Изготвил: Милен Ралков Радуканов, факДата10.04.2018
Размер256.91 Kb.
#66307

Технически университет – ВарнаКУРСОВА РАБОТА

Монопол на „Топлофикация Варна” АД


Изготвил: Милен Ралков Радуканов, фак.№443211

В условията на съвършената конкуренция, фирмите изпитват непрекъснато опастност от загуби и фалит, защото е възможно техните разходи да се окажат по-високиот установилите се цени на пазара. По тази причина те са принудени да работят на предела на своята ефективност. Същевременно, конкуренцията на пазара дава предимство на по-крупните фирми, защото те постигат по ниски средни производствени разходи. Ето защо самата конкуренция стимулира фирмите към окрупняване и спечелване на позиция на единствен снабдител на пазара. В такъв случай пазара на съвършенна конкуренция се трансформира в монопол: при него фирмата монополист елиминира конкуренцията и придобива изключителна власт (monopoly power) да налага количество и цена на предлагане на пазара, които осигуряват високи и стабилни печалби. Силата на монопола е по-голяма когато предлаганият продукт на фирмата няма заместител на пазара. От икономическите анализи е изведена тезата, че: „Монополът изкривява действието на пазарния механизъм, защото цените на стоките и количеството на предлагането се образуват не в зависимост от търсенето и предлагането на конкретния пазар, а от целенасочените действия на монополиста”.

Когато на пазара е налице само един производител в предлагането на даден продукт е налице чист монопол. Ако пък потребителя на даден монопол е само един, тогава става въпрос за монопсон. Фактически, в двата случая производителя или потребителя владее 100% от предлагането или търсенето на дадения продукт, което им осигурява монополна власт. Чистият монопол или монопсон се среща относително рядко в съвременните условия, защото са налице законодателни забрани за тяхното съществуване. Ето защо монополът се разглежда като единична фирма или група от обединилите се фирми, които контролират 35-40% от пазара на даден продукт. За монопол се приема също така откритото или скритото договаряне на цените или на количествата на производство между две или повече фирми. Когато фирмите които господстват на пазара са две, той придобива дуополен характер. В случаи на обединение на повече от две фирми, с цел монополно завладяване на пазара, се появяват производни на монопола: картел, синдикат, тръст, концерн. Ако пък са налице пазарни сделки между стопански субекти, които са монополисти, съответно от страната на предлагането и търсенето, става въпрос за билатерален, двустранен монопол.

В условията на съвършена конкуренция наличието на свръхнормалната печалба водеше до навлизането на много фирми на пазара, вследствие на което цените намаляваха и се достигаше до нормална печалба. Ако обаче са налице прегради за свободното влизане на фирмите в изгодния бизнес, печелившата фирма може да запази дълго време размера на получаваната свръхнормална печалба. В този смисъл, причините за наличието на монополи са практически бариерите, които пречат за влизането на други фирми в монополизираната стопанска дейност. Те могат да се разграничават като естествени и целенасочено, изкуствено създавани и поддържани. Първите от тях са резултат от действието на естествени фактори и процеси:

1. Липсата на заместители на определени суровини или продукти на пазара;

2. Големият размер на капитала на монополите, което затруднява други фирми да влязат в дадени монополни сфери;

3. Минималният мащаб за ефективно предлагане на някои стоки и услуги. В редица области е достатъчна само една фирма, за да се задоволят съществуващите потребности от дадени стоки и услуги. В такъв случай фирмата се оказва в състояние на естествен монопол. Ако фирмите са повече от една ще се понижи капацитета на натоварване на мощностите и следователно тяхната ефективност. Снабдяването с газ и вода, производството и пренасянето на електоенергия в един град са сфери, където най-често се образуват естествените монополи. Те се превръщат в достатъчно сериозна преграда за навлизането на конкуриращи фирми в подобни дейности.

4.Изключителността в притежаването на оскъдни стопански ресурси като земи, уникални съоръжения и технологии, патентовани решения и регистрирани търговски марки, дори високо квалифицирани спрециалисти, работещи в дадена фирма. Тук от значение е и местоположението на стопанските обекти.Монополистът, като всеки един производител, е отиентиран към получаването на максимална печалба. От това следва, че правилото за максимизация на печалбата: MR = MC, ще бъде валидно и за поведението на монопола. За да определим обаче размера на производството, който осигурява максимума на печалбата, трябва да знаем и разходите на монополиста за производство на изделието. В условия на нарастващи продажби и спадащи цени пределният приход MR следва тенденция към понижаване, докато пределните разходи МС се увеличават след моментана тяхната минимизация. Това е целенасочено търсена и наложена от монополиста комбинация, защото той е единствен производител на пазара. По тази причина механизма на образуване на пазарните цени ж сражнени с модела на съвършената конкуренция става по-различен. Той се характеризира със следните черти:

 • Монопоът, като всяка фирма, се ръководи от общото правило за максимизация на печалбата: MR = MC. В зависимост от него той определя количеството на предлагане на продукта, на което съответства определена цена на търсенето. При тази комбинация на количество на предлагане и цена на търсене, монополиста максимизира своята печалба. Особеното в модела на ценообразуване тук е, че монополиста няма изразена крива на предлагането SS, а само една точка на предлагане, която лежи върху кривата на търсенето dd.

 • Като единствен производител на пазара, монополиста определя количеството на предлагането и съответно цената на продажбата на своя продукт. Така образуваната цена се нарича монополна цена Pm. Тя се налага на пазара, защото монополиста се явява в позиция на price maker, т.е. на субект, който определя цената на пазара самостоятелно. Например, монополиста може да определи някаква цена за даден продукт. Тогава обаче потребителите биха закупили само 4 единици от него а не 9 както преди при старата цена на този продукт. Ето защо цената се съобразява с равнището на търсенето. Монополистът обаче, като единствен производител, може да определи комбинацията от количество на предлагане и цена, която му носи максимална печалба.

 • Монополната цена не е резултат от действието на силите на търсенето и предлагането, както е при модела на съвършената конкуренция. Липсата на конкуренция между производителите не води до образуване на крива на предлагане.

 • Монополната цена осигурява свръхнормална печалба на монополиста. Тя се получава, защото средният приход от продажбата на монополната цена на продукта е по-висок от средния разход за неговото производство: AR>AC

 • Горните изводи са валидни в условия на нееластично търсене на продукта и липса на заместители в неговото предлагане. Когато обаче търсенето е еластично, по-високата цена ще намали съществено търсенето на продукта и съответно количеството на продажбите. Същият ефект ще се получи, ако продукта на монополиста има заместител на пазара. В двата случая ще спадне търсенето на монополният продукт, което ще намали и ликвидира размера на свръхнормалната печалба. Вто защо, монополът е ефективен в предлагането на продукти, които са нееластични в своето търсене и които нямат заместители на пазара.

 • Монополната печалба = нормалната печалба + свръхнормалната (икономическата) печалба

Централизираното топлоснабдяване се наложи като основен и перспективен начин за задоволяване на основната потребност на варнанци за по-добър живот.

Извършваната в Република България реформа от централизирано планова към пазарно ориентирана икономика, наложи преоценка на държавната политика в областта на енергетиката и по-специално централизираното топлоснабдяване.

В настоящия момент единствено чрез централизираното топлоснабдяване се задоволяват нуждите от топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване за населението и технологични нужди в промишлените зони. Това се дължи на редица факти:


 • голяма част от жилищния фонд няма комини;

 • електроразпределителната мрежа в града не е оразмерена за поемане на толкова голям разпределителен товар;

 • все още осигуряването на алтернативна горивна база не е решено;

 • в условията на валутен борд има ограничения в осигуряването на средства за алтернативни технически решения;

 • в случай на преминаване към твърди горива, гр. Варна ще се изправи пред големи екологични проблеми.

Анализирайки състоянието на "Топлофикация Варна" АД, ръководството на дружеството счита, че има нарушени пропорции в някои от прилаганите технологии, а именно:

 • съотношението на произведената електро и топлоенергия;

 • енергийна ефективност на съоръженията и оползотворяване на отпадните топлини;

 • опазване на околната среда;

 • надеждност на топлоснабдяването.

Дружеството се управлява по едностепенна схема на управление: Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителния директор.  В управленската структура на предприятието са формирани три основни направления "Инвестиционна дейност, реконструкции и модернизации"; "Експлоатационна и ремонтна дейност"; Финансово - икономическа и търговска дейност"и три дирекции на пряко подчинение  на Изпълнителния директор. Производството и разпределението на енергия е организирано в четири производствени и дистрибутивни звена наречени топлофикационни райони - "Варна", "Варна  Изток"; "Земляне", "Люлин".Листа на акционерите. "Топлофикация Варна" АД е акционерно дружество с общинско и държавно участие.

Органи на дружеството са : • Общо събрание на акционерите

 • Съвет на директорите

Стойност на акциите. Дружеството е с капитал 107 648 905 лева, разпределен в поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

На основаниe Решение   № Ц-010/28.06.2006 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 33, ал. 3 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, утвърдени от ДКЕВР, считано от 1 юли 2006 г., продажните цени на топлинната енергия са еднокомпонентни както следва:

Топлинна енергия с топлоносител водна пара - 114,372 лева за мегаватчас.

Топлинна енергия с топлоносител гореща вода:

- цена за енергия – 72.30 лева за мегаватчас

Преференциална цена за асоциации:

- цена за енергия – 68.688 лева за мегаватчас.

В цените е включен ДДС.

Считано от 1.07.2006г. отпада цената за мощност за потребителите на топлинна енергия от „Топлофикация Варна”АД.

 “Топлофикация Варна” АД е търговско дружество и работи в условията на пазарна конкуренция, където цената е водещ фактор. За сега цената на топлинната енергия е силно конкурентна по отношение на останалите начини за отопление, а освен това има изградена мрежа за топлоснабдяване в столицата, която с всички усилия се обновява. В някои медии бяха публикувани сравнителни таблици на Министерството на труда и социалната политика относно разходите за отопление на типове жилища с твърдо гориво, с електричество, с газ и с парно. В европейски и световен мащаб се признава, че комбинираното производство на топлинна енергия и отоплението с нея е екологически най-чисто и ефективно.

Благодарение на получените заемни финансови средства от Световната банка и ЕБВР, от началото на 2003 г. , "Топлофикация Варна"АД изпълнява широкомащабна програма за модернизация, реконструкция и  подмяна на остарялата ТПМ и абонатни станции. До края на 2003 г. ще бъдат подменени около 2300 абонатни станции  в жилищните сгради в 4-те топлорайона "Варна","Варна-Изток","Люлин" и "Земляне" в гр. Варна.До 2005 г. ще бъдат подменени  и останалите АС от общо 15 000 бр.  в "Топлофикация Варна" АД. През лятото на 2003 г са подменени около 36 км тръбопроводи с предварително изолирани тръби на 108 участъка от топлопреносната мрежа на Варна.През 2004 г. ще бъдат подменени още 34 км тръбопроводи с предварително изолирани тръби на участъци от ТПМ.

Топлопреносната мрежа трябва да се поддържа в добро състояние по две основни причини. Първо, така се намаляват транспортните разходи, включващи загубите от излъчване и загубите от течове. Второ, намалява се риска от големи пробиви, които могат да завършат с нещастни случаи. Все пак по тръбите тече гореща вода под голямо налягане.

Към настоящия момент над 96% от жилищните сгради в Варна са преминали към системата на дялово разпределение.В основата на системата за дялово разпределение на потребената топлинна енергия е идеята всеки абонат да контролира индивидуалната консумация чрез регулиране мощността на отоплителните тела в жилището си и да заплаща това, което действително е изразходвал. Това се постига като се монтират общ топломер в абонатната станция, индивидуални разпределители на разхода за отопление върху всеки радиатор и водомер за топлата вода. Предимствата на системата за дялово разпределение са няколко:


 • По-висок комфорт в жилището чрез регулиране на топлината във всяко отделно помещение по всяко време на денонощието;

 • Справедливо отчитане на разходите за отопление и топла вода в зависимост от реалното потребление;

 • Бърз и лесен монтаж на необходимите уреди, дори при вече изградени инсталации;

 • Спестяване на ценни енергийни ресурси за всяко домакинство и респективно в национален план;

 • Висок екологически ефект;

Това е начинът, по който централното отопление може да стане достатъчно икономично и финансово изгодно, защото:

 • Спестява се топлинна енергия без да се намалява топлинния комфорт , а само се променят навиците за потребление на една скъпа стока, каквато е топлинната енергия;

 • Точно се определя дела на всеки потребител от общата консумация на топлинна енергия в цялата сграда;

 • Безпроблемно се поддържа желаната температура в помещенията, като във всеки момент отоплението може да се включва и изключва;

Топломерите са сериозна инвестиция. Те са закупени със заем от Световната банка и са монтирани от “Топлофикация Варна” АД. Абонатите нямат никакви задължения по отношение изплащането на тази инвестиция. От 1.07.2001 г. всички абонатни станции в столицата са оборудвани с такъв търговски прибор.

Към настоящия момент “Топлофикация Варна” АД измерва топлинната енергия постъпила във всички сгради в столицата. Повсеместното използване на общи топломери заличава съмненията на абонатите, че дружеството “раздува” по някакъв начин с цел печалба сметките им. Показанията на топломера отразяват реалното потребление на топлинна енергия от обитателите на съответната сграда, те могат винаги да бъдат проверени, а за подправяне на данни от търговски прибор се носи наказателна отговорност от виновния. Топломерите минават на специална проверка от независима оторизирана институция, каквато е лабораторията на Националния институт по стандартизация и метрология.

Според ЗЕЕЕ, чл. 113, ал.3 “нови инсталации се присъединяват към топлоснабдителна мрежа само когато позволяват разпределение и търговско измерване на ползваната топлинна енергия за отопление и топла вода по отделните имоти.” Това означава, че всички нови абонати са задължени да имат общ топломер в абонатната станция и индивидуални разпределители на всички отоплителни тела. “Топлофикация Варна”АД монтира за своя сметка общите топломери, за да бъде изпълнено изискването на закона.

        Колко топлинна енергия ще потребява дадена сграда, зависи основно от типа строителство – монолитно, ЕПК, панел, от топлоизолацията и от обитателите, които имат индивидуални изисквания за топлинен комфорт. Индивидуалните разпределители разрешават този проблем, защото всеки абонат може сам и по всяко време да реши колко от постъпващата енергия му е необходима, за да поддържа комфорта в жилището си и ще бъде сигурен, че ще плати това, което са отчели измерителните уреди, монтирани върху всяко отоплително тяло. В този смисъл са и текстовете от ЗЕЕЕ, които задължават абонатите да си закупят и монтират индивидуални разпределители. До 30.09.2002 г. всички абонати трябваше да оборудват отоплителните си тела с тези уреди съгласно Закона за Изменение и Допълнение на ЗЕЕЕ обн. ДВ. бр. 64 от 1999 г. изм. обн. ДВ. бр.108/2001 г.

От 12.12.2003г. влезе в сила новият Закон за енергетиката.

Европейската практика в тази област недвусмислено е показала, че дяловото разпределение /защото сградите имат и общи части/ т.е. системата “топлинно счетоводство” е най-справедливия начин за формиране на отделните сметки. Инвестицията се възстановява в рамките на един-два отоплителни сезона.

Фирмите, доставящи индивидуалните уреди и извършващи услугата “топлинно счетоводство” са утвърдени на европейския енергиен пазар и имат милиони клиенти в цяла Европа. Те разполагат с модерен софтуер и сключват договори с абонатите. Фирмите, представени в България имат сключено споразумение с “Топлофикация Варна” АД, което ги легитимира пред потребителите на топлинна енергия, тъй като законовата уредба не предвижда специална процедура по издаване на лиценз. Според подписаното споразумение доставчикът на топлинна енергия /”Топлофикация Варна”АД/ приема системата за отчитане и разпределение, предложена от съответните фирми. Те, от своя страна, се задължават да предоставят своевременно информацията на “Топлофикация Варна”АД, за да бъдат изготвени сметките. Абонатите заплащат потребената топлинна енергия на касите на дружеството, както и досега.

Опитът, натрупан от топлофикационното предприятие, налага отказване от прилагане на старите решения и търсене на нови технологии за подземно строителство на топлопроводите. Прекратява се безканалното полагане на топлопроводите с изолация пенобетон, показало редица недостатъци. Новите участъци от мрежата се изграждат в канали и инсталационни колектори, и безканално с изолация от пенополиуретан. Пристъпва се към подмяна и на остарелите и амортизирани абонатни станции.

Централизираното топлоснабдяване извоюва своето място в бита на варнанци и стана задължително условие за новото жилищно и културно-битово строителство, като обхваща все по-значителна част от съществуващия сграден фонд.

Развитието на топлофикационната система в столицата налага и някои реорганизации в топлоснабдителното предприятие. През 1978 год. в системата на Министерство на енергетиката е създаден Стопански енергиен комбинат"Варна", на основата на бившето ДСП"Топло- фикация" и двете топлоелектрически централи ТЕЦ"Варна" и ТЕЦ"Варна-Изток". Новосъздаденият комбинат обхваща цялостното производство на електро- и топлоенергия на територията на столицата и заема важно място в енергийната система на страната. По този начин се затваря цикълът на централизираното топлоснабдяване от топло- източниците до всички радиатори, включени в софийската топло- фикационна система.

Рязкото нарастване на топлоенергийните мощности и на броя на експлоатираните съоръжения направиха топлоснабдителната система трудно управляема в оперативно отношение. Това налага търсенето на нови структурни решения в организацията на дейността на комбината, които да отговарят на възникналите нови обективни условия. Създадени са четири топлофикационни района-"Варна","Варна-Изток","Земляне" и "Люлин", носещи имената на основните топлоизточници. Временните централи, заедно с прилежащите им зони, преминават към новосъздадените топлофикационни райони.

През 1992 год. с решение на Министерски съвет СЕК"Варна" се преобразува в общинско акционерно дружество "Топлофикация Варна"АД , а от месец юли 2003г."Топлофикация Варна " е преобразувана в акционерно дружество с държавно и общинско участие. По този начин софийската топлофикация намира своето достойно място в сложната инженерна инфраструктура на столицата.

За 46 години броят на ползуващите благата на централизираното топлоснабдяване в Варна надхвърли 900 000 души. Надали някой от тях си представя сложната система от съоръжения, която му доставя приятна топлина в къщи и на работното място, топла вода за битово горещо водоснабдяване по всяко време и топлинна енергия за технологични нужди в промишлените предприятия. За тази цел в централите на дружеството се изгарят ежедневно множество жп цистерни с мазут и хиляди кубически метра природен газ. Под паважа и асфалта на града по мрежа от тръби с обща дължина над 828 км преминават десетки хиляди тона гореща вода, тласкана от помпени станции, като множество автоматично действуващи прибори и апарати контролират и регулират подаването на топлинната енергия. Гаранция за денонощната безотказна работа на софийската топлофикационна система е високата квалификация на един колектив от 2 500 души и натрупания голям опит през изтеклите 46 години.

При използуването на такива големи количества енергия, дори и икономия от 1-2 % се явява сериозен резултат. Нашите абонати, още от момента на включването им към централизираната топлофикационна система, привикват с комфорта на "парното" в мразовитите зимни дни и някои от тях капризно считат температури в жилището си под + 22 оС за недостатъчни. Определена част от тях се жалват неоснователно. А изводът е, че засега централизираното топлоснабдяване на Варна е без алтернатива - то е най-евтиното и комфортно отопление в сравнение с отоплението с ел.ток, печки на въглища и течно гориво, газификацията и др. Пред нас стои отговорната задача за разяснителна дейност пред потребителите и необходимостта от рационално и икономично използуване на енергията.

Топлофикационната система на гр.Варна е най-голямата в България и няма подобна на себе си на Балканския полуостров. За сравнение, топлофикацията в страната понастоящем се осъществява в 21 града с различна степен на обхващане на населението и промишлеността, и включва общо около 1,55 милиона жители(18,3 % от общото население на страната).

Мястото на топлофикационното дружество в общата инженерна инфраструктура на столичния град е ясно и точно регламентирано.

Няма съмнение, че очакваният подем в икономиката и желаният стандарт в Варна ще увеличат в бъдеще нуждите от суровини, в това число и енергия. Не по-малко сигурно е, че енергията с която разполагаме в столицата ще може да задоволи очакваните потребности. Ето защо призивите за по-нататъшно развитие на топлофикационната система на града са очаквани и разбираеми.

В тази обстановка дружеството ще се ориентира към рязко повишаване на ефективността на потреблението на енергия. Причините за интереса към централизираното отопление могат да се търсят в различни направления. Преди всичко този интерес се поражда от разминаването на обществените очаквания от реалните резултати. Създадени в името на комфорта, централизираните системи за отопление в Варна и страната, а както е известно и в повечето от страните от Централна и Източна Европа, се оказват ниско ефективни и трудно податливи на подобрения и усъвършенствувания.

Неведнъж се е спорило по въпроса - имат ли бъдеще централизираните системи за отопление? Независимо от стратегическия отговор на този въпрос централите, топлопреносните мрежи и абонатните станции са една реалност, с която трябва да се съобразяваме. Ето защо не е актуален въпросът - "да бъдат или не?", а "какви да бъдат?" сегашните топлофикационни системи, както в столицата, така и в страната.

През тези 46 години наши работници и специалисти имаха възможност да посетят както други градове в страната с топлофикация, така и такива в други страни със силно развито централизирано топлоснабдяване. По този начин се изучаваше системата на топлофикация и се запознавахме с най-добрите концепции. Особено широки връзки имахме с топлофикациите в Берлин, Будапеща и Киев. Широки връзки вече имаме с топлофикациите на Хелзинки, Копенхаген, Манхайм и др. градове на Европа.

През изминалите 46 години в дружеството се формираха талантливи групи за умствена и физическа работа, с хора, които могат професионално да преодолеят всякакви проблеми.

Задачите ни през следващите години са с нови технологии, материали и системи за контрол, с обновени топлопреносни мрежи, абонатни станции и топлоизточници да обезпечаваме с енергия потребителите за продължителен период от време. Посоките и методите са ни ясни. При осигуряване на ефективни инвестиции и създаването на оптимални условия на работа ще се постигнат бъдещи успехи.

ФИРМИТЕ , КОИТО ИМАТ ПОДПИСАН ДОГОВОР С "ТОПЛОФИКАЦИЯ ВАРНА"АД ЗА ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО СА:

ПМУ - Варна 98” ООД

бул. “Ал. Стамболийски” № 205,  тел./факс:  929 20 53, 920 17 27

 

"Консорциум "Сименс и ЕЛВЕКО” - България

 ж.к. "Красна поляна" до бл. А32, тел. 823 22 87, 823 94 05

 

ТА-ЕС-Нелбо Инженеринг” ООДж.к. "Изток", ул. "Тинтява" № 15, тел.: 969 12 12,

 

СД ”Електрон Комерс - Йовкови и сие”

7-ми километър, сградата на ЗИТ, тел.: 971 80 06

 

Бруната България” ООДбул. "Братя Бъкстон" № 85, тел.: 915 57 00

 

Техем Сървисис” ЕООДж.к. "Гео Милев", ул.”Георги Павлов”№ 3, тел.: 970 28 28, 970 28 29

 

ЕТ "Директ" ООД

р-н "Слатина", общ. "Изток", ул.”Николай Коперник” № 21, секция А-Б, офис 3, тел.: 971 20 98, 971 32 50, 971 32 38, факс 971 32 36;

ж.к. "Люлин", бл.911, вх. В, ет. 2, ап. 5, тел.: 927 00 12

 

"ИСТА БЪЛГАРИЯ" ЕООД

 бул. "Овча Купел” № 72, ет.2, тел.: 955 43 59, 955 61 69, 955 04 11

 

"Термокомплект" ООД 

Офис - бул. "Александър Стамболийски" № 87, ет І  

тел.: 930-40-55, 930-40-66,

факс. 930-40-52;

 

"АН-93" ЕООД

 ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21 - Вегетационна къща, ет. 2 , тел.: 979 36 61

тел./факс: 973 33 70

 

"Топлоконтрол" ООД

 ж.к. "Студентски град", бл. 6А, вх. В, тел./факс: 962 75 98, 862 44 92

 

"Рони" ЕООД

ж.к. "Изток", ул. "Димчо Дебелянов" № 16, тел. :870 67 92

Технически данни за топлопреносната мрежа за гореща вода на "Топлофикация Варна"АД към 01.03.2002 г.Наименование на топлоизточници итоплопреносни магистрали

Начален диа-метър на м-ламетър на м-ла

Включен

топл.товарДължина на

мрежа по трасеОбем на

мрежата


Абонатни

станции


Камери
[мм]

[Гкал]

[м]

[м3]

[Броя]

[Броя]

1.ТЕЦ"ВАРНА"

 

1257.22

218285

41708

4124

1342

I-ва магистрала

1200

190.95

31813

4972

635

180

II-ра магистрала

1200

164.83

36317

8570

697

196

II-А  магистрала

 

126.45

22005

4140

662

146

III-та магистрала

1200

168.36

22698

4415

389

217

III-А магистрала

 

155.26

36339

6235

857

136

IV-та магистрала

500

144.43

31242

4385

484

243

V-та магистрала

600

144.57

26368

3408

393

167

Индустриална водна

500

162.37

11503

5583

7

57

2.ВОЦ "Суха река"

400

37.58

10678

1341

163

86

3.ВОЦ"Х. Димитър"

600

69.84

22905

2608

394

157

4.ВОЦ"Орландовци"

400

3.99

1239

120

10

13

5.ВОЦ"Левски-Г"

500

37

10777

1659

215

82

ТР"ВАРНА"-ОБЩО

 

1405.63

263884

47436

4906

1680
 

 

 

 

 

 

1.ТЕЦ"ВАРНА ИЗТОК"

 

1664.61

334415

86829

5189

2919

I-ва Искърска м-ла

700

251.67

42017

11202

709

577

II-ра Искърска м-ла

1200

235.17

42400

12198

664

522

III-та Искърска м-ла

1200

114.71

23077

1881

346

200

IV-та Искърска м-ла

1200

124.36

21609

5534

449

118

Индустриална водна

450

22.04

11469

3582

39

55

М-ла "Враня- БАН"

700

30.04

11013

5608

44

20

III-та А Искърска м-ла

 

178.16

49360

14045

870

227

Лозенска  м-ла

 

383.76

76188

13188

1301

624

М-ла "Студ. град"

 

324.7

57282

19591

767

576

ТР"Варна изток"-ОБЩО

 

1664.61

334415

86829

5189

2919
 

 

 

 

 

 

1.ОЦ"ЗЕМЛЯНЕ"

 

790.17

129124

25048

2484

1052

Източна Землянска м-ла

700

250.99

43406

6747

781

324

Западна Землянска м-ла

700

319.68

43186

10994

993

322

Северна Землянска м-ла

700

219.5

42532

7307

710

406

2.ВОЦ"Овча купел-1"

400

47.09

9783

1003

224

286

3.ВОЦ"Овча купел-2"

400

53.85

11841

1313

254

38

ТР"ЗЕМЛЯНЕ"-ОБЩО

 

891.11

150748

27364

2962

1376
 

 

 

 

 

 

1.ОЦ"ЛЮЛИН"

 

544.68

118834

23542

2037

821

I-ва Люлинска м-ла

700

156.87

33735

6353

563

251

II-ра Люлинска м-ла

700

124.98

31615

6142

448

221

III-та Люлинска м-ла

800

198.26

39913

7514

750

275

IV-та Люлинска м-ла

 

64.57

13571

3533

276

74

2.ВОЦ"Инжстрой"

 

16.15

4015

164

48

39

ТР"ЛЮЛИН" -ОБЩО

 

560.83

122849

23706

2085

860
 

 

 

 

 

 

       ОБЩО

 

4522.18

871896

185335

15142

6835
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница