Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве І. Наименование на административната услуга



Дата18.12.2017
Размер118.79 Kb.
#37059
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ
І. Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве”



ІІ. Правно основание

Чл. 166 - 173 от Закона за здравето

Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (обн. ДВ. бр. 83 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 81 от 2012 г.)



ІІІ. Характеристика

Цел:

Целта на настоящата процедура е да укаже условията и реда за регистрация в РЗИ на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, която е задължително изискване за правомерното прилагане на тези методи.


Предмет:

Издаването на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве дава право за осъществяване на неконвенционалните методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, които включват:

1. използване на нелекарствени продукти от органичен произход;

2. използване на нелекарствени продукти от минерален произход;

3. използване на нетрадиционни физикални методи;

4. хомеопатия;

5. акупунктура и акупресура;

6. ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване;

7. диетика и лечебно гладуване.

Нормата на чл. 166, ал. 2 от Закона за здравето изрично забранява практикуването на други неконвенционални методи, извън изброените по-горе.


Дефиниции на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната процедура:
Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве – методи, чието изучаване не е включено в учебните програми на висшите медицински училища, и които не трябва да предизвикват влошаване на здравословното състояние на гражданите и се прилагат единствено с цел постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

Използване на нелекарствени продукти от органичен произход – това са химични съединения с растителен или животински произход, както и синтетични и полусинтетични органични продукти, които не са лекарства съгласно Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ЗЛАХМ);

Използване на нелекарствени продукти от минерален произход – химични елементи и съединения с неорганичен произход, които не са лекарства съгласно ЗЛАХМ;

Използване на нетрадиционни физикални методи – такива, при които се използва механично, топлинно или магнитно въздействие върху човешкото тяло;

Хомеопатия - метод, при който чрез индивидуално подбрани хомеопатични лекарствени продукти съгласно "принципа на подобието" се цели стимулиране на естествените оздравителни сили на организма;

Акупунктура - метод, при който в определени точки от тялото на човека се забиват игли със специална форма и диаметър от 0,16 до 0,35 мм, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

Акупресура - метод, при който в определени точки от тялото на човека се упражнява натиск с върховете на пръстите, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

Ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване

- ирисов е методът, при който се изследват морфологичните изменения на ириса на окото, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма;



- пулсов е методът, при който се изследват качествени и количествени показатели на пулса, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма;

-аурикуларен е методът, при който се изследват морфологията, електропроводимостта и чувствителността към болка в точки от ушната мида, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма);



Диетика - метод, при който чрез предписан режим на хранене, включително и само с плодове, зеленчуци или с други продукти от органичен произход, се постига благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Лечебно гладуване - метод, при който чрез предписан режим на приемане на вода, сокове или други течности се постига благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

ІV. Процедура по издаване на Удостоверение за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Компетентен орган:

Удостоверението за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве се издава от директора на РЗИ - Кюстендил.


Заявител:

Право да подадат заявление за издаване на Удостоверение за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, с изключение на хомеопатия, имат български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, другите държави от ЕИО и Швейцария, които са психически здрави, не са осъждани за престъпление от общ характер и отговарят на поне едно от следните условия:

1. притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионални направления "Медицина", "Стоматология" или "Фармация";

2. притежават образователно квалификационна степен "специалист" или "бакалавър" по професионално направление "Обществено здраве";

3. притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

Право да подадат заявление за издаване на Удостоверение за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве за дейността хомеопатия имат български граждани, и граждани на държава – членка на Европейския съюз, другите държави от ЕИО и Швейцария, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионални направления "Медицина" или "Стоматология".



Забележка: Лицата, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионални направления "Медицина" или "Стоматология" и са регистрирали лечебно заведение или работят в такова, могат да предписват хомеопатични лекарствени продукти без да се регистрират по реда на чл. 170, ал. 1 от Закона за здравето.
Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издадено Удостоверение за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Необходими документи:

  1. Заявление до директора на РЗИ – Кюстендил по образец;

  2. Копие от диплома за съответното завършено образование;

  3. Свидетелство за съдимост;

  4. Документ за психично здраве;

  5. Книга за посещенията по образец съгласно Приложение № 3 към Наредба № 7 от 1 март 2005 г. ;

Забележка: В заявлението изчерпателно се изброяват неконвенционалните методи и средства, които лицето ще практикува (чл. 170, ал. 1 и ал. 2 от Закона за здравето).
Вътрешен ход на процедурата:

Искането за издаване на административния акт – Удостоверение за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се адресира до Директора на РЗИ - Кюстендил заедно с приложените към него  документи. Заявлението за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и придружаващите го документи се подават в Звеното за административно обслужване (ЗАО) в  РЗИ - Кюстендил и се завеждат в Автоматизираната информационна система „Деловодство” от съответния служител.

Заявлението и приложените документи се предават ежедневно на служителя, който води регистъра на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. В срок от 2 работни дни от подаване на заявлението той извършва проверка на изискуемите документи. При наличие на несъответствия или непълноти, заявителят се уведомява писмено за необходимостта от допълване на преписката и се определя 10-дневен срок за отстраняването им. Срокът за издаване на Удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве спира да тече от деня на уведомяването на заявителя.  

В горепосочения тридневен срок цялата документация се предава в дирекция ОЗ. В срок от 5 работни дни от постъпване на заявлението служители от дирекция ОЗ извръшват проверка, относно спазване на здравните изисквания в обекта. В случаите, когато се установи, че в лечебното заведение не са спазени здравните изисквания, РЗИ - Кюстендил дава предписания и определя срок за отстраняването им. Издаденият констативен протокол се предава в дирекция МД.

Проект на Заповед за вписване в регистъра и Удостоверение за регистрация на лицата практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве се изготвя от служителя, който води регистъра, и в срок до 7 дни от подаване на заявлението, ведно с придружаващите го документи, преписката се представя за съгласуване на директора на Дирекция „Медицински дейности”.  

В срок до 2 работни дни директора на Дирекция „Медицински дейности” изразява становище по представените документи.

Удостоверение по образец за регистрация на лицата практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве или мотивирания отказ за издаването му се издава в два екземпляра – за заявителя и за съответния регистър, като вторият екземпляр се парафира от служителя, който води регистъра и директора на Дирекция “Медицински дейности”, след което се представят на директора на РЗИ за подпис и печат.

След подписване на Заповедта, главния специалист вписва лицето в регистъра на лицата практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Удостоверението се подпечатва с печата на РЗИ и в срок до 15 календарни дни от датата на подаване на заявлението, се предава в Звеното за административно обслужване. То се връчва на заявителя от служителите на ЗАО срещу представена лична карта или срещу представено нотариално заверено пълномощно.

Заявителят удостоверява с подпис върху втория екземпляр от Удостоверението, че е получил оригинала, който се предоставя от ЗАО на служителя, който отговаря за регистрацията.

Цялата служебна преписка се съхранява от съответното длъжностно лице, извършващо вписванията.
Отказ за издаване на Удостоверение за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве:

При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок директорът на РЗИ - Кюстендил издава заповед с мотивиран отказ за издаване на Удостоверение за регистрация на лицата практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и уведомява писмено лицето за това.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Резултат от процедурата:

Изпълнение на разпоредбите на Закона за здравето, съгласно който лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве осъществяват дейността си само след регистрация в съответната Регионална здравна инспекция.


Права и задължения на регистрираните лица:

Лицата, получили Удостоверение за регистрация като лица практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, имат право да практикуват вписаните в удостоверението дейности.

Неконвенционалните методи могат да се упражняват само в помещения, които отговарят на здравните изисквания, посочени в Приложение № 2 към Наредба № 7 от 1 март 2005 г, удостоверено със становище на РЗИ.

Лица, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и нямат призната медицинска правоспособност, нямат право да предписват лекарства и да прилагат методи за диагностика и лечение, изискващи медицинска правоспособност.

Съгласно Закона за здравето и Наредба № 7 от 1 март 2005 г лицата, които упражняват неконвенционални методи, за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве са длъжни:

1. да упражняват своята дейност добросъвестно;

2. да не допускат увреждане на здравето на лицата, потърсили помощта им;

3. да се отнасят отговорно и добросъвестно към личността, здравните потребности и проблеми на лицето, потърсило помощта им;

4. да прилагат единствено методите, които са заявили в РЗИ;

5. да не използват инвазивни методи, с изключение на акупунктура, както и такива, чието прилагане излага на риск здравословното състояние на лице, потърсило помощта им;

6. да не използват методи за въздействие, които могат да предизвикат болка, неприятни усещания, психологически проблеми или методи за въздействие, които противоречат на добрите нрави;

7. да не допускат влошаване или увреждане на здравословното състояние на лицето, потърсило помощта им;

8. да проследяват периодично и в необходимите срокове промяната в здравословното състояние на лицето, при което са приложили тези методи, и при установяване на негативен ефект върху индивидуалното здраве вследствие на приложен неконвенционален метод да преустановят неговото прилагане, като уведомят незабавно всички лица, на които е прилаган, избрания от лицето общопрактикуващ лекар и директора на РЗИ;

9. да поставят на видно място в помещението документа за регистрацията им в РЗИ;

10. да препоръчват консултация с лечебни заведения в случаи на влошаване в здравословното състояние на лице, което е потърсило помощта им;

11. незабавно да уведомят избрания от лицето общопрактикуващ лекар или център за спешна медицинска помощ, когато състоянието на пациента налага незабавна медицинска намеса.

Член 3, ал. 1 от Наредба № 7 от 1 март 2005 г. предвижда лицата, които упражняват неконвенционални методи, преди прилагане на неконвенционалния метод:

1. да преценят здравословното състояние на лицето, потърсило тяхната помощ, и възможностите прилаганият от тях метод да повлияе благоприятно върху здравословното състояние на лицето;

2. да разяснят на лицето, потърсило помощта им, подробно и на достъпен език същността на неконвенционалния метод, който ще приложат, очакваното положително въздействие върху здравето му и възможните странични ефекти;

3. да не въвеждат в заблуждение лицето, потърсило тяхната помощ, включително по отношение на възможностите за повлияване на здравословното му състояние чрез практикувания неконвенционален метод;

4. да получат изричното писмено съгласие по образец съгласно Приложение № 1 към Наредба № 7 от 1 март 2005 г. на лицето, потърсило тяхната помощ, за прилагане на съответния неконвенционален метод.

Всяко лице, което практикува неконвенционални методи, е длъжно да вписва в книга за посещенията данните за всяко лице, потърсило неговата помощ съгласно Приложение № 3 към Наредба № 7 от 1 март 2005 г.

Лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве съхраняват документацията, свързана с прилагането на методите за срок от 10 години.
Срок за валидност на удостоверението за регистрация:

Удостоверението за регистрация се издава за неопределен срок. Действието му се прекратява при настъпване на нова промяна в обстоятелствата на регистрацията с последващо издаване на ново Удостоверение за регистрация или Заповед на директора на РЗИ -Кюстендил за заличаване на лицето, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве от регистъра на РЗИ.


Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на Удостоверението за регистрация:

В 7-дневен срок от настъпване на събитието представителя на лечебното заведение следва да се уведоми за това писмено РЗИ - Кюстендил. В този случай РЗИ издава на лицето препис на издаденото Удостоверение за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.


Основания и ред за прекратяване действието на Удостоверението за регистрация:

Съгласно чл. 172, ал. 1 от Закона за здравето регистрацията се заличава:

1. по искане на лицето, регистрирало неконвенционална практика;

2. при смърт на регистрирания или поставянето му под запрещение;

3. при установено представяне на неверни данни в документите, изискуеми при регистрацията;

4. при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация;

5. при установяване на неблагоприятни последици в човешкото здраве в резултат на прилаганите неконвенционални методи.

Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на директора на РЗИ - Кюстендил.

Заповедта, издадена на основание случаите по т. 3, 4 и 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.



V. Такси:

Лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, заплащат за регистрация такса в размер 100 лева /чл. 1 от Тарифа за таксата, която се събира за регистриране на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве/.


VI. Образци и формуляри:

  • Заявление за регистрация на лицата практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.




Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница