Издание на: информационен център



Дата08.06.2018
Размер243.99 Kb.
#72363

powerpluswatermarkobject3








ИЗДАНИЕ НА:


ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ЕВРОПА ДИРЕКТНО - КЮСТЕНДИЛ




2500 Кюстендил

ул. “Отец Паисий” №11 (читалище „Братство”) Брой 7

тел.: 078/52-63-95 факс:078/52-91-95 Година I

e-mail: centre@europedirect-kn.info

www.europedirect-kn.info август, 2009


1. ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПОВОД 12 АВГУСТ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТА
На 12 август 2009 г. от 10.00 ч. читалище „Братство” и Информационен център Европа Директно - Кюстендил проведоха информационна кампания по повод Международния ден на младежта. Тази година тя се проведе под мотото: "Съхраняването на природните ресурси: Нашето предизвикателство! Нашето бъдеще!".

Кампанията стартира в 10.00 ч. пред сградата на читалище "Братство", където бяха поставени маси, на които младежи-доброволци раздаваха информационни листовки, съдържащи информация за 12 август - Международния ден на младежта и информационни материали предназначени за младите хора, както и такива свързани с опазването на околната среда.
В 11.00 ч. стартира Кръгла маса на тема "Съхраняването на природните ресурси: Нашето предизвикателство! Нашето бъдеще!".

Дискутиран бе проблемът с опазването на околната среда и ролята на младите хора в този процес. Бяха споделени добри практики по реализиран проект "Природата - добра алтернатива за младите хора" на Сдружение "Младежки общински съвет - Кюстендил". Представена бе и инициативата "Кликни и засади дръвче" на Европейската комисия, насочена към млади европейци, които да се противопоставят на климатичните промени. Част от информационната кампания бе и организираният на 11.08.2009 г. екопоход до Скакавишки водопад.
В информационната кампания се включиха доброволци от читалище "Братство", читалище "Пробуда", Сдружение “Младежки общински съвет - Кюстендил” и Сдружение „Младежки нрави в Кюстендил”, Ученически парламент и др. В кръглата маса участваха 30 младежи, представители на различни младежки НПО, читалища, училища и други структури на територията на Кюстендилска област. Като цяло Информационната кампания обхвана между 150 и 200 души.

2. Бъдещето на Съюза зависи от младите хора
Европейският съюз дава възможност на младежите да изразят своето мнение и да участват в изграждането на устойчив свят. По повод 10-то издание на Международния ден на младежта, Европейският съюз (ЕС) припомня, че социалната, икономическа и политическа ангажираност на младите хора е много важна за напредъка и устойчивото развитие на нашето общество. В ЕС има 96 млн. младежи на възраст между 15 и 29 г., което прави 20 % от населението. За да отговори на техните очаквания, Съюзът създаде програмата „Младежта в действие". Тя цели насърчаване на гражданското участие, солидарността и толерантността на младите европейци, както и събуждане на интереса им към бъдещето на Съюза. За постигането на тези цели програмата предвижда действия, насочени към:

• насърчаване на мобилността в ЕС и отвъд неговите граници;

• стимулиране на неформалното образование и междукултурния диалог;

• насърчаване на интеграцията на всички младежи, без оглед на образователната, социалната или културната им среда.

В тези рамки Европейската доброволческа служба (ЕДС) подкрепя участието на младите хора в различни доброволчески дейности в ЕС и извън него. ЕДС позволява на младежи между 18 и 30 г. да участват в проекти от общ интерес в чужбина за период от 2 до 12 месеца. Така те придобиват практически опит на важен етап от живота си. Миналата зима осем млади мотивирани европейци пристигнаха в град Рьодон в западна Франция за участие в проект на ЕДС. Те помогнаха за организирането на „Седмицата на Европа― в училища и асоциации в града. Престоят там им позволи да подобрят езиковите си познания и да разширят своя кръгозор. Именно благодарение на подобни дейности Европа бележи напредък.



3. КОНФЕРЕНЦИЯ MEET ME IN CREATIVITY
Центърът Европа Директно Марибор в Словения организира международна младежка конференция за творчество и иновация. Като информационен център на Европейската Комисия целта му е да доведе ЕС по близо до местните хора. ЕС се основава на многокултурно сътрудничество и разнообразие, което ще бъде следвано и в тази конференция.

Ще се съберат участници от всяка страна членка и по този начин ще се създаде разнообразно поле за творчество и иновация. Целта е младите хора да се научат да мислят по-ефективно и творчески. Канят се млади хора между 18-27 години от всички страни членки да изпратят мотивационните си писма. Конференцията ще бъде между 26 и 28 октомври 2009 година в Марибор, Словения. Конференцията Meet me in Creativity ще се състои от лекции, работни групи и социални събития. Работният език ще е английски. Организаторите поемат настаняване и храна за участниците, но не покриват пътни разходи.

Желаещите могат да подадат мотивационно писмо на електронна поща europedirect@zavodpip.si до 14 септември, а на 18 септември ще бъдат уведомени дали са избрани.


4. Европейски мрежи eTwinning
eTwinning осигурява сътрудничество между училищата чрез ползването на Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ) за да помогне на училищата лесно да осъществят краткотрайни или дългосрочни международни проекти по който и да е учебен предмет.


Източник: http://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm


5. НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2004-2009 Г.
........рубриката продължава от бр. 6 на бюлетина
Изменение на климата: широкообхватни мерки на ЕС за борба с глобалното затопляне
Първият в света всеобхватен набор от мерки за ограничаване на глобалното затопляне беше приет от ЕС през декември 2008 г., когато новото европейско законодателство в областта на климата и енергетиката - за съкращаване на емисиите на парникови газове от автомобили, промишлени инсталации и електроцентрали и за насърчаване на възобновяемите енергийни източници, беше изменено и прието от Европейския парламент.
По този начин Парламентът проправи пътя за постигане на целите на ЕС по отношение на климатичните промени до 2020 г.: 20% съкращение на емисиите на парникови газове, 20% подобрение на енергийната ефективност и 20% дял на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс на ЕС. Така Европейският съюз стана първия регион в света, който си поставя подобни дългосрочни и законово обвързващи цели за всички сектори на икономиката. ЕС се ангажира също да предприеме допълнителни действия за съкращаване на емисиите на парникови газове с 30%, при условие че до края на 2009 г. в Копенхаген бъде постигнато амбициозно международно споразумение.
Законодателният пакет, приет на първо четене в ЕП с голямо мнозинство след напрегнати преговори със Съвета на министрите, включва преразглеждане на схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, целите на държавите членки за намаляване на CO2 в сектори, които не са обхванати от СТЕ, правна рамка за природосъобразно улавяне и съхранение на въглероден двуокис, задължителни цели за употребата на възобновяема енергия и регламент относно емисиите на CO2 от автомобили.
Общоевропейска търговия с емисии от 2013 г.

Преразгледаната схема за търговия с емисии на ЕС, която ще се прилага от 2013 до 2020 г., се стреми към намаляване на емисиите на парникови газове с 21% спрямо равнищата от 2005 г. СТЕ е система тип „таван и търгуване“ (от англ. „cap-and-trade“): тя ограничава цялостното допустимо равнище на емисии, но в рамките на това ограничение участниците могат да купуват и продават квоти за посрещане на своите нужди, за да могат да управляват ефективно разходите за съкращаване на емисиите. Количеството на издаваните всяка година квоти в ЕС ще намалява линейно, с цел общият обем емисии постепенно да се понижава всяка година.


Avril Doyle (ЕНП-ЕД, Ирландия), която ръководеше работата на Парламента по въпроса, заяви: „ЕС е единственият регион в света, който в момента разполага с работеща система за търговия с емисии, който е определил цена на въглерода и който се е ангажирал с 20% едностранно намаление на емисиите на CO2. В действителност ние сме пилотният проект за останалия свят и за другите региони“.
В момента СТЕ обхваща около 10 000 енергийни и промишлени инсталации, които заедно допринасят за почти половината от общите емисии на CO2 в ЕС и за 40% от общите емисии на парникови газове (останалите 60% се обхващат от решение за „разпределяне на усилията“, което не е част от схемата). Въздухоплавателният сектор ще бъде включен в СТЕ от 2012 г., както беше договорено между Европейския парламент и Съвета през юли 2008 г.
През първия и втория период на търгуване на СТЕ (2005-2012 г.), по-голямата част от квотите се разпределят безплатно. Преработената директива постановява търгуване на квотите от 2013 г., но въпреки това предвижда някои изключения, както беше препоръчано от Европейския съвет на 12 декември 2008 г.
Временни изключения могат да се прилагат за производството на електричество (като цяло за новите държави членки), в зависимост от някои условия. По този повод депутати от ЕП изразиха опасения, че въвеждането на пълно търгуване от 2013 г. в енергийния сектор би могло да увеличи цените на електричеството. Zdzisław Zbigniew Podkanski (СЕН, Полша) например подчерта, че „някои икономики, като основаната на въглища икономика на Полша, няма да са в състояние да преминат към различен модел моментално. Въглеродът ще продължи да бъде основният енергиен източник в Полша и поради това е наложително да направим нещо по различен начин“.
Изключения от принципа на пълно търгуване са възможни също за производствени сектори, изложени на сериозен риск от „изместване на въглеродни емисии“ - т. е. изместване на производството към трети страни с не толкова строга климатична политика, водещо до увеличение на емисиите на CO2 в тези държави.
Не всички членове на ЕП бяха доволни от постигнатия компромис. Jens Holm (ЕОЛ/СЗЛ, Дания) беше разочарован, че „емисиите не се намаляват повече и по-бързо“. Климатичният пакет е „стъпка в правилната посока, но можехме да постигнем повече“, отбеляза той. Johannes Blokland (Независимост/ Демокрация, Нидерландия) изтъкна, че „не можем да бъдем изцяло доволни, тъй като пълното търгуване можеше да започне през 2013 г.“, но се съгласи с мнението на много от депутатите, че „все пак компромисът е приемлив“.
Разпределяне на усилията: национални цели за намаляване на CO2

Решението за „разпределяне на усилията“ е първото в света по своя характер, като установява задължителни национални цели за всяка държава членка за намаляване на емисиите на парникови газове в сектори, които не са обхванати от СТЕ (напр. пътен и морски транспорт, сгради, услуги, селско стопанство и по-малки промишлени инсталации). Тези източници в момента допринасят за около 60% от всички емисии на парникови газове в ЕС. Решението цели да намали тези емисии с 10% между 2013 и 2020 г.


Държавите членки ще могат да „компенсират“ емисии, т. е. да купуват кредити от трети страни по проекти в рамките на механизма на ООН за чисто развитие (МЧР), като начин за спазване на ограниченията за своите емисии.
Парламентарният докладчик Satu Hassi (Зелени/ЕСА, Финландия) не беше напълно удовлетворена от постигнатото споразумение, тъй като според нея то позволява голяма част от задълженията за намаляване на емисии да бъде прехвърлено извън ЕС. „Решението е стъпка в правилната посока, но доста по-малка стъпка, отколкото се надявах“, отбеляза тя, настоятелно призовавайки държавите членки „да не изместват и прехвърлят задължения за намаляване на емисии към трети страни, а да се справят със своите собствени емисии“. Групите на Зелени/ЕСА и ЕОЛ/СЗЛ внесоха подобни предложения за ограничаване на използването на механизма за чисто развитие, които бяха подкрепени и от г-жа Hassi, но в крайна сметка мнозинството ги отхвърли.
Електроцентрали и промишлени инсталации ще съхраняват CO2 под земята

Промишлените инсталации и електроцентралите ще могат за в бъдеще да използват нови технологии за съкращаване на своите въглеродни емисии, като улавят CO2 и го съхраняват за постоянно под земята по безопасен начин. С цел насърчаване на тази технология депутатите постановиха, че приходите от 300 милиона квоти по СТЕ ще отидат за финансиране на мащабни демонстрационни и тестови проекти в ЕС. Така може да се осигури финансиране за до 9 демонстрационни проекта за улавяне и съхранение на въглероден двуокис. „Колко пари ще бъдат събрани зависи от цената на въглерода. Но доколкото знам, сумата може да бъде от 6 до 9 млрд. евро, които да подпомогнат капиталовите инвестиции“, заяви парламентарният докладчик Chris Davies (АЛДЕ, Великобритания).


Намаляване на емисиите на CO2 от нови автомобили

Нов регламент за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили, регистрирани в ЕС, предвижда средна цел за емисиите от 120 грама CO2/км за цялата автомобилна индустрия до 2012 г., спрямо 160 гр/км днес. Средната цел от 130 грама CO2/км за нови леки автомобили трябва да бъде постигнато чрез подобрения в технологиите на моторните превозни средства; допълнителното намаление от 10 гр/км, необходимо за постигане на целта от 120 гр/км, трябва да се постигне чрез други технически мерки (изисквани от друго законодателство), като по- качествени гуми, употреба на биогорива или изисквания за минимална ефективност на климатичните системи.


Депутатите поставиха и дългосрочна цел за намаляване на емисиите до 95 грама CO2/км към 2020 г. „Приоритет на Парламента беше поставянето на дългосрочна цел за намаляване“, заяви Guido Sacconi (ПЕС, Италия), който е водил работата на ЕП по предложението. Според него тази цел е много важна, тъй като „производителите на автомобили могат да планират в дългосрочен план инвестициите и нововъведенията“. Г-н Sacconi отбеляза, че този закон беше приет „във възможно най-трудния момент - този на голяма криза в сектора на производителите на автомобили“.
Всеки производител ще получи специфична средна цел за CO2 емисии, която трябва да съответства на изискванията на междинните етапи: 65% от автомобилния парк трябва да съответства на изискванията към януари 2012 г., 75% до януари 2013 г., 80% през януари 2014 г. и 100% от 2015 г. Производителите, които не успеят да изпълнят тези междинни цели, ще трябва да заплатят глоби.
Възобновяеми източници за производство на електричество и в транспорта

Новата директива за възобновяемата енергия установява задължителни национални цели за всяка държава членка, с които да се гарантира, че до 2020 г. възобновяемата енергия ще съставлява поне 20% от общото енергопотребление на ЕС. Възобновяемата енергия се произвежда от водноелектрически централи, слънчеви, вятърни и геотермални източници или биомаса.


За Claude Turmes (Зелени/ЕСА, Люксембург), който ръководеше работата на Парламента по предложението, новата директива е „крайъгълен камък в европейската енергийна политика“, тъй като тя „не само ще гарантира, че електричеството, отоплението и транспортът в Европа стават по-природосъобразни, но ще означава също, че работните места и парите остават в Европа“.
Икономически и социално устойчиви биогорива

Всяка държава членка трябва да увеличи своя дял на възобновяема енергия в транспорта - биогорива, електричество и водород, произведени от възобновяеми източници - до 10% към 2020 г. „Второто поколение“ биогорива (които са произведени не от храни или фуражни култури, а от алтернативни източници, като водорасли, остатъчни продукти от дървен материал или хартиени отпадъци) ще допринесат двойно за тази цел.


Членовете на ЕП се постараха новият закон да включва гаранции, че производството на биогорива е екологично и социално устойчиво и не води до обезлесяване и повишение на цените на хранителните продукти. През декември 2006 г. Парламентът призова Комисията да разработи такъв инструмент, който „обективно измерва аспектите на екологичната, социалната и икономическата устойчивост на минералните горива и биогоривата“.
Следващи стъпки

В своя окончателен доклад Комисията по изменения на климата на Парламента призова ЕС и другите индустриализирани държави да установят средносрочна цел от 25-40% намаление на емисиите на парникови газови до 2020 г. и дългосрочна цел за намаляване с поне 80% до 2050 г. в сравнение с 1990 г.


Водят се преговори за ново международно споразумение за климатичните промени, което да замени Протокола от Киото, изтичащ през 2012 г. На Конференцията на ООН по изменението на климата в Познан през декември 2008 г., на която присъстваха и членове на ЕП, страните решиха да преминат от разисквания към „режим на пълни преговори“ и се договориха първият проект на бъдещото споразумение да бъде готов за срещата на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКООНИК) в Бон през юни 2009 г.

 

6. НОВИНИ

Комисар Кунева ще посети Босна и Херцеговина и Сърбия
Защитата на потребителите и процесът на европейска интеграция ще бъдат сред акцентите на визитата на комисар Меглена Кунева в Босна и Херцеговина (от 29 до 31 август 2009) и в Сърбия (от 31 август до 1 септември 2009).
На 30 август Европейският комисар Меглена Кунева ще има среща в Мостар с г-н Драган Доко, Омбудсман за защита на потребителите на БиХ. След срещата двамата ще отговорят на въпроси на медиите. Програмата на г-жа Кунева в  Сараево на 31 август включва срещи с г-н Никола Спирич, Председател на Съвета на министрите на БиХ, г-н Вилим Приморач, Министър на външната търговия и Председател на държавната комисия за защита на потребителите, и с предсатвители на неправителствени организации.

На 1 септември в Белград (хотел Континентал) г-жа Меглена Кунева, заедно с министъра на търговията на Сърбия г-н Милосавльевич, ще вземе участие в конференция, посветена на новия закон за защита на потребителите. В рамките на конференцията двамата ще отговорят на въпроси на журналисти от 12:30 (местно време). Програмата на посещението в Сърбия на г-жа Кунева включва срещи с Президента на страната г-н Борис Тадич и с Вицепремиера г-н Божидар Дьелич.

Нови 63 магистърски курса и съвместни докторати към Erasmus Mundus. Европейската комисия избра 50 магистърски курса и 13 съвместни докторати, които ще бъдат добавени към курсовете, достъпни в рамката на програмата Erasmus Mundus. Програмата цели засилването на европейското сътрудничество и международните връзки в областта на висшето образование. Новите курсове включват 296 университета от Европа и 70 университета партньори от голям брой страни в целия свят. С 50-те новоизбрани магистърски курса Erasmus Mundus студентите, които започват своето обучение през учебната 2010-2011 година, ще могат да избират между 116 магистратури, предлагащи стипендии. Програмата избра също така 13 съвместни докторати Erasmus Mundus, което е нов елемент в рамките на втория етап от програмата Erasmus Mundus, стартирал тази година. Програмата Erasmus Mundus съществува от 2004 година, когато първите 168 студенти и учени получиха стипендии и се включиха в един от първите 19 магистърски курса Erasmus Mundus. В следващите шест години (в т.ч. учебната 2009/2010 г.) над 7800 студенти и повече от 1600 учени бяха избрани да учат, правят научни изследвания или преподават със стипендия в рамките на магистърските курсове Erasmus Mundus. Научете повече за възможностите за кандидатстване.

Европейски потребителски центрове: транспортът остава проблемен отрасъл №1 за потребителите, стоящ в основата на една трета от жалбите.

Мрежата на Европейските потребителски центрове (ЕСС-Net) осъществява над 62 000 контакти с потребителите от ЕС, които се обръщат към тях за съвет или съдействие по проблеми, засягащи покупките зад граница, извършвани лично или по интернет. Според годишния доклад за работата на мрежата, през 2008 г. повечето жалби, обработени от европейските потребителски центрове, касаят транспорта (общо 33 %, 80 % от които са свързани с въздушния транспорт), услугите в областта на отдиха (25 %) и хотелиерството и ресторантьорството (13 %). Проблемите засягат продуктите и услугите (25 %), доставките (18 %), договорните условия (16 %) и нелоялните търговски практики (14 %).  Над 50 на сто от съобщените проблеми се отнасят до пазаруването по интернет. Научете повече за услугите, предлагани от Европейските потребителски центрове – тук.

 Община Флоренция заедно с Университета във Флоренция, Медицински факултет търсят партньори по Обява за набиране на проектни предложения  EAC/21/2009 "Подготвителни проекти в областта на спорта" с краен срок за кандидатстване 31 август 2009 г. За повече информация: Direzione Istruzione, Responsabile CRED AUSILIOTECA, лице за контакт: PAOLO GIACHI, тел. 055 2625614, факс 055 2625687, e.mail: p.giachi@comune.fi.it; intdisab@comune.fi.it , paolo_giachi@yahoo.it, website: http://ausilioteca.comune.fi.it


Други актуални възможности за финансиране – тук.

Пътуване зад граница с учебна цел — обществена консултация по въпросите на мобилността на младежите. Европейската комисия публикува Зелена книга „Насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора“ с цел да насърчи дискусия относно това как най-успешно могат да бъдат разширени възможностите пред младите хора в Европа за развитие на техните знания и умения чрез пътувания зад граница. Прекарването на известен период от време в чужбина с цел образование, обучение, трупане на професионален опит или доброволческа дейност е един от основните начини младите хора да увеличат шансовете си за наемане на работа в бъдеще, както и да допринесат за личното си развитие. С тази Зелена книга Комисията дава начало на обществена консултация, която ще продължи до 15 декември 2009 г. Отговорите могат да се представят посредством онлайн въпросник, както и на хартия. Научете повече за начините да вземете участие.

Покана за представяне на предложения — Програма „Култура“ (2007—2013 г.) — Изпълнение на дейностите по програмата: проекти за многогодишно сътрудничество; мерки за сътрудничество; специални дейности (трети страни); и подкрепа на органи, действащи на европейско равнище в областта на културата, крайни срокове - различни;
Край на „ограбването чрез роуминг“: цените за текстови съобщения, обаждания и ползване на интернет в чужбина се понижават от днес благодарение на действията на ЕС. От 1 юли тази година изходящите обаждания в роуминг ще бъдат таксувани по секунди след първите 30 секунди, а не по минути, а входящите обаждания ще бъдат таксувани по секунди от първата секунда. Почиващите и пътуващите по работа могат също така да сърфират в интернет, да изтеглят филми или да изпращат снимки чрез своя мобилен телефон, без да се опасяват от „шокове при получаване на сметката“ при роуминг благодарение на пределна стойност за цените на едро в размер на 1 евро за мегабайт данни, изтеглени от интернет. Очаква се всички тези мерки да намалят с допълнителни 60 % таксите за роуминг за потребителите в ЕС и да увеличат използването на мобилни телефони. През 2007 г. ЕС за първи път взе мерки относно роуминга, които доведоха до намаляване със 70 % на таксите за телефонни разговори в роуминг. Още информация.

Завръщането на кривата краставица. От 1 юли ще бъдат отменени някои специфични търговски стандарти относно размера и формата за 26 вида плодове и зеленчуци. Инициативата за премахване на тези стандарти е основен елемент на постоянните усилия на Европейската комисия за рационализиране и опростяване на правилата в ЕС и за намаляване на бюрокрацията. Търговските стандарти ще се запазят за 10 вида плодове и зеленчуци, включително ябълки, ягоди и домати. Но дори за тези 10 вида държавите-членки за пръв път ще могат да позволяват в магазини да се продават продукти, които не отговорят на стандартите, стига да са етикетирани за тяхното различаване от тези от „екстра“, „първо качество“ и „второ качество“. Новите правила ще позволят на националните власти да разрешават продажбата на плодове и зеленчуци независимо от техния размер и форма. Научете повече за предприетите мерки.

Нови инициативи за съвместимост на зарядните устройства за мобилни телефони. Несъвместимостта на зарядните устройства за мобилни телефони създава сериозно неудобство за ползвателите и създава ненужни отпадъци. По тази причина Европейската комисия поиска производителите да предложат доброволен ангажимент за разрешаването на този проблем, вместо това да стане чрез приемане на съответното законодателство. В резултат на това най-големите производители на мобилни телефони се договориха да уеднаквят зарядните устройства в ЕС. Производителите поемат ангажимент да осигурят съвместимост на зарядните устройства на базата на микро-USB интерфейс. Ще бъдат разработени и нови стандарти на ЕС, чиято цел е да се осигури продължително безопасно използване на зарядните устройства. Първото поколение от новите мобилни телефони, използващи единно зарядно устройство, следва бъде на пазара след 2010 г. Още информация.

7. ПОСЛЕДЕН ПРИЗИВ ЗА ДОБРОВОЛНО ВЪВЕЖДАНЕ НА БОРДОВАТА СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ В АВТОМОБИЛИТЕ


Европейската комисия отправи последен призив към всички държави от ЕС да ускорят доброволното въвеждане на новата бордова комуникационна технология за спешни повиквания от превозните средства, eCall, която може да спаси 2 500 човешки живота годишно.

В случай на тежко пътнотранспортно произшествие системата eCall автоматично избира единния европейски телефонен номер за спешна помощ 112 и изпраща информация за местоположението на автомобила до най-близката служба за спешна помощ. Това може да съкрати наполовина времето, необходимо за оказване на спешна помощ, да намали сериозността на нараняванията и да спаси живота на хора, които не знаят своето местоположение или не са в състояние да го съобщят. На този етап въвеждането на системата eCall от публичните органи, производителите на автомобили и мобилните оператори е доброволно. Системата все още не функционира в нито една държава от ЕС. В официален документ Комисията предупреждава, че ако не бъде постигнат значителен напредък по отношение на въвеждането на системата до края на 2009 г., тя би могла да предложи регулаторни мерки, за да осигури внедряването на тази животоспасяваща технология в цяла Европа възможно най-скоро. През 2008 г. в резултат на повече от 1,2 милиона пътнотранспортни произшествия по европейските пътища загиват около 39 000 души, а над 1,7 милиона са пострадали. „Все още загиват прекалено много хора по европейските пътища. Всяка седмица чувам за пътнотранспортни произшествия, в които системата eCall би била от полза. Настъпи моментът държавите-членки и автомобилната индустрия да предприемат конкретни действия." ― заяви Вивиан Рединг, еврокомисар по въпросите на информационното общество и медиите. „На равнището на ЕС, по-специално благодарение на непрекъснатата подкрепа от страна на Европейския парламент, ние изпълнихме своята част от задачата:вече са налице всички основни стандарти, необходими за привеждане в действие на системата eCall.Европейците не бива да чакат повече за въвеждането на система, която би могла да спаси техните животи, само защото техните правителства не предприемат никакви действия.Искам да видя по нашите пътища първите автомобили, снабдени със системата eCall, през следващата година:ако въвеждането на системата eCall не бъде ускорено, Комисията е в готовност да установи ясни правила, които ще задължат правителствата, автомобилната индустрия и службите за спешна помощ да предприемат действия в тази насока."

Комисията представи официален документ, който включва стратегия за въвеждането на достъпна система за спешни повиквания от автомобили във всички нови превозни средства в Европа до 2014 г., като въвеждането започва от следващата година. Системата eCall се задейства автоматично, ако пътниците в автомобила не са в състояние да направят това сами, и при пълното ѝ въвеждане може да спаси до 2 500 живота годишно в ЕС, както и да намали сериозността на нараняванията с 10—15 %.Предложените от Комисията мерки имат за цел да осигурятфункционирането на системата eCall във всички държави от ЕС и във всички автомобили, независимо от производителя и държавата на произход. За въвеждането на системата eCall е необходимо пълното съдействие на автомобилната и далекосъобщителната индустрии, както и на националните администрации във всички държави от ЕС, които трябва да осигурят необходимото оборудване на службите за спешна помощ за обслужването на повикванията от системата eCall.

Въпреки че технологията е готова и представителите на автомобилната индустрия са постигнали съгласие относно общоевропейските стандарти, шест държави от ЕС (Дания, Франция, Ирландия, Латвия, Малта и Обединеното кралство) все още не са готови да се присъединят към инициативата, тъй като се опасяват от високи разходи.

Подготвянето на телефонните мрежи и службите за спешна помощ за въвеждането на системата eCall се ползва с пълната подкрепа от страна на Европейския парламент, на 15 държави от ЕС, подписали меморандума за разбирателство за въвеждането на системата eCall (Австрия, Кипър, Чешката република, Естония, Финландия, Германия, Гърция, Италия, Литва, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Нидерландия и Швеция) и на други три европейски държави (Исландия, Норвегия и Швейцария).Други шест държави (Белгия, България, Унгария, Люксембург, Румъния и Полша) подкрепят системата eCall и са готови да подпишат споразумението в скоро време.

Преди системата eCall да започне да функционира пълноценно в целия ЕС, държавите трябва да се споразумеят относно общите стандарти и насоки за хармонизирано въвеждане на системата и да проведат експлоатационни изпитвания за нейното привеждане в действие (в някои държави от ЕС стартираха пилотни проекти, включително във Финландия, Чешката република, Германия, Австрия, Италия и Нидерландия).Комисията може чрез своята Програма за конкурентоспособност и иновации да подкрепи финансово такива пилотни проекти, както и кампании за повишаване на обществената осведоменост за начина на функциониране на технологията. Пътнотранспортните произшествия носят загуби за икономиката на ЕС в размер на повече от 160 млрд. EUR годишно. Оборудването на всички автомобили в ЕС със системата eCall би могло да спести 26 млрд. EUR годишно, докато разходите, свързани със системата, възлизат на по-малко от 100 EUR на автомобил. От въвеждането на системата ще спечелят не само потребителите, но и предприятията, като това ще позволи на автомобилната и далекосъобщителната индустрии да предлагат за всички автомобили нови усъвършенствани приложения и услуги (като цифрови тахографи или системи за електронно събиране на таксите за изминато разстояние), които използват системата eCall и технология за спътниково позициониране.

История на досието

Първоначално Комисията призова за доброволно въвеждане на системата eCall в Европа до 2009 г. ( IP/05/134, IP/06/1720), но въвеждането закъсня поради липса на подкрепа от една малка част от държавите от ЕС.

Комисията подкрепи работата по системата eCall чрез финансиране на изследователски проекти, с които се осигурява способността на технологията да функционира отвъд границите на отделните държави (E-MERGE и GST-Rescue), и чрез сътрудничество с автомобилната индустрия в рамките на инициативата eSafety. Системата eCall е един от приоритетите наинициативата „Интелигентен автомобил" и Плана за действие за интелигентните транспортни системи, с които се насърчава използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за постигането на един по-интелигентен, по-безопасен и по-екологосъобразен автомобилен транспорт ( IP/06/191).
8. ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ – ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИ И УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

"Грюндвиг" е тази дейност на програма "Сократ", която цели да повиши качеството на образованието за възрастни в най-широк смисъл, да засили европейските измерения на този тип образование и да предостави повече възможности за обучение на гражданите на Европа. "Грюндвиг" е насочена към популяризиране на нововъведенията, произхождащи от предизвикателствата пред ученето през целия живот, повишаване на качеството на образованието за възрастни, както и улесняване на достъпа до него в страните, които участват в инициативата. Ето обобщение на основните цели на Грюндвиг:

- Да поощри европейското сътрудничество между институциите, предоставящи възможности за образование на възрастни;

- Да спомогне за подобряване на обучението на хора, които преподават на възрастни;

- Да поощри разработването на конкретни 'продукти' и осъществяване на други резултати с възможности за широко приложение в няколко европейски страни;

- Да даде по-нататъшен тласък на дискусиите относно ученето през целия живот и в частност продължаващото образование и да допринесе към разпространение на положителен опит.


Грюндвиг се състои от четири подинициативи:

- "Грюндвиг 1": проекти за европейско сътрудничество - това са партньорства, които разработват учебни и обучителни материали, нови подходи и възможности за образование на възрастни, дейности, които привличат вниманието върху образованието на възрастни, както и методи за оценка и признаване на образованието за възрастни.

- "Грюндвиг 2": "Партньорства за познание" – това са проекти, обвързващи възрастни обучаеми, които работят заедно с други обучаеми от Европа по проекти представляващи общ интерес.

- "Грюндвиг 3": Мобилност за обучение – тази инициатива осигурява финансиране за участие в курсове в чужбина за преподаватели/служители, работещи в сферата на образованието за възрастни.

- "Грюндвиг 4": Мрежи Грюндвиг. – по тази дейност се финансират мрежи от организации, работещи по Грюндвиг, коeто им дава големи възможности за обмен на положителен опит, информация и идеи за изготвяне на бъдещи проекти.
Кой е Грюндвиг?

Николай Фредерик Северин Грюндвиг (1783 -1872), датски свещеник и писател, се счита за пропагандатор на идеите на "продължаващото обучение". Неговата теория за "народното училище" се основава на идеята, че образованието има смисъл, ако е достъпно за всеки в продължение на целия му живот. Според него образованието трябва да е насочено не само към усвояването на знания, но и към изграждането на гражданска отговорност, към личностно и културно развитие. Работни ателиета – възможности за безплатни обучения в Европа. През 2009-2010 българските граждани ще могат да се включат в новата дейност „Работни ателиета" на европейската програма „Грюндвиг" (образование за възрастни). Работните ателиета са с продължителност минимум 5 дни и включват обучителни дейности, които допринасят за личностното и професионално усъвършенстване на участниците в тях. Включването в Работно ателие е добра възможност за опознаване на чужди езици и култури. Темите на ателиетата са разнообразни: от работа с дигитални библиотеки и компютърни технологии до фотография и занаяти. Право на участие имат всички български граждани на възраст над 16г., които са завършили (или в момента не се обучават в) образователна степен .



Многоезичен каталог с темите на обученията и условията за участие можете да намерите на Интернет страницата на Център за развитие на човешките ресурси, в секция „Работни ателиета в Европа" – www.hrdc.bg

9. КОНКУРСИ

Наближава крайният срок да отговорите на творческото предизвикателство на Европейската комисия - „Представи си един нов свят"! Във връзка с Европейската година на творчеството и иновациите (2009) Европейската комисия даде старт на фотографския конкурс „Представи си един нов свят“. Поканата да изразят своите творчески възможности е отправена към професионалните фотографи и фотографите любители без значение от тяхната възраст. Жури, съставено от престижни участници, ще избере победителите, които ще получат награди под формата на фотографско оборудване и екскурзии до градове на ЕС. На конкурса е посветен специален уебсайт: www.imagine2009.eu . Крайният срок за представяне на фотографии е 31 август 2009 г.

Още за конкурса.

10. ПРЕДСТОЯЩО ОТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПА ДИРЕКТНО – КЮСТЕНДИЛ”
През месец септември ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПА ДИРЕКТНО – КЮСТЕНДИЛ” планува да проведе:

  • - Еднодневен обучителен семинар в читалище „Братство” на теми, свързани с ЕС и възможностите на информационната мрежа Europe Direct. В него ще могат да се включат до 30 човека. За семинара ще бъдат поканени 2 лектори, специалисти в тази област.






Бюлетинът се издава с подкрепата на Европейската комисия






Сподели с приятели:




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница