Изграждане на оранжерии за отглеждане и преработка на водорасли за фармацевтичната индустрияДата22.10.2018
Размер149.74 Kb.
#92425
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРАНЖЕРИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА ВОДОРАСЛИ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ
Данни и информация от Ваше писмо с изх.№ 1373 от 09.06.2011г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с ПМС № 59/7.03.2003 г. (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 80/09.10.2009 г.) на хартиен носител

І. Информация за контакт с възложителя:

КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД,

със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер” №51, ет.19

тел.: 0885-122-649; факс: 02-9633-990

Управител: Красимир Кръстев

Лице за контакти: Цветина АлександроваІІ. Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението

„Изграждане на оранжерии за отглеждане и преработка на водорасли за фармацевтичната индустрия”.

Обектът ще включва: строителство на нови сгради /пет броя/ и нови оранжерии за отглеждане на водорасли.

Застроена площ на всяка сграда – 360 кв.м.

Разгъната застроена площ на всяка сграда – 408 кв.м.

Обща застроена площ оранжерии – 42 000 кв.м.

П. застр = 75,0 %

Кинт = 0,42

П. озел = 5% /1/3 дървесна растителност/.

Срок за действие на предложението: 36 месеца след издаването на становище от РИОСВ -Монтана.


 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда [10], Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна [11] и Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици [12] следва да гарантират подходящо взаимодействие с околната среда, като се отчита въздействието на тези дейности върху екологичните цели по отношение на водите, формулирани съгласно директиви 2000/60/ЕО и 2008/56/ЕО. Следва да се предвидят разпоредби за изготвянето на оценка на въздействието върху околната среда, включваща най-добрия начин на приспособяване към заобикалящата среда и намаляване на възможните отрицателни последствия. Следва да се обърне внимание на факта, че тези оценки следва да гарантират, че биологичното производство на морски водорасли и аквакултурни животни, което е относително нова дейност в сравнение с биологичното земеделие, е не само екологично приемливо, но и в сравнение с другите възможности, е в най-голямо съответствие с широките обществени интереси и е едновременно устойчиво и съобразено с околната среда.
Микроводораслите са в основата на на живота на над един милион биологични вида, включително и на човека. Над 21% от кислорода на планетата се дължи на водораслите, а храната с която се хранят всички създания, пряко или косвено, е свързана с тях.

В последните години се провеждат изследвания за създаване на производствени системи за получаване на биогорива от маслодайни водорасли. Алтернативно могат да се отглеждат в открити площи и закрити инсталации, наречени фотобиореактори, в които окръжаващата среда се контролира по-добре. Ефективността и продуктивността в фотобиореакторите е значително по-голяма. Фотобиореакторите могат да бъдат от непрекъснат тип, при които водата непрекъснато циркулира или от периодичен тип, при които периодично се отделят култивираните водорасли. При фотобиореактор от непрекъснат тип отнемането на водораслите става непрекъснато ежедневно или по-често. Преимущества на тази нова технология са високите скорости на растеж и голяма реколта от единица площ на микроводораслите. Получените от водорасли биогорива не съдържат сяра, не са токсични и напълно се разлагат биологично. Някои видове водорасли имат високо съдържание на масло – повече от 70% и са идеални за производство на биодизел. Микроводораслите са едноклетъчни микроскопични организми, които подобно на растенията използват слънчевата енергия за превръщането на слънчевата енергия в химична. Могат да се отглеждат в големи цистерни (биореактори), които осигуряват всички нужди на водораслите за максимална скорост на растежа. Микроводораслите са значително по-ефективни конвертори на слънчевата енергия, отколкото останалите растения, тъй като живеят в суспензия, в която имат неограничен достъп до вода, CO2 и разтворените във водата хранителни вещества. Общото съдържание на маслото във водораслите достига 70% от сухото им тегло. Микроводораслите са способни да произведат 30 пъти повече масло годишно от единица площ в сравнение с останалите маслодайни култури. Водораслите са най-бързо растящите организми, участващи във фотосинтезата. Пълният цикъл на тяхното развитие е само няколко дена. Размножаването на водораслите може да се ускори за сметка на повишаване на концентрацията на CO2 във водата. 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи:

Съществува възможност за отглеждане на този тип водорасли в отворени водоеми /басейни/, но това би намалило количествата на добива и качеството на водораслите.

Друга алтернативна възможност е култивирането на водорасли от друг вид, което прави производството нерентабилно.
 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителство

Квартал 300 по плана на гр.Лом, област Монтана, както следва:

 • УПИ II, кв. 300 по плана на гр. Лом, идентичен с ПИ 44238.508.144 по кадастралната карта на гр. Лом;

 • УПИ XX и УПИ IV, кв. 300 по плана на гр. Лом, идентични съответно с ПИ 44238.508.164 и ПИ 44238.508.146 по кадастралната карта на гр. Лом;

 • УПИ V, кв. 300 по плана на гр. Лом, идентичен с ПИ 44238.508.147 по кадастралната карта на гр. Лом – „За логистичен център“ и УПИ XIX, кв. 300 по плана на гр. Лом, идентичен с ПИ 44238.508.161 по кадастралната карта на гр.Лом;

 • УПИ X, кв. 300 по плана на гр. Лом, идентичен с ПИ 44238.508.152 по кадастралната карта на гр. Лом;

 • УПИ XI, кв. 300 по плана на гр. Лом, идентичен с ПИ 44238.508.153 по кадастралната карта на гр. Лом;

 • УПИ XII, кв. 300 по плана на гр. Лом, идентичен с ПИ 44238.508.154 по кадастралната карта на гр. Лом;

 • УПИ XIII, кв. 300 по плана на гр. Лом, идентичен с ПИ 44238.508.155 по кадастралната карта на гр. Лом и УПИ XIV, кв. 300 по плана на гр. Лом, идентичен с ПИ 44238.508.156 по кадастралната карта на гр. Лом

B=4347’38.7 L=2313’55.1 във WGS84 (B,L)

По време на строителството ще се обособят две площадки: площадка за строителните материали и площадка за битови и строителни отпадъци. Те ще се позиционират в границите на имота.
 1. Описание на основните процеси / по проектни данни/, капацитет

Инвестиционното предложение ще се реализира в срок от 36 месеца след издаване на становище от РИОСВ - Монтана.

Етапи на изпълнение:Етап първи: Изграждане на три типоразмера оранжерии – „А”, „B” и „C”, които ще изпълняват функцията на ферма за отглеждане на водорасли.

В план оранжериите са с размери съответно:

- оранжерия тип „А” - дължина ≈59,9m и широчина ≈12,7m

- оранжерия тип „B” - дължина ≈55,1m и широчина ≈12,7m

- оранжерия тип „C” - дължина ≈57,7m и широчина ≈12,7m

За главната носеща конструкция е възприета рамкова схема от стоманени колони и покривни ригели, оформени като дъги. Осовите отвори на рамките са 12,70 m.Композиционното междуосие е 2,60 m, а в крайните оси – 1,75 m.

Покривното покритие ще бъде изпълнено от плоскости от поликарбон, а стенното ограждане - от армирано полиетиленово фолио.

Застроена площ модул А – 15214,6 кв.м.

Застроена площ модул В – 13995,4 кв.м.

Застроена площ модул С – 12790 кв.м.

Обща застроена площ оранжерии 42 000 кв.м.

Етап втори: Строителство на пет производствени сгради

Всяка сграда ще съдържа производствено помещение, лаборатория, работилница, складове, битови помещения за мъже и жени работещ персонал и помещение за почивка. В производственото помещение са разположени изискващите се по технология машини и съоръжения.

Застроена площ сграда – 360 кв.м.

Разгъната застроена площ сграда – 408 кв.м.

Обща застроена площ: 5х360= 1800 кв.м.

Процесът на преработка се осъществява в напълно затворен цикъл и не се отделят вредни емисии в атмосферата. С предвиденото култивирано отглеждане на водорасли при получаване на 1 М/тон биомаса се поглъща 1,6 М/тона въглероден двуокис, като при това произвежда 1,2 М/тона кислород. Освен това всички димни газове могат да се превръщат в биомаса. Това е екологично чисто производство от затворен тип и повлиява на околната среда като пречиства въздуха чрез отделяне на кислород.
 1. Схема на нови или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

За реализация на инвестиционното намерение не се предвижда изграждане на допълнителна инфраструктура. Имотът граничи с асфалтиран път – ІV клас и местен общински път.

 1. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите за закриване, възстановяване и последващо използване

Инвестиционното предложение включва изграждане на сгради и оранжерии за култивиране на водорасли.

При изпълнение на строителството ще се използват материали, заложени в одобрен и съгласуван работен проект.

По време на експлоатацията не се предвижда отделяне на отпадъци.

Добитите водорасли в затворени фотобиореактори се отвеждат до производствения цех, където се пресоват. Полученото масло се отделя и съхранява в затворени съдове, а сухата маса се гранулира и пакетира.

За отглеждането на водораслите се използва питателна смес, приготвена от вода и хранителни вещества. Водата във фотобиореакторите циркулира непрекъснато. Готовите водорасли се отделят в утаечни колони, които са снабдени с филтърна система. Остатъчната вода се връща отново във фотобиоректорите, преминавайки през контрол за нивото на рН.


 1. Предлагани методи за строителство

Изграждане на оранжериите

За главната носеща конструкция е възприета рамкова схема от стоманени колони и покривни ригели, оформени като дъги. Осовите отвори на рамките са 12,70m.Композиционното междуосие е 2,60m, а в крайните оси – 1,75m.

Покривното покритие ще бъде изпълнено от плоскости от поликарбонат, а стенното ограждане - от армирано полиетиленово фолио.

Нормативни документи

Конструкцията като цяло и отделните нейни елементи са са проверени и оразмерени съгласно действащите в Р.България нормативни документи:1. “Основни положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията

върху тях(Наредба №3/21.07.2004г)”

2. “Норми за проектиране на стоманени конструкции” – 1987г.

3. “Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” – 1988г.

4. “Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

(Наредба №2/23.07.2007г)”

5. “Правилник за извършване и приемане на СМР” – 1977г.

Материали и специфични изисквания при производството и монтажа на конструкцията на оранжериите

 1. Бетон и армировка

За фундаментите и рандбалките - подложен бетон В7, 5; бетон за фундаментите клас В15 и за подливки под пети на колони, дребнозърнест (филц) бетон с клас на якост В30, изпълнен от разширяващ се цимент. Коти дъно фундаменти са минимални. При необходимост да се копае до здрава почва и да се навлезе минимум 20cm в здравия почвен пласт, при което да се увеличат дължините на армировъчните пръти на фундаментите.

Армировка за фундаментите и рандбалките – гладка стомана марка АI(ф) – R=225 Mpa и стомана с периодичен профил марка AIII(N) - R=375 Mpa по БДС 4758. 1. Стомана за металната конструкция

Стомана марка ВСт3пс по БДС 2592-71(S235J2G2 по EN10025) и DIN 1025.5.

Всички горещовалцувани профили са по БДС или съответните по ГОСТ. 1. Монтажни и съединителни средства

  • болтове, гайки и шайби с нормална точност класове 5.8 по БДС 1234-71; БДС 1250-71 и БДС 536-65 или съответните по DIN.

  • Електроди за ръчна заварка тип Е46 по БДС 5517-77

При заводски условия всички шевове да се изпълнят автоматично по флюс АН-348-А по БДС 5472-76 и заваръчна тел Св – 08ГА по БДС 5084-72, а за по-късите да се използва полуавтоматична заварка в среда от CO2. Всички типови снаждания и шевове на пълен провар да се контролират.

Всички отвори да се просвредлят на кондукторни устройства .След пробна сборка да се въведе индивидуална маркировка на всички главни конструктивни елементи, като стендовете се приемат от проектанта.
 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

По време на строителството ще се използват строителни материали като желязо, бетон, камък, стъкло.

По време на експлоатацията ще се използва вода при зареждането на биореакторите. 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране

По време на строителството ще се генерират строителни отпадъци, които ще се събират на определена за целта площадка в имота. Периодично ще се извозват на определени от община Лом места.

 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Предвидените дейности, залегнали в инвестиционното намерение са иновативни за страната ни. Към момента в България се култивират водорасли в открити водоеми. Научните изследвания и световна практика доказват предимството на отглеждане на водорасли във фитобиоректори – затворени системи, които освен, че значително увеличават продуктивността, процесът може във всеки един момент да се контролира.

При нормална експлоатация на оранжерията и производствените процеси не се създава дискомфорт и риск от инциденти за околната среда и населението. Напротив при всички случаи експлоатацията на инвестиционното предложение ще подобри микроклимата в региона с отделянето на кислород в атмосферата.

 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение/например, добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчните води/

Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Отпадъчните води ще имат предимно битов характер. Инвестиционното предложение не предвижда значителни емисии на вредни вещества във въздуха. Емисиите, които ще се отделят от производствените помещения по време на експлоатацията на производственото помещение ще попаднат в атмосферния въздух посредством вентилационната система на производствените помещения. При строителството ще се образуват незначителни количества строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място, определено от община Лом. Битовите отпадъци ще се събират в контейнерите на системата за организирано сметосъбиране на общ. Лом. 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

След изготвяне на работен проект предстои съгласувателна процедура с експлоатационните дружества и РИОКОЗ. Ще се изготви Доклад за оценка на съвместимост на проекта. Съгласно ЗУТ проектът ще бъде одобрен от Гл.архитект на община Лом и съгласуван от съответната инстанция в гр.Монтана.

 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда. Очакваният ефект е подобряване на микроклимата в региона в резултат на отделяният при отглеждане на водораслите, кислород в атмосферата.


 1. Риск от инциденти

Не се очаква.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа

/Приложени/

 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Имотът е собственост на „ Кей Дивелъпмънт” ЕООД гр.София, която е вносител на инвестиционното намерение.


 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

Имотът предвиден за реализация на инвестиционното предложение е с площ 74,500 дка. и е с начина на трайно ползване, съгласно ПУП – ПЗ в землището на гр.Лом, общ. Лом за „Отглеждане и преработка на водорасли”. 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони и др.:,Национална екологична мрежа-НЕ4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.


5 Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Процесът на преработка се осъществява в напълно затворен цикъл и не се отделят вредни емисии в атмосферата. С предвиденото култивирано отглеждане на водорасли при получаване на 1 М/тон биомаса се поглъща 1,6 М/тона въглероден двуокис, като при това произвежда 1,2 М/тона кислород. Освен това всички димни газове могат да се превръщат в биомаса. Това е екологично чисто производство от затворен тип и повлиява на околната среда като пречиства въздуха чрез отделяне на кислород.

Отпадни води не се акумулират, защото към биореакторите има утайници с филтри, чрез които се улавят и отделят достатъчно големите водорасли, а водата се връща отново в биоректорите.

Захранването с вода за питейно-битови нужди е съществуващо. Водомерния възел е разположен в дворна водомерна шахта и от там става замерването на водните количества за парцела. Отпадъчните води / предимно битови/ ще постъпват в съществуваща изгребна яма.


ІV. Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/ :

 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползване, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местоположения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Оборище, растителния и животинския свят.

 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително и разположените в близост

По време на строителството и експлоатацията на обекта на интервенция на инвестиционното предложение няма да се засегнат пряко и косвено планински и горски местности, както и влажни зони. Реализирането на инвестиционното предложение няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове. Не се очаква косвено влияние върху видове, предмет на опазване в защитените по Натура 2000 зони, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.


 1. Вид на въздействието/ пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/

Процесът на преработка се осъществява в напълно затворен цикъл и не се отделят вредни емисии в атмосферата. С предвиденото култивирано отглеждане на водорасли при получаване на 1 М/тон биомаса се поглъща 1,6 М/тона въглероден двуокис, като при това произвежда 1,2 М/тона кислород. Освен това всички димни газове могат да се превръщат в биомаса. Това е екологично чисто производство от затворен тип и повлиява на околната среда като пречиства въздуха чрез отделяне на кислород.


 1. Обхват на въздействието географски район; засегнатото население; населени места /наименование,вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.

Инвестиционното предложение ще се реализира в частен имот, находящ се в квартал 300 на землището на гр.Лом, община Лом, област Монтана.


 1. Вероятност на поява на въздействието - не се очаква.

 2. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Не е приложимо

 1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

Не е необходимо да се прилагат специални мерки за предотвратяване на отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората. По време на експлоатация ще се съблюдават законовите разпоредби за производствени обекти и предписанията на РИОКОЗ Монтана.

 1. Трансграничен характер на въздействията

Реализацията на инвестиционното предложение има връзка с трансгранични территории, но не води до повлияването им с отрицателно въздействие.
Дата: 27.06.2011 г.

Изготвил: ………………………………………Управител на „Кей Дивелъпмънт” ЕООД:…………………Стр.

Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница