Изграждане и рекострукция на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в общинатаДата19.10.2018
Размер106.73 Kb.
#91661
Изграждане и рекострукция на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в общината (Приложение 2)

Приоритетни области: намаляване загубите на вода; реконструкция, модернизация и подмяна на водопроводната мрежа; мониторинг на местните водоизточници; поетапно изграждане на канализационна система за всички населени места в общината; обезпечаване на необходимото количество и качество питейна вода; обхващане и пречистване на отпадните води от бита и промишлеността; формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси; запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води.Дейности

Изпълнител

Изразходвани средства х.лв.


Източник на финансиране

Изпълнение/срок

1

Реконструкция и разширение на мост 1 – с. Кошарица.


Община Несебър

Преходен

200


Програми, фондове,

Изпълнен

2

Изграждане на КПС-Тънково и напорен тръбопровод до КПС 15 -

с. Тънково.
Община Несебър

223 


Общински бюджет

Изпълнен

3

Изграждане на мост над р.“Бяла река“ към гробищен парк 2 –

с. Гюльовца.
Община Несебър

Преходен

300


Общински бюджет

Изпълнен


Благоустрояване на населените места (Приложение 4)
Дейности

Изпълнител

Изразходвани средства х.лв.

Източник на финансиране

Изпълнение/срок

Обновяване на сградния фонд на училища и детски градини от общината, както и на обществени и административни сгради, изграждане на нови и поддържане на съществуващи озеленени площи, паркове и защитени територии

1

Обновяване на обществени и административни сгради:

- Изграждане на ДГ-гр. Несебър – стара част;

- Консервация, реставрация и социализация на църквата „Св. Йоан Алитургетос“- гр. Несебър – стара част;

- Консервация, реставрация и социализация на църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“- гр. Несебър – стара част;

- Изграждане на база на БКСО- гр. Несебър;
- Изграждане на обществена сграда –

к.к. “Слънчев бряг“;

- Изграждане на дом за стари хора –

с. Кошарица;

- Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 39164.501.144 – с.Кошарица;

- Инженеринг на складова база към кметство с. Паницово;

- Изграждане на топла връзка между кухнята и основната сграда на детска градина, включваща физкултурен салон, медицински кабинет с изолатор и помещения за персонала- с.Тънково; - Изграждане на котелна централа към ДГ с. Оризаре;

- Изграждане на инсталация от слънчеви колектори за подготовка на БГВ в 7 детски градини на територията на община Несебър;

- Изграждане на пристройка към съществуваща ДГ-с.Оризаре;

- Реконструкция на методически кабинет в ДГ „Делфинче“-гр. Несебър;

- Основен ремонт на покрив на ОУ-гр. Обзор.


Община Несебър7.500


Преходен – 8.000

Преходен – 2.000

Преходен 4000.000
560.000
Преходен –500.000
Преходен -135.000
Преходен–70.000

340.000


11.000
1.000

Преходен -100.000


Преходен-15.000
Преходен -250.000


Общински бюджетИзпълнено2

Инвентаризация на неблагоустроени терени и предприемане на действия по озеленяване:

- Изграждане на мини футболно игрище с две баскетболни игрища в ПИ 51500.501.4 – гр. Несебър;

- Изпълнение на ограда и оформяне на дворно пространство на обект: Детска градина в УПИ VI – 147 и УПИ VII,кв.34-гр.Несебър-стара част;

- Изграждане на детски площадки - 2 бр. –

гр.Св. Влас;

- Изграждане на градски парк в кв.23-гр.Обзор;

- Изграждане на стълбищен подход, парково пространство, обществена тоалетна и обслужващи помещения и съоръжения в УПИ XIX в кв. 23, ПИ 53045.502.316-гр.Обзор;

- Изграждане на крайморски парк-с.Равда;

- Изграждане на детска площадка в двора на ОУ“СВ. Иван Рилски“ в УПИ IV-230, кв.24-

с.Кошарица.


Община Несебър150


67

70
Преходен-600


Преходен

200
50

44 

Общински бюджет


Изпълнено3

Осъществени дейности по озеленяване и поливни системи на крайпътните и междублокови пространства на територията на населените места в общината.

Община Несебър


1202.310

Общински бюджет

Изпълнено4

Осъществени дейности по благоустрояване:

- Възстановяване на каменна настилка – улици гр.Несебър – стара част;

- Изграждане на улици в ж.к. „Черно море“- гр.Несебър- нова част;

- Изграждане на подземен паркинг в УПИ I- общ. кв.76-гр.Несебър-нова част;

- Изграждане на алеи – гробище гр.Несебър;

- Изграждане на зрителска трибуна и помещение за отбори на стадион гр.Несебър;

- Изграждане на осветление на вилна зона Зора-

кк “Слънчев бряг“;

-Изграждане на улици в кк „Слънчев бряг- запад“;

- Инженеринг на улично осветление от ул. „Скат“ до ул. „Лазур“- гр.Свети Влас;

- Основен ремонт на път от кръгово кръстовище на път I-9 Бургас – Варна до с. Равда-с.Равда.

Община Несебър


1
400


100
Преходен–300 

Преходен-500


250
100 
Преходен-20
450 

Общински бюджет

Общински бюджет

Изпълнено

Изпълнено


5

Дезинсекция и дератизация на населените места на територията на общината.


Община Несебър

Договор № 89/ 25.02.2015 г.

Общински бюджет

Изпълнено


6

Определяне и обозначаване на местата за паркиране, лагеруване, почивка и палене на огън в горските местности.


Община Несебър
Общински бюджет

Изпълнено


7

Мерки за предотвратяване на горски пожари, забрана за палене на стърнища и гори.


Община Несебър
Общински бюджет

Изпълнено

8

Разработване на проект за биоразнообразието и защитените видове на територията на общината.


Община Несебър
Общински бюджет

Поддържане на база данни БР и ЗВ.

9

Управление и поддръжка на екотуристичес-

ките маршрути на територията на общината.
Община Несебър
Общински бюджет

Изпълнено


(Приложение 6)

Повишаване капацитета на общинската администрация за прилагане на екологичното законодателство и повишаване екологичната култура и включване на населението в инициативи по опазване на околната редаДейности

Изпълнител

Изразходвани средства х.лв.

Източник на финансиране

Изпълнение/срок

1

Актуална информация за състоянието на околна та среда в интернет страницата на общината.

Община Несебър


7.2

Общински бюджет


Поддържане на екологична страница в официалния сайт.


2

Рекламни материали с информация за опазването на околната среда.

Община Несебър


5.592

Общински бюджет, Ооп


Проведени информационни кам пании, изготвени плакати, дип-ляни, листовки, рекламни тор- бички и химикали.


3

Синхронизиране на общинските нормативни документи с националните изисквания в област та по ООС.

Община Несебър


-

Общински бюджет


Актуализация на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на общината.


4

Провеждане на обществени кампании и обучения на общинската администрация по опазване на околната среда.

Община Несебър

Общински бюджетОрганизиране на обществени кампании за опазване на ОС, участие в курсове и семинари.


5

Програма за екологично образование.

Община Несебър

Общински бюджетПредставяне на презентации в СОУ, ОУ, ОДЗ, ЦДГ и други:

- ДГ„Моряче“ – гр. Несебър;

- ДГ„Усмивка“ – с. Гюльовца;

- ОУ„Св.Св.Кирил и Методий“ – с. Равда;

- ДГ„Пролет“ – с. Тънково;

- ДГ„Делфинче“ – гр. Свети Влас.Каталог: AWCadmin -> tiny mce -> plugins -> imagemanager -> files
files -> Програма за опазване на околната среда 2008 2013 г
files -> Н а ц и о н а л н а с т р а т е г и я з а о к о л н а с р е д а и н а ц и о н а л е н п л а н з а д е й с т в и е 2000 – 2006 г
files -> О б щ и н а н е с е б ъ р п р о г р а м а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община несебър настоящата програма
files -> Отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г.; Отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците за 2015 г
files -> Общи положения Този правилник оределя дейността на приюта и механизмите за нейното осъществяване. Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове – звмд, обнародван в държавен вестник брой №87 / 11


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница