Изграждане на цех за производство и рафиниране на растително маслоДата14.03.2018
Размер160.01 Kb.
ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС
на инвестиционно предложение:
“Изграждане на цех за производство и рафиниране на растително масло” в имоти № № 040026, 040027, 040028, 040029 и 040030, в землището на с.Дълго поле, община Калояново, област Пловдив

Възложител: “ЛЕОНА 7” ЕАД, гр.Пловдив, ул.”Волга” № 37

Август, 2013 г.

УВОД
Настоящата информация относно преценка на необходимостта от ОВОС е изготвена въз основа на писмо на РИОСВ - гр.Пловдив изх.№ ОВОС-886/ 13.06.2013г. По обем и съдържание същата отговаря на изискванията на Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС (обн.ДВ бр.25/ 2003г, посл.изм.и доп. ДВ бр.94/ 2012г).
І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
“ЛЕОНА 7” ЕАД

ЕИК: 202313273

Адрес: гр.Пловдив 4000, ул.”Волга” № 37

Управител: Тони Аврамова Кохчиева

Лице за връзка: инж.Атанас Василев Зааралиев, ул.”Жан Жорес” №35

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


 1. Резюме на предложението

Възложителят „ЛЕОНА 7” ЕАД е собственик на пет имота с №№ 040026, 040027, 040028, 040029 и 040030 с обща площ 30,292 дка, разположени в землището на с.Дълго поле, общ.Калояново. В тези имоти са разположени сгради и съоръжения на бивша спиртоварна, функционирала до 2002г, в последствие закрита.

Възложителят възнамерява да обедини тези имоти в едно общо УПИ – за производствена и складова дейност.

След извършване на необходимата реконструкция и преустройство на основните сгради на бившата спиртоварна и на някои от съществуващите съоръжения (котелно, силози и др.) той възнамерява да изгради Цех за производство и рафиниране на растително масло от слънчогледово семе.

Имотите са водоснабдени и електрифицирани, изградени са комуникационни пътни връзки. Цялата площадка на бившата спиртоварна, включваща разглежданите пет броя имоти е оградена.

По същество разглежданото инвестиционно предложение представлява преустройство на бивша спиртоварна в Цех за производство и рафиниране на растително масло (олио).


 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Фирмата е развивала и развива идентична дейност и в други съществуващи обекти в страната.

Целта на инвестиционното предложение е да се изгради нов собствен Цех за производство и рафиниране на растително масло на територията на Община Калояново. Поради това са закупени и разглежданите имоти, включващи сгради и съоръжения от бивша спиртоварна.

След изготвянето на ПУП-ПРЗ за урегулиране на УПИ, ще бъдат изготвени проекти за изграждане на Цех за производство и рафиниране на растително масло. Проектите ще включват реконструкция и преустройство на съществуващите сгради и съоръжения на бившата спиртоварна за нуждите на инвестиционното предложение.


 1. Връзки с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Настоящото инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план дейности.


 1. Подробна информация за разгледани алтернативи

Имотите, които ще бъдат обединени в едно общо УПИ, в което ще се изгради обекта, са собственост на Възложителя. Той ги е закупил специално за нуждите на инвестиционното предложение, след извършен обстоен оглед на различни други имоти. Наличието на съществуващите сгради, съоръжения и изградена инфраструктура на бившата спиртоварна, са подходящи за нуждите на инвестиционното предложение. Необходими са само минимално преустройство и реконструкция на някои от тях, за нуждите на предвижданата дейност.

Предвид на това не са разглеждани други алтернативи. 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Площадката, върху която ще се реализира инвестиционното предложение включва пет имота, разположени в местността „Горен понаук” в землището на с.Дълго поле, общ.Калояново:

 • имот № 040026 – 2,635 дка

 • имот № 040027 – 14,435 дка

 • имот № 040028 – 0,766 дка

 • имот № 040029 – 5,353 дка

 • имот № 040030 – 7,103 дка

Общо: 30,292 дка

Съгласно издадените скици от Общинска служба по земеделие Калояново, начинът на трайно ползване на имотите е „Стопански двор”, а категорията на земята при неполивни условия „четвърта”.

Площадката на обекта, включваща петте имота е оградена от всички страни.

Границите на площадката на обекта са както следва: • на север – напоителен канал на Община Калояново, след него местен път на Община Калояново и след него земеделски земи

 • на изток – напоителен канал на МЗХ-ХМС, след него четвъртокласен път от с.Дълго поле за с.Ръжево Конаре и след него земеделски земи

 • на юг – пасище, мера на „Викторио” ЕООД и местен път на Община Калояново

 • на запад – пасище, мера на „Викторио” ЕООД

За временни дейности по време на строителството ще се използват свободните площи от имотите.

Местонахождението на площадката на обекта е посочено на приложената извадка от топографска карта в М 1:25000. Самите имоти и разположението им спрямо съседните имоти са показани на приложените скици в М 1:1000 и М 1:2000.
 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на Цех за производство и рафиниране на растително масло (олио) от слънчогледово семе на мястото на преди това действаща спиртоварна с преустройство на част от съществуващите сгради.

Технологичният процес протича в следната последователност: • приемане на слънчогледовото семе – става в депо за съхранение на слънчогледово семе, състоящо се от силози, където става неговото претегляне и окачествяване;

 • от силозите чрез елеватор семето се подава до работен бункер за дневен разход за производство, при което се извършва неговото почистване от евентуални метални примеси и прах;

 • от работния бункер семето постъпва в лющален агрегат. Отделяната люспа се асперира и се подава към котелното за изгаряне;

 • олющеното семе се подава за смилане във валцови мелници;

 • смляното семе се подава за изпичане в пещ, загрявана с пара от котелното;

 • изпеченото смляно семе се пресова в пресов агрегат;

 • пресованото масло се очиства от грубата утайка и се филтрира финно през филтърна уредба;

 • отделеният експелер (кюспе) от слънчогледовото семе се събира в склад, откъдето се експедира за храна на животните;

 • суровото масло се подава в участък хидратация и неутрализация за отделяне на фосфолипидите и свободните мастни киселини;

 • хидратираното масло постъпва в участък избелване. Избелването се осъществява с белилна пръст във вакуумизбелващ апарат, след което се транспортира за охлаждане и филтриране;

 • готовата продукция се съхранява в цистерни откъдето се експедира с автоцистерни на едро или се подава в цех за бутилиране;

 • бутилираното олио се съхранява в склад готова продукция, откъдето периодично се експедира в търговската мрежа.

Инсталацията за извлек на мазнината е на съвременно технологично ниво и отговаря на изискванията, регламентирани с директива на ЕС.

Технологичният процес по производството на олио е непрекъснат и напълно автоматизиран. Ще се работи на три смени. Работният персонал в краен етап възлиза на 8 човека на смяна или общо 24 човека.

Капацитетът на производството възлиза на 10 т/ден рафинирано слънчогледово масло, за което е необходимо 20 т/ден слънчогледово семе.

За производствени и питейно-битови нужди ще се използва вода от селската водопроводна мрежа. Площадката на обекта е водоснабдена чрез извънплощадков водопровод. Съществува изграден собствен водоизточник (СК), който се е използвал в миналото при производството на спирт за охлаждане при дестилацията. На този етап той е с неустановен статут. При необходимост от неговото използване за измиване на външни площадки, поливане на зелени площи или осигуряване на вода за производство на пара в котелното, ще бъдат проведени процедури съгласно Закона за водите.

От дейността на обекта ще се формират битово-фекални отпадъчни води и отпадъчни води от измиване на технологичното оборудване. Те ще постъпват във водоплътна безоточна изгребна яма и периодично ще се извозват на пречиствателна станция, чрез сключване на договор с оторизирана фирма.

Електрозахранването на обекта е осъществено от електропреносната мрежа на ЕВН. На площадката съществува трафопост, който се е използвал при дейността на спиртоварната.

Производството на пара за фурните за изпичане на слънчогледовото семе ще става в котелно. На площадката съществува котелно от бившата спиртоварна, оборудвано с два броя котли ПКМ 2,5. За нуждите на обекта се предвижда да се използва само единият котел, като се преустрои на гориво слънчогледови люспи. Към котелното е предвидено очистване на димните газове с инерционен прахосъбирателен циклон в комплект с димен филтър, преди изпускането им от комина в атмосферния въздух. 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструкура

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нови пътища. Площадката на обекта граничи с асфалтовия път от с.Дълго поле за с.Ръжево Конаре, а чрез него се свързва и с републиканската пътна мрежа.


 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

В момента разглежданите пет броя имоти, които формират площадката на обекта не са земеделски земи, а са с начин на трайно ползване „стопански двор”. С изготвянето на ПУП-ПРЗ те ще бъдат обединени в едно УПИ – производствена и складова дейност, като по този начин имота ще бъде урегулиран. В последствие ще бъдат изготвени и одобрени работни проекти и ще се получи разрешение за строеж. След реализиране на строителството (устройството на съществуващите сгради и съоръжения) и оборудването на цеха с необходимата технологична инсталация, ще се проведе приемателна комисия и ще се издаде разрешение за ползване на обекта.

На този етап не се предвиждат мероприятия по закриване, възстановяване и последващо използване на площите. 1. Предлагани методи за строителство

Изграждането на обекта ще стане основно чрез реконструкция и преустройство на съществуващи сгради и съоръжения, чрез възлагане на специализирани строителни фирми. Ще се използват класически методи на строителство – монолитно и сглобяемо.


 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

По време на строителството ще се използват ел.енергия, вода и горива за строителните машини.

По време на експлоатацията ще се използват ел.енергия за технологичното оборудване и вода за производствени, технологични и питейно-битови нужди от селската водопроводна мрежа.

За гориво в котелното ще се използват отделените в производствения процес слънчогледови люспи.


 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране

По време на строителството ще се формират строителни отпадъци. Те ще се събират в контейнери и ще се изхвърлят на оторизирано сметище за строителни отпадъци, определено от Кмета на Община Калояново. Ще се формират и минимални количества смесени битови отпадъци от работниците. Те ще се събират в полиетиленови торби и ежедневно ще се изхвърлят в контейнерите на с.Дълго поле.

По време на експлоатацията ще се формират производствени и битови отпадъци:

 • Производствени отпадъци:

- люспи от слънчогледово семе – ще се оползотворят като гориво в котелното

- експелер (кюспе) – продава се за храна на животни

- пепел от изгаряне на люспи в котелното – изхвърля се на сметище

- утайки от избелването на рафинирано масло – изхвърля се на сметище

- пластмасови отпадъци от опаковки – това са дефектни и негодни бутилки при разфасоването на олиото. Ще се предават за рециклиране на лицензирани фирми.


 • Битови отпадъци – това са смесени битови отпадъци от персонала. Ще се събират в контейнер и ще се извозват на сметище от фирмата по сметосъбиране, обслужваща с.Дълго поле.

Преди въвеждане на обекта в експлоатация ще бъдат изпълнени изискванията на Закона за управление на отпадъците.


 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

С цел предпазване замърсяването на атмосферния въздух се предвижда очистване на димните газове от котелното чрез инерционен прахосъбирателен циклон, в комплект с димен филтър.

С цел предпазване от замърсяване на подземните води и почвите, се предвижда отпадъчните води да се събират във водоплътна безоточна яма и периодично да се извозват на пречиствателна станция, чрез сключване на договор със специализирана фирма. За задържане на мазнините от измиване на технологично оборудване преди изпускането им в площадковата канализация, се предвижда изграждането на мазниноуловител.

С цел подобряване на ландшафта се предвижда осъществяването на подходящо озеленяване на площадката на обекта.


 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с извършване на други дейности.


 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

За реализиране на инвестиционното предложение и въвеждането на обекта в експлоатация е необходимо урегулиране на площадката на обекта чрез обединяване на пет имота в едно УПИ чрез изготвянето на ПУП-ПРЗ и одобряването му от Община Калояново.

Необходимо е и изготвянето и одобряването на инвестиционни проекти на основание на което ще се издаде Разрешение за строеж от Община Калояново.

При необходимост от използване на съществуващия сондажен кладенец, следва да се установи неговият статут – има ли разрешително за водоползване и ако такова няма, да се проведе процедура в Басейнова дирекция ИБР, съгласно изискванията на Закона за водите.


 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Изграждането и експлоатацията на обекта не е свързана с промяна статут на земеделска земя. Площадката е съществуваща (бивша спиртоварна) и земята е с начин на трайно ползване „стопански двор”. Тя не е в регулационните граници на с.Дълго поле.

Отстои на около 300 м североизточно от селото, в подветрената му страна.

Не се предвижда промяна на съществуваща инфраструктура. Обектът е електрифициран и водоснабден. Граничи с пътя от общинската пътна мрежа от с.Дълго поле за с.Ръжево Конаре.

Поради всичко гореизложено не съществува вероятност от допълнителен дискомфорт на околната среда.
 1. Риск от инциденти

От дейността при реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не съществува риск от аварии и инциденти по отношение на околната среда и здравето на хората в с.Дълго поле.

По време на строителството и експлоатацията следва да се спазват правилата по безопасност и охрана на труда.


ІІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Площадката на обекта е съставена от пет броя имоти с №№ 040026, 040027, 040028, 040029 и 040030, разположени в местността „Горен понаук” в землището на с.Дълго поле, общ.Калояново. Разглежданите имоти не са земеделска земя, а са с начин на трайно ползване „Стопански двор”.

Разглежданата площадка е извън регулационните граници на с.Дълго поле и отстои на около 300м североизточно от него. От всички страни, извън ограждащите я пътища, около нея са разположени земеделски земи.

На около 1,2 км източно от обекта в посока север-юг преминава р.Стряма.

Местоположението на обекта е посочено на приложената извадка от топографска карта в М 1:25000. Границите на имотите, съставящи площадката са представени на приложените скици в М 1:1000 и М 1:2000.
 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Имотите, върху които ще се реализира инвестиционното предложение са собственост на Възложителя. От всички страни те са оградени. Върху тях са изградени множество сгради и съоръжения, които в миналото са били елементи от функционирала спиртоварна. Имотите не са земеделски земи, но от всички страни извън ограждащите ги пътища и напоителни канали са разположени земеделски земи, частна собственост на физически или юридически лица.

С реализирането на инвестиционното предложение няма да се промени съществуващата земеделска практика в съседните имоти.
 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

С реализацията на инвестиционното предложение няма да се наруши земеползването в съседните поземлени имоти. Те ще се използват съобразно одобрените земеразделителни планове.

От дейностите по изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване на почвите в съседните земеделски земи.
 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др; Национално екологична мрежа

Площадката на разглеждания обект не попада в защитени територии и защитени зони. Тя не засяга чувствителни и уязвими зони и санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. Не се засягат обекти от Националната екологична мрежа.

Най-близката защитена зона по Натура 2000 “Река Стряма” с код BG0000429 е разположена на около 1,0 км източно от обекта.  1. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

Качеството и регенеративната способност на природните ресурси не се променят.


 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Имотите, които съставят площадката на обекта са собственост на Възложителя и са закупени специално за разглежданото инвестиционно предложение. Поради това не се разглеждат алтернативи относно местоположението му.
ІV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ


 1. Въздействие върху:

 • Хората и тяхното здраве - няма и не се очаква.

 • Флората и фауната не се засягат - липсват трайна и дървесна растителност и местообитания на редки и защитени животни. Не се очаква поява на генетично модифицирани организми;

 • Почвите на площадката не са земеделска земя. Те са унищожени в по-голямата си част от изградените сгради и съоръжения на бившата спиртоварна;

 • Земеползването в съседните земеделски земи не се засяга;

 • Не се засягат материални активи на други собственици;

 • Качеството на въздуха в района не се засяга съществено, тъй като котелното за обекта е с малка мощност. Предвидено е пречистване на димните газове преди изпускането им в атмосферния въздух;

 • Не се засяга съществено съществуващия режим на повърхностните и подземни води. Водоснабдяването на обекта е осъществено от селската водопроводна мрежа. Съществуващия СК на бившата спиртоварна не се използва. Отпадъчните води от обекта ще се събират във водоплътна безоточна яма и ще се извозват на пречиствателна станция;

 • Ландшафта не се променя - запазва съществуващия си характер, понеже площадката на обекта е бивша спиртоварна;

 • Шум и вибрации - няма

 • Отпадъци – пластмасовите отпадъци от опаковки (PVC бутилки) ще се съхраняват временно и ще се предават за рециклиране. Битовите отпадъци ще се събират в контейнер и ще се извозват от фирмата по сметосъбиране. Слънчогледовите люспи ще се оползотворяват като гориво в котелното. Кюспето ще се предава за храна на животни.

 1. Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Обекта не попада в границите на защитени територии и защитени зони. Най-близката защитена зона по Натура 2000 „Река Стряма” (BG0000429) отстои на около 1,0 км в източна посока. Поради това не се очаква въздействие от страна на реализираното инвестиционно предложение върху елементите на Националната екологична мрежа.

 1. Вид на въздействието - непряко, краткотрайно

 2. Обхват на въздействието - локален. Няма засегнато население, растителни и животински видове

 3. Вероятност на поява на въздействието – ниска

 4. Продължителност, честота и обратимост - дълготрайна, периодично, необратимо

 5. Мерки, включени в инвестиционното предложение за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват съществени отрицателни въздействия по отношение на компонентите на околната среда и здравето на хората. Въпреки това в него са предвидени следните мерки.

 • С цел предпазване замърсяването на атмосферния въздух се предвижда очистване на димните газове от котелното чрез инерционен прахосъбирателен циклон, в комплект с димен филтър.

 • С цел предпазване от замърсяване на подземните води и почвите, се предвижда отпадъчните води да се събират във водоплътна безоточна яма и периодично да се извозват на пречиствателна станция, чрез сключване на договор със специализирана фирма. За задържане на мазнините от измиване на технологично оборудване преди изпускането им в площадковата канализация, се предвижда изграждането на мазниноуловител.

 • С цел подобряване на ландшафта се предвижда осъществяването на подходящо озеленяване на площадката на обекта.

 1. Трансграничен характер на въздействията - няма трансгранични въздействия


ПРИЛОЖЕНИЯ: Съгласно текста

- Извадка от топографска карта в М 1: 250000

- Скици на имотите в М 1:1000 и М 1:2000 – 5 броя
Възложител:……………………

/Тони Кохчиева/
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница