Изисквания за складове за сгъстени горими газове от подклас на функционална пожарна опасност 2Дата30.07.2018
Размер51.15 Kb.
#77533
Раздел ХХІІ

Изисквания за складове за сгъстени горими газове

от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2
Чл. 607. (1) Минималните разстояния от резервоари за сгъстени горими газове (СГГ) с налягане до 0,8 МРa (ацетилен, коксов и доменен газ, водород, въглероден окис и др.) до съседни сгради и съоръжения се определят по табл.65.

(2) Резервоарите за съхраняване на СГГ с налягане над 0,8 МРа се проектират при спазване на изискванията за втечнени горими газове и на разпоредбите на специфичните нормативни документи.

(3) Разстоянията по табл.65 се отнасят за складове за СГГ и за отделно стоящи резервоари за СГГ с вместимост над 1000 m³. За складове или отделни резервоари за СГГ с обща вместимост, по-малка от 1000 m³, тези разстояния се намаляват, както следва:

1. при вместимост от 250 до 1000 m³ - с 30 %;

2. при вместимост до 250 m³ - с 50 %.

(4) Разстоянията между въздушни електрически мрежи и резервоари за СГГ са най-малко 2/3 от разстоянието между стълбовете на електромрежата, но не по-малко от 1,5 пъти височината на стълбовете.


Таблица 65

по

ред
Сгради и съоръжения


Минимални разстояния в m от

сгради и съоръжения до:бутални (сухи)

резервоари за СГГрезервоари за СГГ с постоянен обем или с воден басейн

1

2

3

4

1.

Сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4;

базисни складове за горими ма-

териали, ЛЗТ и ГТ, промишлени

пещи на открито, комини и дру-

ги инсталации с открити източ-

ници на огън


100

80


2.


Складове за каменни въглища и кокс

12

10

3.

Разходни складове за горими

материали, ЛЗТ и ГТ, втечнени

горими газове и др. п.


50


40


4.

Сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1:

а) със степен на огнеустой-

чивост I, II и III

б) със степен на огнеустой-

чивост IV и V

30

50


20

405.

Пътища от републиканската

пътна мрежа, улици, железо-

пътни и трамвайни линии (от

края на платното)


50

40


6.


Вътрешнозаводски пътища

(от края на платното)


20

20


7.

Спомагателни помещения

и съоръжения за обслуж-

ване на резервоари за СГГ


20


15
Чл. 608. (1) Разстоянията между секциите на хоризонтални резервоари за СГГ с постоянен обем и с обща вместимост 100 000 m³ са най-малко равни на 1/2 от общата дължина на съседните резервоари от двете секции, а между отделните резервоари - най-малко на 2/3 от диаметъра на резервоара за СГГ.

(2) Разстоянието между отделните резервоари за СГГ с променлив обем е най-малко равно на половината от сбора на диаметрите на два съседни резервоара. Разстоянието между секциите на резервоарите, всяка от които с обем до 2400 m³, е най-малко равно на удвоения диаметър на по-големия резервоар.Чл. 609. (1) Разрешава се проектиране на открити складове за негорими материали и засаждане на насаждения от широколистни дървета в площта между резервоарите за СГГ и сградите или съоръженията.

(2) Минималните разстояния от резервоари с горими газове до резервоари с негорими газове се определят при спазване на изискванията за горими газове.Чл. 610. Складовете за компресиран природен газ се проектират при спазване изискванията на Наредба № 6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ и на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.
Раздел ХХІІІ

Автоснабдителни станции от от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3
Чл. 611. Автоснабдителни станции за зареждане на моторните превозни средства (МПС) с горива, са:

1. бензиностанции – за светли горива (бензин и дизел);  1. газоснабдителни станции за газ пропан-бутан;

3. газоснабдителни станции за природен газ (метан);

4. комплекси автоснабдителни станции - за светли горива, пропан-бутан и природен газ.Чл. 612. (1) Носещите конструкции на строежите на територията на автоснабдителните станции, в т.ч. на навесите и автомивките, се изграждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) Допуска се в обслужващите строежи на автоснабдителни станции от I или II степен на огнеустойчивост до три етажа да се устройват помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.4, Ф 3.1, Ф3.2 и Ф3.4.(3) Автомивките на територията на автоснабдителните станции се разполагат на разстояние най-малко 5 m от съоръженията на станциите.

Чл. 613. Минималното разстояние между най-близките съоръжения на две съседни автоснабдителни станции е 20 m.

Чл. 614. За зареждане на резервоарите със светли горива, газ пропан-бутан и компресиран природен газ (при използване на газобутилкова групова инсталация) се проектират съоръжения за заземяване на автоцистерните на минимално разстояние 3 m от съоръженията.

Чл. 615. Електрическото оборудване на външните съоръжения на територията на бензиностанциите и газостанциите с изключение на местата от трета група „Експлозивна опасност” съгласно чл. 268 се проектира с минимална степен на защита ІР–44.

Чл. 616. За аварийно изключване на електрозахранването се предвиждат стоп-бутони, които се разполагат на видни места до офис-касата и на всяка колонка за зареждане на МПС.

Чл. 617. Източниците за външно водоснабдяване за пожарогасене в автоснабдителните станции се проектират на разстояние не по-малко от 10 m и не повече от 50 m от съоръженията.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница