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" извършва проверка на съответното съоръжение в срок 30 работни дни от датата на подаване на заявлението или от датата на отстраняване на несъответствията, която дата е по-късна.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) За извършване на проверката главният директор на ГД ГВА определя водещ инспектор, който отговаря за извършването на проверка за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на съоръжението и назначава комисия, която да извърши проверка на съоръжението.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) За извършената проверка в съответствие с изискванията по тази наредба комисията изготвя доклад до главния директор на ГД "ГВА" със становище за отказ, отсрочка за издаване, когато документите на заявителя или параметрите на неговото съоръжение не съответстват на действащите стандарти, но могат да бъдат отстранени в срок, определен от главния директор на ГД "ГВА" или за издаване на удостоверение със или без ограничения.
Чл. 10. (1) Удостоверението се издава в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 9, ал. 1, ако са изпълнени условията и изискванията на тази наредба.

(2) Когато в резултат на проверката се установи несъответствие с действащите стандарти, технически и експлоатационни изисквания, главният директор на ГД ГВА има право да:

1. откаже издаване на удостоверение;

2. отсрочи издаването на удостоверение за експлоатационна годност до привеждане на отделни характеристики или документи към действащите стандарти, технически и експлоатационни изисквания;

3. издаде удостоверение за експлоатационна годност за по-ниска от заявената категория.

Чл. 11. (1) Удостоверение за експлоатационна годност на съоръжение се издава за срок на валидност една година с изключение на срока за валидност на удостоверението за експлоатационна годност на:

1. курсо-глисадни системи за точен подход за кацане по II категория, който е 6 месеца;

2. курсо-глисадни системи за точен подход за кацане по III категория, който е 4 месеца;

3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) автоматизираните системи за изобразяване на многорадарна и планова информация, системите за управление и контрол на наземното движение и системите за запис, мониторинг и статус на GNSS, който е 3 години.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) За подновяване на удостоверението за експлоатационна годност на конкретно съоръжение не по късно от 45 дни преди изтичане на срока на валидност на удостоверението собственикът или ползвателят подава заявление, придружено от:

1. документ за платена такса;

2. изменения и допълнения на обстоятелствата на някои от документите по чл. 7, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6, ако има такива;

3. всички протоколи за наземни и/или летателни проверки на параметрите на съоръжението за периода от датата на последно издаденото удостоверение до датата на подаване на заявлението за подновяване.


Чл. 12. (1) Удостоверението за експлоатационна годност на съоръжение по тази наредба се отнема или действието му се ограничава:

1. когато при проверка се установи несъответствие с действащите стандарти, технически и експлоатационни изисквания или категориите, за които е издадено;

2. при модификация, която влошава параметрите на съоръжението, записани в удостоверението;

3. при промяна на предназначението на съоръжението;

4. по заявление на притежателя на удостоверението;

5. (нова - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) когато одобрението на организацията по чл. 3, т. 1 бъде отнето или действието му е ограничено.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Собственикът или ползвателят на дадено съоръжение е длъжен да уведоми ГД ГВА, преди да предприеме:

1. промяна на предназначението на съоръжението;

2. извършване на модификация на параметрите на съоръжението, записани в удостоверението;

3. (нова - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) промени условията за поддържане на съоръжението.

(3) Заповедта на главния директор на ГД ГВА за отнемане на удостоверението за експлоатационна годност на съоръжение или ограничение на действието му се вписва в регистрите по чл. 5.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) Отказът за издаване или отнемане на удостоверение за експлоатационна годност подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел III.
Контрол на експлоатационната годност на съоръженията
Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) Собственикът или ползвателят на съоръжения осъществява непрекъснат контрол на експлоатационната им годност в съответствие с издаденото удостоверение.
Чл. 15. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" провежда периодичен и/или извънреден контрол на експлоатационната годност на съоръженията за въздушна навигация и кацане, за които е издадено удостоверение за експлоатационна годност.

(2) За констатираните несъответствия с действащите стандарти, технически и експлоатационни изисквания се издават предписания от инспектора, осъществил проверката.


Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) Експлоатационната годност на съоръженията по чл. 1, ал. 2, т. 2, 3, 4 ,9, 10, 11, 13 и 14 се определя след извършване на летателни проверки.

(2) Летателните проверки са:

1. проверка при въвеждане в експлоатация;

2. периодична проверка;

3. специална проверка.

(3) Летателни проверки при въвеждане в експлоатация се провеждат след наземна проверка на характеристиките на съоръжението с цел получаване на пълна и изчерпателна информация относно работата на съоръжението и за установяване на съответствие на мястото за разположение на оборудването с експлоатационните изисквания на Анекс 10 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и произтичащите от него изисквания на производителя на съоръжението.

(4) Периодичните летателни проверки се провеждат по утвърден от ГД "ГВА" годишен план и се извършват с цел контрол на съответствието на параметрите и характеристиките на съоръжението с действащите стандарти и обявени категории, установени в инструкцията по чл. 18, ал. 5.

(5) Специалните проверки се провеждат с цел потвърждаване на съответствието на параметрите и характеристиките на съоръженията с действащите стандарти и обявени категории, установени в инструкцията по чл. 18, ал. 5 в следните случаи:

1. ремонт или модификация, променящи пространствените характеристики на оборудването;

2. възстановяване работата на оборудването и въвеждането му в експлоатация след изключване за срок по-дълъг от 6 месеца;

3. замяна, ремонт или изменение на мястото за разположение на антенно-фидерното устройство;

4. при промяна на работните честоти;

5. откриване на несъответствие на техническите характеристики в резултат на наземен контрол;

6. наличие на повече от три забележки от екипажите на въздухоплавателните средства или ръководителите на полети за работата на конкретното съоръжение;

7. промяна на схемите за отлитане и долитане по правилата за полети по прибори;

8. изменение ъглите на закритие на съоръжението;

9. разследване на авиационни произшествия и инциденти;

10. проверка на електромагнитната съвместимост на съоръжението с други радиоелектронни системи и съоръжения с цел откриване източниците за радиосмущения и други причини за неустойчивата работа на съоръжението.Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) Летателните проверки на съоръженията се извършват от ГД "ГВА" или призната организация съгласно наредбата по чл. 16в, ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване, независима от собственика на съоръжението, ползвателя и одобрената организация по чл. 3, т. 1, в присъствието на инспектор от ГД "ГВА", притежаващ квалификация "борден оператор" (F/OL).

(2) Летателните проверки се извършват в полет от подготвен за това летателен екипаж със самолет лаборатория, оборудван със система за летателна проверка на навигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане (NFIS), притежаваща удостоверение за експлоатационна годност.

(3) Екипажът, извършващ летателни проверки, се състои от двама пилоти и един или двама инженери със специалност радиотехника или радиоелектроника.

(4) Екипажът по ал. 3 трябва да е преминал подготовка в съответствие с разпоредбите на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56 от 2004 г.; изм., бр. 87 и 112 от 2004 г.) и пилотите притежават разрешение F-TNAV, а радиоинженерите - правоспособност за борден оператор (F/OL) с квалификационен клас NFIS.

(5) Летателните проверки се извършват по всяко време на денонощието, като при провеждане на летателни проверки през нощта полетите се изпълняват по правилата за полети по прибори, на височина над препятствията не по-малка от 300 m.

(6) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) Летателните проверки могат да се извършват и от признати организации за летателни проверки от друга държава - член на Европейския съюз.


Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) Преди започване на летателна проверка екипажът на самолета лаборатория съгласува с органите за обслужване на въздушното движение въпросите по осигуряване, взаимодействие, последователност за провеждане на летателната проверка и други въпроси, свързани с изпълняваните задачи.

(2) Инженерът - борден оператор, запознава инженерно-техническия персонал, отговорен за техническата експлоатация на даденото съоръжение, с целите и задачите на летателната проверка, анализира резултатите от последната летателна проверка и определя последователността за изпълнение на програмата.

(3) Подготовката на съоръжението приключва 30 min преди излитане на самолета лаборатория, като всички регулировъчни работи са прекратени, апаратурата е проверена и е включена в режим, предвиден в ръководството по техническа експлоатация на съоръжението.

(4) Съоръжение, на което се извършва летателна проверка, се изключва от системата за управление на въздушното движение и чрез ръководителя на полети и/или автоматичното летищно информационно обслужване (ATIS) се уведомяват екипажите на въздухоплавателните средства, че даденото съоръжение работи в режим "проверка" (ON TEST).

(5) Процедурите за извършване на летателни проверки на съоръженията, както и основните технически и експлоатационни изисквания и допуските за отклонение от тях се определят с инструкция за извършване на летателни проверки на навигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане, която се издава от министъра на транспорта.

(6) След завършване на летателната проверка инженерът - борден оператор, определя експлоатационното състояние на съоръжението, като използва следните данни:

1. данни от бордните и наземните устройства за регистрация на параметрите и характеристиките на съоръжението;

2. данни, получени в резултат на изчисления, лични наблюдения и практически изводи на членовете на екипажа на самолета лаборатория, ръководителите на полети или наземния персонал, отговорен за техническата експлоатация на съоръжението;

3. анализ на електромагнитната обстановка в пределите на зоната на действие на съоръжението.
Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) Съоръжение, което излъчва в пространството сигнали, съответстващи на установените стандарти, заложени в инструкцията по чл. 18, ал. 5, в пределите на зоната на действие, е годно за експлоатация без ограничения.

(2) Съоръжение, излъчващо в пространството сигнали, които не във всяко отношение или не във всички сектори от зоната на действие не съответстват на установените стандарти, заложени в инструкцията по чл. 18, ал. 5, е годно за експлоатация с ограничение.

(3) Съоръжение, излъчващо в пространството сигнали с неизвестно качество, несъответстващи с установените стандарти, заложени в инструкцията по чл. 18, ал. 5, е негодно за експлоатация.
Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) За извършената летателна проверка инженерът - борден оператор, съставя протокол, който съдържа следните данни:

1. наименование на собственика и/или ползвателя на съоръжението;

2. наименование и марка (модел) на съоръжението;

3. вид на летателната проверка;

4. тип и рег. номер на самолета лаборатория;

5. тип на апаратурата за летателен контрол и дата на калибровка;

6. име на командира на самолета лаборатория и инженера - борден оператор, извършил проверката;

7. дата, час на начало и край на проверката;

8. данни за метеорологичната обстановката по време на проверката;

9. заключение за годността на съоръжението;

10. ограничения (когато има такива);

11. препоръки;

12. дата, до която важи летателната проверка.

(2) Към протокола за летателна проверка се прилагат:

1. записи от бордните устройства за регистрация на параметрите и характеристиките на проверяваното съоръжение;

2. схеми на маршрутите и профилите на полета (при необходимост);

3. материали от радиолокаторите и други материали, изобразяващи специфичните особености на проверяваното съоръжение (при необходимост).

(3) Протоколът за летателна проверка се съставя в три екземпляра:

1. първи екземпляр за ГД "ГВА";

2. втори екземпляр - с материалите от бордните устройства за регистрация на параметрите и характеристиките на проверяваното съоръжение и други допълнителни материали - за екипажа на самолета лаборатория;

3. третият екземпляр е за собственика и/или ползвателя на съоръжението.

(4) Протоколите за летателна проверка се съхраняват в течение на целия жизнен цикъл на съоръжението и са достъпни за инженерно-техническия състав, осъществяващ експлоатация на съоръжението.Чл. 21. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Когато след приключване на летателна проверка даденото съоръжение е признато за негодно, инспекторът от ГД "ГВА", участващ в проверката, дава предписание за спиране на съоръжението и излъчване на NOTAM съобщение.
Допълнителни разпоредби
§ 1. Контролът и проверките по тази наредба се осъществяват от инспектори по въздухоплаването. При необходимост работата на инспекторите може да се подпомага от специалисти извън ГД ГВА, притежаващи съответната квалификация.

§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Средствата, необходими за изпълнение на проверките, включително и средствата за наемане на контролно оборудване при необходимост, както и средствата за летателните проверки на съоръженията са за сметка на собственика или ползвателя им.


Преходни и Заключителни разпоредби
§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 16а, т. 7 и чл. 44, ал. 3 във връзка с чл. 120, ал. 4, т. 12 от Закона за гражданското въздухоплаване.

§ 4. В едномесечен срок от обнародването на наредбата в "Държавен вестник" собствениците на съоръженията за въздушна навигация и кацане са длъжни да изготвят и съгласуват с ГД ГВА едногодишна план-програма за подаване на заявления по чл. 7 за издаване на удостоверение за експлоатационна годност.

§ 5. Главният директор на ГД ГВА дава указания по прилагане на тази наредба.
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 141 ОТ 2002 Г. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ГОДНОСТ НА НАВИГАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВЪЗДУШНА НАВИГАЦИЯ И КАЦАНЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2006 Г.)
§ 12. Министърът на транспорта издава инструкцията по чл. 18, ал. 5 в 3-месечен срок от влизането в сила на наредбата.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 141 ОТ 2002 Г. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ГОДНОСТ НА НАВИГАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВЪЗДУШНА НАВИГАЦИЯ И КАЦАНЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 19.04.2012 Г.)
§ 12. Наредбата влиза в сила на 19 април 2012 г.

Приложение към чл. 6


(Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.)
Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница