Изграждана на система за капково напояване на земеделски култури, захранване от собствен водоизточникДата02.01.2018
Размер110.15 Kb.
#40679
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

за инвестиционно предложение:


ИЗГРАЖДАНА НА СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ, ЗАХРАНВАНЕ ОТ СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК” В ИМОТ № 057012, землище на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив
(Съгл. приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда)

І. Информация за контакт с възложителя:

1. Александър Попов


ІІ.Характеристики на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Инвестиционното предложение се изготвя във връзка с откриване на процедура за получаване на разрешително за водовземане, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен експлоатационен кладенец, каптиращ подземни води от водно тяло „Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина” с код BG3G000000Q013. Подпочвените води, каптиране от тръбен кладенец №1 /ТК-1/ ще се ползват за поливане на насаждения от цветя и разсади чрез система за капково напояване.

Сондажния кладенец ще бъде с дълбочина - 20,0 m.

Всички дейности ще бъдат предварително съгласувани с отговорните институции и ще бъдат осъществени изцяло на територията на имот № 057012, местност „Селска дъмга”, землище на гр. Стамболийски.

Предвидения тръбен кладенец ще бъде изграден след получаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение, издадено от БДУВ-Пловдив.

В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

имот № 057012, местност „Селска дъмга”, землище на гр. Стамболийски.

с площ 1 970 кв.м., е собственост на Александър Иванов Попов с документ: Нот. Акт № 105 от 1998г.

Основната дейност на г-н Попов е земеделие-отглежда разсади и цветя. За целта е необходимо да оптимизира напояването и той е решил да изгради капкова система за напояване на оранжериите, което ще бъде захранвано от сондажен кладенец.


3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Инвестиционното предложение ще се реализира във връзка с дейността на инвеститора, а именно напояване на оранжерии за резсади и саксийни цветя.


4. Подробна информация за разгледаните алтернативи

Не се разглеждат други алтернативи по отношение на местоположението на инвестиционното предложение, на предмета, както и алтернатива по отношение на водоснабдяването.


5. Местоположение на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение: “ИЗГРАЖДАНА НА СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ, ЗАХРАНВАНЕ ОТ СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК” ще бъде реализирано в имот № 057012, землище на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.

Площта на имота, в който ще се реализира бъдещия обект е 1970 кв.м., начин на трайно ползване: Нива

Тръбния кладенец ще бъде разположен в имот №057012, з-ще на гр. Стамболийски. Всички дейности ще се реализират в границите на цитирания имот.

Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън границите на защитени зони, съгласно чл.5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда. Имота се намира извън границите на най-близките защитена зона от мрежата „Натура 2000“, а именно „Река Марица“ с код BG0000578 и „Марица Пловдив” с код BG0002087.

Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.


6. Описание на основните процеси, капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Подпочвените води, каптиране от тръбен кладенец №1 /ТК-1/ ще се използват за мелиоративно водоснабдяване с цел поливане на насаждения от цветя и разсади. Цветята се поливат сезонно в продължение на 8 месеца-от ноември до юни.


Годишен обем на заявеното количество подземни води възлиза на 365 куб. м. / год.

Средноденонощният годишен дебит / 365 дни/ е 0, 012 dm3/s

Сезонният обем на заявеното количество подземни води / 242 дни -01.11-30.06/ е 365 куб. м. / год.

Средноденодонщният сезонен дебит /242 дни -01.11-30.06/ е 0,017dm3/s.

Среднодневното максимално сезонно водопотребление е 3, 000 куб.м./д..

Максимален дебит на водовземането – 0, 500 dm3/s


Определянето на максималния дебит за определено време от денонощието, е определен съгласно чл.46, ал. 3 от Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземни води.
Тръбния кладенец се предвижда да е оборудван с хоризонтална центробежна потопяема помпа с максимален дебит на помпата 1,8 куб.м./час или 0, 500 dm3/s.

Максималното дневно водопотребление в сезона на поливане на земеделските култури, когато дневното добито количество от ТК-1 е V=3 куб.м./д.

По проект кладенеца ще бъде с дълбочина 20 м.

Изкопните дейности и сондирането ще се осъществяват само върху територията на имота и няма да засегнат съседните имоти. Всички строителни материали и разтвори ще бъдат транспортирани готови за ползването им на обекта.

Основните дейности по осъществяване на инвестиционното предложение се свеждат до:

-сондажни работи за изграждане на тръбния кладенец

-изкопни работи по изграждане на помпена станция върху кладенец и водопровод до местата на водоснабдяване

Инвестиционното предложение не предполага наличие на опасни вещества включени в приложение № 3 на ЗООС


7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

За реализиране на инвестиционното предложение не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура. Пътната връзка към обекта ще се осъществява от съществуващ полски път № 000398, разположен южно от имота.


8. Програма за дейностите, включително за строителството, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Дейностите, които ще се извършват при създаването и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти.


9. Предлагани методи за строителство

В обхвата на работния проект за изграждане на сондажния кладенец ще се съдържа подробна разработка, касаеща реализацията му и план за безопасност и здраве. Строителството като реализация ще се разгърне само в имота и няма да засяга съседни имоти.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с използването на вода, която е необходима за поливане на земеделски култури.

Електроснабдяването на обекта е осигурено от съоръженията на ЕВН България.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начини на третиране

При изграждане на сондажа освен отработения по време на сондиране шлам, образуването на други отпадъци не се очакват. При експлоатацията на кладенеца не се очаква образуването на отпадъци.


12. Информация за разгледаните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни последствия върху околната среда. Дейността не е свързана със замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

Не се очаква образуване на отпадъчни води.


14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За инвестиционното намерение: „Изграждане на система за капково напояване на земеделски култури, захранвана от собствен водоизточник” в имот № 957012, землище на гр. Стамболийски са издадени:

-Скица на имота

-Нот. Акт № 105 от 1998г.

-Писмо №ОВОС-573/02.06.2016г. от Директора на РИОСВ-Пловдив

Необходимо е получаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение, издадено от БДУВ-Пловдив.


15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на въздуха, почвите и водите в района както по време на строителството, така и по време на експлоатацията му. Изграждането на сондажа ще бъде свързано с извършването на изкопи, сондажни, насипни и транспортни работи. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, временно, локално и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделянето на вредни емисии или замърсители в атмосферния въздух в района. С реализация на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората, земеползването, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта и биологично разнообразие на района.


16. Риск от инциденти

При избор на изпълнител за реализация на дадената инвестиция ще се изисква добра организация и използване на най-съвременни методи и технологии. Ще се избере фирма, която ще използва методи и организация, които трябва да гарантират не допускане на инциденти.

Работния персонал ще бъде инструктиран по отношение изискванията за безопасност при съответните специализирани видове труд. Техническият надзор се упражнява от ръководителя на екипа. При реализиране на обекта ще се спазват всички изисквания на „Правилник за безопасност на труда при геолого - проучвателните работи”, Наредба № 3/1996г. за „Инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и ПО” и Наредба №6/1996г. за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасност на трудовата дейност.
ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение

1.План, карти и снимки, показващи границите на инв.предложение, даващи информации за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

1.Инвестиционното предложение: “ИЗГРАЖДАНА НА СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ, ЗАХРАНВАНЕ ОТ СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК” ще бъде реализирано в имот № 057012, землище на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.

Площта на имота, в който ще се реализира бъдещия обект е 1970 кв.м., начин на трайно ползване: Нива

Тръбния кладенец ще бъде разположен в имот №057012, з-ще на гр. Стамболийски. Всички дейности ще се реализират в границите на цитирания имот.


Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън границите на защитени зони, съгласно чл.5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда. Копие от скицата на имота е приложена към документацията като приложение.

Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.


2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инв. предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот № 057012, землище на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.

Площта на имота, в който ще се реализира бъдещия обект е 1970 кв.м., начин на трайно ползване: Нива. Собственик и ползвател на имота е Александър Попов.

Изграждането на сондажния кладенец няма да повлияе негативно върху ползвателите на съседните имоти.
3. Зониране или земеползване, съгласно одобрени планове

Инвестиционното намерение няма връзка с други одобрени подробни устройствени планове.


4. Чувствителни територии, в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно водоснабдяване и около водоизточниците на менерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и други; Национална екологична мрежа

Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън границите на защитени зони, съгласно чл.5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Не попада в границите на Национална екологична мрежа и санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлия върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района не са подложени на въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

Не се очаква засягане на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Не се разглеждат други алтернативи за местоположение.


ІV. Характеристики на потенциалното въздействие.

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, матералните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, биоразнообразието и неговите елементи, защитените територии, както и очакваното въздействие от естествени антропогенни вещества и процеси, различни видове отпадъци, рискове енергиини източници-шумове, вибрации, радиации, като и някои ГМО.

При спазване на одобрените проекти и законови изисквания не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда - атмосферен въздух, води, почвата, земни недра, ландшафт, биоразнообразие и неговите елементи. По време на изграждане на кладенеца се очакват по-високи нива на шум и вибрации за работниците, които ще работят на обекта, но те ще се елиминират чрез използване на лични предпазни средства. Териториалният обхват на въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на площадката.


2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположениет в близост до обекта на ИП.

Инвестиционното предложение не засяга елементи на Националната екологична мрежа.


3. Вид на въздействието

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Очакваното въздействие може да се оцени като:

-по време на строителството -с малък териториален обхват-на територията на имота,

- по време на експлоатацията на бъдещия обект ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.


4. Обхват и въздействие – географски район, засегнато население, населени места

Обхватът ще бъде локален, с периметър на въздействието в границите на имота, без засягане на местообитания, защитени видове или население. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.


5. Вероятност на поява на въздействието-Нулева вероятност за поява на отрицателно въздействие.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение.


7. Мерки, които е необходимо да се включат в инв.предложение, свързани с предотвратяване, намаляване и компенсиране на значителните отрицателни въздейстивя върху околната среда

При спазване на одобрените и съгласувани проекти и законови изисквания не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окажа отрицателно въздействие върху околната среда. При спазване на необходимите нормативни изисквания и условия за безопасност на труда, риск от аварии и инциденти за хората и за компонентите на околната среда няма да има. С цел предотвратяване на евентуални негативни въздействия от реализацията на обекта върху компонентите на околната среда ще се осигури:

Стриктно спазване на изискванията и процедурите, предвидени в екологичното законодателство;

Задължително изпълнение на ограничителните мерки в разрешенията, издадени от компетентните органи;Минимизиране на източниците на въздействие върху околната среда;
8. Трансграничен характер на въздействията

Предвид географското положение на имота и характера на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия, както при изграждането, така и при експлоатацията.
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница