Изграждане на автомивка от нов типДата20.08.2018
Размер256.88 Kb.
#81722
ТипБизнес-план

БИЗНЕСПЛАН

на тема:


Изграждане на автомивка от нов тип


Предмет на разработката на нашия бизнесплан са планирането,разпределението и контролът на ресурсите,необходими за осъществяване на на услугата измиване на автомобили.

Пазарът, към които е насочен нашия продукт е разширяващ се,което предполага възможност за завоюване на добри пазарни позиции и успешно развитие на бизнеса.Ще бъде въведен нов тип машина за нашата страна-JET WASH ,продукт на англииската фирма “I.C.E.”.Апататът е с програмно устройство и има 4 операции : намокряне—измиване с активна пяна и автошампоан—изплакване—покриване със защитна вакса.Обектът ще бъде разположен в град София на Околовръстният път.

Новата фирма ще бъде регистрирана като събирателно дружество.Отношенията между членовете на дружеството се уреждат в учредителен договор.За развитието на нашия бизнес използваме основно заемен капитал

Приоритети в дейността ни ще са доброто качество,бързото обслужване и сравнително ниските цени.
ВЪЗНИКВАНЕ НА ИДЕЯТА:
Идеята за този бизнес се роди в процеса на разговор между членовете на екипа,оценяваики сегашните и бъдещи потребности на българите.Стремежът им да притежават добър автомобил и да го поддържат в изрядно техническо състояние и “бляскав”външен вид, определя необходимостта от тази услуга.

Като прибавим и увеличаващият се автомобилен парк,дефицита и високата цена на водата, както и зачестилите санкции на контролните органи за “лош външен вид” на превозните средства,миенето на автомобилите става актуален и доходен бизнес.

JET WASH е продукт на “I.C.E.”—Internatonal Car Mash Equipment, лидер в производството на съоръжения и аксесоари за почистване на превозни средства.

Услугата JET WASH е по-качествена от четковото миене,защото не издрасква автомобила,почиства наи-труднодостъпните места и е по-бърза и евтина от ръчната операция.

Други отличителни предимства са по-малкия размер инвестиции в сравнение с други четкиви автомивки.Именно новостта ,качеството и достъпната цена правят услугата JET WASH конкурентноспособна и дават гаранция за успешен бизнес.

Регистация на дружеството и изисквания за започване на бизнеса


Моята фирма ще бъде регистрирана като събирателно дружество съгласно ТЗ от четирима съдружници, които ще отговарят солидарно и неограничено.Избираме тази форма на организация поради съществуващото приятелство и лоялност помежди ни и възможността да се определи в учредителния договор начинът на

разпределението на печалбите и загубите между съдружниците.Таксата за регистация на събирателното дружество е 5000лв, като не се изисква заверка на годишния счетоводен отчет от експерт-счетоводител (одитор)

Предметът на дейност на нашето дружество е измиване на автомибили.

Изискванията за започване на този вид бизнес са:

1.Оценка за въздействието върху околната среда,която включва следните задължителни елементи,които ще представим


 • анотация на проекта

 • описание на околната среда-обект на въздействие

 • изложение за възможните начини за осъществяване на проекта

 • списък на страните,които могат да бъдат засегнати от въздействието на обекта върху околната среда

 • други елементи по преценка на министъра на околната среда

заключение на експертите,извършили оценката

2.Документи и процедури за издаване за разрешение за строеж в общината: • нотариален акт и скица на мястото

 • молба за издаване на виза за проектиране

 • изработване на архитектурен проект съобразно визата за проектиране

молба за одобряване на проекта с приложени:проект, скица и съгласувания (заверки) от ВиК,електоснабдяване,противопожарна охрана, ХЕИ

След като представим тези документи,ще ни бъдат издадени строително решение и линия за строежМисия


Мисията на нашата фирма е :предлагането на доступно за всеки,бурзо и качествено измиване на автомобили

Цели и обхвати на проекта


За започването и развитието на даден бизнес предприемачът трябва ясно да определи планивия хоризонт и да формулира целите си.Съобразно естеството на бизнеса ни и неголемите инвестиции плановият ни хоризонт ще бъде три години,на основата на който оперативните ни цели ще бъдат с обхват до една година, средносрочните- до три години, и дългосрочните- над три години
Дългосточните цели на фирмата са:

 • разширяване на обекта чрез закупуване на 100кв.м земя и увеличаване на набора от услуги с предлагане на вътрешно почистване на автомобилите

 • разширяване на дейността чрез изграждане на един или повече обекти на територията на София

 • закупуване на технически усъвършенствани машини в областта на selfservice и позиционирането им на новите обекти

 • заемане на стабилно място на пазара

-3-

Средносрочните цели включват:
 • обектът на бъде откупен за 20 месеца

 • осигуряване на работни места за още четирима човека,предварително запознати със спецификата на работата

 • разширяване на пазарния дял с 0,3%

Краткосрочните цели обхващат: • оцеляване на фирмата

 • осигуряване на по-качетвено измиване от четковото при по-ниски цени на услугата,като се използват пълните възможности на оборудването

 • привличане на част от клиентите от конкурентите и такива, които досега не са били склонни да ползват услугата на автомивка,с което да се осигури заемането на 0,8% пазарен дял от територията на София до края на първата година

 • осигуряване за първата година на чиста годишна печалба в размер на 400 000 лв.,като се достигне рентабилност на продажбите над 30%

МАРКЕТИНГМакросреда


Макросредата в България се характеризира с неопределеност и несигурност вследствие на неяснота в съществуващите закони,честата им промяна и липсата на правна регламентираност в някои сфери на деиност.Неясните позиции на правителствота и парламента,динамиката въе външната среда,високите лихвени %, които правят недостъпни кредитите, липсата на фондове за подпомагане на предприемачите ограничават инвестиционната активност на частния бизнес.Горепосочените процеси в макроиконимиката влияят върху работната заплата на заетите в националната икономика и върху покупателната способност на населението.Но все пак паричните доходи без възнаграждение за труд и социални доходи се увеличават, което говори за буден предприемачески дух

Специфика на пазара в София


Пазарът в София като част от националния пазар не се различава особено от очертанията в макрорамката.София е “скъп” пазар.Цените на стоките и услугите са едни от наи-високите в страната.Тя е икономически,политически,културен и научен център, което обуславя разнообразието от вкусове,нрави и интереси.Това определя високата предприемаческа активност и неконсервативна реакция към новостите.Към края на 2002 са регистрирани близо 897 00 автомобила.Около 20% от тях са нови.Тенденцията е към нарастване броя на автомибилите средно с 5% годишно

-4-
Във връзка с това се увеличава необходимостта от услуги,свързани с поддръжката им.Като прибавим новите изисквания на КАТ и водните проблеми,автомивките стават особено актуални.
Месторазположение на обекта


Обектът ще се изгради върху парцели 1359, 1330 по регулационния план на местност “Кръстова вада”.Ситуационно тои ще бъде разположен на Околоврустния път,западно от ктъстовището с бъл. Черни връх .Теренът е с надморска височина 657-661 метра, с геоложка основа съвременни образувания и плитко залягане на подпочвените води.Обектът е позициониран до бензиностанция “Копривщица 90 Георгиев и сие”.Общата площт на имота е 100кв.м.Въргу нея ще бъдат разположени: машина JET WASH , обслужваща сграда със санитарен възел с баня и тоалетна, резервоар за вода и собствен водоизточник.Предвиждаме озеленяване на незаетите площи

На определения терен няма паметници на културата, резервати и други защитени природни обекти.Обектът е от малук тип и отговаря на хигиенните изисквания за здравна защита на селищата съгласно Наредба #7 на МЗ от 25.05.2000г.Пазарно проучване


За целта на бизнесплана проведохме маркетингово проучване под формата на анкетиране.Задачите, които си поставихме са:

 • определяне на потенциалните потребители

 • определяне на целесъобразността на разполагане на обекта в близост до бензиностанция

 • изучаване сезонността на изпозване на услугата

 • сегментация на потребетелите по местоживеене и пол

 • определяне влиянието на показателите: цена,бързина, качество, местолположение, субективни фактори върху използването на услугите за измиване на автомобили

Анкетирани са 72 мъже и 9 жени- собственици на автомобили, които ползват услугите на бензиностанцията.Изводите от проучването са следните:
 • значителна е диференциацията на потенциалните потребители по пол, като по-голяма част от тях са мъже-94%, а жени 6%.

 • сегментацията по местоживеене показва висок дял на софиянците-90% от анкетираните

 • от анкетираните 63% използват услугите на ватомивка, а JET WASH биха използвали 89% от тях

 • от анкетираните 86% са склонни да ползват нашата услугата след зареждане на бензиностанцията, което потвърждава целесъобразността на разположението на обекта

-5-


 • честотата на измиване на автомобили е най-голяма през лятото, а най-малка през зимата.Пролетно-есенния сезон заема междинно място с относително висока честота

 • най- голямо значение при измиването на автомобили , потребителите отдават на показателя качество

На основата на пазарното проучване залагаме следния среден брой измивания дневно:лято-65, зима-35, есен-пролет-50

В момента броя на регистрираните автомивки в София е 80, а на нелегалните-около 40.Пазарът е ненаситен и съществуват възможности за развитието му


Потребители

По данни на експерти преминаващите автомобили за денонощие са 15 300, от които дневно 12 000 ( 95% леки автомобили, 4% камиони и 1% автобуси).Потокът, съставляващ нашите потребители е многообразен и разнообразен, което обуславя правилното позициониране на обекта и предполага търсенето на нашата услуга

Въз основа на маркетинговото проучване и лични наблюдения установихме:


 1. Потенциалните ни потребители са предимно мъже-94% и жени 6%.Сегментацията по пол определя насоката на маркетинг усилията ни.Затова и рекламната ни кампания ще е ориентирана към вкусовете и интересите на мъжете

 2. Автомобилите от потока са 90% от София и 10% от провинцията.Това обуславя насочеността на рекламната ни стратегия главно към жителите на София.Комуникативното въздействие с потребителите ще се осъществява чрез рекламни , звучащи в ефира на софийските частни радиа и разпространяване на брошури в района на обекта

Потребителите са склонни да използваъ услугата най-често през лятото.Затова и рекламната ни кампания ще бъде най-интензивна в този период
Конкуренти

SWOT анализ

На основата на събраната от нас информация мпжем да направим няколко извода относно силните и слабите страни на фирмата ни и на обкръжаващата я среда.Поради спецификата на нашата услуга- измиване на автомобили, фирмата залада в своята маркетингова стратегия на постигането на високо качество.Затова при нейното прилагане ще се стрмим към пълно задоволяване на желанията на клиентите, което ще постигнем чрез пряко участие в работния процес.Нашата заинтересованост и стремежа към печалба ще гарантира високото качество на услугата.При този бизнес няма възмижности за технологична иновация, но за разлика от конкурентите ние предлагаме техническа иновация чрез въвеждането в експоатация на нов вид машина, наречена JET WASH. При нея измиването на автомоблите става чрез монтирани за целта специфични четки.Тя функционира, изпълнявайки зададените от клиента програми, чрез вградено в нея програмно устройство.Тя е лесноуправляема система и не изисква допулнително обучение на персонала.Средната продължителност на едно измиване при традиционните автомивки е 7 мин, а при нас за 9 мин се мият 2 коли.

-6-


Поради разширяващия се пазар сме в състояние да поемем част от новите потребители.Има добра потребителска база и възможности за развитие на бизнеса.Постигайки по-високо качество от това на конкурентите, ние ще се придържаме към цени по-ниски от тяхните.Това ще ни гарантира бърза възвръщаемост на капитала

За започване на бизнеса ще използваме 60 000лв заемен капитал и 30 000 собствен капитал.Това безспорно увеличава финансовия риск на фирмата ни, но придържайки се към резултатите от изследванията и нашия висок предприемачески дух, можем да гарантираме високата рентабилност на бизнеса ни и бързата възвръщаемост на капитала.Броя на членовете и формата на организация на нашето дружество предполагат сравнително лесна управляемост на фирмата и гъвкаво реагиране на промените във външната среда чрез бързото вземане на решения.Трудности ще възникнат при попъляризиране на услугата

Главно заплахата за нас ще бъдат конкурентите.Тяхното основном предимство са завоюваните досега пазарни позиции и създадения кръг от лоялни клиенти.Сега действащите автомивки на територията на София са 80.От набавената информация става ясно, че всички използват приблизително една и съща техника при измиване на автомобила- четковата.Броят автомобили, който всяка от тях обслужва за ден е между 30 и 70 в зависимост от сезонността.Цената на услугата е свързана пропорционално с качеството, но според нас никой от конкурентите ни не постигнал максимално добро качество.Жижотът на четките е 20 000 измивания или около една година.Подмяната на един комплект четки е 3000лв, което е доста скъпо и затова не се извършва в необходимия срок.А след изтичането му при измиването се наранява и издрасква повърхността на автомобила

При нашата технология се използва малка четка, която струва 200лв и ще се сменя 3 пъти годишно

Повечето от конкурентите използват нискокачествени препарати (предимно веро и парафин) с цел минимизиране на разходите, поради което не се очаква промяна в цвновата им политика в посока намаляване цената на услугата

По Околовръстния път в участъка от “Младост”-4 до автогара Север нямаме преки конкуренти.Най-близо разположената автомивка е на бул.”Черни връх”, която се намира на около 3 км. Разстояние от нашия обект, но обслужва друг поток от автомобили.Тя предлага външно ръчно измиване на цена 15лв. Със средна продължителност от 15 мин. И се извършва от 2 души.Среднодневно тази услуга се използва от 36 автомобила.Качеството на измиването не отстъпва от нашето, но главното им предимство,но главното им предимство е в предлагането на по-широк набор от услуги, като върешно почистване и смяна на маслата

Основни недостатъци на главния ни конкурент са:


 • по-продължително измиване

 • ангажираност на двама човека

 • по-кратко работно време, несъобразено със сезонността – от 8 до 17 часа, почивен ден – неделя

 • слаба реклама – има само една указателна табела непосредствено до входа на автомивката

-7-


Другите автомивки на територията на София разглеждаме само като непреки конкуренти по отношение на качество и цена, а не на местоположение.Сравнително ниските четкови услуги са с цена 8-15лв, а съществуват и други обекти, където автомобилите се мият за 5лв, но оборудването им е старо и амортизирано.Те се използват главно от служебни автомобили, собственост на дуржавни фирми.Незаконните автомивки разглеждаме като временни конкуренти, защото предполагаме сравнително краткото им съществуване.Точният им брой не може да бъде определен, защото нямат регистрация, а приблизителният им брои определяме на основата на лични проучвания на пазара.

Маркетинговаи стратегии

Стратегия за развитие на услугата

Нашата фирма ще използва за развитието на услугата стратегия на модификация, защото този вид услуга вече съществува на пазара, но ние ще я реализираме чрез нови средства.При нейното следване, фирмата залага на подобряване на продуктовия микс в сравнение със сега действащите фирми в този бизнес.Осъществяваме модификация в 2 направления:

 • усъвършенстване на техническите средства

 • усъвършенстване на самата услуга – тенденцията е да се премине към самообслужване

Решаващи фактори за успеха ни са новаторството и бързото внедряване на услугата на пазара
Продуктова стратегия

Съобразявайки се с изискванията на потенциалните потребители, залагаме на стратегията услуга с високо качество.Определихме я на основата на изводите на проведената анкета.От изброените 5 показателя ( цена, качество, бързина, месторазположение и субективни фактори), влияещи върху използването на услугата измиване на коли, собствениците на автомобили отдават наи- голямо значение на качеството.Задоволяването на тази потребност ще постигнем чрез закупуване на технически усъвършенствано оборудване, качествени материали и способен персонал.


Ценова стратегия

Ценовата стратегия на нашата фирма е ориентирана към равнището на цените на конкурентите, разходите за услугата и търсенето й.Тази стратегия ще осигури постигане на целите: оцеляване на фирмата; висока печалба; възвръщаемост от инвестицията и увеличаване на пазарния дял.Прилагайки тази стратегия , ще отчитаме инфлацията, изменението на валутния курс, поведението на конкурентите.Комуникационна стратегия

Навлизането на услугата на пазара ще се съпровожда от кампания за информиране,защото фирмата предлага на неосведомени потребители.

-8-

Потенциалните от тях следователно ще получат информация за съществуването на услугата,за потребностите, които ще се задоволяват с нея, както и за качеството й.Така рекламата ще бъде основно средство за комуникация с потребителите.Понеже ще реализираме услугата чрез нови средства , първоначално ще провеждаме по-агресивна, информационна реклама.През втората година тя ще запазим информативния си характер, а през третата ще бъде напомняща.Ще съдържа в максимално опростен и достъпен за всеки потребител вид информация относно тази услуга и предимствата й. Насо1ваме се към рекламиране в радуиостанция “ FM+”.

Рекламите ще звучат в ефира в пиковите часоиве за уличното движение ( 16-18 ч.) Друго средство за комуникационно въздействие е разпространението на брошури в близките кафенета, хотели , квартали и паркинги.При организирането на прояви от типа на ралита, авторетро паради и други ще рекламираме нашата услуга чрез същото средство.Разчитаме в работата си , че услугата ще се популяризира от удовлетворени клиенти сред техни приятели и познати.

На кръстовището с бул.”Черни връх” ще поставим рекламно указателно пано.Позоционорането му е целесъобразно , защото се обхващат два потока от автомобили.Подобно пано ще има на входа на нашия обект, което ще се вижда от излизащите от бензиностанцията и от преминаващите по Околовръстния път.

Предвидените работни облекла за персонала също ще изпълняват рекламна функция чрез надписите JET WASH .След създаването на кръг от лоялни потребители през третата година рекламата ще има напомнящ характер.Персонал


В началния период на дейността измиването на автомобили ще се извършва от нас ( предприемачите)- 4-ма човека (3 жени и 1 мъж).Ще се работи на 2 смени: по 6 часа през летния и пролетно- есенния сезон, а през зимния – по 4 часа.

Персоналът ще е разделен по 2 човека на смяна.Работата е рутинна и не изисква специална квалификация, а определена бързина, сръчност , работоспособност, старателност, приветливост. Необходимо е добро здравословно състояние и мотивираност.Тя се определя от риска, който сме поели при влагането на средства и желанието ни за бързата им възвръщаемост.Работните заплати ще са в размер на 300лв, като се отделят и средства за социално осигуряване

За персонала се предвижда специално работно облекло,съобразено със сезона,

Във връзка с разширяването на бизнеса ще бъдат осигурени работни места за 6 човека, като четиримата ще поемат нашите функции, а останалите двама ще извършват вътрешно измиване на автомобилите.

При стартиране на нови обекти ще бъдат разкрити допълнителни работни места.Условията за социално осигуряване и работно време се запазват , а работната заплата ще се увеличава съобразно темповете на инфлация

Сезон

Продажби

1г. 2г. 3г.Пазарен дял

1г. 2г. 3г.Средна цена(лв)

1г. 2г. 3г.Ръст на продажбите

2г. 3г.


Лято

Есен


Зима

Пролет


5850, 6750, 7200

4500 , 5400,5850

3150, 4050, 4500

4500, 5400, 5850


О,8% 1,0% 1,1%


90, 95, 9517% 24%

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Оферти за техническо оборудване


Извършено беше проучване на фирмите “Каренова” и “Панком”, вносителки на оборудване за self- service. Оферата на българо – унгарското дружество “Каренова” е апарат KS-610 – производство на италианската фирма “PROTECNICA”, а на “Панком”- JET WASH, произвосдтво на “I.C.E.” , с параметри представени в таблицата:Модел

Налягане(бар)

Дебит(л/ч)

Темпетатура

(целзий)


Мощност

(KW)


Габарити

(см)


Цена

(хил.лв.)KS-610

JET WASH


100

90


660

900


50

55


3,5

5


120x75x160

110x70x160762

500


При сравняването на двата варианта отхвърлихме предлижението на “Каренова” по следните причини:
 • има един накрайник, който предполага измиването само на един автомобил
 • програмите са три – липсва парафиниране а антикоразионни вакси
 • цената е по-висока, а отделно за монтаж ще са необходими още около 5% от доставната цена

-9-


-10-
Техническа информация за JET WASH
Фирмата вносител “Панком” извършва доставката, монтажа, настройването на прпограмите и осигурява гаранционно обслужване за есна година.След изтичането на този срок се предлага абонаментно сервизно обслужване.Услугата се извършва чрез апарат, който има вградено програмно устройство, помпа, нагревател, три туби за препарати ( автошампоан, активна пяна и вакса) и два извода за едновременно измиване на два автомобила.Габаритите му са:110x70x160.Това е важно предимство по отношение на инсталирането.Компакността на апарата осигурява икономия на площ при позиционирането му.Той се монтира на открито, тъй като е устойчив на атмосферните влияния.Може да работи при отрицателна температура до –15 градуса

Програмното устройство задейства програмите след пускане на жетон и натискане на съответните бутони.Последователността на програмите е :

Намокряне—Измиване с активна пяна и автощампоан—Изплакване—Покриване със защитна антикорозионна вакса
Общата продължителност на операциите е 9 мин.

Двата извода са пригодени за миене не само на леки автомобили, но и на превозни средства с по- големи габарити.Това е възможно чрез удължаване на накрайника.Устройството може да се ползва и като пароструйка – за почистване на двигателя и под калниците
Материали


За да останат нашите клиенти доволни от услугата, за да създадем добър имидж, ще използваме качествени вносни консумативи.Фирмата доставчик на JET WASH също препоръчва употребата им с оглед безпроблемното функциониране на машината , ефективността на измиването и екологията на отпадъчните води.На българския пазар се предлагат разнообразнигами от почистващи препарати от различни фирми производители: “CASTROL”, “TURTLE WAX”, “DURA LUBE” , “WAP” и други.Офертите на “BUL-AWT”ООД – дистрибутор на на “WAP” за България са
 • автошампоан(30л.) – 135лв

 • активна пяна(30л.) – 140 лв.

 • вакса(30л) -240лв

-11-
Цените на препаратите на “CASTROL”; “TURTLE WAX” са малко по- високи от тези на “WAP”

Продуктите на “DURA LUBE” са излкщчително качествени, не съдеуржат силни химикали и са 100% биоразлахащи се , но прекалени биха ускъпили нашата услуга

Българските препарати са значително по- евтини, но с тях не се постига желания ефект.Най- известни производители са “ВЕРИЛА” , “ПРОГРЕС” , но те имат тесни асортиментни групи – предлагат само течен сапун и автошампоан
Инфраструктура


Тя включва: подземни съоръжения, обслужваща сграда със санитарен възел и козирка, резервоар за вода , настилка , електоинсталация

Изхраждането на инфраструктурата и цените на елементите й са определени на основата на офертъите на строителна фирма “АДА” София
Обслужваща сграда със санитарен възел

Тя ще бъде разположена въгу обща площ 20 кв.м. Ще бъде изградена от газобетонни тухли с единична цена 16 лв. Сградата ще бъде покрита с гофрина ламарина под наклон за оттичане на дъждовните води и за топлпизолация.Общите разходи за строеж, оборудване и труд са на стойност 6 000лв.


Козирка

Козирката защитава клиентите и автомобилите от неблагоприятни атмосферни условияНастилка

Ще бъде изградена от бетон с дебелина 10 см. и ще покрива площ от 70кв. м.За настилката ще бъде необходим 7 куб. бетон.Общата цена на изграждането й е 2 600лв. Другият вариант за настилка е асфалтова.Тя е по-евтина от бетонната, но по-малко водоустойчива.


Резервоар за вода

Обенът му е 2куб. м. Водата в него ще се използва за машината и за битови нужди.Към него ще бъде прикрепен датчик, който ще отчита нивото на водата и ще регулира действието на помпата.Цената му е 88лвЕлектроинсталация

Захранването ще е с трифазен ток. Общата цена на инсталацията, включваща кабели, мебели , кабели , лампи , контакти , електрическо табло с трифазен електромер , и разходи за труд, е 1 500 лв


-12-
Подземни съоръжения

Каломаслоуловител.Представлява бетонно съоръжение от гравитационен тип за отделяна на калта и маслото от водата, която ще се изхвърля в канафката.При попадане на замърсената вода в нвго , тежките частици се отаяват на дъното, а маслото остава на поеърхността на водата, тъй като е по- леко от нея.Чрез преливник маслата попадат в допълнителен съд. Съоръжението има сифонна преграда , която не позволява изтичането на маслата към канафката.Цената на каломаслоуловителя е 8 000лв

Собствен водоизточник

Това е тръбен кладенец с потопяема помпа за вертикален монтаж с автоматика.
Тръби

Използваме 3 вида тръби:

ННВП черен полиелит – поставя се в сондажния кладенец. Дължината им е 10м. , диаметър – 160мм, цената – 25 лв за линеен метър

Поцинковани 1 цол- използват се за водопровод от сондажния кладенец до JET WASH. Общата им дължина е 5м., цената – 23лв за линеен метър

PVC – ще се необходими 8 м. за връзване с канавката.Диаметърът им е 80 мм , цената – 90 лв за линеен метър


Начин на предвижване на водата

Според инженерно- геоложки доклад на “Софпроект” подпочвените води в западната част на парцела са на дълбочина около 6 м., а в източната – на около 3-5м. В по-нататъшното изложение разглеждаме песимистичния вариант, при който водоносния слой започва от 8 м. дълбочина. Необходим е сондаж с максимална дълбочина 10м. За целта се прокарва сонда с диаметър 240мм.В нея се вкарват тръби ННВП черен полиелит с диаметър 160мм. От осмия до десетия метър се нарязват на тънки ленти, които служат за филтриране на водата. В основата им по специален начин се прекрепват фракции , гравий с размери с размери 5-15мм , с помощта на които допълнително се извършва допълнително прочистване на водата т.е. отстраняват се едрите частици.

Към тръбата се поставя потопяема помпа с вертикален монтаж, снабдена с автоматика. Автоматиката се състои от два датчика за отчитане на нивото на водата в долния и горния край на водоносния слой.Помпата е предназначена за изтласкване на водата през резервоара.След това водата се предвижва до JET WASH по поцинкована тръба с помощта на вградената в устойството помпа.Преминавайки през нагревателя, водата достига до необходимата температура ( 55 градуса) и се изтласква под налягане. При миене ма ватомобилите замърсените води попадат в дренажа, който го отвежда до каломаслоуловителя

-13-


ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Инфраструктура

Основната група инвестиционни разходи са:

Основни групи фактори

Цена (лв)

 1. Земя

6 000

 1. Обслужваща сграда

6 000

 1. Машина JET WASH

40 000

 1. Инфраструктура

3 000

 1. Еднократни такси

2 000

ОБЩО

57 000

Изграждането на инфраструктурата изисква да се направят следните разходи:Елемент

Мярка

Единична цена

Общо(лв)

1.Сондаж

1бр

2700

2 700

2.Настилка(бетонна)

70 кв. м.
2 600

3.Каломаслоуловител

1бр

8000

8 000

4.Резервоар

1бр
88

5.Помпа

1бр
5 000

 1. Поцинковани тръби

5м.

23

115

 1. PVC тръби

8м.

90

720

 1. ННВР черен полиелит

10м.

25

250

 1. Ел. инсталация1 500

 1. Козирка

50кв. м.
6 000

ОБЩО26 973Еднократни такси

Разходите за еднократни такси са, както следва (лв.): • За регистрация на дружеството 5000

 • Нотариална заверка на земята ( 1% върху стойността на недвижимото имущество) 800

 • За издаване на решение по ОВОС (0,01% от стойността на МДА) 87

 • Строително разрешение ( билет – 0,002% от строителната стойност по проектносметната документация) 680

 • За изпускане на отпадни води ( Пост.#171 - тарифи за таксите на МОС) 150

 • За съгласуване и одобряване на проекти за обекти на транспортното обслужване

5000
-14-

 • За съгласуване на инсталационно проекти ( ВиК, електоснабдяване , ОВ и други) 1500

 • Скица на обекта 100

 • Молби – 2броя 6

 • Разрешително от КАТ 170

Експлоатационни разходиЕлектоенергия

За 4 часа се измиват 50 автомобила, мощността на JET WASH е 5 kw , цената на 1 kwh енергия е 0,13лв

Помпата, която се използва, има мощтност 2kw.За да се осигури необходимото количество вода, тя трябва да работи 10 часа на денонощие през върховия сезон.

Ел.енергията за битови нужди се използва за отопление, за бойлер и за осветление.


Амортизации

Изпозваме линеен метод на амортизация, тъй като само амортизационните отчисления, направени по този метод, се признават за разход според Закона за Счетоводството.За машини максимални допустимата годишна норма е 20%, за сгради и съоръжения – 4%Работна заплата

Размерът й ще бъде 300лв, като включваме социално осигуряване
Застраховки

Застраховаме JET WASH в SIC срещу вандализъм и природни бедствия

Размерът на първата застраховка е 5% от стойността на машината, а на втората – 10 000лв


Финансов план


Необходимият капитал за започване на нашия бизнес е 90 000 лв. От тях 60 000лв. са заемни средства – двегодишен инвестиционен кредит от ОББ срещу ипотека.

Останалата част от необходимия капитал е сибствен капитал

-15-

Определяне на паричните средства за обслужване на главницата по сезони (лв.)
Сезон

Приходи(без ДДС)

Разходи

Брутна пачалба

Данък печалба

Нето печалба

Обслужване на главниците

Лято

52650

36270

16380

4914

11460

10000

Есен

40500

27900

12600

3780

8820

8000

Зима

28350

19530

8820

2646

6174

4000

Пролет

40500

27900

12600

3780

8820

8000

Погасителен план за първата година
Тримисечие

Главница

Погашения по главницата

Лихва

Сума за изплащане

I

60000

10000

9100

19150

I I

50000

8000

7625

15625

I I I

42000

4000

6305

10405

IV

38000

8000

5795

13795

OБЩО:

30000
28975Погасителен план за втората година
Тримесечие

Главница

Погашения по главницата

Лихва

Сума за плащане

I

30000

10000

4575

14575

I I

20000

8000

3050

11050

I I I

12000

4000

1830

5830

IV

8000

8000

1220

9220

ОБЩО10675
-16-


Дисконтирани парични потоци


Нормата на дисконтиране се образува като към очаквания лихвен % се прибавят 10% за предприемаческия риск : за първата година – 70%, за втората година – 60%, а за третата – 50%. Работи се с осреднена норма на дисконтиране – 60%.Изменението на ДПП при различни норми на дисконтиране е нужно за изчисляване на вътрешната норма на възвръщаемост
Година

НПП(лв.)

Норма на дисконтиране

ДПП (лв.)

ДПП (лв.) при норма 100%

1.

46405

60%

29003

23202

2.

71333

60%

27864

18833

3.

92091

60%

22483

11507

4.

20983
79351

52543


Период на възвръщаемост

Периодът на възвръщаемост е 1 година и 8 месеца
Критична точка в натура

К=10 434 измивания


Рентабилност на продажбите

Р= 31% ( за първата година)

Р= 50% ( за втората година)

Р= 60% ( за третата година)


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


На основата на проведените маркетингови изследвания, разработения план за дейността и направения финансов анализ смятаме, че сме се насочили към бизнес, който ще ни даде възможност да реализираме нашите способности и ще ни осигури финансово благополучие!
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница