Изграждане на мостове и преодоляване на различиятастраница1/15
Дата22.07.2016
Размер2.34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ECVET-ECTS:

Изграждане на мостове и преодоляване на различията

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО, РАЗРАБОТЕНО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА BE-TWIN

Проект №147825-LLP-1-2008-FR-ECVET

ЮЛИ 2010 Г.

ISBN: 9789081437110

Дизайн: Volker Eckl (temporaer.net) & Alva Unger (www.theend.at)
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия (EK). Тази публикация отразява единствено възгледите на автора (авторите) и Комисията не може да носи отговорност за каквато и употреба на информацията, съдържаща се в нея.

СЪДЪРЖАНИЕ

4__ВЪВЕДЕНИЕ

_ Философията на проекта Be-TWIN

_ Обосновката на проекта Be-TWIN

_ Потенциално приложение на методологията Be-TWIN

10__ШИРОК КОНТЕКСТ

_ Квалификационни рамки

_ Учене през целия живот и признаване

_Прозрачност

16_ГЕНЕЗИС И КОНТЕКСТ НА ДВЕТЕ КРЕДИТНИ СИСТЕМИ

_Основи на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS)_

_Кратка история

_Реалността днес

_Основни характеристики на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и Ръководство на потребителя за Европейската система за трансфер на кредити (ECTS): нов подход, ориентиран към ECTS системата _

_Разпределение на ECTS кредити Европейската система за трансфер на кредити ОСНОВИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КРЕДИТНА СИСТЕМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ECVET)

_Кратка история

_Реалността днес

_Основни характеристики и основни елементи на ECVET

_Разпределение на ECVET кредитни точки

ДВЕТЕ КРЕДИТНИ СИСТЕМИ В ПЕРСПЕКТИВА

БЪРЗ ПРЕГЛЕД: ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА И НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА, СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ECTS И ECVET

32_Изграждащи компоненти

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

36_Матрицата

ОПРОСТЕН МОДЕЛ – МАТРИЦАТА СТЪПКА ПО СТЪПКА

ПОТЕНЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ _

Казус 1 – образователна степен в мениджмънт на туристическата индустрия

Казус 2 – магистърска програма по метеорология и климатология

Казус 3 - BTS по пластична хирургия

69_Приложения

_ РАМКА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЕФИНИЦИИ (РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ)

_ БИБЛИОГРАФИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ
Методиката има за цел да отговори на необходимостта от цялостна концепция за образование и обучение в Европа, която беше въведена с Европейската квалификационна рамка. Както се посочва в Препоръката на Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET), трябва да се "улесни съвместимостта, съпоставимостта и взаимното допълване между кредитната система, използвана в професионалното образование и обучение, и Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), прилагана във висшето образование, и по този начин [да се] допринесе за по-голяма взаимосвързаност между различните нива на образование и обучение." Едно от най-големите предизвикателства при изпълнението на Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET), остава връзката му със съществуващата Европейската система за трансфер на кредити (ECTS): "ECVET трябва да бъде съвместима с Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), така че да позволи свързването на професионалното образование и обучение и висшето образование".1

Методическото ръководство е резултат от първата фаза на проекта Be-TWIN, избран за финансиране в рамките на покана за представяне на предложения EACEA/14/2008 по програма "Учене през целия живот": "Отпускане на безвъзмездни средства за проекти с цел тестване и развитие на кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET). Партньори22 от много различни области (доставчици на професионално образование и обучение (ПОО), университети, министерства на образованието, представители на бизнеса) се срещнаха, за да се споразумеят за това ново, иновативно предложение за методика с акцент върху двете кредитни системи едновременно. Техните общи дискусии, перспективи и опит в областта на професионалното образование и обучение, висшето образование и кредитните системи, доведе до това предложение. Така, настоящият документ е резултат от дискусиите, проведени по време на заседанията на работните групи, и докладите, изготвени от партньорите. Документът следва да се разглежда като компромис между различните гледни точки, но преди всичко е резултат от диалог, продължил една година, който даде възможност на партньорите да изградят отношенията си върху взаимно доверие и разбиране, необходими за създаването на това ръководство. Настоящото методическо ръководство използва първите резултати от действителното прилагане на методологията в реални ситуации в рамките на дейностите по този проект. Въпреки че това начинание, планирано да продължи до 2011 г., е далеч от края си, чрез него методологията се обогатява от практическа гледна точка.

Методологията се основава на три стълба, върху които е залегнала както методологията, необходима за свързването на Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) и Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), така и реалните ситуации, при които тя се прилага на практика, осъществени в рамките на проекта Be-TWIN.
1. Сътрудничество

Под сътрудничество се разбира засиленото взаимодействие между висшето образование и професионалното образование и обучение. Сътрудничеството, основано на взаимно доверие, засилено разбиране на двете кредитни системи и засилено чувство за възможностите за сътрудничество, ще послужат за основа за всички бъдещи начинания.2. Доверие

Инструментите, които сме разработили, например националните системи за осигуряване на качеството в съответствие с европейските критерии; квалификационните рамки, гарантиращи прозрачността и разбирането на различните квалификации; кредитните системи (ECTS и ECVET) или стандартизирани описания на конкретна квалификация в Дипломното приложение или Europass, могат да допринесат за взаимното доверие, което трябва да обедини тези две сфери.3. Многообразие

Многообразието означава зачитане на автономията и спецификата на всяка от заинтересованите страни (обучаващи институции, местни, регионални и национални органи, сертифициращи органи и др.). Партньорите се споразумяха по този въпрос от самото начало, тъй като зачитането на уникалния характер на мисиите и традициите на отделните институции е предпоставка за допълнително укрепване на партньорството. Само когато сферите на висшето образование и професионалното образование и обучение имат ясно разбиране за идентичността на другия, те могат да установят открит и ползотворен дебат.

Философията на проекта Be-TWIN

Методологията, предложена от проекта Be-TWIN, има за цел да се превърне в средство за "диалог" между двата важни инструмента в областта на висшето образование (ВО) и професионалното образование и обучение (ПОО) – кредитните системи Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET). И двете системи са насочени към улесняване на натрупването и трансфера на оценените резултати от обучението, да се даде възможност на признаване на мобилността в Европа, както и да се насърчи ученето през целия живот и прозрачността на европейските образователни системи. В контекста на проекта Be-TWIN резултатите от обучението играят ролята на първичен „информационен слой”.

Резултатите от обучението се определят с леко различаващи се нюанси в различните документи. По отношение на проекта Be-TWIN от ключово значение е да се подчертае, че тези различни значения могат да съществуват съвместно въз основа на ясно посочен и прозрачен избор за учащи и потребители.

Под пласта на резултатите от обучението, и Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET), и Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) имат различни, допълнителни, но еднакво важни вторични информационни слоеве. Докато Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) информира за относителното значение на единица резултати от обучението спрямо цялостната квалификация, Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) показва инвестираното време, за да се получи определен резултат от обучението по отношение на обема натоварване, необходим за средностатистическия студент, който следва висше образование в редовна форма на обучение. Приоритизирането на резултатите от обучението в двете системи, включени в проекта Be-TWIN, предполага временно понижаване на съответния вторичен информационен слой.

Проектът Be-TWIN има за цел да надхвърли чисто вертикалната или хоризонталната мобилност. Чрез него се прави опит да се концептуализира обучението и ученето като един континуум, който предлага на отделните индивиди различни точки на влизане в и излизане от системите за образование и обучение през целия живот. С цел да се вдъхне живот на идеята за "носене на учебната раница" през целия живот, което дава на студентите възможност да пресичат не само географските граници, но и секторни бариери по отношение на постигнатите квалификации, проектът Be-TWIN предлага модел, който почива на прозрачността и яснотата на учебните резултати и дейности.

Обосновката на проекта Be-TWIN

Проектът се стреми да установи обща терминология и да определи основните ключови понятия като първа стъпка на методологията. Следните ключови понятия бяха идентифицирании включени в речника на термините (Рамка на европейските определения).

Оценка

Резултатите от обучението никога не са ефективни във вакуумна среда, а трябва да бъдат обвързани с външни (по отношение на нивото) дескриптори и прозрачни методи за оценка. Могат да бъдат разработени нови подходи към оценката и/или такива да бъдат установени в сътрудничество между сферата на висшето образование и тази на професионалното образование и обучение. За да се реализират напълно юрезултатите от обучението, необходима е строга система за осигуряване на качеството с подходящи начин на прилагане и обратна връзка, в съответствие с иновациите в процесите на преподаване и учене.Кредити / кредитни точки

Проектът има за цел по-нататъшно развитие на ролята и стойността на кредитите и кредитните точки в двете системи. Трябва да се вземат предвид различните гледни точки при изграждането на мостове между Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET).Многообразие

Многообразието е заложено като измерение и на двете концепции. Разнообразието от национални и/или регионални образователни направления трябва се съобразява изцяло, а взаимното разбирателство и пропускливост трябва да бъдат подкрепяни, винаги когато е възможно.Свобода на институциите да свързват вида програмас с типа на учащия (подбор)

Тази точка се отнася до факта, че всяка институция, разработвайки профила и резултатите от обучението за различните специалности, задава параметрите на потенциалните учащи, които искат да се запишат за обучение по съответните програми. Институцията определя профила и резултатите от обучението на дадена програма и след това избира кандидатите, които смята за подходящи.Ученето през целия живот като континуум, включващ първоначално и последващо образование (след придобиване на професионален опит)

Be-TWIN се базира на подход, при който фокусът е поставен върху ученето през целия живот при изграждането на мостове между Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET).Акцент върху резултатите

Акцентът върху резултатите или иначе казано подходът, при който от определящо значение са резултатите от обучението, се определя като общ приоритет, тъй като дава възможност да се идентифицира пътят, свърващ висшето образование и професионалното образование и обучение.Пропускливост

Проектът се стреми да идентифицира пътеките на взаимодействие в рамките на и между системите, от една страна, както и между пазара на труда и двете системи, от друга. Концепцията за „пропускливостта” се отнася също така до идеята за интегриране на формалното, неформално и индивдуалното обучение в смисъла на учене през целия живот.


Потенциално приложение на методологията Be-TWIN
На първо място, методологията може да послужи на заинтересованите страни и от областта на професионалното образование и обучение, и от висшето образование, както ще стане видно от разделите, посветени на опростения модел на матрицата (стр. 25) и практическите примери от висшето образование и професионалното образование и обучение (стр. 29), които представят потенциала от разнообразните възможности за приложение на матрицата.
На второ място, методологията може да се използва за улесняване на оценката и признаването на всякакви видове предишно образование, дори ако при него системата не работи с кредити. Това е от съществено значение, тъй като днешните "типични учащи" вероятно няма да бъдат най-типичните учащи в бъдеще. Все повече и повече кандидати ще търсят признаване на предишно учене (формално, неформално или индивидуално). Условието обаче е предишното обучение да бъде описано под формата на резултати от обучението и придружено от съответната оценка.
Някои допълнителни иновативни потенциални приложения на проекта Be-TWIN са изброени по-долу.
1 - Be-TWIN може да открие ценни пътища за разработване на учебни програми. Нейното прилагане може да се окаже полезно средство за разкриване на недостатъците и на свой ред да предложи възможни мерки за отстраняване на липсите в разработването на учебния план.
2 - Be-TWIN може да се използва за насърчаване на подход, ориентиран към учащите, тъй като при него е постигната много добре формулирана и задълбочена оценка на резултатите от обучението. Чрез фокуса върху резултатите от обучението проектът предлага на обучаващите се по-ясна представа за изискванията към тях, докато се обучават за придобиване на квалификация33, и за резултатите от обучението, които могат да се постигнат.
3 - Be-TWIN дава възможност за по-добро взаимно разбиране и по-голяма пропускливост между сферите на професионалното образование и обучение и висшето образование.
4 - Be-TWIN повишава разбираемостта и прозрачността на квалификациите, като подчертава значението и важността на Дипломното приложение и Удостоверението.

Някои допълнителни сценарии за прилагане на методиката (ако същата се прилага на институционално равнище) за отделни индивиди бихамогли да доведат например до:


5 - В рамките на географската мобилност: ако учащият иска да бъде мобилен и да прекара в чужбина известен период от време в своята програма за обучение, методологията на проекта Be-TWIN би могла да подобри признаването на мобилността. Това ще бъде постигнато чрез по-ясно идентифициране на резултатите от обучението, които ще бъдат постигнати и оценени в контекста на тази мобилност, и на учебните дейности, чрез които тези резултати ще бъдат осъществени. Това, разбира се, ще трябва да бъде официално включено в Споразумениетоза обучение и Академичната справка.
6 - В рамките на вертикалната мобилност: ако учащият желае част от придобитите от него/нея резултати от обучението с определена професионална степен да бъдат признати, при преминаване в друг образователен контекст (например висше образование), разработената методология ще помогне на учащия да идентифицира по-лесно натрупаните резултати от обучението и свързаните с това изучавани курсове и модули, които да бъдат признати от приемащата институция. Тези процедури за признаване продължават да са предмет на предварителни споразумения между образователните институции, но методологията се стреми да улесни постигането на такива споразумения, като спомогне за представянето на постигнатите резултати от обучението по един прозрачен начин.
7 - В рамките на акредитацията на предишното образование на възрастен учащ: ако възрастен учащ желае да премине допълнителна програма за обучение (в своята родна страна или в чужбина) и това обучение да бъде взето под внимание на практика, методологията й/му предлага възможността по-добре да формулира и да определи вече придобитите резултати от обучението и тези, към които се стреми чрез допълнителната програма за обучение.
ШИРОК КОНТЕКСТ
Проектът Be-TWIN не функционира във вакуум и има нужда да бъде поставен и разглеждан в широк контекст, за да се прояви пълният му потенциал. Следните три измерения, представени по-долу, предоставят ценни насоки за методологията Be-TWIN:
1. Квалификационни рамки

2. Учене през целия живот и признаване

3. Прозрачност
1. Квалификационни рамки
Резултатите от обучението представляват основните градивни елементи на квалификационните рамки. През 2005 г. Европейската комисия започна работа по → Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР-УЦЖ). Предложението за Европейска квалификационна рамка е направено от Европейската комисия през септември 2006 г. Препоръката за Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот беше официално приета от Европейския парламент и Съвета на 23 април 2008 г. В основата на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР УЦЖ) стоят 8 квалификационни нива, описани чрез резултатите от обучението (знания, умения и компетентности), като нива 5-8 описват сектора на висшето образование.
От 2003 г. насам, в рамките на Болонския процес и независимо от инициативата на Европейската комисия, Конференцията на европейските министри, отговорни за висшето образование, 19-20 май 2005 г., прие в Берген всеобхватна → Квалификационна рамка в Европейското пространство за висше образование (КР-ЕПВО) (пълният текст е достъпен тук). Квалификационната рамка в Европейското пространство за висше образование (КР-ЕПВО) включва три цикъла (Първи цикъл – бакалавър, Втори цикъл - магистър, Трети цикъл - докторантура), общи обозначения (дескриптори) за всеки цикъл, базирани на резултатите от обучението и придобитите умения (т.нар дескриптори от Дъблин), и диапазони от кредити в първия и втория цикъл. В нея се предвижда обща рамка за квалификациите в Европейското пространство за висше образование, включваща три основни цикъла, с допълнителна разпоредба за кратък цикъл в рамките на или свързан с първия цикъл. Министрите поеха ангажимент за разработване на национални квалификационни рамки, които са съвместими с общата рамка за квалификациите в Европейското пространство за висше образование най-късно до 2010 г. Това решение бе преразгледано през 2009 г. и крайният срок бе удължен до 2012 г., което съвпада с крайния срок, определен за съобразяването на националните квалификационни рамки с Европейската квалификационна рамка (ЕКР) от страна на държавите-членки.

Така в сферата на висшето образование се появява необходимост да се хармонизират двете квалификационни рамки на европейско равнище. И двете рамки се характеризират със собствени дескриптори. Но въпреки че не са идентични, до голяма степен те са съвместими. Нива 6,7,8 по Европейската квалификационна рамка (ЕКР) съответстват на нива (цикли) 1-3 от Квалификационната рамка от Европейското пространство за висше образование. Тази съвместимост е подчертана от министрите по време на Лондонската конференция, посветена на Болонския процес: "Доволни сме, че националните квалификационни рамки, съвместими с общата рамка на квалификациите на Европейското пространство за висше образование, ще бъдат съвместими и с предложението на Европейската комисия за → Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот ....." (комюнике от Лондон, 2007 г.)4.
2. Учене през целия живот и признаване
Учене през целия живот
Може да се каже, че в миналото образованието традиционно се свързва с получаване на удостоверение или диплома, даваща необходимата квалификация за определен- вид работа, която индивидът обикновено изпълнява за много дълъг период от време, ако не и през целия си живот. Хората работят при един и същ работодател през целия си трудов живот, а дори и да не става дума за един и същ работодател, то обикновено се придържат към първоначално избраната професия. С оглед на повишаващата се гъвкавост на пазарите на труда и избора на професионална кариера, този традиционен модел вече не се прилага. Има много причини за тази промяна, като най-видимата от тях е бързото развитие на новите технологии и бързото развитие към общества, основани на знанието, които водят до възникването на нови професии, докато традиционните значително се променят или постепенно изчезват. В днешно време все по-често се случва дадено лице да промени своята професия няколко пъти през професионалния си живот/кариера и да работи в различни трудови контексти.

От друга страна, образованието вече изпълнява повече функции и не е просто подготовка за получаване на работа. Образованието има принос и за личностното развитие, по-доброто качество на живот и за отварянето към по-широк кръг от дейности извън трудовия живот. Освен това образованието и обучението играят незаменима роля в подготовката на учащите "за активно гражданско участие в демократичните общества".5

Основното следствие от тази промяна на парадигмата е, че първоначалната диплома или удостоверение, получени от дадено лице в рамките на официалното образование, е само едно от многото такива. Това налага значителни промени в системите за образование и обучение и в тяхната организация.

Ученето през целия живот се определя по различен начин в отделните страни, а и дефинициите служат за различни цели. Много често ученето през целия живот се разбира като само един аспект на образованието и обучението, предлагайки на завършилите допълнителни курсове за по-нататъшно и/или продължаващо образование. Възприемането на концепцията за ученето през целия живот в политиките на ЕС, кодифицирани в → Меморандума за учене през целия живот, издаден от Европейската комисия още през 2000 г., е доста по-широко от горното схващане. Този Меморандум предлага много по-широко и по-задълбочено разбиране за ученето през целия живот. Меморандумът разглежда ученето през целия живот "като безкраен континуум ‘от люлката до гроба’"... и доразвива концепцията: "Ученето през целия живот вече не е само един аспект на образованието и обучението: то трябва да стане водещият принцип за предоставяне на услуги и участие в рамките на целия континуум от учебни контексти."


Същата концепция е приета от Съвета на европейските министри през 2006 г.: ученето през целия живот отново е определено като непрекъснат процес на обучение, който дава възможност на всички лица "за придобиване и актуализиране на знанията, уменията и компетентностите на различни етапи от живота и в различни учебни среди, формални и неформални, с цел максимизиране на личностното развитие, възможностите за заетост и насърчаване на активното им участие в едно демократично общество."6 В комюникето на министрите, отговарящи за висшето образование, от Льовен (април 2009 г.), е включена подобна дефиниция: "Ученето през целия живот включва получаване на квалификация, разширяване на знанието и разбирането, придобиването на нови умения и компетентности или обогатяване на личностното развитие. Ученето през целия живот предполага, че квалификациите могат да бъдат получени чрез гъвкави учебни пътеки, включително и задочно обучение, както и пътеки, основани на заетост."

Всички от посочените по-горе примери трябва да се разглеждат на фона на обстоятелството, че предоставянето на образование, както е посочено в комюникето от Льовен, остава обществена задача и отговорност. В съответствие със социалното измерение, подкрепено и от Болонския процес, ученето през целия живот в идеалния случай би следвало да разшири възможностите за получаване на образование и обучение на всеки човек. Социалното измерение подчертава "необходимостта от подходящи условия за студентите, така че те да могат да завършат образованието си без пречки от гледна точка на техния социален и икономически произход. Социалното измерение включва мерки, предприети от правителствата, които да помогнат финансово и икономически на студентите, особено от групи в неравностойно социално положение, както и да им предоставят услуги по ориентиране и консултиране с оглед разширяване на достъпа до образование и обучение".7 Социалното измерение трябва да създава нови възможности за придобиване на знания, умения и компетентности. В същото време осигуряването на такива възможности остава задължение на обществото. Ученето през целия живот не трябва да се тълкува погрешно просто като прехвърляне на отговорността върху отделния учащ.


Прилагането на ученето през целия живот поражда редица последици както за образователните системи на национално ниво, така и за европейските политики. На национално ниво това означава, че различните нива и сектори на системите за образование и обучение трябва да работят в тясно сътрудничество, като се вземат предвид сферите на неформално обучение. Това води до значителна промяна във възприятието и мисленето, което изисква преодоляване на съществуващите различия, т.е. изграждане на мостове и гъвкави учебни пътеки между различните елементи на съществуващите системи.
Каталог: fce -> 001
001 -> Първа обекти и субекти на задължително депозиране
001 -> Депозитен списък на книги №42/2013 г
001 -> Литература за подготовка на зрелостници и кандидат-студенти. Фабер, 2008. Без сведение за цена
001 -> На книги, депозирани от 14 до 20 януари 2009 г
001 -> На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г
001 -> Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
001 -> Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
001 -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
001 -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
001 -> Книга за археологията. Рива, 2007. Без сведение за цена


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница