Издаване на международeн сертификат за имунизации І. Наименование на административната услугаДата20.08.2018
Размер40 Kb.
ТипЗакон
ИЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДEН СЕРТИФИКАТ ЗА ИМУНИЗАЦИИ
І. Наименование на административната услуга
„Издаване на международен сертификат за имунизации”

ІІ. Правно основание
Закон за здравето чл. 57, ал. 1 и ал.2 от (ДВ,бр.70/2007г. изм. ДВ,бр.9/2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 29 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., доп. ДВ. бр.99 от 15 Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г.)

Наредба №15 за имунизациите в Република България /обн., ДВ, бр. 45/2005 г., изм. ДВ бр.82/10.10.2006г.; ДВ бр. 5/18.01.2007г.;ДВ бр. 106/14.12.2007г., ДВ бр. 77 от 09.10.2012г./, ДВ бр.77 от 09.10.2012г./, изм. и доп. ДВ. бр.47 от 28 Май 2013г. ДВ 92/07.11.2014г.
IIІ. Характеристика

Цел:

Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на международен сертификат за ваксинация или профилактика.Предмет:

Международен сертификат за ваксинация или профилактика се издава за проведени имунизации и реимунизации на граждани, пътуващи за страни в които се изискват определени имунизации.Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга

1. Международен сертификат за ваксинация или профилактика е унифициран документ, който се издава на лица които пътуват за страни или райони с регистрирани заразни заболявания, за които се изисква задължителна или препоръчителна имунизация.


ІV. Процедура по издаване на международен сертификат за ваксинация или профилактика или сертификат за имунизационно състояние:
Компетентен орган:

1. Международен сертификат за ваксинация или профилактика се издава от медицинско лице със съответната квалификация - лекар в имунизационния кабинет на Дирекция “НЗБ” при РЗИ - Пазарджик.Заявител

По желание на физически лица.Забележка: заявлението може да се подаде и в устна форма, за което длъжностно лице от инспекцията съставя протокол.

Необходими документи

1.Имунизационен паспорт, здравноосигурителна книжка с вписани имунизации и реимунизации, служебна бележка от личния лекар с всички извършени имунизации и реимунизации до деня на издаването на сертификата,


подписани и подпечатани от лекаря, извършил имунизациите или реимунизациите, или от лицето, извършило препис от тези документи.
Данните да включват: вид на имунизацията, дата, месец и година на извършване.
2. Документ за идентификация /Лична карта , международен паспорт , др./ Изписването на името в документите да съответства на това в личната карта.

3. Документ за платена държавна такса, съгласно чл. 10 от Тарифата за таксите.


Вътрешен ход на процедурата
Заявителят представя на гишето за административно обслужване всички необходими документи /имунизационен паспорт или здравноосигурителна книжка с вписани имунизации и реимунизации, подписани и подпечатани от лекаря, извършил имунизациите или реимунизациите, служебна бележка от личния лекар с всички извършени имунизации и реимунизации до деня на издаването на сертификата/.

Входираните документи се предават на Директора на РЗИ. След запознаване с документите Директора на РЗИ насочва служебната преписка с резолюция до Директор Д “НЗБ”.

Директора на Д “НЗБ” с резолюция насочва преписката за изработване на определен служител - лекар в ИК. В 7-дневен срок от подаване на документите служителят изготвя международния сертификат за ваксинация, в който вписва данните за извършените имунизации–лични данни на лицето, вид на ваксината – серия, номер, дата на извършване на имунизацията и го представя за падпис на Директора на РЗИ.

Готовия документ се получава от Гише 1 на инспекцията, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа. Заявителят полага подпис и получава сертификата.
Отказ за издаване на международен сертификат за ваксинация или профилактика или сертификат за имунизационно състояние:

При липса на данни за имунизационното състояние на лицето се прави отказ за издаване на международен сертификат за ваксинация или профилактика.


Резултат от процедурата

Права и задължения на лицата:

Издаването на международен сертификат за ваксинация или профилактика дава право на лицето за пребиваване в страни за които се изискват определени задължителни имунизации.


Срок на валидност

Международният сертификат за ваксинация или профилактика е с валидност до датата, посочена за всяка ваксина или профилактика.Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на международен сертификат за ваксинация или профилактика или сертификат за имунизационно състояние:

В случай на изгубване или унищожаване на международния сертификат за ваксинация или профилактика, РЗИ – Пазарджик издава на лицето на нов документ, след заплащане на такса.


Такса

Такси се дължат:

За издаване на международен сертификат за ваксинация или профилактика - 33 лв., съгласно чл. 10 съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на ДЗК и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето /Обн. ДВ бр. бр. 83 от 16.10.2007г., изм. ДВ бр. 38 от 17.05.2011г. изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 29 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., бр.101 от 18 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., доп. ДВ. бр.99 от 15 Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г.)

Сумата се заплаща в касата на инспекцията, стая № 307, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 часа.V. Образци и формуляри

Международен сертификат за ваксинация и профилактика /Приложение № 5/ от Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България, приета с ПМС № 274/09.10.2006г. (ДВ, бр. 85/2006г., посл. изм. ДВ, бр. 5/2011г.)
Каталог: admini
admini -> От Закона за туризма уважаеми хотелиери
admini -> Административно право
admini -> Д е к л а р а ц и я по чл. 17 от Закона за местните данъци и такси
admini -> О т ч е т на дирекция “национален парк централен балкан” за периода 01. 01. 31. 12. 2011 г
admini -> Закон за лечебните растения Обн., Дв, бр. 29 от 04. 2000 г., изм., бр. 23 от 03. 2002 г., бр. 91 от 25. 09. 2002 г., в сила от 01. 2003 г., бр. 30 от 11. 04. 2006 г., в сила от 12. 07. 2006 г., бр. 65 от 11
admini -> Програма за опазване на околната среда. С цел запазване на ресурсите на лечебни растения на територията на община Берковица
admini -> Стратегия за развитие на устойчив туризъм за региона на национален парк


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница