Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 гДата21.07.2016
Размер129.24 Kb.
#110
ТипРешение
Издадени решения за преценяване на необходимостта от
ОВОС в РИОСВ гр.Шумен през 2007 г.:

Решение № ШУ–55–ПР/13.12.2007г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на регионална пречиствателна станция за отпадъчни води /РПСОВ/ “Хитрино-Венец”, главен колектор Тимарево Хитрино, изграждане на вътрешна канализация и подмяна на водопроводна мрежа Хитрино и Тимарево, обл. Шумен” за обслужване на девет села от Община Хитрино, с възложител: Община Хитрино - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 54 – ПР/ 11.12.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, пластмаса, хартия, стъкло, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/” в ПИ № 068002 в землището на гр.Попово, с площ 2.899 дка и НТП „Ливада”, с възложител „Алтметал” ЕООД, гр.Попово - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 53 – ПР/ 11.12.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, пластмаса, хартия, стъкло, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/” в ПИ № 066015 в землището на гр.Попово, с площ 3.796 дка и НТП „Нива”, с възложител „Алтметал” ЕООД, гр.Попово - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 52 – ПР/ 05.12.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на авторемонтен център с авто-тенекеджийски и бояджийски услуги, смяна на масла и автомивка, автобаза за тежкотоварни автомобили с ТИР-паркинг, търговска зала и магазин за авточасти и аксесоари с офис, мотел една звезда с 20 легла, ресторант и кафе аперитив” в ПИ идентификатор № 73626.114.4 по кадастралната карта на гр.Търговище, с възложител Павлина Желева Данова, гр.Търговище - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 51 – ПР/ 2007 г.


Регионалната инспекция по околна среда и води гр.Шумен съобщава за взето решение № ШУ–51–ПР/2007г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение:“Преотреждане на земеделски имот за неземеделски нужди-гробищен парк в ПИ 029005 в землището на с. Моравица, общ. Антоново, с възложител: Община Антоново - да не се извърши ОВОС.
Съгласно чл.8, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, решението е достъпно на информационното табло на РИОСВ гр.Шумен /сграда на ул.Съединение 71, ет.3/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.11.2007 г.

Решение № ШУ – 50 – ПР/ 2007 г.


Регионалната инспекция по околна среда и води гр.Шумен съобщава за взето решение № ШУ – 50 – ПР/ 2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, хартия, пластмаса, събиране и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/” в УПИ І от кв.34 по плана на с.Хитрино, ул.Марица № 2, с площ от 3200 м², с възложител: “МЕТА МАКС” ООД, с.Царев брод - да не се извърши ОВОС.
Съгласно чл.8, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, решението е достъпно на информационното табло на РИОСВ гр.Шумен /сграда на ул.Съединение 71, ет.3/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.11.2007 г.

Решение № ШУ – 49 – ПР/ 2007 г.


Регионалната инспекция по околна среда и води гр.Шумен съобщава за взето решение № ШУ–49– ПР/ 2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение за изграждане на ел.проводно отклонение 20 кV с дължина 150 м от ЕП “Красен дол” до УПИ VII, кв.150 по плана на град Нови Пазар с възложител “Алмед” ООД гр. Каспичан - да не се извърши ОВОС.
Съгласно чл.8, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, решението е достъпно на информационното табло на РИОСВ гр.Шумен /сграда на ул.Съединение 71, ет.3/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.11.2007 г.
Достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация и същото се намира в отдел “Превантивна дейност”.

Решение № ШУ – 48 – ПР/ 07.11.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Обособяване на площадка за временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и изграждане на център за разкомплектоване на ИУМПС” като разширение на съществуващ автосервиз в ПИ идентификатор № 83510.680.532 по кадастралната карта на гр.Шумен, с трайно предназначение „Урбанизирана”, с възложител: ЕТ “Ексит – 97 Петър Петров”, гр.Шумен - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 47– ПР/ 01.10.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на нов производствен цех за санитарна керамика и прилежаща складова база на “Рока България” АД гр. Каспичан” в УПИ IІ кв.17 по регулационния план на гр.Каспичан - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 46– ПР/ 21.09.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на търговска сграда – хипермаркет” в гр.Нови пазар в УПИ І – 254 от кв.12 по регулационния план на гр.Нови пазар - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 45 – ПР/ 20.09.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Залесяване на ерозирали и изоставени земеделски земи” в ПИ № 002001 и ПИ № 001001 землище с.Байково, общ.Хитрино, с възложител Община Хитрино - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 44 – ПР/ 20.09.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Залесяване на ерозирали и изоставени земеделски земи” в ПИ № 024001 землището на с.Върбак, общ.Хитрино, с възложител Община Хитрино - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 43 – ПР/ 17.09.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Залесяване на общински изоставени ниви” в ПИ № 060001 и № 060015 землище с.Горна Златица, община Антоново, с възложител Община Антоново - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ–42–ПР/14.09.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на инсталация /когенерационен модул/ за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с инсталирана топлинна мощност 0.274 МW” в “МБАЛ-Търговище” АД гр. Търговище, с възложител “МБАЛ-Търговище” АД гр. Търговище - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 41 – ПР/11.09.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “База за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, пластмаса, хартия, стъкло; временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/” в ПИ идентификатор № 83510.656.344 по кадастралната карта на гр.Шумен, с площ 1000 м² и ТП „Урбанизирана”, с възложител: “Металтранс” ООД, гр.Шумен - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ–40–ПР/05.09.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Напълнителна станция за кислород, въглероден диоксид, аргон и газови смеси” в поземлен урбанизиран имот с идентификационен номер 83510.670.66 по кадастралната карта на гр. Шумен с възложител “Любенова Комерс” ООД гр. София - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 39 – ПР/04.09.2007 г. от 04.09.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Реконструкция на селскостопански път НИАР с.Мадара – с.Кюлевча”, минаващ през ПИ № 018226, 018005, 000731, 000730, 000729, 000724, 000375, 000299, 000022, 000020 в землище с.Кюлевча, общ.Каспичан, и ПИ № 000230 и 000235, землище с.Мадара, общ.Шумен, с възложител: Община Каспичан, БУЛСТАТ 000 931 511- да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 38 – ПР/31.08.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Строителство на свинеферма за отглеждане на 800 – 900 бр. свине за месо и 90 – 100 бр.свине майки, с общ капацитет на обекта до 1000 бр. животни” в ПИ идентификатор № 73626.152.101 по кадастралната карта на гр.Търговище, с площ 3091 м², ТП „Земеделска”, с възложител ЕТ “Йордан Тодоров - 71”, гр.Търговище - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 37 – ПР/25.08.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/” като разширение на съществуваща дейност в ПИ идентификатор № 73626.504.156 по кадастралната карта на гр.Търговище, промишлена зона, с трайно предназначение „Урбанизирана”, с възложител “Марекс” ООД, гр.Търговище - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ–36– ПР/10.08.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на нов производствен цех за санитарна керамика и прилежаща складова база, като увеличаване капацитета на производството на “Рока България” АД гр. Каспичан с възложител “Рока България” АД гр. Каспичан - да се извърши ОВОС.

Решение № ШУ–35–ПР/24.07.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение Отреждане на изоставена общинска нива за гробищен парк в ПИ 000092 в землището на с. Цани Гинчево, общ. Никола Козлево, с възложител община Никола Козлево, БУЛСТАТ 000931568 - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ–34–ПР/24.07.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение Отреждане на изоставена общинска нива за гробищен парк в ПИ 000012 в землището на с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево, с възложител община Никола Козлево, БУЛСТАТ 000931568 - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 33 – ПР/ 17.07.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Съхраняване на метален скрап, включително скрап от МПС” като разширение на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали в сграда идентификатор № 73626.504.123.1 по кадастралната карта на гр.Търговище, застроена площ 1212 м² и предназначение „Промишлена сграда”, с възложител: ЕТ “Санко – Стоян Ангелов”, гр.Търговище - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ-32-ПР/ 09.07.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на автосалон, автосервиз, магазин за промишлени стоки, складова база и два автопаркинга и един тирпаркинг в ПИ 83510.413.13 по кадастралната карта на гр. Шумен , с възложител “ДЖИ ЕНД ДЖИ АКТИВИТИС” ООД , гр. Шумен


– да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ - 31 - ПР/ 05.07.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: “Изграждане на газопреносна мрежа за захранване на ПИ 83510.208.31 по плана на кв. Мътница” гр. Шумен с параметри ф 140мм и дължина 1142.7м с възложител “Пътища” АД гр. Шумен - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 30 – ПР/ 05.07.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на СПА хотел” в местността „Парка” в ПИ идентификатор № 73626.513.97 по кадастралната карта на гр.Търговище с площ 8453 м², с възложител: „Папи – М 94” ЕООД гр.Търговище - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 29 – ПР/ 22.06.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на регионално тържище за животни” в гр.Омуртаг, по план за изпълнение дейностите на проект BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/PPP/A-016 в ПИ № 239080 в землището на гр.Омуртаг, ЕКАТТЕ 53535, с площ на имота 20.500 дка и начин на трайно ползване „Нива”, пета категория на земята при неполивни условия, с възложител община Омуртаг, - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 28 – ПР/ 22.06.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на регионално тържище за животни” в гр.Омуртаг, по план за изпълнение дейностите на проект BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/PPP/A-016 в ПИ № 242007 в землището на гр.Омуртаг, ЕКАТТЕ 53535, с площ на имота 30.801 дка и начин на трайно ползване „Нива”, пета категория на земята при неполивни условия, с възложител община Омуртаг, - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 27 – ПР/14.06.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “ Изграждане на кравеферма за отглеждане на 50 бр. животни” в ПИ № 024032 землището на с.Девино, общ.Антоново, обл.Търговище, с площ 0.456дка, начин на трайно ползване „Нива”, осма категория на земята при неполивни условия, местност „При къщи”, с възложител: Васил Костов Василев, с.Девино, общ.Антоново, обл.Търговище - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 26 – ПР/07.06.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Преустройство на производствена сграда в търговски комплекс” в ПИ 73626.507.620.1 по кадастралната карта на гр. Търговище, с възложител: “РЕ” ООД, гр.Търговище - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 25 – ПР/06.06.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, пластмаса, хартия и др.” в ПИ № 000061 в землището на гр.Каолиново, ЕАКТТЕ 36079, общ.Каолиново, обл.Шумен, с площ 9.566 дка, начин на трайно ползване „Съор. поддържане”, с възложител: “Металс” ООД, гр.Варна - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ - 24 - ПР/06.06.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: “Преустройство на съществуваща административна сграда в многопрофилна болница за активно лечение” в ПИ 73626.504.173 по кадастралната карта на гр. Търговище в Промишлена зона на града, с възложител „МЕБЕЛ СТИЛ” ООД, гр. Търговище - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ - 23 - ПР/06.06.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Център за разкомплектоване на ИУМПС и изкупуване на излезли от употреба акумулаторни батерии, ОЧЦМ, отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и отпадъци от опаковки” в гр. Върбица, с възложител „Метатех” ООД, грШумен - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 22 – ПР/11.05.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “ Строителство на семейна кравеферма за 20 бр. животни” в ПИ № 257035 землище гр.Опака, общ.Опака, обл.Търговище, с площ 10.570 дка, начин на трайно ползване „Затревена нива”, десета категория на земята при неполивни условия, местност „Гиг – дол”, с възложител Осман Салиев Османов, гр.Опака, общ.Опака, обл.Търговище - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ - 21 - ПР/ 04.05.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на вятърен генератор в имот с номер 027013 в землището на с. Паничино, общ. Омуртаг, област Търговище, с възложител „СИТИ-Д” ООД, гр. Русе - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ - 20 - ПР/ 04.05.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на вятърен генератор в имот с номер 027014 в землището на с. Паничино, общ. Омуртаг, област Търговище, с възложител „НИК Билдинг Прим” ООД, гр. Русе - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ - 19 - ПР/ 18.04.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: “Цех за производство на конфитюри, желета и сладка от плодове, собствено производство с капацитет 1000 т/год. и изваряване на ракия като втори етап” в поземлени имоти с идентификационен номер 83510.382.26 и 83510.381.29 по кадастралната карта на гр. Шумен, с възложител Марин Иванов Сърмов - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ - 18 - ПР/ 13.04.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: “Площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали” в УПИ І – 227, кв.93 по плана на с.Драгоево, общ.Велики Преслав, обл.Шумен, с възложител: “Феникс Добрич” ЕООД, гр.Добрич - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ - 17 - ПР/ 13.04.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: “Кравеферма до 100 бр. животни” в собствен поземлен имот с номер 013025 в землището на с. Жилино, общ. Нови Пазар, обл. Шумен, с възложител: Цветан Кънчев Иванов, гр. Нови Пазар - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ–16–ПР/02.04.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на Супермаркет за хранителни стоки" в гр.Търговище- кв.Запад 3, с възложител: "Лима България" ООД гр.София - подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС.

Решение № ШУ-15-ПР/ 11.04.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на предприятие за производство на растителни масла в поземлени имоти 7, 8 и 9 по парцеларния план на бивш стопански двор на с. Царев брод общ. Шумен, с възложител: “Пестицид” ООД, с. Врачеш, обл. София - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ–14–ПР/01.03.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Корекция на река врана в гр.Търговище- участък от ул"Гълъбец" до ул"29-ти януари", с възложител: Община Търговище - подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС.

Решение № ШУ–13–ПР/01.03.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на вятърно-енергийни инсталации" в землището на с.Презвитер Козма, с възложител: "МС-Енерджи"гр.Търговище - подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС.

Решение № ШУ–12–ПР/01.03.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел – малък тип и обществено – обслужващи дейности” в ПИ идентификатор № 73626.112.18 по кадастралната карта на гр.Търговище, с възложител: Мария Димова Илиева, гр.Търговище - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ-11-ПР/23.02.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на обект “Малка ветрова електроцентрала” в землището на гр. Търговище с възложител СД „Вертикал-Петков и сие” гр. Плевен - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ–10–ПР/ 2007 г.за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: “Строителство на свинеферма с капацитет 106 бр. ското места за свине майки” в землището на с.Кюлевча, общ.Каспичан, обл.Шумен, с възложител ЕТ „Георги Бачев – Старт 97”, с.Кюлевча, общ.Каспичан - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ-09-ПР/14.02.2007г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение за изграждане на „Малко ваканционно селище” в имот с номер 000505 в землището на с. Развигорово, общ. Хитрино, област Шумен с възложител „Развигор” ООД гр. Шумен

Решение № ШУ-08-ПР/13.02.2007г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение за изграждане на обект „Площадка за търговска дейност с вторични суровини- отпадъци от черни и цветни метали” в гр.Смядово с възложител "Вторични суровини" ООД Шумен-да не се извършва ОВОС.

Решение № ШУ-07-ПР/12.02.2007г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение за изграждане на обект „Малка ветрова електроцентрала” в имот с номер 021006 в землището на с. Висок, общ. Омуртаг, област Търговище с възложител СД „Вертикал-Петков и сие” гр. Плевен - да не се извършва ОВОС.

Решение № ШУ – 06 – ПР/ 09.02.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали” в сграда идентификатор номер 67708.307.405.1 по кадастралната карта на гр.Смядово, с възложител ЕТ “Донка Стойкова”, гр.Смядово - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ-05-ПР/08.02.2007г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение:“Строителство на кравеферма до 100 бр. животни” в собствен поземлен имот с номер 405008 в землището на гр. Велики Преслав, общ. В. Преслав, обл. Шумен с възложител Феим Сюлейман Дамат, с. Миланово, общ. Велики Преслав - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ-04-ПР/30.01.2007г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:“Изграждане на цех за производство и разфасоване на ветеринарномедицински продукти и биоцидни препарати” в карта на гр. Шумен с възложител “ФАРМА ВЕТ” ООД, гр. Шумен - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 03 – ПР/22.01.2007 г.за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: “ Изграждане на едроплощен хипермаркет за хранителни стоки „Кауфланд” в УПИ ХІХ от кв.20 по плана на гр.Търговище, промишлена зона, с възложител: “Бизнес БГ Груп Корект” ЕООД, гр.София - да не се извърши ОВОС.Решение № ШУ – 02 – ПР/ 11.01.2007 г.за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: “Площадка за търговия с вторични суровини – отпадъци от черни и цветни метали” по плана на гр.Нови пазар, с възложител: “Вторични суровини” ООД, гр.Шумен - да не се извърши ОВОС.

Решение № ШУ – 01 – ПР/ 05.01.2007 г.за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: “Изграждане на ресторант, семеен хотел, басейн и бунгала” в поземлен имот 215026 по плана за земеразделяне на землището на гр.Велики Преслав, местността “Брестака, гр.Шумен - да не се извърши ОВОС.
Каталог: items -> documents
documents -> 2009г. През 2009 г. „Зелена генерация”
documents -> Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
documents -> Директива на съвета 96/61/ес от 24 септември 1996 година
documents -> Програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздуха
documents -> Закон за биологичното разнообразие
documents -> Закон за рибарството и аквакултурите
documents -> Закон за лечебните растения
documents -> Приложение №2 насоки


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница