Изграждана на локална пречиствателна станция за отпадъчни води на „завод за минерална вода” на „девин” ад-гр. Девин, община Девин, област Смолян”Дата22.10.2018
Размер123.5 Kb.
#92214
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

за инвестиционно предложение:


ИЗГРАЖДАНА НА ЛОКАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА „ЗАВОД ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА” НА „ДЕВИН” АД-гр.Девин, община Девин, област Смолян”,
(Съгл. приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда)

І. Информация за контакт с инвеститора:

ДЕВИН” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Девин 4800, ул. „Васил Левски” №6, община Девин, област Смолян, ЕИК 040428304, Изпълнителен Директор: Томас Кренбауер

Пълен пощенски адрес: гр. Девин 4800, ул. „Васил Левски” №6, община Девин, област Смолян
Телефон, факс и е-mail: Изп. Директор-томас Кренбауер-03041 31-00, Николай Узунов -0884700201, e-mail: uzunov_n@devin-bg.com
Лице за контакти: 0885164722-Иванка Калинова,

Николай Узунов -0884700201, e-mail: uzunov_n@devin-bg.com


ІІ.Характеристики на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на локално пречиствателно съоръжение за механично и биохимично пречистване на отпадъчни води изпускани от „Завод за минерална вода Девин” на „Девин”АД. Обекта съществува и функционира от години. На площадката на завода са изградени пет цеха и административна сграда със столова. Предстои проектиране и изграждане на локално пречиствателно съоръжение /ЛПС/ за механично и биохимично пречистване на битово - фекални и технологични отпадъчни води.

Обекта „Завод за минерална вода „Девин”АД” се намира в западния край на гр.Девин, на северния /ляв/ бряг на р.Девинска. Съгласно кадастралната карта на гр.Девин, той е разположен в ПИ с идентификатор 20465.501.99, 20465.501.100 и 20465.501.11, землище на гр.Девин, община Девин, област Смолян.

Собственик и оператор на предприятието е „Девин” АД-гр.Девин, с Изп. Директор Томас Кренбауер.

В завода се извършва бутилиране в различни разфасовки на три вида вода-минерална, изворна и трапезна. Допълнително се извършва и производство на подсладени напитки. Дейността се извършва в пет производствени цеха:

Цех 1- бутилира минерална, изворна и трапезна вода

Цех 2-бутилира минерална и изворна вода, както и производството на подсладени напитки

Цех 3- бутилира минерална и изворна вода

Цех 4- бутилира само минерална вода

Цех 5- бутилира минерална и изворна вода


Периодично през няколко дни се извършва промивка за дезинфекция на технологичните линии. Технологичните отпадъчни води се формират от изплакване на бутилките, измиване на галоните за многократна употреба, преливане на вода при пълнене на бутилките, промиване на технологичните линии, измиване на подовете и др. В по-голямата част технологичните отпадъчни води са условно чисти. Само по време на извършване промивки в зависимост от използвания дезинфектант се променя незначително тяхното рН.

На площадката на обекта има отделна канализация за дъждовни води и смесена канализация за битови и технологични отпадъчни води. Дъждовните води се улавят и чрез дъждовната канализация се отвеждат в р.Девинска. Смесената канализация за битови и технологични отпадъчни води се състои от един главен клон и няколко сградни канализационни отклонения от производствените цехове и административната сграда. Към настоящия момент отпадъчните води заустват без пречистване в р.Девинска. Следва да се отбележи, че битовите води са в пъти по-малко по обем от технологичните, така че общия поток отпадъчни води е значителен по обем, но е силно разреден.Съгласно протоколите от провеждания собствения мониторинг се установява, че в повечето случаи техния състав е под емисионните норми за това производство и рядко са над тях. Поради това за тяхното пречистване се предвижда проектирането и изграждане на ЛПС.


2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Имота, в който се предвижда реализацията на инвестиционното предложение е собственост на „Девин” АД, съгласно Нотариален акт №2, томV, рег. 1129, дело 901 от 05.09.2008г., издаден от службата по вписванията гр. Девин. Дружеството е изградило завод за минерална вода, концесионер е на пет водоизточника, за които притежава разрешителни за водовземане и водоползване от подземни води. Завода работи на пълни обороти, с голям капацитет, а бутилираната в него вода е една от най-популярните и търсени марки вода на пазара.

Във връзка с гореописаното и във връзка с големия брой работници, които работят в завода е възникнала обективна необходимост от реализиране на инвестиционното предложение.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
4. Подробна информация за разгледаните алтернативи

Не се разглеждат други алтернативи по отношение на местоположението на инвестиционното предложение


5. Местоположение на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в завод за минерална вода на „Девин” АД, съгласно КК на гр.Девин, който е разположен в ПИ с идентификатори: 20465.501.99, 20465.501.100 и 20465.501.11, землище на гр.Девин, община Девин, област Смолян.

Границите на площадката на обекта са както следва:

-на север-улица

-на изток-улица

-на юг-р.Девинска

-на запад – стадион „Девин”
ЛПС, което е обект на настоящата разработка ще бъде реализирано в източната част на завода в имот с идентификатор 20465.501.11 и съгласно представената скица № 10011/18.10.2013г., презаверена на 14.08.2014г. е с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване: За хранително вкусова промишленост.

Обща площ на имота е 17303 кв.м. и е с административен адрес: гр.Девин, ул. „Васил Левски” № 6. Имота е разположен в регулационните граници на гр.Девин, на северния бряг на р.Девинска.


Географски координати на точката на заустване в система WGS 84 са:

Географска ширина N: 41° 44'38.686”

Географска дължина E: 24° 23'00.748”

Кота на заустване H=717.00 м.

Съгласно становище на БДУВИБР-Пловдив с изх.№ КД-04-117/06.10.2014г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда. попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Девинска от яз. Тошков чарк до устие и притоци: ляв–Бабинска” с код BGМА600R136

ИП попада в чувствителна зона по чл.119а, ал.1, т.3 буква „б” от Закона за водите и попада във втори и трети пояс на СОЗ подземни минерални води учредена със Заповед № 1018/28.12.2001г. издадена от Министъра на околната среда и водите.

Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън границите на защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие и не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
6. Описание на основните процеси, капацитет.

За пречистване на отпадъчните води на „Завод за минерална вода „Девин” се предвижда изграждането на локално пречиствателно съоръжение. За постигане на показателите на изход ЛПС се предвижда двустепенно пречистване на отпадъчните води-механично и биохимично.

В първото стъпало се извършва механично улавяне на неразтворените вещества и подаването им към второто стъпало /биохимично/.След биохимичното пречистване на отпадъчните води се извършва дезинфекция и те се изпускат за заустване във водоприемника-р.Девинска. Към биохимичното стъпало се предвижда резервоар за активна утайка /АУ/, който периодично се почиства /около два пъти годишно/.

Предприятието работи целогодишно /365 дни в годината/, но има различен режим на работа през зимния и летния период.

През зимата /октомври-март/ се работи на една смяна по 8 часа на ден.Общия брой от персонала е 161 човека, от които: 101-администрация и 60-производство.

През лятото/април-септември/ се работи на две смени-общо 17,25 часа на ден. Общия брой на персонала през лятото е 221 човека, от които 101-администрация и 120-производство.


От обекта отпадат битово-фекални и технологични отпадъчни води, които в общ поток постъпват в ЛПС.

Общо количество на отпадъчните води през двата сезона е :

-зимен сезон - Qср.д.=148 м 3/д

-летен сезон - Qср.д.=307 м 3/д

Локалното пречиствателно съоръжение ще бъде оразмерено за 307 м 3/д. Състава на общия поток отпадъчни води на вход ЛПС е


Показатели

Мярка

На вход ЛПС

рН

-

6,89-10,74

БПК 5

мг/л

90,4

ХПК

мг/л

245

НВ

мг/л

96

Пречистените отпадъчни води на изход ЛПС ще отговарят на емисионните норми за това производство съгласно Наредба №6/2000г., за водоприемник втора категория, а именно:


Показатели

Мярка

На вход ЛПС

рН

-

6-9

БПК 5

мг/л

40

ХПК

мг/л

160

НВ

мг/л

50

Данни за максимално часовото, средноденонощното и годишното количество и състав на отпадъчните води:


Максимално часовото водно количество възлиза на :

-през зимния сезон Qмакс/ч.= 56,88 м 3

-през летния сезон- Qмакс/ч. =80,05 м 3
Средноденонощно водно количество е :

-през зимния сезон Qср.ден= 148 м 3/ден

-през летния сезон- Qср.ден =307 м 3/ден
Годишното водно количество се определя на базата на сезонните водни количества:

- Q зимен= 27 000 м 3/сез

- Q летен = 56 000 м 3/сез

Qгод= Q зимен+ Q летен=27 000+56 000 = 83 000 м 3 / год7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

За реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение ще се използват съществуващите пътища. Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.


8. Програма за дейностите, включително за строителството, експлоатация

Предвижда се проектирането да завърши до края на 2014г., а изграждането и въвеждането в експлоатация на ЛПС да стане до средата на 2015г.

Дейностите, които ще се извършват при създаването и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти.

9. Предлагани методи за строителство

В обхвата на работния проект за изграждане на ЛПС ще се съдържа подробна разработка, касаеща реализацията му и план за безопасност и здраве. Строителството като реализация ще се разгърне само в имота и няма да засяга съседни имоти.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с електроенергия и ползването на питейна вода, което ще се извърши от Завода за минерална вода разположен в същия имот.


Водоснабдяването на действащия обект е осъществено от следните водоизточници:

 • Сондажни кладенци С-3 и С-5, които се използват за бутилиране на минерална вода. Годишно водно количество Q=103000 м3. За тези водоизточници има Договори за предоставяне на концесия

 • Каптиран естествен извор „Балдаран”, който се използва за бутилиране на изворна вода. Годишно водно количество Q=140000 м3. За този водоизточник има издадено разрешително № 300626/3-11-2004г. за водовземане от подземни води и решения за неговото изменение.

 • Тръбен кладенец ТК1 /”Свети Мина”/, който се използва за бутилиране на трапезна вода. Годишно водно количество Q=26000 м3. За този водоизточник има издадено разрешително № 31590430/06.06.2011г. за водовземане от подземни води и решение за неговото изменение.

 • От водопроводната мрежа на „В и К” ЕООД-Смолян, район Девин-за питейно-битови нужди на завода. Има сключен договор с „В и К” ЕООД-Смолян. Годишно водно количество Q=54000 м3.

Със заповед № 1018/28.12.2001г. на Министъра на околната среда е учредена санитарно-охранителна зона около водовземните съоръжения на минералната вода изключителна публична държавна собственост от термоминерално находище „Девин”, гр.Девин, област Смолян.-сондаж №3, сондаж№5 и сондаж№6.


На площадката са разположени Административна сграда и пет броя Производствени цехове, в които са монтирани общо 7 броя технологични линии.

 • Площадков водопровод за минерална вода от сондаж С-5-Захранва Цехове 1,2,3,4 и 5;

 • Площадков водопровод за минерална вода от сондаж С-3 /за галони/-захранва само Цех 4;

 • Площадков водопровод за трапезна вода от ТК 1-захранва само Цех 1;

 • Площадков водопровод за изворна вода от Извор „Балдаран”-захранва Цехове 1,2,3 и 5;

 • Площадков водопровод за питейно-битови нужди от градската водопроводна мрежа на „В и К” ЕООД-Смолян, район Девин-захранва Административна сграда и цехове 1,2,3,4 и 5.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начини на третиране

Излишните земни маси по време на строителство ще се използват за насипване и вертикална планировка на терена. Строителни отпадъци които ще се образуват по време на строителството на съоръжението ще бъдат в малки количества, които ще се събират на определено за целта место и ще се извозват на регламентираното депо за строителни отпадъци в района срещу подписан договор за целта.

При експлоатацията на ЛПС ще се образува активна утайка, която ще се събира в резервоар, който ще се почиства около два пъти годишно. Отпадъка ще се третира съгласно фирмената програма за управление на отпадъците.
12. Информация за разгледаните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

При правилна и нормална експлоатация на ЛПС не се очаква изпускането на непречистени отпадъчни води във водоприемника.

Възможна аварийна ситуация е повреда в ЛПС. Тогава отпадъчните води, чрез байпасна връзка се отвеждат след ЛПС.

Мерките, които следва да бъдат предприети от страна на ползвателя на обекта са следните: • При възможност да спре или максимално да ограничи производството

 • По възможно най-бързия начин да се извърши необходимия ремонт на ЛПС.

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни последствия върху околната среда. Дейността е свързана с подобряване качеството на заустващите се в реката отпадъчни води. Реализацията на инвестиционното намерение ще доведе до подобряване качествата на околната среда.

Предвидено е да се извършва собствен мониторинг, включително и монтиране на измервателно устройство за количеството на заустваните отпадъчни води. За мониторингова точка може да се използва ревизионната шахта след ЛПС. След нея може да бъде монтирано измервателно устройство на колектора, който изпуска водите в р.Девинска.


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

Не се предвиждат други дейности, свързани с това инвестиционно предложение. Всички процеси са описани по-горе.


14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Предстои издаване разрешително за ползване на воден обект за заустване на пречистени битово-фекални и технологични отпадъчни води от БДУВ ИБР Пловдив и на разрешение за строеж от община Девин.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на въздуха, почвите и водите в района както по време на строителството, така и по време на експлоатацията му. Изграждането на сондажа ще бъде свързано с извършването на изкопи, сондажни, насипни и транспортни работи. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, временно, локално и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделянето на вредни емисии или замърсители в атмосферния въздух в района. С реализация на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората, земеползването, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта и биологично разнообразие на района.


16. Риск от инциденти

Политиката на фирмата при избор на изпълнител за реализация на инвестицията е да се изисква добра организация и използване на най-съвременни методи и технологии. Ще се избере фирма, която ще използва методи и организация, които трябва да гарантират не допускане на инциденти.

Работния персонал ще бъде инструктиран по отношение изискванията за безопасност при съответните специализирани видове труд. На обекта ще се заведе книга за инструктаж по безопасност на труда. Техническият надзор се упражнява от ръководителя на екипа. При реализиране на обекта ще се спазват всички изисквания на безопасност, „Инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и ПО” и Наредба №6/1996г. за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасност на трудовата дейност.

Възможна аварийна ситуация е повреда в ЛПС. Тогава отпадъчните води, чрез байпасна връзка се отвеждат след ЛПС.

Мерките, които следва да бъдат предприети от страна на ползвателя на обекта са следните:


 • При възможност да спре или максимално да ограничи производството

 • По възможно най-бързия начин да се извърши необходимия ремонт на ЛПС.


ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение

1.План, карти и снимки, показващи границите на инв.предложение, даващи информации за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в завод за минерална вода на „Девин” АД, съгласно КК на гр.Девин, който е разположен в ПИ с идентификатори: 20465.501.99, 20465.501.100 и 20465.501.11, землище на гр.Девин, община Девин, област Смолян.

Границите на площадката на обекта са както следва:

-на север-улица

-на изток-улица

-на юг-р.Девинска

-на запад – стадион „Девин”
ЛПС,което е обект на настоящата разработка ще бъде реализирано в източната част на завода в имот № 20465.501.11, на северния бряг на р.Девинска.

Географски координати на точката на заустване в система WGS 84 са:

Географска ширина N: 41° 44'38.686”

Географска дължина E: 24° 23'00.748”

Кота на заустване H=717.00 м.
Съгласно становище на БДУВИБР-Пловдив с изх.№ КД-04-117/06.10.2014г., ИП попада в чувствителна зона по чл.119а, ал.1, т.3 буква „б” от Закона за водите и попада във втори и трети пояс на СОЗ подземни минерални води учредена със Заповед № 1018/28.12.2001г. издадена от Министъра на околната среда и водите.

Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън границите на защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие и не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Най-близко разположената защитена зона е „Родопи-Западни“ с код BG0001030 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/2007г. на Министерски съвет, отстояща на около 0,15 км.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инв. предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

ИП ще бъде реализирано изцяло в 20465.501.11, землище на гр.Девин, община Девин, област Смолян, който е собственост на инвеститора с документ: Нотариален акт №2, томV, рег. 1129, дело 901 от 05.09.2008г., издаден от службата по вписванията гр. Девин.

Изграждането на локалното пречиствателно съоръжение няма да повлияе негативно върху ползвателите на съседните имоти.
3. Зониране или земеползване, съгласно одобрени планове

Инвестиционното намерение няма връзка с други одобрени подробни устройствени планове.


4. Чувствителни територии, в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони и други; Национална екологична мрежа

ИП не засяга елементи на Националната екологична мрежа.

Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън границите на защитени зони, съгласно чл.5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

Най-близко разположената защитена зона е „Родопи-Западни“ с код BG0001030 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/2007г. на Министерски съвет, отстояща на около 0,15 км.
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлия върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района не са подложени на въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

Не се очаква засягане на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Не се разглеждат други алтернативи.


ІV. Характеристики на потенциалното въздействие.

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, матералните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, биоразнообразието и неговите елементи, защитените територии, както и очакваното въздействие от естествени антропогенни вещества и процеси, различни видове отпадъци, рискове енергиини източници-шумове, вибрации, радиации, като и някои ГМО.

„Подобряване качеството на живот на населението в страната чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление на околната среда” – това са дългосрочните цели на Националната стратегия по околна среда и План за действие.

Стратегията очертава мащабите на работата, която трябва да бъде извършена в отговор на поетите ангажименти, гарантиращи пълното прилагане на екологичните задължения по присъединяването на България към ЕС и членството й като равноправна членка на ЕС; предстоящи инвестиции в екологичната инфраструктура и подпомагане международните усилия за решаване на глобалните екологични проблеми.

С реализиране на инвестиционното намерение: „Изграждане на ЛПС на Завод за минерална вода „Девин” ще се постигнат някои основни цели на Националната стратегия по околна среда, а именно предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве, подобряване качествата на околната среда в населените места, осигуряване на достатъчно количество вода за всички цели, опазване качествата на водите и не на последно място изпълнение на поетите ангажименти на България за решаване на глобалните екологични проблеми.

Изгрждането на ПСОВ ще доведе до подобряване състоянието на повърхностните и подземните води в района, до елиминирането във възможно най-висока степен наличието на опасни вещества във водните обекти, включително в подземните води. Не се очаква отрицателно въздействие върху водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на обекта. Осъществяването на инвестиционното предложение при спазване на строителните норми, проекти и направените от специалистите препоръки, няма да доведе до съществени промени в хидрогеоложките и хидроложките условия в района. Въздействието на обекта върху качествата на водите би могло да се прецени като положително. В открития водоприемник ще се заустват пречистени води, които не биха повлияли отрицателно върху качествата на водоприемника.

Обектът не създава рискови фактори по отношение населението на гр.Девин и близките населени места, напротив – реализацията на инвестиционното предложение ще подобри значително околната среда в района. При реализация на пречиствателното съоръжение вече няма да се заустват непречистени отпадни води направо в р.Девинска. При експлоатацията на станцията ще изтичат пречистени отпадни води, които отговарят на нормите на българското законодателство и именно те ще се вливат в реките и каналите.Няма да се засегнат зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита. Няма рискови фактори за увреждане здравето на населението на близките населени места, не се засягат територии, зони и / или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита. При осъществяване на проекта не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията на обекта се осъществи съгласно действащите нормативни изисквания.

Негативно въздействие върху атмосферния въздух при изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква.

Съгласно становище на БДУВИБР-Пловдив с изх.№ КД-04-117/06.10.2014г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда. ИП „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води” на „Девин” АД не предвижда водовземане от подземни води. Степента на въздействие на ИП върху водите и водните екосистеми е преценена като незначителна. Основен мотив за това е вида на ИП, а именно изграждане на ЛПСОВ, тъй като към момента отпадъчните води се заустват в р.Девинска без пречистване.

Очаква се положително въздействие върху водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на обекта., Реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра, не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

Изграждането на обекта и неговата експлоатация, няма да доведе до съществени изменения върху нивото на шума и върху животинския свят в района. Направения анализ дава основание да се прогнозира, че изграждането на обекта и неговата експлоатация , няма да доведе до съществени изменения върху растителния и животински свят в района.

„Замърсяване и дисконфорт на околната среда”- При реализирането и експлоатацията на бъдещия обект не се очаква замърсяване и дисконфорт на околната среда.

Работните проекти, строителството, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект няма да води до замърсяване на компонентите на околната среда, а ще повиши качествата й.
Ще се вземат всички необходими мерки за недопускане на пожари, които биха довели до замърсяване на околната среда. При изпьлнението на обекта ще се вземат всички необходими предпазни мерки за недопускане на пожари. Ще бъдат проведени инструкции с персонала, обслужващ обекта по безопасност и охрана на труда и противопожарни мерки.

При въвеждане на обекта в експлоатация ще бъде изготвен списък с длъжностните лица, ангажирани с изпълнението на плана за действие при бедствия и аварии.

Ще бъде изготвена схема с аварийни изходи, разположението на подръчните средства за защита, гл.ел. табло и т.н.

Оценка на здравния риск – Изключени са въздействия върху здравното състояние на населението на околните селища, по какъвто и да било начин и от който и да е от посочените фактори.

Здравен риск за населението от околните селища и за работещите в обекта няма. Съществуват строителни, технологични и технически решения за избягването му. Последното зависи и от правилната експлоатация на обекта.
Имотът не попада в защитени територии. Не се очакват наднормени нива на шум, вибрации и вредни лъчения след реализацията на обекта. След построяване и експлоатация на обекта не се очаква завишаване нивото на фактора шум. В района на обекта няма източници на вибрации и вредни лъчения. Други вредни излъчвания не се очакват.

3. Вид на въздействието -постоянно и положително

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Очакваното въздействие може да се оцени като:

-по време на строителството -с малък териториален обхват-на територията на имота,

- по време на експлоатацията на бъдещия обект ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.


4. Обхват и въздействие – географски район, засегнато население, населени места

Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.


5. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение.


6. Мерки, които е необходимо да се включат в инв.предложение, свързани с предотвратяване, намаляване и компенсиране на значителните отрицателни въздейстивя върху околната среда

При спазване на одобрените и съгласувани проекти и законови изисквания не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окажа отрицателно въздействие върху околната среда. При спазване на необходимите нормативни изисквания и условия за безопасност на труда, риск от аварии и инциденти за хората и за компонентите на околната среда няма да има. С цел предотвратяване на евентуални негативни въздействия от реализацията на обекта върху компонентите на околната среда ще се осигури:

Стриктно спазване на изискванията и процедурите, предвидени в екологичното законодателство;

Задължително изпълнение на ограничителните мерки в разрешенията, издадени от компетентните органи;

Минимизиране на източниците на въздействие върху околната среда;
7. Трансграничен характер на въздействията

Предвид географското положение на имота и характера на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия, както при изграждането, така и при експлоатацията.В заключение може да се каже, че реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение: „Изграждане на ЛПС на завод за минерална вода „Девин” в ПИ с идентификатор 20465.501.99, 20465.501.100 и 20465.501.11, землище на гр.Девин, община Девин, област Смолян, не би повлияло отрицателно върху компонентите на околната среда, а ще доведе до повишаване качеството на водите и подобряване жизнената среда.
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница