"Изграждане на система за защита от ddoS атаки", по научна специалност 01. 01. 12 Информатика Компютърни мрежи и архитектури"Дата17.01.2017
Размер58.8 Kb.
#12911


СТАНОВИЩЕ

по дисертационeн труд за получаване на образователната и научна степен “доктор“ на тема:

”Изграждане на система за защита от DDoS атаки“,

по научна специалност 01.01.12 Информатика – Компютърни мрежи и архитектури”

Автор: гл. ас. Стела Иванова Русева

от проф. д-р Нина Василева Синягина1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Текстът на дисертационния труд включва 135 страници текст, фигури, таблици и диаграми и се състои от въведение, четири глави, заключение, три приложения и списък на използваната литература.

Авторефератът включва 31 страници. Цитираната литература (156 заглавия) е подредена според азбучен класификатор и включва главно източници на английски език, 3- на руски и един– на български.


2. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА
Темата на дисертацията е Изграждане на система за защита от DDoS атаки. По тази тематика се работи много интензивно в целия свят. Развитието на съвременните информационни и комуникационни технологии изисква осигуряване на надеждността на компютърните системи и на информацията, която се съхранява в тях. Независимо от множество разработки в тази област, проблемите, свързани със защитата на компютърната информация все още са нерешени до край.

Характерна особеност на DoS и DDoS атаките е, че предотвратяването им в много от случаите е невъзможно или е трудно реализуемо. Вниманието на докторантката е насочено към изследването на аномалиите в компютърните мрежи и решаване на проблемите, свързани с претоварването на мрежите чрез използване на комплекс от програмни средства.

Смятам, че темата е актуална и съдържа много нови моменти, които могат да бъдат изпозвани в бъдещето развитие на системите в областта на опазване на компютърната информация и нейната защита.
3. АНАЛИЗ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Авторът поставя следната цел на своето изследване:

Изследване на методи и начини за защита на компютърната система от DDoS атаки, които позволяват получаване на оптимална сигурност и достъпност до ресурсите.

За постигане на поставената цел са формулирани четири конкретни задачи.

В първа глава е изложено направеното проучване за съвременното състояние на проблема, като е представена класификация на различните видове атаки отказ от обслужване, така както те са появили исторически. Броят на средствата за реализация на DDoS атаки нараства ежемесечно, поради което трудно би могъл да се представи пълният им обзор. В главата са описани методите на функциониране на конкретните представители на различни видове атаки и методите за тяхното откриване и блокиране. На края се прави извод, че според повечето автори хардуерна защита е по-добра от софтуерната, но е по-трудно реализуема от икономическа гледна точка.

Във втора глава е представена разработената методика за защита от DDoS атаки.

Направен е разширен анализ на алгоритмите на защитните процедури. На базата на този анализ е избрана х86 архитектура: ОС GNU/ Linux, HTTP сървър Apache 2.2, PHP5.3, MYSQL5.0
и мрежов филтър netfilter. Направен е tuning на ТСР/IP стека на LINUX. В методиката са представени елементите на защитата на съответните конфигурационни нива в системата. Тази глава завършва с описание на някои основни правила за мрежов филтър, реализиращи защитата.

В трета глава е представен модел на системата, отразяващ взаимодействието на сървъра с клиентите, отчитащ параметрите на компютърната мрежа и на защитавания сървър.Този модел отразява трите основни етапа от жизнения цикъл на атаката. Избран е метод за описание на системата, който се базира на теорията на системите за масово обслужване. Формално с него се извършва параметризация на системата, като всеки неин елемент се измерва с многомерен вектор. Представен е и модел , отчитащ загубата на пакети в мрежата, причинена от TCP SYN атака.
Четвъртата глава е посветена на описание на програмната реализация на системата за защита с името RUSLAN .Дефинирани са съставните компоненти, алгоритмите, конфигурация на елементите. Показан е принципът на настройката на параметрите, чрез която се постига оптимална защита на Web сървър от DDoS атаки . Представени са резултати от проведените експерименти и е извършен анализ на получените резултати.

Приложението включва три части:


  • В първата част е показан скрипт за itables за защита на Web сървър от DDoS атаки.

  • Втората част съдържа списък на публикации, свързани с тематиката на дисертацията.

  • Третата част представлява списък на използваните литературни източници.

.

4. ЛИЧНОТО УЧАСТИЕ
Анализът на дисертационния труд и представения списък на публикации, свързани с дисертационния труд ми дава основания да направя заключение, че авторката познава много добре състоянието на проблема, и считам, че личното й участие в проведените изследвания и в написване на дисертацията е безспорно.  1. ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИЯТА

Авторефератът като цяло правилно отразява съдържанието и получените резултати в дисертационния труд.

Представеният списък на публикации, свързани с дисертацията включва 6 наименования.

От тях четири са самостоятелни, две са в рецензирани научни издания, а останалите са отпечатани в сборници от международни конференции, като един труд е в чужбина.
6. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ

Дисертантката е формулирала пет приноса. Считам, че приносите биха могли да бъдат обобщени по следния начин:Научни:

-Предложен е модел на система, отразяващ взаимодействието на сървъра с клиентите. С помощта на математическия апарат на теорията на масово обслужване са определени допустимите интервали за броя на полуотворени ТСР съединения на сървъра. Моделът позволява откриването на атаката и е устойчив към рязкото нарастване на интензивността на входящия поток от заявки към сървъра.Научно-приложни:

- Дефинирани са базовите променливи за конфигуриране на защитните механизми за LAMP сървър за противодействие на DDoS атаките, като са определени средствата за противодействие и нивата за защита за уеб сървър.

- Реализирана е системата за защита Ruslan, която може да променя параметри на ядрото на ОС, основни конфигурационни файлове и съдържа ред допълнителни модули.

Приложни:

-Предложена е класификация на известните видове DDoS атаки и методи за борба с тях, като е извършен сравнителен анализ.

-Проведена е експериментална проверка на теоретичните положения в дисертацията чрез разработената система Ruslan, като е подтвърдена способността на тази система да запазва работоспособността на сървъра.


  1. ЛИЧНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Познавам г-жа Стела Русева още от работата й в Българската Академия на науките. На мен прави впечатление нейното трудолюбие и чувство за отговорност към поставените задачи. Тя е професионалист в областта на Информатиката и Компютърните науки в пълния смисъл на тази дума. Тя е изпълнителна, прецизна и много взискателна по отношение на научната и преподавателската си работа.


  1. ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ

Нямам принципни забележки към дисертационния труд в настоящия му вид. Всички грешки и недостатъци, забелязани от мен, бяха отстранени преди и след предварителното обсъждане в катедрата. Имам следната препоръка- резултатите от проведеното изследване да бъдат отразени в учебно пособие, издадено на хартия или в електронен вид
9.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представения дисертационен труд се съдържат оригинални идеи, които могат да се използват при проектиране на нови системи за защита на компютърната информация. Докторантката показа задълбочани познания в изследваната област. Като цяло дисертационният труд е изпълнен на високо професионално ниво и отговаря на изискванията на закона за получаване на образователната и научна степен “доктор ”.

Имайки предвид изложеното, предлагам на почитаемото “Жури“ да присъди на гл.ас. Стела Иванова Русева научна и образователна степен “доктор“, по научна специалност 01.01.12.

16.08.2012 год. Подпис:


/проф. д-р Нина Вас. Синягина/


Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница