Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”Дата21.07.2016
Размер55.95 Kb.
#22
Указания за участие в обществена поръчка по глава 8а от ЗОП с предмет:

Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”


1. Предмет на обществената поръчка: “Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”

Техническиs инвестиционен проект и последващите строително-ремонтни работи целят лицензирането на стадиона за провеждането на срещи от “Б” ПФГ. Проекта да е съобразен с изискванията на Наредба за национално клубно лицензиране на БФС, Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрителите по време и след провеждане на спортни прояви, организиране на стадиони и спортни зали и да съдържа следните части: Архитектура, ВиК, Електро-, ПБЗ, Конструкции, Пожарна безопасност. Същият да се изработи в срок до 10.07.2012г. и внесе със доклад за съответствие за одобряване в Община Плевен и издаване разрешение за строеж. Ремонта обхваща съблекални на гости и домакини с прилежащите бани към тях, санитарни възли, стаи за съдии, лекарски кабинет и зала за пресконференции. На четири сектора да се направи ремонт на амфитеатъра и се монтират седалки с облегалки съгласно изискванията на БФС за 3000 седящи места. Сектора за гости да обезопаси. До всички сектори да се осигури безопасен достъп, като се предвиди и авариен изход към терена. Да се предвиди тунел за изход на съдии и отбори от съблекалните към терена. За зрителите да се осигурят и съответния брой тоалетни по норматив.

Краен срок за приключване на обекта 15.08.2012г.

2. Оферти за участие в обществената поръчка се подават до 17:00ч. на 22.06.2012г. в Център за административно обслужване на граждани към Община Плевен, пл.Възраждане 4, гр.Плевен 5800. Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

3. Офертата трябва да съдържа следните документи:


 1. Списък на документите съдържащи се в офертата

 2. Декларация с единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (Образец № 4)

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за всички членове на обединението.

Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.

Чуждестранните участници трябва да представят тези документи и в официален превод.


 1. За доказване на техническите си възможности и квалификация участникът трябва да представи следните документи:

  1. 3.1. Списък на основните договори за проектиране и строителство на обекти ІV категория, изпълнени през последните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение/референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица/ Образец 5;

Минимално изискване относно техническите възможности на участниците: - да има поне един изпълнен договор за проектиране и един за строителство на подобни обекти през последните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.) доказан с препоръка за добро изпълнение.

  1. 3.2. Списък на техническите лица по длъжности, заети с дейността, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, придружен от копия от документи (дипломи и/или сертификати и/или други еквивалентни документи), удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника, на ръководните му служители и на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката Образец 6;

Минимално изискване да разполага с:

- Колектив от проектанти със архитект, ВиК инженер, Ел.инженер, Конструктор и специалист Пожарна безопасност.

- Технически Ръководител с професионална квалификация строителен инженер или строителен техник, Технически ръководител Ел. и Технически ръководител ВиК с професионална квалификация техник или инженер. Всички технически ръководители да притежават опит по специалността мин.3 години.


  1. 3.3. Описание на техническото оборудване, механизация и транспорт, собствени или наети, придружено с документи(фактури и/или договори за покупка и/или договори за лизинг и/или договор за наем и/или извлечение от инвентарна книга и/или други еквивалентни документи), доказващи собствеността или ползването им – копия, заверени от участника. Образец 7

Минимално изискване да разполагат с минимален брой техническото оборудване, механизация и транспорт, както следва: бордови автомобил – 1 бр. Лека механизация – ударно-пробивни, режещи и други машини и инструменти обезпечаващи дейността.

 1. Копие от застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл.171 от ЗУТ

 2. Декларация, че към датата на подписване на договора същата ще бъде удължена (ще сключи нова) до края на срока на договора.

6. Копие от Удостоверение за вписване на участника от ЦПРС за първа група строежи, четвърта категория.

7. Удостоверение за проектантска правоспособност от КАБ и КИИП за специалистите в проектантския колектив.

8. Декларация за спазване на минимална цена на труда в строителството

9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП съгласно Образец № 8.

10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3 и т.4 и т. 3 и ал.5, т.2 от ЗОП съгласно Образец № 9.

11. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител Образец 10

12. Административни сведения на участника Образец 11

13. Техническа оферта Образец 2

14. Ценова оферта Образец 3

Срока на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 120 календарни дни, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите и е еднакъв за всички участници.


Критерий за възлагане на обществената поръчка – „Икономически най-изгодна оферта”.
Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва:
а) К1 - предлагана цена - с относителна тежест 0,50 в комплексната оценка;

б) К2 - срок за изпълнение на поръчката (месеци) - с относителна тежест 0, 50 в комплексната оценка;

Комплексната оценка на всяка оферта ще се определя в сравнение с минималната или максималната оценка по всеки отделен показател на другите оферти съгласно следните формули:
• КOi = Ki,1 x 0,50 + Ki,2 x 0,50, където:
КOi – е комплексната оценка на съответната оферта;

i – е пореден номер на офертата;

i – може да заема стойности от 1 до n, където n е общия брой на офертите.


 • , където:

Cmin – е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участник в процедурата;

Ci – е цената за изпълнение на поръчката, предложена от съответния участник;


, където:

Mmin – е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката (в дни) от участник в процедурата;

Мi – е срокът за изпълнение на поръчката (в дни), предложен от съответния участник;
Участниците в процедурата трябва да предложат срок за изпълнение на поръчката (в дни) не по-дълъг от 30 дни.
На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на комплексната оценка Кi.

Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред, като най-високата комплексна оценка е равна на 1.

Комисията ще класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна ще се приеме тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, ще се сравняват оценките по показателя - срок за изпълнение на поръчката и офертата с по-висока оценка по този показател ще бъде определена за икономически най-изгодната оферта.В случай, че комплексните оценки и оценките по всички показатели на две или повече оферти са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Участникът,определен за изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на поръчката, документи издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, Копие от застраховка „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл.171 от ЗУТ със срок на валидност до края на договора.
Каталог: documents -> profil-na-kupuva4a
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
documents -> Специална стипендия (бивше наименование „награда”)
profil-na-kupuva4a -> Приложение №1 І. Имущество подлежащо на застраховане
profil-na-kupuva4a -> Условията за участие и указанията към участниците при изготвяне на офертите Предмет на обществената поръчка


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница