Изисквания за участие и изпълнение на обществена поръчка с предметДата30.03.2017
Размер303.28 Kb.

ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

гр.Суворово, пл.”Независимост” №1; кмет – 05153/ 24 40

централа – 05153/ 21 40; e-mail : suvorovo_kmet@abv.bg
ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на общински пътища и асфалтови настилки в населените места от общината“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СУВОРОВО


1.КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Ремонт на общински пътища и асфалтови настилки в населените места от общината“ включващи:


 1. Ремонт на общински път VAR 1023/II-29 Игнатиево – Слънчево – Баново – Калиманци/“.

 2. Ремонт на общински път VAR 2250/VAR 2240/Суворово – Туристически комплекс „Горски кладенец““.

 3. Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово и населени места от общината.

Строително-монтажните работи за всеки подобект се възлагат поотделно с възлагателно писмо.

Операциите, които предстои да се извършат са стандартните за този вид дейности: почистване от наноси, фрезоване, срязване за оформяне на кръпките, изваждане на стара асфалтова настилка до основата от трошенокаменна настилка, битумен разлив, превоз и полагане на асфалтова смес /плътна и порьозна/, уплътняване, зануляване на кърпежите с битум, почистване и извозване на отпадъците.

Участъците от пътищата и улиците, които ще се рехабилитират ще бъдат маркирани непосредствено преди започване на работа съвместно с възложителя. В зависимост от повредите ще се определят местата за изкърпване и преасфалтиране. Изпълнителят осигурява организацията на движението по време на работа. Всички видове строително монтажни работи, които се посочват в техническата спецификация да бъдат изпълнени качествено и в срок.
2.МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – община Суворово
3.СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ - Общата стойност на договора не може да надхвърля 264 000 лв. без ДДС. Плащането на поръчката се финансира от Община Суворово. СМР по вид и обем ще се изпълняват до изчерпване на осигурените финансови средства. Плащанията към Изпълнителя по настоящата обществена поръчка са платими след завършването на строително монтажните работи на съответния подобект и окончателното приемане на извършената работа от страна на Възложителя.
4.КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ – Предвижда се ремонт на асфалтова настилка на пътища и улици на територията на община Суворово до изчерпване на финансовите средства, но не повече от 264000 лв. безДДС.
5.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА– Срокът на изпълнение е до 31.12.2015г., считано от датата на подписване на договора.
6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ


  1. Общи и административни изисквания

1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.
2. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания, с изключение на административните изисквания, ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.

2.1.1 В случай, че участникът е Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, членовете на Обединението следва да са сключили споразумение (или еквивалентен документ).   1. Участникът може да предвиди участието на свои подизпълнители за изпълнението на част от дейностите по поръчката.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката, в съответствие с чл.56, ал.2 от ЗОП, конкретни изисквания от посочените по–долу, се прилагат и за подизпълнителите, а минималните изисквания за икономически и финансови възможности, съответно техническите възможности и квалификация – съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите.


Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.


Участниците се представляват от законните си представители съгласно учредителен акт или от лица, специално упълномощени за участие в обществената поръчка, което се доказва с нотариално заверено пълномощно.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката, в съответствие с чл.56, ал.2 от ЗОП, конкретни изисквания от посочените по–долу, се прилагат и за подизпълнителите, а минималните изисквания за икономически и финансови възможности, съответно техническите възможности и квалификация – съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите.


6.2. Минимални изисквания

Икономически и финансови възможности - Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности на участника.

   1. Технически възможности и опит

6.2.1.1. Участникът, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата (или от датата на учредяване/започване на дейността), следва да е изпълнил минимум 3 /три/ поръчки, с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, придружени с удостоверения за добро изпълнение, издадени от предишни възложители, представени в оригинал.*** Обстоятелството се удостоверява с: Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 на изпълненото строителство с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата публична покана, придружен с удостоверения, издадени от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за строителството.

Под „обекти, сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира: изпълнение на СМР или СРР – изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища и/или улици.

6.2.1.2. Участникът трябва да предложи инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, включващ като минимум 1 брой технически ръководител - строителен инженер или „строителен техник” със стаж като строителен инженер или строителен техник минимум 3 г.

*** Обстоятелството се удостоверява с: Списък на техническите лица. Квалификацията се удостоверява с копия на дипломи, сертификати, удостоверения и др. Опитът се удостоверява с копия на трудови книжки, копия на договори, референции и др.

6.2.1.3. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимото собствено или наето минимално строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в което число минимум: 1 асфалтополагаща машина; 2 самосвала; 1 пневматичен валяк; 1 автогудронатор;1 пътна фреза; 1щил.

*** Обстоятелството се удостоверява с: Описание на собствено и наето оборудване, строителна техника и механизация.
Забележки:

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания се отнасят за обединението/консорциума като цяло.

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията се отнасят за подизпълнителя, съобразно вида и дела на неговото участие в изпълнението на конкретните дейности от обекта на поръчката.
3. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни включително, считано от крайната дата за подаване на офертите съгласно публичната покана за поръчката.

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от страна на Възложителя.


7.КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ – „най – ниска цена”
Точките на всеки един участник се определят по следната формула:
Ккомпл.= К1+К2+К3+К4+К5

На първо място се класира участника получил най- висок – К-комплексно.

Критериите от К1 до К5 /описани по-долу/ на участника се вземат от ценовата му оферта и за целите на методиката се изчисляват по следния начин:


К1 = ( К 1 мин. / К 1 участник) х 20, където:

К 1 мин. е най-ниското предложение по критерия предложената единична цена за доставка и полагане на 1т плътен асфалтобетон и заливане на фуги , а К 1 участник е предложението на оценявания участник по същия критерий. К1 се изчислява до втория десетичен знак.
 • К2 e предложената единична цена за доставка и полагане на 1т пороьозен асфалтобетон и се определя по следната формула:

К2 = ( К 2 мин. / К 2 участник) х 30, където:

К 2 мин. е най-ниското предложение по критерия предложената единична цена за доставка и полагане на 1т пороьозен асфалтобетон, а К 2 участник е предложението на оценявания участник по същия критерий. К2 се изчислява до втория десетичен знак.
 • К3 e предложената единична цена за доставка, полагане и валиране на 1 т каменна фракция 5/30 и се определя по следната формула:

К3 = ( К 3 мин. / К 3 участник) х 20, където:

К 3 мин. е най-ниското предложение по критерия предложената единична цена за доставка, полагане и валиране на 1 т каменна фракция 5/30, а К 3 участник е предложението на оценявания участник по същия критерий. К3 се изчислява до втория десетичен знак.
 • К4 e предложената единична цена за фрезоване 1 м3 съществуващ асфалтобетон и се определя по следната формула:

К4 = ( К 4 мин. / К 4 участник) х 20, където:

К 4 мин. е най-ниското предложение по критерия предложената единична цена за фрезоване 1 м3 съществуващ асфалтобетон, а К 4 участник е предложението на оценявания участник по същия критерий. К4 се изчислява до втория десетичен знак.
 • К5 e предложената единична цена за полагане на битумен разлив 1 м2 и се определя по следната формула:

К5 = ( К 5 мин. / К 5 участник) х 10, където:

К 5 мин. е най-ниското предложение по критерия предложената единична цена за полагане на битумен разлив 1 м2, а К 5 участник е предложението на оценявания участник по същия критерий. К5 се изчислява до втория десетичен знак.


Крайно класиране на Участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.


При условие че оценките са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Длъжностните лица провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.


ЗАБЕЛЕЖКИ:

!!! При оценката точките се изчисляват с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика закръглявания на предложенията се допускат до втория знак след десетичната запетая. Участници, които не са се съобразили с това изискване се отстраняват от участие в процедурата.
8.СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ.

8.1.Публичната покана е валидна до 26.02.2015 г.

8.2.Офертите се получават на адрес: гр. Суворово, пл. „Независимост” №1 до 16:00 часа на 27.02.2015 г.

8.3.Отварянето на офертите ще се извърши на 04.03.2015 г. от 11:00 часа в заседателната зала на етаж 1 – зала № 1 в сградата на Община Суворово, гр. Суворово, пл. "Независимост" №1

8.4.Срокът за валидност на офертите е 90 календарни дни, считано от изтичане на срока за подаване на оферти.
9. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

9.1.Представяне на участника (Образец №1);

9.2 Декларация за участие на подизпълнител/и (Образец 2);

9.3.Декларация от подизпълнителя (само ако ще се използва такъв -Образец 3);

9.4 Техническо предложение (Образец №4);

9.5.Ценово предложение (Образец №5)

9.6. Списък на изпълненото строителство (Образец №6)

9.7. Списък на техническото оборудване (Образец №7)

9.8. Списък на техническите лица (Образец №8)
Образец № 1


ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК
в публична покана с предмет „…………………………………………………………………………………………………………..“

Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Седалище:

- пощенски код, населено място:

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Адрес за кореспонденция:

- пощенски код, населено място:

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Телефон:


Факс:

E-mail адрес:


(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес:


(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)


Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:
2.


Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:
IBAN:
BIC:
Титуляр на сметката
Адрес на банката:Административни сведения
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас публичната покана по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „…………………………………………………………………………………………………………….“, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.


 1. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
 1. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на публичната покана, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.
 1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (ненужното се зачертава) следните подизпълнители:

1. .......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 1. ....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)


6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 90 (деветдесет) календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Дата: ………………………………….

Име, фамилия, подпис и печат

Образец № 2


ДЕКЛАРАЦИЯ

за участие на подизпълнител/и

Обществена поръчка с предмет: “………………………………………………………………”

ДеклараторАдминистративни данни

град/село
община
адрес
Длъжностно качество
Наименование на участник

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. При изпълнението на обществена поръчка няма да използвам/ще използвам подизпълнители (ненужното се зачертава);

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:………………………………………………………..., които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа;

4. Подизпълнителя/ите ще изпълни/ят следните видове услуги, дейности и работи със следния дял на участие:Име на подизпълнителя

% от общата стойност

Конкретен вид работа, която ще се изпълнява от подизпълнителяИзвестна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: ................................ Декларатор:

гр./с. .................................. …………………………….. (подпис, печат)
Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Обществена поръчка с предмет: “…………………………………………………………………..”

ДеклараторАдминистративни данни

град/село
община
адрес
Длъжностно качество
Наименование на участник/подизпълнител/

ДЕКЛАРИРАМ, че съм
1.Запознат с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в обществената поръчка.

2.Съгласен съм да участвам при изпълнението на обществена поръчка с предмет: “…………………………………………………………………..”, като подизпълнител на: ........................................ ................................................ ..............................................… ……...................................................(наименование на участника)
3.Съгласен съм да изпълня следните видове услуги, дейности и работи, съответстващи на дела ми на участие:


Подробно описание на вида работа, която ще се изпълнява от подизпълнителя

1.
2.
3.
Дата: ................................. Декларатор: ............................................. (подпис, печат)


Образец №4
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обществена поръчка с предмет: “……………………………………………………………….”

ДеклараторАдминистративни данни

град/село
община
адрес
Длъжностно качество
Наименование на участник

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

с настоящото представям техническо предложение за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “……………………………………………………………………………………………………..” и заявявам, че представляваното от мен дружество предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1.Запознат съм и приемам изцяло без резерви или ограничения условията за представяне на оферта за сключване на договор.

2.Заявявам, че ще изпълнявам поръчката съгласно техническата спецификация на Възложителя и действащото законодателство.

3.Съгласен съм срокът на договора да бъде 31.12.2015г., считано от датата на подписването му.

4. Съгласен съм срокът за изпълнение на всяка задача, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя, да е с максимална продължителност 15 работни дни.

5.Предлагам общ гаранционен срок..............................месеца (като той не може да бъде по - малък от този определен в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в екслоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

Валидността на предложението е 90 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Дата: ...................................... С уважение:

(подпис, печат)

гр./с. .......................................

Образец №5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Обществена поръчка с предмет: “………………………………………………………………..”

ДеклараторАдминистративни данни

град/село
община
адрес
Длъжностно качество
Наименование на участник

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

с настоящото представям ценово предложение за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “………………………………………………………………………..” и заявявам, че представляваното от мен дружество предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1.Съгласен съм общата стойност на договора да не надхвърля 264 000 лв. без ДДС.

2. За извършване на СМР фирмата предлага единични цени за следните видове работи:
  1. Доставка и полагане на 1т плътен асфалтобетон и заливане на фуги - .....................лв./т без ДДС/

  2. Доставка и полагане на 1т пороьозен асфалтобетон - .....................лв./т без ДДС /

  3. Доставка, полагане и валиране на каменна фракция 5/30-.....................лв./т без ДДС /

  4. Фрезоване 1 м3 съществуващ асфалтобетон - ................................лв./м3 без ДДС /

  5. Полагане на битумен разлив 1 м2 - ..................................................лв./м2 без ДДС /

Фирмата се задължава, ако нейното финансово предложение бъде прието, да изпълни и предаде договорените СМР, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларирам, че фирмата е съгласна заплащането да става срещу актуване на действително извършени строителни работи.

При така предложените от нас условия, в нашето финансово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на СМР на обектите.
Валидността на предложението е 90 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Дата: ...................................... С уважение:

(подпис, печат)

гр./с. .......................................Приложение № 6

СПИСЪК

по чл. 51, ал. 1, т. 2Подписаният/ата .........................................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност .........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .........................................................................................................................................................

(длъжност)

на ........................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ...................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "........................", заявяваме, че през последните 5 (пет) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство, както следва:

Вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените СМР)

Стойност/цена (без ДДС) и обем на изпълненото строителство(22)

Дата на приключване изпълнението на строителството

Лице, за което е изпълнено строителството (ако има такова)

1

2

3


За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви "а" - "в" ЗОП(23):

1. ...................................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................................Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(Трите имена)

..............................................................................(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 7

СПИСЪК

На техническото оборудване

по чл. 51, ал. 1, т. 3

От:...................................................................................................................................................,

(наименование на участника)
представляван от ...............................................................................................................................................,

(трите имена и длъжността на представляващия)

като самостоятелен участник / представляващ обединение-участник (ненужното се задрасква) в обществената поръчка с предмет: ………………………………………………………………………, разполагаме със следното оборудване, строителна техника и механизация:


(Моля, опишете по-важната строителната механизация, съоръжения, специални уреди и приспособления, специалните технически средства, и др, които разполага и ще ползва за изпъленнието на поръчката, като на първите позиции се посочи задължително изискваното от техническите изисквания оборудване)
Вид и описание

Количество

(бр.)


Година на

регистрация/ производствоСобственост на / Наето от / Предоставено за ползване от
Дата,………………........... ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

Приложение № 8

ОПИСАНИЕ

На техническите лица

по чл. 51, ал. 1, т. 4
От:...................................................................................................................................................,

(наименование на участника)
представляван от ...............................................................................................................................................,

(трите имена и длъжността на представляващия)

като самостоятелен участник/член на обединение (ненужното се задрасква) в обществената поръчка,с предмет: ……………………………………………………………………………..
Експерт

Име, Презиме, Фамилия

Специалност

Стаж като стр. инженер или стр. техник
Дата,………………........... ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
във възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на изпълнител на строителство с предмет:

„Ремонт на общински пътища и асфалтови настилки в населените места от общината“ 1. ОБЕКТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Въведение

Настоящият раздел представлява подробна техническа спецификация, която ще се прилага при изпълнението на строително-монтажните работи за обекта предмет на настоящата обществената поръчка .

При изпълнението на строително-монтажните работи ще се актуват и изплащат действително извършените количества по единични цени, които са представени в ценовото предложение на спечелилия поръчката участник. 1. Обект на обществената поръчка – в рамките на обществената поръчка изпълнението следва да премине през следните етапи:

 • доставка на необходимите материали;

 • строително – монтажни работи;

 • изработване на изпълнителна документация;

 • всички необходими дейности, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, както и с организацията на движението.

 1. Кратко описание на предмета на обществената поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща:

1„Ремонт на общински път VAR 1023/II-29 Игнатиево – Слънчево – Баново – Калиманци/“.

2 „Ремонт на общински път VAR 2250/VAR 2240/Суворово – Туристически комплекс „Горски кладенец““.

3 „Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово, и населени места от общината“.


Строително-монтажните работи за всеки подобект се възлагат поотделно с възлагателно писмо.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще осъществява функциите на строител по реда на чл. 163 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), който ще извършва всички необходими строително-монтажни работи с оглед качествено изпълнение на инвестиционния обект, който изпълнява. 1. Приложимо законодателство, документи, стандарти и норми

При изпълнение на задълженията си, Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на българското законодателство и в частност на:

 • Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

   • Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

 • Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи;

 • Наредба № 2 от 22 Март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ. бр.37/04.05.2004г. с допълнения и изменения,);

 • Наредба No 16 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците. (ДВ, бр.72 от 17 август 2001 г. ).

Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни работи и доставки. Всички документи се изготвят на български език. Когато документите се представят в електронен вид се използват формати на MS OFFICE, като текстовите файлове следва да са във формат MS WORD, а таблиците – във формат MS EXCEL.

 1. Материали и заводско произведени елементи

Всички материали, които ще бъдат вложени в строителните работи трябва да са нови, неизползвани или от най-последен или все още произвеждан модел.

Материалите които се доставят трябва да отговарят на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (приета с ПМС № 230 от 06.11.2000 г., обн. ДВ, бр. 93 от 14.11.2000 г., в сила от 15.11.2001 г., изм. и доп., бр.75 от 28.08.2001 г., изм. бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. и доп., бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 01.01.2004 г.).

Материалите, които отговарят на други признати стандарти и които осигуряват в достатъчна степен равностойно или по-високо качество от предвиденото в споменатите стандарти се приемат със съгласието на Възложителя.


 1. Оборудване

Изпълнителят трябва да разполага с необходимите строителна механизация, съоръжения, специални уреди и приспособления, специалните технически средства, софтуерни продукти и др. за извършване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката, съгласно техническите изисквания.

Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя подробен списък на оборудването и резервните части, като обозначи, коя част от оборудването и строителните машини е негова собственост и коя част ще бъде наета.

В списъка се включва и резервно оборудване, годно да бъде въведено незабавно в експлоатация, в случай на повреда на ползваното на обекта оборудване.

По време на изпълнението на строителните работи, Изпълнителят е длъжен да замени своевременно авариралото оборудване с оборудване с равностойна производителност. 1. Контрол върху строителните работи

Всички измервания и изпитвания се извършват от Изпълнителя, който съхранява резултатите от тях във вид на компютърни файлове и на хартиен носител.

Всички представени данни следва да бъдат придружени с таблици, представящи подробна информация за различни периоди от време.

Ако не е изрично предвидена, честотата на изпитванията се определя при необходимост от Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя по всяко време достъп до съхраняваните от него данни.

Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания до легитимни депа за отпадъци и по начин, предварително одобрен от страна на Възложителя.


 1. Контрол на качеството

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с процедурите за качество и изискванията на Закона за устройството на територията. По решение на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да извърши всякакви изпитвания, които не са предвидени в настоящата техническа спецификация и ако в резултат на такива изпитвания бъдат констатирани недостатъци в строителните работи, разходите за проведените изпитвания са за сметка на изпълнителя.

Анализите и лабораторните тестове следва да се извършват в сертифицирана лаборатория, посочена от Възложителя или одобрена от него, ако не са дадени други указания.

Материалите и оборудването се превозват по Републиканската пътна мрежа, градски улици и пътната мрежа на Възложителя, като Изпълнителят е длъжен да отстрани незабавно всички повреди, нанесени на горепосочената пътна мрежа по време на превозите.


 1. Начин на измерване и доказване на количеството изпълнени СМР

Извършените количества СМР се измерват на място, описват и изчисляват като това се отразява в подрoбна ведомост. Някои от работите може да изискват междинно одобрение, в случай, че те се покриват или се вграждат в следващи операции (скрити работи). В такива случаи изпълнителят следва да поиска междинно одобрение. Само изцяло завършена и одобрена работа може да се актува за плащане.

Когато Изпълнителят е завършил изцяло възложените му СМР с възлагателно писмо за конкретния подобект, той иска от Възложителя инспекция за одобрение. Възложителят следва да одобри или да издаде инструкции за отстраняване на дефекти или отклонения. Такива инструкции следва да се изпълнят веднага и работата няма да бъде сертифицирана за плащане, докато всички дефекти не бъдат отстранени, съобразно изискванията на Възложителя. Одобренията от Възложителя се считат за междинни и не освобождават Изпълнителя от договорните му задължения до края на гаранционния период, указан в условията на договора. 1. Изисквания за безопасност

Всички дейности на обектите се извършват в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания, като Изпълнителят е длъжен да представи Застраховка професионална отговорност за съответната категория строеж.

В случай, че Изпълнителят извършва строително-монтажните работи посредством подизпълнители, последните са длъжни да спазват всички приложими нормативни изисквания за безопасност, а Изпълнителят изпълнява координационни функции.

Следва да бъдат наемани единствено квалифицирани служители и работници, които отговарят на изискванията за изпълняваната от тях работа.


 1. Предварителна техническа информация

Във връзка с подготовката на офертата, всеки участник в настоящата поръчка следва да провери и анализира предоставените от страна на Възложителя данни, да посети и огледа площадката и да добие необходимата информация.

В случай, че участникът пропусне или не желае да извърши необходимите проучвания на място, това не освобождава спечелилия участник от задължението му да извърши всички необходими дейности до окончателното изпълнение на обхвата на договора без каквито и да било допълнителни компенсации.

Възложителят ще предостави цялата налична информация, която би била необходима за изпълнението на строително-монтажните работи.


 1. Налична документация

Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на дейностите, съгласно настоящата техническа спецификация.

2. Конкретни задачи на изпълнителя

В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши следните видове работи: почистване от наноси, фрезоване, срязване за оформяне на кръпките, изваждане на стара асфалтова настилка до основата от трошенокаменна настилка, битумен разлив, превоз и полагане на асфалтова смес/плътна и порьозна/, уплътняване, зануляване на кърпежите с битум, почистване и извозване на отпадъците.

Участъците от улиците и пътищата, които ще се ремонтират ще бъдат маркирани непосредствено преди започване на работа съвместно с възложителя. В зависимост от повредите ще се определят местата за изкърпване и преасфалтиране. Изпълнителят осигурява организацията на движението по време на работа.


 1. Гаранционен срок. Изисквания относно отстраняването на дефекти, проявили се при нормалната експлоатация на строежа в течение на гаранционния срок.

  1. Гаранционен срок

Гаранционните срокове на изпълнените строително – монтажни работи са не по – малки от посочените в чл.20, ал.4, т.т.1, 3, 4, 5 и 7 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на двустранен/тристранен протокол за установяване на изпълнените СМР и годността за ползване на строежа.


  1. Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на обекта

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на Изпълнителя.

При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или обзавеждане или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от Възложителя.Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.
Изготвил техническата спецификация:

Инж. Кремена Вичева


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница