Изграждане на система за защита от ddos атакиДата17.01.2017
Размер55.74 Kb.
#12910
СТАНОВИЩЕ
ПО ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ

НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
по научна специалност 01.01.12. "Информатика. Компютърни мрежи и архитектури
ТЕМА: "Изграждане на система за защита от DDOS атаки"
АВТОР НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: гл. ас. Стела Иванова Русева
ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО: проф. д.н. Христо Августов Кабакчиев – СУ”Св. Кл. Охридски”, ФМИ, кат.СТ.

1. Актуалност на проблема


В настоящия свят на ICT технологиите, мобилните технологии и използването на Internet във всяка точка на света, освен всички благополучия имаме и сериозни препятствия, като организираните и злонамерени DDOS атаки, довеждащи до претоварване на сървърите или до прекратяване на информационното обслужване. Борбата с тези атаки, естествено това е приоритет за най големите производители и потребители на информационни продукти, които все още не са се справили окончателно с тях, но както винаги остава и за такива като нас, университетски потребители които се борят ежедневно с тези проблеми. Именно на решаването на някои частни задачи от тази актуална научна област е посветен настоящият дисертационен труд.
2. Анализ на научните постижения на кандидата по съдържанието на дисертационния труд

Дисертацията състои от 4 глави. В първа глава е направен много обширен обзор, на различните видове DDOS атаки - функциониране, откриване и блокиране, на база съвременни публикации и монографии, като е прието в международната публикационна дейност. Прави добро впечатление на рецензента, че такива сериозни обзори са рядкост за докторски дисертации. На основата на направените изводи по обзора, са формулирани целта и основните задачи на дисертационния труд. По мнение на рецензента във втора глава докторанта, на база така формулираните научни задачи, правилно е направен разширен обзор на подходите и методите за изграждане на системи за защита и са избрани подходящи архитектура, сървъри, операционна система, филтри. Разглеждам приносите в тези глави, като научно - приложни, по точно в класа: приложение на научните постижения в практиката: описание на нови методи, конструкции, технологии, схеми и т.н.В трета глава е направен детайлен модел на системата, описващ сървъра, клиента, компютърната мрежа и защитавания сървър. В тази глава е представен оригинален алгоритъм (модел) за откриване на атака, устойчив към интензивността и, получен на база на теорията на системите за масово обслужване. Разглеждам приносите в тази глава като научно - приложни, по точно с характер на обогатяване на съществуващи знания - създаване на нови конструкции, технологии получаване на подтвърдителни факти, които носят приложен характер.

В четвърта глава автора решава практически, по същество поставената от нея научна задача в дисертацията, описана в трета глава. Т.е. разработва оригинална програмна система за защита от DDOS атаки, с благозвучното име "Ruslan". Получените експериментални резултати от работата и показват добра възможност за защита от тези атаки.

Всичко това ми дава основание да твърдя, че докторантката е решила коректно поставената научна задача в дисертацията, като е получила необходимите научни резултати. В тази глава са получени поредица важни за практиката резултати. По мнение на рецензента получените резултати, не противоречат на известни такива, допълват ги и ги подтвъждават. Следователно научно – приложните приносите на автора отговарят на изискванията установени от „Закона за развитието на академичния състав в Република България“ и Правилника на СУ, за получаване на исканата научната и образователна степен ”доктор” и са в областите - обогатяване на съществуващи знания и приложение на научните постижения в практиката по точно: методи на изследване, технологии; получаване и доказване на нови факти; получаване на подтвърдителни факти. Предлагат се подходи, алгоритми, методики и техники за определяне на подходящи защити от DDOS атаки, почиващи на световната практика и на здрав разум.

Като обобщение може да се каже, че дисертанката е получила добро образование, навлязла е в областта на защита на информационните системи от атаки, усвоила е технологията за избор на модели, алгоритми и техники за защита от DDOS атаки, с цел повишаване на качеството на защита на сървъра, като е получила оригинални научни резултати, публикувани в международна конференция, годишник на СУ, и в трудове на четири национални конференции с международно участие

Относно литературната осведоменост на авторката може да се каже, че тя е съвременен изследовател, добре запознат с последните постижения в областта на изследванията. Практическите и умения в областта се демонстрират, чрез проведените реални експерименти върху реализираната от нея програмна система "Ruslan" за защита от DDOS атаки, реализирана на персонален компютър.


3. Научно - приложни приноси реализирани в дисертацията

По-конкретно, научно-приложните приноси на авторката са в разработването на подходи, методики и техники за определяне на подходящи защити от DDOS атаки, почиващи на световната практика и на здрав разум, както и разработка на подходящ за целта софтуер.

По-важните научно – приложни приноси, в областта на обогатяване на съществуващи знания, и приложение на научните постижения в практиката, които отбелязвам, са:

- в областта на обогатяване на съществуващи знания:

3.1. Предложен е оригинален вариант на математически модел описващ работата на сървър с клиенти, позволяващ откриването на атаките и устойчив към нарастването на заявките в DDOS атаките, получен на база теорията на масовото обслужване, на който входните параметри зависят от характеристиките на сървъра и от пропускателната способност на комуникационни канал;

3.2. Предложена е оригинална система от различни подходи, и техники за DDOS защита и е изследвана в реална среда, с помощта на програмна системата "Ruslan";

- в областта на - приложение на научните постижения в практиката:

3.3. Методика и реализация на програмна система "Ruislan" за реално изследване на качеството на защитата от DDOS атаките.


4. Относно публикациите по дисертационния труд

Публикациите на дисертанта са шест на брой, като две са в съавторство с нейната ръководителка. В тях авторката представя основните си резултати получени в дисертацията си. В четири публикации дисертанката е на първо място. Две са на латиница, и са публикувани в сборник трудове на две международни конференции в Гърция, и София през 2007 и 2008г. Едната е публикувана в годишник на СУ, през 2010г., а останалите три доклада са на национални конференции с международно участие, проведени през 2010г. На рецензента не му е известно трудовете на дисертанта да са цитирани.


5. Недостатъци в дисертационния труд

  1. Би било добре дисертанта да извърши сравнение на получения от него модел на системата с подобни такива в литературата;

  2. Препоръчвам на автора, в бъдеще получените научни резултати да бъдат публикувани в международни конференции и в наши и международни списания.Заключение


По моя преценка гл. ас. Стела Иванова Русева е изграден научен работник, умеещ самостоятелно да формулира и решава научни задачи. Смятам, че представеният дисертационен труд отговаря на изискванията и има необходимите качества, установени от „Закона за развитието на академичния състав в Република България“, както и на правилника на СУ за получаване на исканата образователна и научната степен ”доктор”,.

Поради това предлагам убедено на така избраното научно жури по обявената процедура за защита на докторска дисертация в СУ, ФМИ по научна специалност 01.01.12. "Информатика. Компютърни мрежи и архитектури", да присъди образователната и научна степен ,,Доктор” на гл. ас. Стела Иванова Русева.

.

………………………..(проф. д.н. Хр. Кабакчиев)

24.08.2012София

Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница