“Изграждане на кариера за добив на варовици в концесионна площ „Кофалджа“, землище на гр. Главиница, община Главиница, област Силистра”страница1/5
Дата27.10.2018
Размер5.17 Mb.
#102320
  1   2   3   4   5

ИНФОРМАЦИЯ


по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 7 март 2003 г. (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. в ДВ, бр. 3/2006 г.) за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение на
„София – Стройпроект” АД, гр. София: “Изграждане на кариера за добив на варовици в концесионна площ „Кофалджа“, землище на гр. Главиница, община Главиница, област Силистра”, съгласно чл. 93, ал. 2 или 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)


 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРА

 1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститор – физическо лице/седалище и единен идентификационен номер на инвеститора – юридическото лице: Българска фирма „София – Стройпроект” АД, гр. София, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 68, вх. Б, ап. 37, ЕИК 131128294. Председател на съвета на директорите на фирмата – възложител: Касим Неджми Сали, гражданство българско.

2. Пълен пощенски адрес: България гр. Силистра,
ул. „Симеон Велики“ № 23, ет. 1.

3. Телефон, факс, e-mail: 0896736133, e-mail: kasimsali@gmail.bg.

4. Лице за контакти: Касим Неджми Сали, гр. Силистра 7500, ул. „Симеон Велики“ № 23, ет. 1, тел.: 0896736133, e-mail: kasimsali@gmail.bg.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 1. Резюме на предложението

За концесионна площ „Кофалджа” (136950 м2) се подава инвестиционно предложение за първи път.

Концесионната площ включва находище „Кофалджа“ (117551 м2) и съпътстващи терени (22399 м2) за изграждане на рампи, на временни насипища за откривката (почва и стерил), площадки за фургони, за механизацията, за ТСИ и др.

Централната част на концесионната площ е заета от стара кариера с дължина до 730 м и ширина до 250 м с две кариерни стъпала. По голямата част от концесионната площ е заета от горска растителност и горски поляни, останалата част от пасище, обработваеми и изоставени ниви. Поляните са запустели, затревени, с рядка храстова и дървесна растителност, нискостеблени и издънкови фиданки, наблюдават се стари изкопи. Терените са заети от Държавен горски фонд (начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора) и Общински поземлен фонд (начин на трайно ползване: изоставена орна земя; ниви; пасище; изоставено трайно насаждение; полски пътища; друг вид земеделска земя), в местността „Коджа Екинлик”. Тя е разположена в землището на гр. Главиница, община Главиница, област Силистра.

Спазени са санитарно – хигиенните отстояния от близките селища до бъдещото добивно поле и съпътстващата площ. Концесионната площ е разположена на 2500 м югозападно от гр. Главиница, на 2300 м северозападно от с. Подлес и на 3200 м източно от с. Осен.

Инвестиционното предложение не попада в границите на Защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Тя попада в границите на защитена зона”Лудогорие” за птиците и не попада в защитена зона „Лудогорие” за хабитатите от екологичната мрежа „Натура 2000”“ по Закона за биологичното разнообразие. Няма вероятност, инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”, ако се прояви такова, то ще бъде локално и незначително.Целта на инвестиционното предложение е да се изгради кариера за добив на варовици, годни за пътни настилки, битумни смеси, за срок от 30 (тридесет) години. Срокът включва два етапа на развитие на концесията: през първия етап ще се добива взривена скална маса, годна за пътни основи, обратни насипи и др., без допълнителна обработка; през втория етап, част от взривената скална маса ще бъде обработвана в ТСИ за производство на фракции трошени за пътни настилки, битумни смеси и бетони.

Основната цел на фирмата е да се достигне годишен добив от 80000 м3, чрез оптимална технология, като се вземе предвид степента на въздействие на добива върху околната среда, така, че да не се наруши съществено екологичното равновесие в района.

Няма да се създава нова пътна инфраструктура, а ще се използват съществуващите черни пътища. Няма нужда от изграждане нови свързващи комуникации между концесионната площ и основната пътна мрежа в района.

След издаване от РИОСВ Русе на положително решение по ОВОС, ще бъдат изработени: цялостен работен проект, проект за техническа и биологична рекултивация и съответния годишен работен проект. Те ще се съгласуват от Министерството на енергетиката (МЕ); ще се осигурят кредити за инвестиции; ще се сключат договори за земеползване със собствениците на терените в концесионната площ; ще се извърши промяна предназначението на земята като кариерен терен; ще се осигури пазар и ще се премине към добив, обработка и продажба на варовиковата скална маса. 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Добивът на трошен камък и строителството са два взаимно свързани елемента на т. нар. „строителен комплекс”, включващ производството на строителни материали и използването им на различни обекти.

Добивът на строителни материали има както стопанско, така и социално измерение. Отрасълът доставя голяма част от необходимите материали за строителството на жилищни сгради, здравни и учебни заведения, транспортни съоръжения и др. Над 90 % от продукцията на отрасъла се използват именно за тези цели, а останалата част – за суровина в стъкларската и порцеланово – фаянсовата промишленост, металургията и други промишлени отрасли. Това определя и ориентацията на фирмите към находищата на варовици. Готовата продукция на отрасъла се използва повсеместно, поради което много от производствените предприятията са ориентирани към основните потребителски центрове.

Имайки предвид гореизложеното се насочихме към финансирането към геоложките проучвания, а в бъдеще и на минното проектиране и добива на варовици в находището, включено в концесионна площ „Кофалджа“ с оглед осигуряване на дружеството ни със строителни материали, за които в област Силистра съществува търсене. „София – Стройпроект” АД, гр. София извършва строителна дейност в района, за което използва ремонтно – техническите бази в гр. Силистра и в с. Правда, община Дулово.

Във връзка с горепосочените обстоятелства, фирмата финансира геоложки проучвания в концесионна площ „Кофалджа”, на основание сключен концесионен договор от 04.12.2008 г. между Община Главиница и фирма „София – Стройпроект” АД.

През периода 2009 г.- 2014 г. са проведени геологопроучвателни работи (ГПР), показани в таблица:Геологопроучвателни изработки, отчетни документи

Мярка

Работна програма

Изпълнени обеми

Схематична геоложка картировка
М 1:5000.

дка

137

137

Разчистки.

л. м.; бр.

510; 3

511; 5

Сондажи.

л. м.; бр.

105; 4

112; 6

Опитна кариера.

м3

80

85

Проби.

бр.

8

8

Топогеодезични работи.

дка

140

150

Рекултивация.

лв.

3017

960

Геоложки доклад.

бр.

1

1

При извършване на ГПР, в концесионната площ не бяха установени минерални, исторически или археологически находки. Тя не включва месторастенето и местообитаването на защитени растителни и животински видове и не е в обхвата на защитени територии.

След обобщаването на резултатите, в концесионната площ е оконтурено находище на варовици „Кофалджа”. Резултатите от проучването са обобщени в геоложки доклад, който ще бъде защитен пред СЕК на МЕ, след издаване на положително решение по ОВОС от РИОСВ Русе.

Всички горепосочени обстоятелства обосновават изборът ни и необходимостта от утвърждаването и реализацията на настоящото инвестиционно предложение. Не е без значение фактът, че фирмата ни е инвестирала до момента крупни финансови ресурси в изпълнение стъпките по Закона за подземните богатства, което също е основание да заяви инвестиционното предложение. 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

За избраната площадка няма утвърдени с устройствен или друг план производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното ни предложение. Не са ни известни и други планове, програми и проекти за площта, които в съчетание с инвестиционното предложение ще окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда.

Площта на инвестиционното предложение е включена в поземлен и горски фонд. По картата на възстановената собственост (КВС) на землището на гр. Главиница, тя включва терени от Държавен горски фонд (начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора) и Общински поземлен фонд (начин на трайно ползване: изоставена орна земя; ниви; пасище; изоставено трайно насаждение; полски пътища; друг вид земеделска земя), в местността „Коджа Екинлик”. 1. Подробна информация за разгледани алтернативи

Дружеството е анализирало различните алтернативи в района, като комплекс от икономически и екологични дадености в района на Община Главиница, и този анализ определи неговия избор на инвестиционното предложение. По голяма част от разглежданите алтернативи са в площи, характеризиращи се с потенциал от варовици са с по ниски показатели от тези на находище „Кофалджа”. Имайки предвид описаните в т. 2 дадености и съображения, считаме, че за инвестиционното ни предложение няма друга подходяща алтернатива в района.

Във връзка и в съгласие с инвестиционното ни предложение е и настоящото състояние на концесионната площ: Централната част на концесионната площ е заета от стара кариера с дължина до 730 м и ширина до 250 м с две кариерни стъпала. По голямата част от концесионната площ е заета от горска растителност и горски поляни, останалата част от пасище, обработваеми и изоставени ниви. Поляните са запустели, затревени, с рядка храстова и дървесна растителност, нискостеблени и издънкови фиданки, наблюдават се стари изкопи.

Местоположение на площадката, вкл. необходимата площ за временни дейности по време на строителството

Концесионната площ е разположена на 2500 м югозападно от гр. Главиница, на 2300 м северозападно от с. Подлес, на 3200 м източно от с. Осен и на десния бряг на р. Далакдермене, която отводнява площта. Бъдещото добивно поле (117551 м2) и съпътстващата площ (22399 м2), включени в концесионната площ, са в землището на гр. Главиница, община Главиница, област Силистра.

Тя е в картни листове: М 1:100000 К 7 24, картен лист Исперих; М 1:25000 К 7 24 Г-б и топооснова М 1:5000 К 7 24 (141) по глобалната картограма в координатна система 1970 г. Концесионната площ е върху имотите: 037006, 037007, 037009, 037010, 037057, 037058, 037065, 037103, 037108, 037304. Ще бъде сменено предназначението на земята, на части и етапно, в зависимост от последователността на развитие на минните работи, описана в цялостния работен проект. Върху съпътстващата площ (22399 м2) ще се обособяват терени за разполагане на механизацията, фургоните, насипища и др., съгласно технологията на добива. В площадката на инвестиционното предложение има черни пътища, които ще се използват при разработката на двете кариери.

Координатен регистър на концесионна площ „Кофалджа”площ 136950 м2

таблица №X

Y

1

4760000

9550755

2

4759900

9551015

3

4759520

9551100

4

4759280

9550890

В географско отношение, районът на концесионната площ попада в Лудогорско – Добруджанска подобласт, Северен Лудогорско – Добруджански район. Районът има платовидно – ридов релеф, развит предимно в низинния височинен пояс. Долините на лудогорските реки и големите суходолия са всечени каньоновидно. Хипсометричните граници на района са между 80 и 220 м надморска височина, като преобладават площите с височина между 150 и 200 м. Денивелацията на площта е 42 м, между нива 98 и 140 м. Концесионната площ е разположена на десния бряг на р. Далакдермене, която отводнява площта.

Част от околните площи със селскостопанско предназначение са обработваеми, другите се използват като ливади за хранене на домашни животни.


 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, годишна производителност

Находище „Кофалджа” е изградено от варовиците на Русенската свита , по данни от геоложката карта на България в М 1:100000: (Филипов, Л., и др. 1994), картен лист Исперих. Полезното изкопаемо (варовици) на находището е разкрито в стара кариера с дължина до 730 м и ширина до 250 м с две кариерни стъпала., в разчистките, в естесвени разкрития и в сондажите. По „Номенклатура полезни изкопаеми”, полезното изкопаема се отнася към „варовици за трошен камък (110)”.

Находището е изградено от пластови варовици с ясни повърхнини на слоистост, хоризонтално залягане, с незакономерни пукнатини с различни посоки и наклон. Варовиковият масив в находището има дължина до 680 м и ширина до 230 м. Средната дебелина на варовиците при запасите е 13.4 м, а при ресурсите е 10.0 м. Долното ниво на запасите е до кота 95.0 м, а на ресурсите е кота 85.0 м. Бордовете и сондажите показват практически установена дебелина на полезното изкопаемо е до 31.0 м. Подложката на варовиците не е достигната. В кариерният борд на второ стъпало е засечен тектонски разлом с наклон 202º/77º, а в кариерния борд на първо стъпало са установени 5 броя разломи: с наклони 175º/81º; 275º/85º; 279º/86º; 259º/81º. В зоната на разломите, варовиците са силно напукани, с наличие на тектонска глина и харниши. Средното обемно тегло на варовиците в плътна скална маса е 2.4 g/cm3.

Откривката е изградена от песъчливоглинести почви и льосови глини. Средната дебелина на откривката на запасите е 2.6 м, ресурсите са подвесени под запасите и имат откривка 0.0 м.

Откривката е изградена от песъчливоглинести почви и льосови глини. Средната дебелина на откривката над запасите и ресурсите е 2.4 м.Изчислените обеми на откривката, ресурсите и запасите от варовици на находище „Кофалджа“ по състояние към 01.10.2014 г.

таблица № 2Категория на запасите

Обем на откривката

(хил. м3)

Обем на запасите

(хил. м3)

[111]

110.9

646.2

[122]

198.5

925.1

[111] + [122]

309.4

1571.3

[332]

0.0

1175.5

Отношение на количеството откривка към количеството запаси е 1:5.08; Коефициент на откривката 0.19; Обща използваемост 94 %.


Средни параметри на откривката и запасите от варовици по блокове и категории в находище „Кофалджа”

таблица № 3

на блока и категория на запасите

Площ на блока от план на запасите, м2

Средна дебелина на откривката в блока, м

Средна дебелина на полезното изкопаемо в блока, м

Обем на откривката, м3

Обем на запасите, м3

Бл. 1 [111]

38236

2.9

16.9

110884

646188

[111]

38236

2.9

16.9

110884

646188

Бл. 2 [122]

31347

2.7

16.5

84637

517226

Бл. 3 [122]

26922

2.9

12.1

78074

325756

Бл. 4 [122]

21046

1.7

3.9

35778

82079

[122]

79315

2.5

11.7

198489

925061

[111] + [122]

117551

2.6

13.4

309373

1571249

Бл. 5 [332]

117551

0.0

10.0

0.0

1175510

[332]

117551

0.0

10.0

0.0

1175510

[111] + [122] + [332]

117551

2.6

23.4

309373

2746759

Отношение на количеството откривка към количеството запаси е 1:5.08; Коефициент на откривката 0.19; Обща използваемост 94 %.

Обемът на запасите [111] + [122] в находището е 1571249 м3, на площ от 117551 м2, а на ресурсите [332] е 1175510 м3, на площ от 117551 м2. В процеса на експлоатация, ресурсите ще бъдат прекатегоризирани като запаси, следователно количеството на запасите ще се увеличи, отчитайки необходимостта от предпазни целици по границите на площта, промишлените запаси, включени са и ресурсите, се изчисляват на 2800000 м3. При добива ще се използват пробивно – взривни работи (ПВР). Годишно от находището ще бъдат добивани 80000 м3 варовици, годни за пътни основи, обратни насипи и др., без допълнителна обработка, при обемно тегло 2.4, те са равни на 192000 тона.Първоначално ще бъдат разработени цялостен работен проект, проект за техническа и биологична рекултивация и съответния годишен работен проект. При добива, ще се използват: пробивно – взривни работи (ПВР) и черните пътища.

Експлоатационните проекти (цялостен и годишни) ще бъдат разработени при заложен годишен добив в размер на 80000 м3 иззета скална маса от промишлените запаси за пътни настилки, битумни смеси и бетони, по изискванията на инвеститора, при обща използваемост на варовиците от 94 % и експлоатационни загуби 6 %.Експлоатационните параметри на изчислените запаси и ресурси в инвестиционното предложение са:

Площ на запасите и ресурсите от варовици 117.6 дка;

Средна дебелина на варовиците 23.4 м;

Запаси и ресурси от варовици 2746759 м3;

Откривка, обем 309373 м3;

Откривка, средна дебелина 2.6 м.

Преди реализация на годишния работен проект, първоначално инструментално се залагат граничните точки на концесионната площ, сигнализирани с укрепени в бетон метални тръби и съответно надписани номерата им. Извършва се подготовка в изграденото кариерно стъпало – ситуиране на границите му, премахване на откривката и отпадъците. Разкриването на находището ще се извърши с булдозер до отстраняване на откривката: почвено – делувиален слой, изветрели и тектонски обработени варовици и на антропогенен отпадък от стара добивна дейност.

Отстранената откривка ще се депонира в границите на утвърдените запаси на терен, съседен на експлоатирания през годината участък или в съпътстващата площ на концесията с булдозер. Тя ще се използва за техническа рекултивация на дъната на кариерните стъпала. Техническата рекултивация ще се извърши след края на експлоатационните работи. За нормална експлоатация в кариерата се предвижда откривните работи да изпреварят с 5 м развитието на добивните. Добивът на варовици ще се извършва на три работни стъпала.

Добивът на суровината от работно стъпало ще се извършва в посока североизток – югозапад, а предвижването на фронта на добивните работи в посока северозапад. Кариерата ще функционира при следните параметри: ъгъл на устойчивия откос на борда 89 º при височина 10 м; брой на работните стъпала 3; височина на работното стъпало до 15 м; максимална дължина на работен фронт 200 м.

Хидрогеоложките условия в площта са благоприятни, тъй като за водите, които би могло да се появят в бъдещата кариера има условия за отвеждане към р. Далакдермене, с която находището граничи.

Инженерно – геоложката оценка на скалния масив показва, че ъгълът на устойчивия откос на кариерното стъпало при фронт от 5 до 20 м е средно 89 º.

По пробиваемост скалите са отнесени към ІІІ категория за откривката и VІІІ за полезното изкопаемо. Средното обемно тегло на варовиците в плътна скална маса е 2.4 гр./см3. Пътищата до и в площта могат да се използват целогодишно.

Техническата рекултивация (частично през концесионния период) и цялостната биологична рекултивация ще се извършат след края на добива. Рекултивациите ще се проведат съгласно утвърдените проекти.


 1. Каталог: ovos


  Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница