Издадена от Министерството на транспортастраница1/25
Дата17.09.2016
Размер2.47 Mb.
#9838
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
НАРЕДБА № 39 ОТ 26 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТИ, СВИДЕТЕЛСТВА ЗА АВИАЦИОННИ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ, ОБУЧАВАЩИ ПИЛОТИ, И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА МЕДИЦИНСКА ГОДНОСТ НА АВИАЦИОНЕН ПЕРСОНАЛ - ПИЛОТИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 И JAR-FCL 3 И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ, И ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПИЛОТИТЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, ИЗВЪН УРЕДЕНИТЕ В JAR-FCL (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 86 ОТ 2010 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта

Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., попр. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.86 от 2 Ноември 2010г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:

1. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) условията и редът за издаване на свидетелства за правоспособност на лицата от авиационния персонал - пилоти на самолети и вертолети;

2. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) свидетелствата за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти на самолети и вертолети;

3. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) свидетелствата за медицинска годност на пилотите на самолети и вертолети.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) С тази наредба се въвеждат общите авиационни изисквания - Лицензиране на летателните екипажи (пилоти на самолети) - JAR-FCL 1, Секция 1 и Секция 2 съгласно приложение № 1, Лицензиране на летателните екипажи (пилоти на вертолети) - JAR-FCL 2, Секция 1 и Секция 2 и Изисквания за медицинска годност към летателните екипажи (пилоти на самолети) - JAR-FCL 3, Секция 1 и Секция 2 съгласно приложение № 2.

(3) С наредбата се определят организацията и изискванията към дейността на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА"), свързани с издаването на свидетелствата на субектите по ал. 1 и контрола върху тях. Навсякъде в текста на приложенията по ал. 2, където са употребени думите "национални въздухоплавателни власти" или "властите", следва да се разбира Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА").

(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) За постигане на признаване на действията и актовете на ГД "ГВА" от другите държави, членуващи в Европейската агенция за авиационна безопасност - European Aviation Safety Agency (ЕАSА) във връзка със свидетелствата за правоспособност на пилотите на самолети, ГД "ГВА" е обект на стандартизационни проверки от страна на Европейската агенция за авиационна безопасност - European Aviation Safety Agency (ЕАSА).


Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Чрез въвеждането и прилагането на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 се цели да се гарантира, че всяка дейност, свързана с обучението, кандидатстването, издаването, продължаването на валидността на свидетелства за правоспособност, квалификационните класове и разрешенията към тях, признаването и одобренията, се тълкува и изпълнява последователно и непротиворечиво в рамките на Обединените авиационни власти (JAA).

(2) За постигането на целта по ал. 1 ГД "ГВА":

1. отговаря за издаването, подновяването и отнемането на свидетелствата за правоспособност, ограничаването и прекратяването на правата по издадените свидетелства;

2. осигурява и поддържа подходящо квалифициран персонал, надлежно обучен съобразно изискванията на JAR-FCL и процедурите по неговото прилагане.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) С въвеждането на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 се цели:

1. да се избегне дублирането на работа между въздухоплавателните администрации на държавите, членуващи в JAA;

2. да се улесни обменът на продукти, услуги и лица не само между въздухоплавателните администрации на държавите, членуващи в JAA, но и между други организации;

3. да се създаде възможност авиационните оператори да проверяват лесно валидността на притежаваните от пилотите свидетелства;

4. да се подобри безопасността чрез общи и високи стандарти;

5. да се подобрят безопасността, ефективността и ефикасността в резултат на подробен преглед и последователно прилагане на стандартите на Международната организация за гражданско въздухоплаване в Европа;

6. да се даде възможност на летателните екипажи да намират работа във всички държави, членуващи в JAA, без допълнителни условия във връзка със свидетелствата за правоспособност;

7. да се намалят разходите на летателните екипажи, като се премахне нуждата за потвърждаване на свидетелствата от други държави, членуващи в JAA;

8. да се намалят разходите на индустрията, като се позволи по-свободен обмен на летателни екипажи;

9. да се намалят разходите на националните органи, като се премахнат процедурите по потвърждаването за участващите държави;

10. да се намалят разходите на националните органи чрез използване на централизирани процедури за изпити по теория.


Чл. 3. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" води регистър на лицата от авиационния персонал - пилоти, в който вписва и съхранява следните данни на кандидата за свидетелство:

1. запис на издадените свидетелства и класове, включително предишни свидетелства;

2. формуляри от последните тестове на умения и проверки на опита;

3. доказателствени формуляри за преминаване на изпит по теоретични знания;

4. доклади от първоначалния и последния медицински преглед;

5. доказателство за проверения опит за издаване на свидетелство;

6. доказателство за самоличността на притежателя на свидетелство.

(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" поддържа на интернет страницата си актуална информация с данни за:

1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) организациите за летателно обучение (FTO), регистрираните бази, организациите за обучение по определяне на тип (TRTO) и центровете по авиационна медицина;

2. действащи авиомедицински центрове и специалисти, полетни изпитващи (FE), изпитващи по определяне на тип (TRE) и клас (CRE), изпитващи по определяне квалификационен клас на прибори (IRE) и изпитващи за полетни инструктори (FIE).Чл. 4. Документите за издаване на свидетелство за правоспособност и за вписване на квалифакационни класове в тях се съхраняват в ГД "ГВА" за срок 10 години.

Чл. 5. (1) За добавяне на нов квалификационен клас към свидетелство за правоспособност при проведени изпити или проверки в друга държава след преминаване на изпитите или проверките изпитващият изпраща изпитните формуляри до ГД "ГВА" с копие до контролния орган на държавата, където са се провели изпитите или проверките.

(2) Ако притежателят на национално свидетелство премине изискваната практическа проверка в държава, която не е издала свидетелството, притежателят на свидетелството изпраща формуляра от нея до ГД "ГВА".

(3) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" вписва новия квалификационен клас в свидетелството. В случай на проверка на опита за потвърждаване изпитващият от държавата, където се е извършила летателната проверка, посочва това в свидетелството, ако е приложимо. Формулярът от проверката се изпраща до ГД "ГВА" за съхранение.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) (1) На членовете на екипажа се издават свидетелства за правоспособност за следните категории въздухоплавателни средства (ВС) (в скобите е посочена абревиатура на категорията ВС):

1. самолети (A);

2. вертолети (H).

(2) Свидетелствата за правоспособност на пилоти на самолети и вертолети в зависимост от степените на квалификация са: любител пилот, професионален пилот и транспортен пилот.Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) (1) За всички вертолети и за самолетите, сертифицирани за експлоатация от екипаж с повече от един пилот (многопилотни), се определят квалификационни класове за тип ВС.

(2) Определят се квалификационни класове за тип ВС и за:

1. еднопилотни самолети с повече от един турбовитлов или турбореактивен двигател;

2. еднодвигателни самолети с турбореактивен двигател.Чл. 5в. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) (1) За самолети, сертифицирани за експлоатация от един пилот (еднопилотни), се определят квалификационни класове за:

1. самолети с един бутален двигател - излитащи и кацащи от земна повърхност;

2. самолети с един бутален двигател - излитащи и кацащи от водна повърхност;

3. самолети от един производител с един турбовитлов двигател - излитащи и кацащи на земна повърхност;

4. самолети от един производител с един турбовитлов двигател - излитащи и кацащи на водна повърхност;

5. самолети с повече от един бутален двигател - излитащи и кацащи на земна повърхност;

6. самолети с повече от един бутален двигател - излитащи и кацащи на водна повърхност.

(2) Главният директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" или оправомощено от него лице могат да определят квалификационен клас за тип ВС, който е включен в някой от квалификационните класове по ал. 1 и чл. 5б и въз основа на следните критерии:

1. типово удостоверение за летателна годност;

2. характеристики на управляемост, които изискват допълнително летателно обучение или обучение на тренажор;

3. минимален състав на екипажа;

4. равнище на технологията.Чл. 6. (1) Притежателят на свидетелство за правоспособност, издадено от държава - член на JAA, при прехвърляне в друга държава кандидатства в новата държава и предоставя данни и документи. При уведомяване от новата държава на издаване на свидетелството ГД "ГВА" предоставя стандартен информационен формуляр по приложение № 3 за сверяване на приложими данни за притежателя на свидетелството.

(2) Кандидатът представя в новата държава на издаване на свидетелството съществуващото свидетелство, издадено от Република България.

(3) След издаване на новото свидетелство органът по издаването на другата държава го изпраща на ГД "ГВА" за унищожаване.

(4) Кандидатът представя доказателства за приложимия период, както се изисква от новата държава на издаване на свидетелството.

(5) При молба за стандартно прехвърляне на информация оригиналът на заявлението или заверено копие от него се изпраща до ГД "ГВА".

(6) По молба на другата държава на издаване на свидетелството ГД "ГВА" прехвърля цялата приложима информация, свързана със свидетелства за правоспособност, които даденият пилот притежава, в т.ч. минали или предстоящи санкции или ограничения. След прехвърляне на изискваната информация на новата държава на издаване на свидетелството ГД "ГВА" запазва оставащите данни.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Пилот, притежаващ повече от едно свидетелство, издадено в съответствие с изискванията на ЕАSА, е длъжен да прехвърли своите свидетелства за правоспособност и медицинското си свидетелство в една държава и AMS на тази държава съхранява медицинското му досие. Ако не е възможно една държава да издаде всички свидетелства, издадени в съответствие с изискванията на ЕАSА, лицето избира държавата, където се съхранява медицинското му досие, като в едномесечен срок уведомява за това AMS на другите държави.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" осигурява интернет връзка към електронната страница на ЕАSА, който следва да съдържа информация за:

1. организации за обучение (FTO и TRTO), одобрени от ГД "ГВА" да предоставят обучение за свидетелства, издадени в съответствие с JAR-FCL и квалификационни класове:

а) наименование и адрес на FTO или TRTO;

б) провеждан курс: CPL, ATP, IR, SE, ME, и др.;

в) код на организацията за обучение;

2. центрове по авиационна медицина, одобрени от ГД "ГВА":

а) наименование и адрес на AMC;

б) код на AMC съгласно приложение № 4;

3. авиомедицински експерти (AME): име и код на AME съгласно приложение № 4.


Глава втора. СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТИ НА САМОЛЕТИ И ВЕРТОЛЕТИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 86 ОТ 2010 Г.)

Чл. 8. (1) Издават се следните видове свидетелства за правоспособност (в скобите е дадена абревиатура на свидетелството):

1. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) свидетелство за правоспособност на любител пилот на самолет (PPL(A) и на вертолет (PPL(Н);

2. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) свидетелство за правоспособност на професионален пилот на самолет (CPL(A) и на вертолет (CPL(Н);

3. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) свидетелство за правоспособност на транспортен пилот на самолет (ATPL(A) и на вертолет (ATPL(Н);

4. (нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) свидетелство за правоспособност на пилот в многопилотен екипаж (самолет) - (MPL (A).

(2) Свидетелствата са със срок на валидност 5 години.

(3) Свидетелствата за правоспособност по ал. 1 се издават в 14-дневен срок от подаването на заявлението.

(4) В срока по ал. 3 свидетелствата за правоспособност се преиздават от главния директор на ГД "ГВА" в следните случаи:

1. след първоначално вписване, възстановяване валидността или заличаване на квалификационен клас;

2. при липса на място за нови вписвания;

3. при смяна на имената, гражданството или адреса на притежателя;

4. при смяна на образците на свидетелствата;

5. когато свидетелството за правоспособност е повредено, унищожено, загубено или откраднато.


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Свидетелства за правоспособност с вписани в тях квалификационни класове, разрешения, одобрения или удостоверения, издадени от държави - членуващи в JAA, се приемат от ГД "ГВА" за съответстващи на изискванията на JAR-FCL1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3.

(2) Ако лице, организация или служба има свидетелство за правоспособност, квалификационен клас, разрешение, одобрение или удостоверение от въздухоплавателна администрация на държава - член на JAA, съгласно изискванията на JAR-FCL те се признават от ГД "ГВА".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" публикува на интернет страницата си списъка на държавите, членуващи в JAA, които са препоръчани от ЕАSА за взаимно признаване.

(4) Чрез прилагането на JAR-FCL 1.015(a)(1), 2.015(a)(1) и 3.015(a)(1) притежателите на свидетелство, издадено съгласно JAR-FCL, придобиват право да упражняват права по свидетелствата за правоспособност на въздухоплавателни средства, регистрирани в държава - член на JAA.Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Притежателите на свидетелства, издадени от държави извън JAA, които искат признаване на това свидетелство от ГД "ГВА", представят доказателства от бордния дневник за предишно потвърждаване от друга държава - член на JAA, съгласно JAR-FCL 1.015(b) и JAR-FCL 2.015(b).

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Свидетелство за правоспособност на пилот, издадено в съответствие с Анекс 1 на ИКАО от държава, която не е член на JAA, включително вписани квалификационни класове за инструктор или проверяващ, може да бъде заверено или признато от ГД "ГВА" при определени условия за максимален срок една година с цел разрешаване на полети за демонстриране, опериране, пребазиране или изпитване на самолет, регистриран в Република България. При заверка на свидетелство притежателят на свидетелство, което не е съобразено с изискванията на ЕАSА, може да бъде освободен от изискванията за заверка на свидетелството си, които се съдържат в приложение № 1 към JAR-FCL 1.015, при изпълнение на условията, предвидени в приложение № 3 към JAR-FCL 1.015, съответно приложение 1 към JAR-FCL 2.015 и приложение 3 към JAR-FCL 2.015.Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Приравняването на свидетелство за правоспособност, издадено от държава, която не е член на JAA, в свидетелство по JAR-FCL е възможно при условията на двустранно споразумение между ГД "ГВА" и въздухоплавателната администрация на другата държава. Споразумението се сключва при спазване на установената от ЕАSА процедура. Свидетелството, което е приравнено съгласно такова споразумение, съдържа графа, в която се посочва държавата, която не е държава - член на JAA.

(2) Другите държави, членуващи в JAA, не са длъжни да признаят свидетелството по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Когато ГД "ГВА" издаде свидетелство, което се отклонява от JAR-FCL, върху свидетелството под точка XIII - Забележки, се поставя одобрението "Издадено като отклонение съгласно JAR-FCL 1.015/JAR-FCL 2.015".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) За стандартизационни цели информацията и данните на всички издадени медицински отклонения се изпращат до Лицензионния отдел на ЕАSА и се преглеждат от Лицензионния подсекторен екип на ЕАSА (медицински) и трябва да включват:

1. клас на медицинското свидетелство;

2. засегнатата област от медицината (сърдечносъдова, неврологична и др.);

3. параграфа на JAR-FCL, от който има отклонение;

4. наложени ограничения.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) В свидетелство, издадено въз основа на обучение, извършено извън държава - член на JAA, освен обучението, извършено в съответствие с JAR-FCL 1.055(а)(1) или приложение 1а към JAR-FCL 2.055, се вписва ограничение на правата до ВС, което е регистрирано в страната на издаване на свидетелството.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) При квалификационен клас, вписан въз основа на обучение, извършено извън държава - член на JAA, освен обучението, извършено в съответствие с JAR-FCL 1.055(а)(1) и 2.055 (а)(1), се вписва ограничение на правата до ВС, което е регистрирано в страната на издаване на свидетелството.Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатите за издаване на свидетелство за правоспособност, както и притежателите на свидетелство, които използват радиотелефония, доказват способността си да говорят и разбират езика за водене на радиотелефонни разговори в съответствие с Приложение 1 към JAR-FCL 1.010 и приложение 1 към JAR-FCL 2.010.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Пилотите, изпълняващи международни полети, са длъжни да докажат владеене на английски език в съответствие с изискванията за езикова квалификация на Анекс I към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и JAR-FCL чрез полагането на изпит в изпитен езиков център, одобрен от националната въздухоплавателна администрация на държава - член на Европейския съюз.

(3) Български граждани, които придобият PPL или CPL, доказват професионално владеене на български език на експертно ниво (ниво 6) съгласно скалата за оценяване на езиковата квалификация по Анекс I към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.

(4) Владеенето на български език на експертно ниво се доказва еднократно при полагането на теоретичен изпит в одобрен от ГД "ГВА" езиков център при получаване на първото свидетелство за правоспособност и чрез проверка за отсъствието на говорен дефект или трудно разбираем диалект чрез събеседване.

(5) Чуждестранни граждани се допускат до доказване на професионално владеене на български език на експертно ниво след представяне на документи, доказващи ползването на български език от тяхна страна като първи език. Такива документи могат да бъдат потвърждения за българския им произход, дипломи за завършено образование в Република България или други документи по преценка на директора на одобрения от ГД "ГВА" езиков център.

(6) Чуждестранни граждани, които не отговарят на изискванията по ал. 4, могат да придобият свидетелство за правоспособност за пилот в Република България само след полагане на изпит по английски език в изпитен езиков център, одобрен от националната въздухоплавателна администрация на държава - член на Европейския съюз.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за CPL(A) и ATPL(A) или квалификационен клас IR(A), MPL(A), съответно CPL(Н) и ATPL(Н) или квалификационен клас IR(Н) или за признаване на тези свидетелства или квалификационен клас доказва способността си да използва английски език съгласно Приложение 1 към JAR-FCL 1.200 и приложение 1 към JAR-FCL 2.200.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Притежателят на IR(A), издаден в съответствие с Приложение 1 към JAR-FCL 1.200 трябва да притежава PPL(A), CPL(A), MPL(A) или ATPL(A), издадени с радиотелефонни права на английски език. Притежателят на IR(Н), издаден в съответствие с приложение 1 към JAR-FCL 2.200, трябва да притежава PPL(Н), CPL(Н) и ATPL(Н), издаден с радиотелефонни права на английски език.Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Пилот на държавни ВС, кандидатстващ за издаване на свидетелство за правоспособност и вписване на квалификационен клас по JAR-FCL1, подава заявление до ГД "ГВА" за признаването им в съответствие с JAR-FCL 1.020/2.020 заедно със следните документи:

1. заверено копие от диплом за завършено образование;

2. летателна книжка за пилоти на държавни ВС;

3. документ за внесена държавна такса;

4. оригинал на документ за пролетени летателни часове по типове ВС.

(2) На кандидат за свидетелство за правоспособност на пилот, който е бил пилот на държавни ВС, се признава полетното време за съответните категория и клас/тип ВС, но не повече от 75 на сто от необходимото за издаване на свидетелство за правоспособност или квалификационен клас.

(3) Свидетелство за правоспособност на лицата по ал. 2 се издава след преминаване на обучение по утвърдена програма, съответния теоретичен изпит и летателна проверка.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпраща доклад за признатите свидетелства на това основание до ЕАSА в едномесечен срок от признаването им.Чл. 14. (1) Кандидатите и притежателите на свидетелство за правоспособност подават в ГД "ГВА" заявление съгласно приложение № 5.

(2) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед определя лицата, които отговарят за разглеждане на подадените заявления от кандидати за свидетелства за правоспособност и квалификационни класове към тях.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Нередовните заявления не се разглеждат, а кандидатите писмено се уведомяват за несъответствията в срок 5 работни дни след подаване на заявлението.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) На кандидатите се дава 7-дневен срок от съобщаването да отстранят допуснатите несъответствия.Чл. 15. (1) Първоначално издаване на свидетелство за правоспособност се извършва въз основа на заявление от кандидата (чрез съответния АУЦ) по образец съгласно приложение № 5. Към заявлението се прилагат:

1. копие от личната карта;

2. свидетелство за медицинска годност от съответния клас;

3. копие от диплом за завършено образование;

4. удостоверение за завършено летателно или практическо обучение в АУЦ;

5. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) удостоверение за издържан теоретичен изпит за CPL(A), ATPL(A), IR(A), CPL(Н), ATPL(Н), IR(Н);

6. летателна книжка на член на екипажа на ВС;

7. документ за внесена държавна такса.

(2) В срок един месец след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретичен изпит, ако е необходимо, и летателна или практическа проверка. Теоретичният изпит се насрочва не по-късно от три месеца от датата на подаване на заявлението. Летателната или практическата проверка се провежда до един месец след успешно преминаване на теоретичния изпит.

(3) В срок до 15 дни, след като кандидатът издържи изпитите и проверките, ГД "ГВА" издава свидетелство за правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за правоспособност на лицата от авиационния персонал.

(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Срокът на валидност на свидетелство за правоспособност на пилот на вертолет е пет години.


Чл. 16. (1) За преиздаване на свидетелство за правоспособност кандидатът представя в ГД "ГВА" (чрез съответния АУЦ) до три месеца преди изтичане на валидността, но не по-късно от 15 дни преди тази дата, заявление, придружено от:

1. удостоверение за преминат курс, когато е необходимо;

2. свидетелство за медицинска годност за съответния клас;

3. документ за внесена държавна такса.

(2) До датата на изтичане на валидността на свидетелството за правоспособност ГД "ГВА" го преиздава, като вписва в него валидните квалификационни класове. Старото свидетелство за правоспособност се унищожава.


Чл. 17. (1) Кандидатът за вписване на квалификационен клас и/или разрешение към него подава заявление в ГД "ГВА", към което се прилагат:

1. валидно свидетелство за правоспособност;

2. свидетелство за медицинска годност от съответния клас;

3. удостоверение за завършено обучение в АУЦ;

4. удостоверение за издържан теоретичен изпит - за квалификационен клас IR;

5. летателна книжка за свидетелства за правоспособност на член на екипажа;

6. документ за внесена държавна такса.

(2) В срок 10 дни след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретичен изпит и летателна или практическа проверка. Теоретичният изпит и летателната или практическата проверка се провеждат до два месеца от датата на заявлението.

(3) След като кандидатът издържи изпитите и премине проверката, ГД "ГВА" вписва в свидетелството за правоспособност съответния квалификационен клас и обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за правоспособност на лицата от авиационния персонал.

(4) Когато обучението на членове на екипажа за квалификационен клас за клас/тип ВС се извършва в друга държава, освен документите по ал. 1 кандидатът подава в ГД "ГВА" за одобрение:

1. преди започване на обучението:

а) програмите за теоретично и летателно обучение;

б) ръководството за летателна експлоатация в случаите, когато съответният тип ВС не е регистриран в Република България;

в) свидетелство за одобрение на тренажор, ако се използва по време на обучението, издадено от въздухоплавателната администрация по местонахождението му;

г) копие от валидни свидетелства на организациите, провели обучението;

2. след завършване на обучението:

а) протокол за успешно премината летателна проверка;

б) копия от валидни свидетелства за правоспособност на инструкторите и на проверяващите, провели обучението и летателната проверка.

(5) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" вписва в свидетелството за правоспособност съответния квалификационен клас, ако документите по ал. 4 отговарят на изискванията на JAR-FCL.


Чл. 18. (1) Кандидат за потвърждаване на валидността на квалификационен клас и/или разрешение към него подава три месеца преди изтичане срока на валидността заявление в ГД "ГВА", придружено от документ за внесена държавна такса.

(2) В 15-дневен срок ГД "ГВА" насрочва изпита и летателната или практическата проверка на кандидата.

(3) След преминаване на проверката кандидатът представя в ГД "ГВА" свидетелството за правоспособност за вписване на квалификационния клас заедно с протокола от проверката, а за членовете на екипаж - и летателна книжка.

(4) Потвърденият квалификационен клас се вписва до три работни дни след успешно преминаване на летателната или практическата проверка, но не по-рано от 15 дни преди изтичане на срока на квалификационния клас.Чл. 19. (1) Кандидат за възстановяване на квалификационен клас подава в ГД "ГВА" заявление, придружено от:

1. свидетелство за правоспособност;

2. летателна книжка за членове на екипажа;

3. индивидуална програма за възстановяване на квалификационния клас;

4. документ за внесена държавна такса.

(2) В срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението ГД "ГВА" одобрява програмата и определя проверяващ. Кандидатът участва лично при разглеждане на индивидуалната му програма.

(3) След завършване на обучението и летателната или практическата проверка кандидатът представя в ГД "ГВА" свидетелството за правоспособност за вписване на квалификационния клас заедно с протокола от проверката, а за членове на екипаж - и летателна книжка.

(4) След като кандидатът издържи изпитите и премине проверката, ГД "ГВА" вписва в свидетелството за правоспособност възстановения квалификационен клас и обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за правоспособност на лицата от авиационния персонал.Чл. 20. (1) За признаване на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, която не е член на JAA, авиационният оператор, с когото притежателят на свидетелството за правоспособност е в правоотношения, подава заявление, придружено от:

1. копие от свидетелството за правоспособност;

2. копие от свидетелството за медицинска годност съобразно JAR-FCL 3;

3. копие от данните в летателната книжка за последните 12 месеца за свидетелства за правоспособност на член на екипажа;

4. копие от документ за самоличност;

5. документ за внесена държавна такса.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) В срок до 20 дни след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретични изпити и/или летателна или практическа проверка в съответствие с изискванията по JAR-FCL 1 (Самолети)/JAR-FCL 2 (Вертолети).

(3) След успешно преминаване на изпита и/или проверката ГД "ГВА" издава допълнение към свидетелството на лицето и вписва обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за правоспособност на лицата от авиационния персонал. Кандидатът се явява лично в ГД "ГВА" за получаване на допълнението срещу представяне на оригиналните документи по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.

(4) В случаите, когато се признава чуждо свидетелство за правоспособност за участие в състава на екипажа на ВС, които се експлоатират извън Република България, изпитът и проверката могат да се проведат на място, а допълнението се предава служебно на авиационния оператор.

(5) Разходите по ал. 2, 3 и 4, свързани с признаване на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, са за сметка на авиационния оператор.Чл. 21. (1) (Изм - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Свидетелство за правоспособност, издадено от държави, членуващи в JAА, се приема от ГД "ГВА" като съответстващо на изискванията на JAR-FCL, при условие че е налице извършена сертификационна визита от ЕАSА.

(2) Ако свидетелство за правоспособност е издадено от въздухоплавателната администрация на държава - член на JAA, съгласно изискванията по JAR-FCL и свързаните процедури, това свидетелство за правоспособност се признава от ГД "ГВА" без допълнителни условия.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Свидетелства, издадени от държава, която не е член на JAA, могат да бъдат признати от ГД "ГВА" за ВС, регистрирани в Република България в съответствие с Приложение 1 към JAR-FCL 1.015 и приложение 1 към JAR-FCL 2.015.

(4) Признаването на свидетелство за професионален пилот и любител пилот с права за полети по прибори не се допуска да превишава една година от датата на признаване, при условие че основното свидетелство остава валидно.

(5) Изискванията по ал. 3 и 4 не се прилагат, когато ВС, регистрирано в държава - член на JAA, е отдадено под наем на авиационен оператор в страна, която не е член на JAA, при условие че страната на оператора е приела за периода на наемането отговорност за техническото и/или оперативното наблюдение в съответствие с EU-OPS (JAR-OPS 1.165). Свидетелствата на екипажите на оператор от страна, която не е член на JAA, могат да бъдат признати от ГД "ГВА", при условие че правата, давани от признаването на свидетелството, са ограничени за периода на наемането на съответното ВС при посочените операции - без да намесват оператор от държава - член на JAA, пряко или опосредено, чрез мокър лизинг или друго търговско споразумение.

(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) При обстоятелства, когато признаване на правоспособност на пилот, който няма свидетелство, издадено според изискванията на ЕАSА, е необходимо за изпълняване на определени задачи за определен период от време в съответствие с Приложение 3 към JAR-FCL 1.015, ГД "ГВА" може да признае такова свидетелство за тези задачи, без притежателят на свидетелството да отговаря на изискванията по Приложение 1 към JAR-FCL 1.015 или приложение 1 към JAR-FCL 2.015.Чл. 22. (1) Подмяна на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, която не е член на JAA, ако е налице договореност между JAA и тази държава, се извършва въз основа на заявление от кандидата, придружено от:

1. притежавано свидетелство за правоспособност;

2. две цветни фотоснимки с формат 3 х 4 сm;

3. свидетелство за медицинска годност от съответния клас в съответствие на изискванията на JAR-FCL 3;

4. копие от диплом за завършено образование;

5. свидетелство за правоспособност и летателна книжка на член на екипажа;

6. документ за внесена държавна такса.

(2) В срок до 30 дни след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретичен изпит и летателна или практическа проверка. Теоретичният изпит се насрочва не по-късно от 3 месеца след подаване на заявлението. Летателната или практическата проверка се провежда до един месец след успешно преминаване на теоретичния изпит.

(3) В срок до 15 дни, след като кандидатът издържи изпитите и проверките, ГД "ГВА" издава свидетелство за правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 3.

(4) Ако страната по издаването на свидетелството за медицинска годност е държава - член на JAA, кандидатът преминава през медицинска оценка в център по авиационна медицина, одобрен от ГД "ГВА", включително преглед от специалист - лекар офталмолог. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията по JAR-FCL за признаване/подновяване.

(5) Ако страната по издаването на медицинското свидетелство не е държава - член на JAA, кандидатът представя документ от извършен преглед от АМС или АМЕ, одобрен от ГД "ГВА".

(6) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Ако свидетелствата PPL(A), CPL(А), ATPL(А) и PPL(Н), CPL(Н), ATPL(Н) са издадени в съответствие с Анекс 1 на ИКАО, те могат да бъдат преобразувани в свидетелство, съответстващо на JAR-FCL 1 с квалификационни класове за клас/тип за еднопилотни самолети, при изпълнение на изискванията, съдържащи се в Приложение 2 - JAR-FCL1-1.015/приложение 2 JAR-FCL 2.015.

(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Свидетелство за CPL(А)/(Н) и/или вписан квалификационен клас за полети по правилата за полети по прибори (ППП), издадени от държава, която не е член на JAA, може да бъде преобразувано в свидетелство по JAR-FCL1, при условие че съществува договореност между ЕАSА и държавата на основата на реципрочност на приемането на свидетелствата и е осигурено еквивалентно ниво на безопасност при обучението и изискванията за проверка между ЕАSА и държавата.

(8) Главният директор на ГД "ГВА" насрочва теоретичните изпити със заповед, в която се определят датата, часът, мястото на провеждане, съставът на комисията и въпросникът за теоретичния изпит. За летателна проверка в заповедта се определя инспекторът, който ще извърши проверката.

(9) Ако ГД "ГВА" издаде свидетелство, което се различава от JAR-FCL, се прави отбелязване в част ХIII.

(10) Другите държави, членуващи в JAA, не са длъжни да признаят свидетелството, с което е подменено свидетелство, издадено от държава, която не е член на JAA.Чл. 23. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" отнема свидетелство за правоспособност или заличава квалификационен клас, когато лицето е:

1. получило свидетелство за правоспособност чрез представяне на подправени документи или неверни данни;

2. упражнявало правата, произтичащи от свидетелството за правоспособност, след употреба на психотропни вещества;

3. виновно не е изпълнило служебните си задължения при упражняване на правата по издаденото свидетелство;

4. с отнето медицинско свидетелство.

(2) Свидетелството за правоспособност се отнема със заповед на главния директор на ГД "ГВА".

(3) Решенията за отнемане на свидетелство за правоспособност се вземат въз основа на доклади от проверки на инспектори по въздухоплаването и/или доклади за нарушения от органите за управление на въздушното движение и/или от органите по гражданското въздухоплаване на други държави или от други органи.

(4) Заповедта на главния директор на ГД "ГВА" по ал. 2 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Издаването на JAR-FCL свидетелство или разрешение въз основа на национални свидетелства или разрешения, издадени в държава - член на JAA, се извършва съобразно изискванията по приложение № 1 към JAR-FCL 1.005 и приложение 1 към JAR-FCL 2.005.

(2) Летателните проверки за издаване на свидетелства за правоспособност на членовете от екипажа и квалификационни класове към тях се извършват от определени от ГД "ГВА" проверяващи, след като е издържан съответният теоретичен изпит.

(3) Не се допуска проверяващият да е участвал като инструктор при обучението на кандидата.

(4) Кандидатите в интегрирани курсове за обучение могат да преминат с разрешение на ГД "ГВА" летателната проверка преди полагане на теоретичния изпит.Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25, доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Видът и използването на тренажор при изпълнение на летателни проверки за издаване на свидетелства за правоспособност, както и за издаване, потвърждаване на валидността и възстановяване на квалификационни класове към тях, както и за тренировка и обучение на летателен състав, се одобряват от ГД "ГВА" и са в съответствие с JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-STD съгласно приложение № 10.

(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) За одобряване на тренажор лицата подават в ГД "ГВА" заявление, придружено с техническата документация от производителя, данни за инсталирането и предназначението на тренажора.

(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) В 30-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 се извършва инспекторска проверка, завършваща с доклад на проверяващия инспектор. В 7-дневен срок от извършването на инспекторската проверка главният директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" или оправомощено от него лице одобряват или отказват да одобрят тренажора.


Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Разрешения или квалификационни класове със специални предназначения, свързани със свидетелствата за правоспособност, се издават от ГД "ГВА" за използване единствено във въздушното пространство на Република България. Използването на такова разрешение или квалификационен клас във въздушното пространство на друга държава - член на JAA, изисква предварителното съгласие на страната, освен където съществуват двустранни спогодби съгласно JAR-FCL 1.017/2.017.

Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Изискванията за обучаем пилот на самолет са в съответствие с подчаст B на JAR-FCL 1: JAR-FCL 1.085/2.085.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Издаване на свидетелство за правоспособност на любител пилот (самолет) - PPL(A) е при спазване на изискванията на подчаст C на JAR-FCL 1. Свидетелството за правоспособност на любител пилот (вертолет) - PPL(Н) се издава в съответствие с изискванията на подчаст C на JAR-FCL 2.Чл. 28. (1) При издаването на свидетелство за правоспособност на професионален пилот на самолет (CPL(A) се спазват изискванията на подчаст D на JAR-FCL 1.

(2) При издаването на свидетелство за правоспособност за линеен транспортен пилот (самолет) - ATPL(A) се спазват изискванията на подчаст G на JAR-FCL 1.

(3) При издаването на свидетелство за правоспособност за пилот в многопилотен екипаж (самолет) - MPL(A) се спазват изискванията на подчаст К на JAR-FCL 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) При издаването на свидетелство за правоспособност на професионален пилот на вертолет (CPL(Н) се спазват изискванията на подчаст D на JAR-FCL 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) При издаването на свидетелство за правоспособност за линеен транспортен пилот (вертолет) - ATPL(Н) се спазват изискванията на подчаст G на JAR-FCL 2.


Чл. 29. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) За издаване на квалификационен клас за полети по прибори (самолет) - IR(A) се спазват изискванията на подчаст Е на JAR-FCL 1. За издаване на квалификационен клас за полети по прибори (вертолет) - IR(Н) се спазват изискванията на подчаст Е на JAR-FCL 2.


Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за клас/тип самолет трябва да е завършил курс за обучение на съответния клас/тип самолет в съответствие с изискванията по подчаст F на JAR-FCL1. Кандидатът за квалификационен клас за тип вертолет трябва да е завършил курс за обучение на съответния тип вертолет в съответствие с изискванията по подчаст F на JAR-FCL 2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за клас/тип самолети/тип вертолети трябва да премине успешно летателна проверка до 6 месеца след завършване на курса по ал. 1, както следва:

1. за многопилотни самолети - съгласно JAR-FCL 1.240;

2. за еднопилотни самолети - съгласно JAR-FCL 1.240;

3. (нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) за многопилотен вертолет - съгласно JAR-FCL 2.250, 2.261 и 2.262;

4. (нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) за еднопилотен вертолет - съгласно JAR-FCL 2.255, 2.261 и 2.262 (а).

(3) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" определя изискванията за издаване, продължаване срока на валидност или подновяване на валидността на квалификационните класове за:

1. хидроплани;

2. многомоторни самолети с двигатели, разположени по надлъжната ос на самолета;

3. едноместни самолети.Чл. 31. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас за клас еднодвигателни самолети е две години, считано от датата на вписването му или от датата на изтичане, когато валидността е била потвърдена преди изтичането й.

(2) Валидността на квалификационен клас за клас самолети с един бутален двигател и клас мотопланери се потвърждава, когато за притежателя са налице условията по JAR-FCL 1.240.

(3) Валидността на квалификационен клас за клас самолети с един турбовитлов двигател се потвърждава, при условие че притежателят е преминал успешно летателна проверка до три месеца преди изтичане на валидността и е показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на квалификационния клас за клас самолети.


Чл. 32. (1) Срокът на валидност на квалификационните класове за тип самолет и за клас многодвигателни самолети е една година, считано от датата на вписването му или от датата на изтичане, когато валидността е била потвърдена преди изтичането й.

(2) Срокът на валидност на квалификационен клас за тип самолет и за клас самолети с повече от един двигател се потвърждава, ако за притежателя са налице условията по JAR-FCL 1.240.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът, притежаващ квалификационен клас IR(A), преминава летателната проверка за потвърждаване на квалификационен клас за тип/клас самолет по ал. 2, в която е включена летателна проверка за потвърждаване на IR(A).

(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Срокът на валидност на квалификационен клас за вертолети е една година от датата на издаването или от датата на изтичане на свидетелството за правоспособност, ако квалификационният клас е потвърден в рамките на периода на валидност на свидетелството за правоспособност.

(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Квалификационен клас за полети по прибори се потвърждава в рамките на трите месеца, предшестващи датата на изтичане валидността му.

(6) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът, притежаващ квалификационен клас IR(Н), преминава летателната проверка за потвърждаване на квалификационен клас за клас вертолет, в която се включва и летателна проверка за потвърждаване на IR(Н).Чл. 33. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас за клас/тип самолет с изтекъл срок се възстановява, при условие че кандидатът е преминал:

1. летателна проверка за клас еднодвигателни самолети съгласно JAR-FCL 1;

2. обучение за клас/тип многодвигателни самолети по индивидуална програма за възстановяване и летателна проверка съгласно JAR-FCL 1.

(2) Преди летателната проверка кандидатът за възстановяване на квалификационен клас трябва да е показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на квалификационния клас за клас/тип самолет.

(3) Срокът на възстановен квалификационен клас тече от датата на успешно завършване на летателната проверка.

(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) За потвърждаване и подновяване на квалификационните класове за вертолети се спазват изискванията на JAR-FCL 2.Чл. 34. (1) Кандидатът за първи квалификационен клас за тип многопилотен самолет, преди да започне обучение, трябва да отговаря на изискванията по JAR-FCL 1.240.

(2) Кандидат за следващ квалификационен клас за тип многопилотен самолет може да започне обучение, ако има валиден квалификационен клас IR(ME-A).

(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за вид клас на многопилотен вертолет трябва да отговаря на изискванията за този вид клас съгласно JAR-FCL 2.250, 2.261 и 2.262.


Чл. 35. (1) (Предишен текст на чл. 35 - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за първи квалификационен клас за клас еднопилотни многодвигателни самолети трябва да отговаря на изискванията по JAR-FCL 1.240.

(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за вид клас за еднопилотен вертолет трябва да отговаря на изискванията за този вид клас, съдържащи се в JAR-FCL 2.255, 2.261 и 2.262 (а).
Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за клас/тип самолет или клас вертолет трябва да е преминал теоретично обучение в авиационен учебен център (АУЦ) и да е показал знания, съответстващи на квалификационния клас за клас/тип самолет или клас вертолет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Видът курс за клас вертолет, включващ теоретични познания, трябва да бъде завършен в рамките на 6 месеца преди проверката на уменията и да е проведен съгласно JAR-FCL 2.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за клас/тип еднопилотен многодвигателен самолет трябва да отговаря на изискванията по JAR-FCL 1.240.Чл. 37. (1) (Предишен текст на чл. 37 - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за клас/тип еднопилотни самолети трябва да е преминал летателно обучение, съответстващо на летателната проверка за квалификационен клас за клас/тип самолет съгласно JAR-FCL 1.240.

(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за клас еднопилотни вертолети трябва да е преминал летателно обучение преди провеждането на летателната проверка за квалификационен клас за клас вертолет съгласно JAR-FCL 2.240.Чл. 38. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за тип многопилотен самолет или вертолет трябва да е преминал летателно обучение, съответстващо на летателната проверка за тип самолет, съгласно JAR-FCL 1.240/2.240.

(2) Кандидатът за първи квалификационен клас за тип многопилотен самолет преминава обучение за взаимодействие в многочленен екипаж съгласно JAR-FCL 1.240.

(3) Обучението за взаимодействие в многочленен екипаж може да се провежда с използване на летателен тренажор или FNPT II.

(4) Главна дирекция "ГВА" може да одобри комбиниран курс за първи квалификационен клас за тип многопилотен самолет, който включва и обучение за взаимодействие в многочленен екипаж с използване на летателен тренажор или FTD.Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за клас/тип еднопилотни самолети или еднопилотни вертолети трябва да е преминал успешно летателна проверка съгласно JAR-FCL 1.240/2.240. По време на летателна проверка кандидатът трябва да е показал, че притежава умения, съответстващи на квалификационния клас за клас/тип самолети по подчаст F на JAR-FCL1 .

(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за тип многопилотен самолет или многопилотен вертолет трябва да е преминал успешно летателна проверка съгласно JAR-FCL 1.240/2.240. По време на летателната проверка кандидатът трябва да е показал, че притежава умения, съответстващи на квалификационния клас за тип самолет.Чл. 40. (1) Видовете квалификационни класове за клас и тип са съобразно класификацията по JAR-FCL - подчаст F.

(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" може да определя квалификационни класове извън посочените в ал. 1, които имат действие само за територията на Република България.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Могат да бъдат вписвани само квалификационни класове за тип ВС само за тези ВС, които са посочени в приложение № 7.


Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Проверяващите пилоти отговарят на изискванията по подчаст I на JAR-FCL 1 - 1.420, 1.425, приложение № 1 към JAR-FCL 1.425/подчаст I на JAR-FCL 2 - 2.420, 2.425 и приложение 1 към JAR-FCL 2.425.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главният директор на ГД "ГВА" определя със заповед проверяващи, които да провеждат от името на ГД "ГВА" практическите и летателните проверки. Разрешението за проверяващ е валидно за срок до три години. Правата на проверяващите се презаверяват по преценка на ГД "ГВА" и в съответствие с приложение № 1 към JAR-FCL 1.425 и приложение 1 към JAR-FCL 2.425.

(3) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" уведомява проверяващите за правата и задълженията им в писмена форма.

(4) ГД "ГВА" поддържа на интернет страницата си списък на всички проверяващи, в който е определено в каква област са правата им.

(5) При кандидатстване пред ГД "ГВА" за проверяващи кандидатът подава:

1. заверено копие от диплом за завършено образование;

2. летателна книжка;

3. документ за внесена държавна такса.

(6) При кандидатстване за презаверка лицето подава заявление до ГД "ГВА".

(7) Главният директор на ГД "ГВА" издава заповед, с която назначава изпитващите за провеждането на практическа и/или летателна проверка за издаване на MPL(A) и ATPL(A).

(8) Проверяващият не може да изпитва кандидатите, на които е бил инструктор по време на обучението за издаване на свидетелството за правоспособност или квалификационен клас.


Чл. 42. (1) (Предишен текст на чл. 42 - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Инструктор може да бъде лице, което отговаря на изискванията на подчаст Н на JAR-FCL 1.300.

(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Инструктор на вертолет може да бъде лице, което отговаря на изискванията на подчаст Н на JAR-FCL 2.300.Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) При кандидатстване за вписване на квалификационен клас или разрешение пред ГД "ГВА" лицата представят заявление по образец, одобрен от ГД "ГВА", придружен с доказателства съобразно изискванията по подчаст Н на JAR-FCL 1/подчаст Н на JAR-FCL 2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) При презаверяване или подновяване лицата подават образец на заявление, одобрен от ГД "ГВА", заедно с доказателства, че съответните изисквания по подчаст Н на JAR-FCL 1/подчаст Н на JAR-FCL 2 са изпълнени.

Чл. 44. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Разрешение на инструктори, които не притежават свидетелство по JAR-FCL 1, за обучение в ТRТО извън държави, членуващи в JAА, или частично обучение във FТО извън държави, членуващи в JAА, се издава от ГД "ГВА" при спазване на изискванията на приложение № 1b към JAR-FCL 1.055 /приложение 1b към JAR-FCL 2.055.

Чл. 45. (1) Главна дирекция "ГВА" вписва квалификационни класове и разрешения в случаите, когато за спазване на експлоатационните изисквания е необходима специална подготовка за извършване на определен вид полети с ВС или дейности, при спазване на приложимите изисквания на JAR-FCL 1 и с място на приложение само на територията на страната, което се вписва изрично в свидетелството за правоспособност.

(2) Квалификационни класове се издават за:

1. изпълнение на полети по особените правила за визуални полети (ОПВП)-(S-VFR);

2. изпълнение на полети по правилата за визуални полети през нощта (VFR-Night);

3. изпълнение авиохимически работи (АХР) I и II клас (AGR-I, AGR-II);

4. радиотелефонен оператор (RTO).

(3) Разрешения се издават при:

1. изпълнение на полети в условия на намалена видимост (Cat II, Cat III, LV-TO) за ВС от съответния клас/тип;

2. изпълнение на полети с увеличена продължителност със самолети с два газотурбинни двигателя (ETOPS) и в определени региони на аеронавигационния план на ИКАО (RNP, ICAO-reg.);

3. изпълнение на специализирани авиационни работи:

а) гасене на пожари от въздуха (FF);

б) изпълнения на полети за издигане на безмоторни самолети (TGLD);

в) изпълнения на полети за пускане на парашутисти (PD);

г) изпълнения на полети за летателна проверка на наземните съоръжения за навигация и кацане (F-TNAV);

д) изпълнения на полети за изпитване на ВС (TP-A/H/G/B).

(4) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Квалификационните класове по ал. 2 се издават след натрупване на определен експлоатационен опит и/или преминаване на подготовка по програма, съобразена с експлоатационните изисквания за специфичната дейност. Редът и условията за издаване на класовете и разрешенията по ал. 2 - 3 са съгласно чл. 243 - 271 от Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (ДВ, бр. 23 от 2003 г.).

(5) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) За издаване на квалификационните класове по ал. 2 и разрешенията по ал. 3 се съобразяват изискванията на JAR-FCL1.017. Квалификационните класове и разрешенията се използват само във въздушното пространство на Република България. Използването им във въздушното пространство на друга държава - член на JAA, се допуска по силата на двустранна спогодба, по която Република България е страна, или с предварителното съгласие на другата държава.Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница