Изложение на стоки и услуги на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в рамките на Международния пролетен панаир в град Пловдив стДата26.10.2018
Размер277.75 Kb.
ТипИзложение


София 1000, бул.”Дондуков” № 11; ет.4, стая 410, тел.: 02 986 53 09; тел./факс: 02 986 53 00;

e-mail: nfri@abv.bg; http: //www.nfri-employdisabled.com/

___________________________________________________________________________________
Година ІІI, брой 7, м. май 2010 г.

______________________________________________________________________________________________________ 1. Новини и съобщения – стр.1

 2. Осмото национално изложение на стоки и услуги на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в рамките на Международния пролетен панаир в град Пловдив – стр.4.

 3. Ден на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания - 13 май 2010 г. – Пловдив – стр.6

 4. Мерки за поведение на производствените предприятия
  в условията на икономическа криза – 15 стр.
________________________________________________________
Н О В И Н И

 • На 04 май 2010 г. национално представителните организации на и за хора с увреждания организираха Пресконференция в Националния пресклуб на БТА – София по повод 5 май - Международния ден за протест на хората с увреждане на тема: Имат ли права хората с увреждане в България? Има ли диалог за политиката за хората с увреждане? Отнемат ли се права на хората с увреждане?

Ратифициране на Международната конвенция за опазване и насърчаване на правата и достойнството настояха участниците в пресконференцията хора с увреждания. Конвенцията за правата на хората с увреждания е приета от ООН през 2006 г. и ратифицирана от повечето държави в европейската общност.

Национално представителните организации на и за хора с увреждания представляват над 147 000 деца и лица със специфични възможности и настояват за социален модел, чрез който да се осъществи пълноценна интеграция на хората с увреждания за решаване на основни проблеми, като например изплащането на интеграционните добавки, на заплати, на майчинство, трудовата заетост.

850 000 са хората с увреждания в България, според данни на НОИ от 2007 г. Освен ратифицирането на Конвенцията, хората с увреждания искат гарантираният минимален доход да бъде заменен с „линия на бедността", да се усъвършенстват критериите за социални услуги, да не се лишават хората с увреждания от медицински изделия под предлог за корупционни практики и недостиг на ресурс заради икономическата криза.


 • На 12 май 2010 г. управители на фирми-членове на Националната федерация на работодателите на инвалиди посетиха «Стопански дейности КЦМ» ЕООД с цел обмяна на опит.


На 12 май 2010 г. управители на специализирани предприятия за хора с увреждания, членове на Националанта федерация на работодателите на инвалиди направиха приятелско и работно посещение във фирма „Стопански дейности – КЦМ” от град Пловдив. Благодарение на домакинството на г-жа Иванка Пискова - управител на фирмата „Стопански дейности –КЦМ” управителите на специализираните предприятия се запознаха с процеса на работа на дружеството, като посетиха пералнята, шивашкия цех. Макар и кратко, посещението се оказа повече от опознавателно и ползотворно, размениха се идеи за партньорство. • На 12.05.2010 г. от 15.00 часа се проведе заседание на Редовното Общо събрание на Националната федерация на работодателите на инвалиди на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и Устава на НФРИ, в гр.Пловдив, заседателната зала на Хотелски комплекс «Беркут» - с.Брестник.


Събранието премина в конструктивен дух, с много положителна нагласа и определяне на бъдещите цели.

Дискусията по изнесените материали беше активна. Участниците в Общото събрание изразиха удовлетворение от промените по дейността и участията на НФРИ, и открива федерацията с ново, по-добро и стойностно лице. Отчетено беше доброто представяне, защитеният авторитет и пълноценно утвърждаване на НФРИ, както и основната роля на федерацията по създаването на целеви схеми за финансиране на специализираните предприятия по оперативните програми. Изказана беше удовлетвореността от активната работа на федерацията в защита на основни текстове, които касаят трудовата заетост по Закона за интеграция и социална интеграция на хората с увреждания. Отчетени бяха новата визия и сайт на НФРИ, като беше подкрепена идеята и за издаването на Информационен бюлетин и полезността на неговото съдържание с публикуване на промени по нормативната уредбата уреждаща социалното включване на хората с увреждане. Това от своя страна води до своевременна методическа помощ и облекчаване работата на управителите

Дискутираха се въпроси от организационен характер по отношение на членския внос и по-точно, подобряване събираемостта на дължимите членски внос членове, които в период от шест месеца да влязат в график с дължимите суми и плащания.

Предложени бяха мерки свързани с обществените поръчки за възлагане на специализираните предприятия, включително необходима спешна промяна на Закона за обществените поръчки и актуализиране на Списъка за възлагане на стоки и услуги на специализираните предприятия. Г-жа Тодорова подкрепи изказалите се и внесе допълнителни разяснения по действията на федерацията през настоящата година в тази посока.

Това Общо събрание беше различно, с това, че се наложи поради изтичане на мандата, да се напарви избор на нови ръководни органи на федерацията за срок от четири години. За членове на УС бяха избрани Елка Тодорова, Божидар Костов, Светломир Иванов, Георги Филипов и Атанас Раленеков и Контролен съвет в състав: Георги Георгиев, Иванка Пискова и Нина Драгнева. За председател на УС на НФРИ с пълно единодушие беше преизбрана г-жа Елка Тодорова.

След станалите разисквания бяха взети следните РЕШЕНИЯ:
1. Приема Годишния отчет за дейността на НФРИ за 2009 г.


 1. Приема Отчета за дейността на Контролния съвет на НФРИ за 2009г.

 2. Приема баланса и отчета за приходите и разходите на НФРИ за 2009 г.

 3. Икономията от 3863.23 лв. да бъде отнесена в “Други резерви” с положителен знак съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

 4. Одобрява отчета за изпълнението на бюджета на НФРИ за 2009 г.

 5. Утвърждава проекта за Бюджет за дейността на управлението на НФРИ за 2010 г. в размер на 132 000 лв. по приходите и на 132 000 лв. по разходите, съгласно приложението.

7. Възлага на Управителния съвет и на председателя на НФРИ да предприемат действени мерки по събиране на членския внос от неиздължените членове в срок до 30 юни 2010 г. включително и за изключване на нередовни членове на федерацията.

8. Прекратява членството на ЕТ „Диана Терзийска – СТ” – гр.Самоков, „София Пропъртис” ООД – Варна, „Норена” ЕООД – София, „Степойл” ООД – София по подадена молба, считано от 01.01.2010 г.

9. Прекратява членството на „Текстрон” ЕООД – гр.София, поради отпадане, считано от 01.01.2010 г.

10. Утвърждава Програмата за дейността на НФРИ за 2010 г.

11. Приемане на Основни насоки за развитието и дейността на НФРИ през периода 2010-2014 г.


 1. Избира Управителен съвет в състав: Елка Николова Тодорова, Божидар Иванов Костов, Атанас Иванов Раленеков, Светломир Георгиев Иванов и Георги Христов Филипов за срок от четири години.

 2. Избира Контролен съвет в състав: Георги Иванов Георгиев, Иванка Николова Пискова и Нина Драгнева за срок от четири години.

 3. Избира за Председател на НФРИ – Елка Тодорова Николова за срок от четири години. • От 11 до 16 май 2010 г. се проведе Осмото национално изложение на стоки и услуги на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в рамките на Международния пролетен панаир в град Пловдив.

Тази година, може би ще остане една от най-запомнящите от бизнеса, за десетилетието. Поради факта, че България все още не е заработила с пълните си икономически обороти, изложението осезателно придоби общ изглед на „слабо”.

Наистина неоспорим факт. Но ние от НФРИ сме на мнение, че сред такъв бизнес климат и именно в такава кризисна обстановка доказваме, устойчивостта, големите възможности и потенциала на нашите предприятия. Участие тази година в общото представяне на НФРИ и НС на КИ взеха общо 15 специализирани предприятия, от тях 11 членове на НФРИ. Това са: „ПРОЛЕТ” ЕООД от гр.Пирдоп, „РОДИНА -75 – И” от гр.Ботевград, „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ” ООД от гр.Пловдив, „АВИС” ЕООД от гр.Казанлък, „МАЛЬОВИЦА” ЕООД от гр.Самоков, „ЛОЗАНА” ЕАД от гр.София, „МЕРЕСЕВ” ЕООД от гр.Стара Загора, „НИЯ– МИЛВА” от гр.Хасково, „ХЪЧИТЕКС” от гр.Пловдив, „ХЕФЕСТ” от гр.Пазарджик и ЕТ „ИРА- МХК” от гр.Казанлък.експозициите на участниците фирми-изложители от Националната федерация на работодателите

на инвалиди • ДЕН НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ – 13 МАЙ 2010 г., ПЛОВДИВ.

В «Деня на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания» на 13 май 2010 г. в Международен панаир – Пловдив, палата № 8 работодателските организации на хора с увреждания с подкрепата на МТСП и «Международен панаир» АД – гр.Пловдив организираха следните посещения:

 • 11.00 ч. – Представяне на колекциите на участниците - специализирани предприятия пред министъра на труда и социалната политика - инж.Тотю Младенов и зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Валентина Симеонова.

В рамките на изложението на Деня на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания, подкрепен от инициативата «2010 – Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване», министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и зам.-министъра на МТСП г-жа Валентина Симеонова посетиха Националното изложение на стоки и услуги на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в палата № 8 на Международния панаир – Пловдив. Придружаващи гости бяха г-н Минчо Коралски – изп.директор на Агенцията за хората с увреждания, г-н Ивайло Иванов – изп.директор на Агенцията за социално подпомагане, г-жа Мария Георгиева – регионален директор на Регионалната служба по заетостта – гр.Пловдив.

Г-жа Елка Тодорова – председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди запозна ръководството на МТСП с дейността на изложителите-членове на федерацията: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД – ПЛОВДИВ, МЕРЕСЕВ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА, ЛОЗАНА ЕАД – СОФИЯ, АВИС ЕООД – БУЗОВГРАД, ПРОЛЕТ ЕООД – ПИРДОП, РОДИНА – 75- И ЕООД – БОТЕВГРАД, МАЛЬОВИЦА ЕООД – САМОКОВ, НИЯ-МИЛВА ЕООД – ХАСКОВО, ХЕФЕСТ – ПАЗАРДЖИК, ЕТ ИРА-МХК – КАЗАНЛЪК и ХЪЧИТЕКС ЕООД – ПЛОВДИВ.След разглеждането на експозицията на федерацията г-н Младенов и г-жа Симеонова останаха силно впечатлени и удовлетворени от видяното.Министър Т.Младенов и Минчо Коралски се Иванка Пискова, г-н Георги Георгиева, зам.- запознават с дейността на КЦМ «Стопански министър на труда и социалната политика

Дейности КЦМ» ООД - Пловдив Валентина Симеонова, Е.Тодорова


министър Тотю Младенов и зам.-министър Валентина Симеонова

се запознават с експозицията на специализираните предприятия от

системата на Националната федерация на работодателите на

инвалиди
 • 13.00 ч. - Модно ревю на участниците - специализирани предприятия.г-н Стилиян Баласопулов – председател на НС на ТПК, г-н Тотю етюд от модното ревю

Младенов – министър на труда и социалната политика, зам.-министър

на труда и социалната политика г-жа Валентина Симеонова и

г-жа Елка Тодорова – председател на Националната федерация

на работодателите на инвалиди
Голям интерес за официалните гости и присъстващите, беше модното ревю на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Модният спекаткъл продължи близо час, а на подиума бяха представени неповторими дизайнерски решения на дамски, юношески и детски облекла на фирмите КТ «Черноморка» гр.Бургас, ТПКИ «Родина» от гр. Варна, ТПКИ «Рила» от гр.Благоевград, ТПКИ «Марица» - гр.Пловдив, ТПКИ «Миролюбец» - Ловеч и специализирани предприятия от Съюза на глухите в България. • 14.00 ч. – Кръгла маса на тема: „Възможности за повишаване трудовата заетост на хората с увреждания”, организирана от национално-представителните работодателски организации на хора с увреждания, която се проведе в Конгресен център, зала „Пресклуб” в „Международен панаир” АД – Пловдив.

Решаването на тези проблеми не е по силите само на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания – се казва в обръщението на участниците във форума. Целта е днес да се ангажира преди всичко помощта на държавата в лицето на нейните органи, за да се създадат условия за равнопоставеност на хората с увреждания в обществото. Въпросите на трудовата заетост на тази категория граждани са особена актуални сега, в Европейската година с бедността, и са важна част от нашата европейска идентичност и принципите, произтичащи от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Възможностите за увеличаване на конкурентноспособността на предприятията, необходимостта от обновяване на техниката, и най-вече нуждата от повишаване на трудовата квалификация на хората - това бяха главните теми в изказванията на участниците. Не по-маловажни обаче бяха и поставените социални проблеми, които правят допълнително трудно битието на хората с увреждания.

Специално за събитието присъства министърът на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов.

Сред официалните лица бяха зам.министърът на труда и социалната политика г-жа Валентина Симеонова, изпълнителният директор на Агенцията за хора с увреждания г-н Минчо Коралски, г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, г-жа Мария Георгиева, директор на Регионална дирекция по заетостта в гр. Пловдив, г-н Филип Крумов, експерт в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, г-н Пламен Гергинов, експерт в министерството на труда и социалната политика, г-н Красимир Коцев, председател на Съюза на инвалидите в България и други видни общественици.

В работа на кръглата маса активно участие взеха организаторите на срещата национално представителните работодателски организации на хора с увреждания: г-н Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България, г-н Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България, г-жа Елка Тодорова, председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди, г-жа Маринела Ангелова, председател на Националния съюз на кооперациите на инвалидите и г-н Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на ТПК.

В

Минчо Коралски-изп.директор на АХУ, Ивайло Атанас Раленеков – управител на «Р.Княгиня»-Иванов – изп.директор на АСП, зам.-министър Панагюрище, Елка Тодорова – председател на

В.Симеонова, министър Т.Младенов, Ст.Бала- НФРИ, Маринела Ангелова – председател на НС на

Сопулов – председател на НС на ТПК, Л.Велева- КИ, Илиана Малинова – зам.изп.директор на АСП и

юрист в НС на ТПК и зам.директор Мариана Кърговска – главен секретар на АХУ
Във своето встъпително слово министър Тотю Младенов определи срещата като активен и работещ национален форум. В началните си думи той подчерта:

„Приятно изненадан съм - каза той, от това, което видях на изложението в Палата № 8. Продукцията има много добро качество. Похвално е че вашите изделия могат да се видят и на пазарите в Европейския съюз и в страните от Третия свят.

Приветствам и с удоволствие участвам в дебатите на тази „Кръгла маса”. Акцентира върху Стратегия Европа 2020 в която като принцип е заложен повишаването на заетостта и хората с увреждания. Тя включва 4 групи хора - младите до 29 годни, хората над 55, жените, и на основно място хората с увреждания. В следващите дни в Министерството на труда и социалната политика ще бъдат дискутирани възможностите за реализация на хората с увреждания. Приоритет ще бъде поставен и на перспективите за обучение и квалификация. Нека от тези резултати и възможности да се възползвате вие - участниците в този форум.”

Думите на зам.министър Валентина Симеонова бяха още по-емоционални и приветливи. „Днес видяхме една от най-хубавите палати – сподели тя. В условията на криза е важно да се показват такива уникални изработки. Интеграцията на хората с увреждания изисква тъкмо това – да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда”. Тя изтъкна насоките за бъдещата работа по двете основни направления – обновяване на машинния парк на предприятията на хората с увреждания, и разработването на програмата на МТСП за развитието на човешките ресурси.

Изказванията, които последваха бяха критични, но и мъдри. Всеки даваше и препоръка за решение от гледна точка на своя съюз или организация. Както се изрази прекрасно Васил Долапчиев – за съжаление златните времена, когато всеки желаещ и можещ човек с увреждане имаше възможност да се реализира в труда, отминаха. Сега трябва да се търси нов модел, нова национална концепция и Национална стратегия за трудова реализация на хората с увреждания.

Г-жа Тодорова постави въпроса за увеличаване субсидията за бизнес проекти на 3 млн.лв. в Агенцията за хората с увреждания с цел реализиране на инвестиционни процеси в по-голям брой специализираните предприятия и кооперации.

По този начин чрез завишаване на държавните субсидиите за специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания ще могат да кандидатстват с проекти за финансиране от Агенцията за хората с увреждания по-голям брой специализирани предприятия и кооперации, а не при досегашната практика – 8-9 инвестиционни проекта годишно от общо регистрирани 124 специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания.

Отбеляза, че единственият работещ финансов инструмент за реална подкрепа на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания до момента е националното им финансиране и е изключително важно чрез Агенцията за хората с увреждания да бъдат подпомагани специализираните предприятия, някои от които през последните години натрупаха капацитет за управление на успешни проекти и резултатите са видими.

Г-жа Тодорова благодари за подкрепата на МТСП, а в последствие и на МИЕТ за предприетите от тях действия по предложенията внесени на 30.10.2009 г. от Националната федерация на работодателите на инвалиди, а именно: да се осигури финансиране по оперативна програма „РЧР” и по ОП „Конкурентноспособност” за специализираните предприятия. Тези предложения бяха подкрепени от зам.-министрите г-жа Валентина Сименова и г-н Красимир Попов и от национално представителните организации на и за хора с увреждения

Вече са факт примерни целеви схеми за специализираните предприятия, по които може да се получи финансиране по две оперативни програми: ОП „РЧР” и ОП „Конкурентноспособност” и се надяваме да постигнем подкрепа и по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Г-н Гергинов от МТСП и г-н Крумов от МИЕТ презентираха разработените целеви нови схеми насочени към специализираните предприятия, които се очаква да бъдат одобрени от Комитетите по наблюдение към оперативните програми и поканата да стартира през есента на 2010 г. Г-н Крумов специално благодари на Националната федерация на работодателите на инвалиди за съвместната и ползотворна работа при разработването на целевата операция по ОП «Конкурентноспособност».

Председателя на Съюза на глухите в България г-н Васил Панев, с присъщата му откровеност той започна така: „Удовлетворен съм от тази среща, но искам да изкажа едно голямо съжаление. Проведохме толкова „кръгли маси”, а сме пред угрозата на фалит. Не искаме обещания, а реална подкрепа. В тази икономическа среда е нужно правителството да даде глътка въздух на хората с увреждания за да могат да станат равнопоставени.”

Поставени в условията на свободна пазарна конкуренция, с намалена работоспособност и възможности за социална адаптация и професионална реализация, хората с увреждания определено са поставени в неравностойно, даже дискриминационно положение по отношение на останалите граждани.

В условията на пазарната икономика, а в последно време и икономическата криза, много производства бяха закрити. Голяма част от работниците бяха съкратени или напуснаха работа. На практика на Закона за обществените поръчки почти не може да се разчита, тъй като все по-рядко се обявяват поръчки за специализираните предприятия. Ограничен беше и списъкът на обекти на обществени поръчки, които могат да им бъдат възлагани.За намиране на подходящи поръчки за запълване на производствения капацитет предложи:

 • Да се задължат министерствата, държавните и общинскитe предприятия да спазват разпоредбите на ЗОП и когато стоките и услугите, предмет на ОП, са включени в Списъка утвърден с Решение № 835 на МС на Р.България да се канят за участие само специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;

 • Обществените поръчки за Детски градини, Училища, ВУЗ, Спортни площадки Болници, ДКЦ, Санаториуми и други лечебни и профилактични заведения да бъдат организирани и насочени изцяло към специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания.

 • Да се възстанови стария чл. 38 от ЗОП, според който цената на специализираното предприятие, участващо в търга, се приема за най-ниска, ако надхвърля с не повече от 10% предложената най-ниска цена от друг кандидат;

 • Да се възстанови ал.5 на чл. 59 на ЗОП за занижен максимален праг от 1% (върху обема работа) като гаранция за изпълнение когато спечелилото търговско дружество е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания;

 • Да има възможност за провеждането на процедура по договаряне без обявление когато обема на ОП е до 50 хил. лв. и производството на стоките и извършването на услугите е включено в Списъка, утвърден от МС.

Друг въпрос, който постави г-н Панев, е че в действащото законодателство някои текстове се явяват пречка на хората с увреждания да полагат труд съобразно степента на намалената си работоспособност. В голяма част от експертните решения на ТЕЛК е указано, че съответните лица са негодни за труд, изискващ определено работно място, норми и фиксирано работно време по Кодекса на труда. Дългогодишният опит показва, че голяма част от работниците с увреждания не могат да произведат продукция, гарантираща им заработката на минималната работна заплата за страната. И за това, предвид намалената им работоспособност не могат да бъдат винени. Проблемът се задълбочава с всяка изминала година, с всяко увеличаване на минималната работна заплата. Налице е противоречие между задължението ни да изпълним препоръката на ТЕЛК и не ангажираме работниците си с норми и фиксирано работно време и чл. 245 от Кодекса на труда, съгласно който сме длъжни да им осигурим минималната работна заплата. Нашите предприятия полагат неимоверни усилия да доплащат до минималната работна заплата. Постъпления за това обаче не постъпват от никъде. Това ги изправя пред угрозата на фалита. Въпросът се нуждае от спешно решение. Не се ли направи това, много скоро няма да има предприятия на хора с увреждания, които да стимулираме и спасяваме. Предложи два възможни подхода. Първият е законодателна промяна, с оглед осигуряване на субсидиране на предприятията на хора с увреждания за доплащане на разликата между действително изработеното от лице с увреждане и минималната работна заплата. Вторият е да се предвиди възможност в трудовите договори на хората с увреждания да не се уговаря работно време и трудови норми, а да им се изплаща трудово възнаграждение според изработеното.

Членове 315 и 316 от Кодекса на труда, които задължават работодателите да определят ежегодно работни места, в минимални размери от 4 до 10 процента, подходящи за трудоустрояьване на лица с намалена работоспосолбност, както и да създават специализирани предприятия и цехове за такива лица масово не се изпълняват.

Допълнителни проблеми, касаещи специализираните ни предприятия възникнаха и с правото на отпуски на работещите в тях хора с увреждания. Съгласно чл. 319 от Кодекса на труда, работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. В чл. 3 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, право на минимум 5 работни дни имат работници и служители с пълна загуба на зрение и слух, независимо от вида работа. В последно време Инспекциите по труда извършват проверки на изпълнение на това ни задължение за минимум общо 31 работни дни платен годишен отпуск, като се натъкваме на различно тълкуване на понятието пълна загуба на зрение и слух. Освен това считаме, че прекомерно дългият размер на отпуската на хората с увреждания в известен смисъл ги прави неконкурентни на пазара на труда.

Предложи в условията на свободна пазарна конкуренция и криза, държавата приоритетно да се погрижи за най-уязвимите – хората с увреждания. Настоя за създаване на възможности за трудова заетост и професионално израстване на хората с увреждания на пазара на труда, както и оказване на съдействие при намиране, придобиване, поддържане и завръщане към трудова дейност; насърчаване на заетостта на хората с увреждания в частния сектор, чрез подходящи политики и мерки, които могат да включват програми за преференциална заетост, икономически стимули и др.; осигуряване на заетост на хора с увреждания в публичния сектор; държавна защита на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания; промени в законодателството; уеднаквяване на практиката на контролните органи и тълкуване на някои законови разпоредби; действен контрол за изпълнение на задълженията по КТ относно осигуряване работа на хората с увреждания.Г-н Атанас Раленеков – член на УС на НФРИ и Управител на «Райна Княгиня – П» АД – гр.Панагюрище предложи да се актуализира Наредбата за трудоустрояване. Доплащането на допълнително месечно възнаграждение от държавния бюджет на трудоустроени работници или служители с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност, работещи по трудово правоотношение в специализираните предприятия предвид икономическите условия в които са поставени тези предприятия и невъзможността да доплащат трудоустрояването на работещите.

Г-н Георги Георгиев – член на КС на НФРИ и председател на Националния алианс за социална отговорност акцентира на европейските социални политики в областта на създаване на работни места за хората с увреждания: отстоявяне на позициите за подпомагане на висококачествени услуги за хората с увреждания; започване на процес на модернизиране и реорганизиране за подобряване на новите услуги без оглед на икономическата криза и развиване на концепцията за предоставяне и развитие на услугите за хора с увреждания.
Уважаеми читатели на Информационния бюлетин, в рамките на този брой няма да е възможно да ви представим цялостно и подробно всички изказвания на участниците.

В дискусията бяха обсъдени възможностите за осигуряването на заетост и повишаване на конкурентоспособността на хората с увреждания и ангажиране вниманието на обществото с тези въпроси. Участниците в кръглата маса настояха за по-активна държавна подкрепа за решаване на неотложните проблеми при осигуряването на трудова заетост на хората с увреждания: • Приемане на Национална стратегия за трудовата заетост на хората с увреждания в Р България.
 • Финансова обезпеченост на дейността на специализираните предприятия и кооперации, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания.
 • Актуализиране на нормативната уредба, в контекста на новите икономически условия, за подкрепа на специализираните предприятия и кооперации с цел разширяване на трудовата заетост на хората с увреждания.

Идеите и проблемите бяха много, изключително актуални, интересни и ангажиращи някои от които бяха за:

-създаването на регистър за социално икономическия статус на хората с увреждания. Сега няма такава база данни – не се знае вида и степента на уврежданията;

-за избистряне на модела – дали да има държавна система за реализация на хората с увреждания, или тя да става чрез лицензиране на частни фирми, ангажирани към тях;

- за проблема как бизнесът да бъде ангажиран със социалните проблеми на хората с увреждания;

-за обучението и последващата заетост на хората с увреждания;

- за възстановяването на социално-осигурителните вноски;

-за промени в Закона за обществените поръчки;

-за промени в законодателството, задължаващи работодателите за ангажименти към хората с увреждания.

От станалите дискусии национално представителните работодателски организации на хора с увреждания се обединиха до общо Обръщение, което да отправят до Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева и Министър-председателя на РБългария г-н Бойко Борисов:

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
на участниците в Кръглата маса на тема: „Възможности за повишаване на трудовата заетост на хората с увреждания”, 13 май 2010 – гр.Пловдив
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

Р. БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ


УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Като благодарим за подкрепата при обсъждането и приемането на измененията и допълненията на Закона за интеграция на хората с увреждания, предложени от национално представителните работодателски организации относно трудовата заетост на хората с увреждания и като благодарим за действията предприети от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по оперативните програми насочени към специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания,обръщаме се към Вас за подкрепа при осигуряването на трудова заетост на хората с увреждания и при решаване на съществуващите тежки проблеми за оцеляването на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания.

Проблемите на трудовата заетост на тази категория граждани добиват особена актуалност днес, в Европейската година на борбата с бедността, които са важна част от нашата европейска идентичност и принципите, произтичащи от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, съгласно която тези лица трябва да имат равно право на труд и доходи от труд, гарантирани от държавите и Европейската стратегия 2020.

Решаването на проблемите, свързани с трудовата заетост не е по силите само на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания. Необходима е преди всичко помощта на държавата, за да се забрани дискриминацията в заетостта и да се създадат условия за равнопоставеност на хората с увреждания в обществото.

Ние вярваме в политическата воля на Парламента и Правителството на Р България, разчитаме на държавна подкрепа за решаване на следните неотложни проблеми и настояваме:1. Да се приеме Национална стратегия за трудовата заетост на хората с увреждания в Р България и Програма за държавна защита на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания.

2. В държавния бюджет на РБ за 2011 г. да се предвидят средства за финансиране на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания в размер на 0,15% от брутния вътрешен продукт на страната

3. Да се завиши субсидията за бизнес-проекти, възлагани от Агенцията за хората с увреждания на 3 млн.лв. с цел реализиране на инвестиционни проекти в по-голям брой специализираните предприятия и кооперации.

Досегашната практика показва, че поради липса на средства Агенцията за хората с увреждания годишно възлага и финансира само по 8-9 инвестиционни проекта при общо регистрирани 124 специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания.4. Да продължи изпълнението на Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания към Агенцията по заетостта, по която през 2010 г. не са сключвани нови договори

5. При временна неработоспособност на работещите в специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания болничните обезщетения за първите три дни да се изплащат от НОИ, а не от работодателите.

6. Промени в Закона за интеграция на хората с увреждания като 50 на сто от осигурителните вноски се преотстъпват и остават в специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания без да се внасят в държавния бюджет. За целта работодателите да подават декларация по образец.

До приемане на промени в Закона за интеграция на хората с увреждания да се актуализира Наредба № 4 на МТСП като се отстранят досегашните недостатъци на същата, които са причина за забавяне възстановяването на внесените от специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания осигурителни вноски.7. В Закона за обществените поръчки да се предвидят конкретни задължения за възложителите и изпълнителите на обществени поръчки по актуализиран Списък, утвърден от Министерски съвет, както и съответстващи санкции при нарушения на закона.

Предлагаме да се предвидят императивни разпоредби за участие на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в обществени поръчки само със собственно производство.

8. Да се актуализира Наредбата за трудоустрояване. Доплащането на допълнително месечно възнаграждение от държавния бюджет на трудоустроени работници или служители с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност, работещи по трудово правоотношение в специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, да се извършва по ред, определен от министъра на труда и социалната политика, съгласуван с министъра на финансите, като тези средства да не се считат за държавна помощ.

Направените на «Кръглата маса» предложения за повишаване трудовата заетост на хората с увреждания дават по-големи възможности за преодоляване на икономическата криза в специализираните предприятия и кооперации, намаляване на бедността и социалното изключване.

гр. Пловдив

13 май 2010 г.

Национален съюз на ТПК

Съюз на глухите в България

Съюз на слепите в България

Национален съюз на кооперациите на инвалидите

Национална федерация на работодателите на

инвалиди

Национален център за социална рехабилитация
  • Мерки за поведение на производствените предприятия
   в условията на икономическа криза


И през 2010 година въздействието на световната икономическа криза се отрази негативно на фирмите-членове на федерацията, и на работещите в тях. Липсата на свободни парични средства се отрази в още по-голямо свиване на производството, като това затваря омагьосания кръг и задълбочава кризата.

За да се оптимизира поведението на всеки един участник в икономическия живот на страната е необходимо да се познават типичните стагниращи фактори в условията на икономическа криза и да се предприемат мерки за ограничаване на тяхното въздействие върху дейността.


Ограничаване на постоянните разходи - необходимо е да бъдат прегледани основните разходни пера за административните разходи. Разходите за отопление и осветление да бъдат подложени на строг контрол, като например следене за ненужно включени осветителни и отоплителни тела, използване на алтернативни енергоизточници, използване на енергоспестяващи лампи и уреди, подходи за подобряване на енергийната ефективност, и др.

Ограничаване на разходите за други консумативи, командировъчни, представителни разходи и др.


Оптимизиране на променливите разходи, като резултат от промени в организацията на производството - необходимо е строго планиране на производствената програма. Като следствие от това, при непълно натоварване да се освобождават работниците в отпуска и да се спира производството. Същото да се прави и при липса на работа.

Дисциплина в изпълнението на графика на производство, като част от прилаганата производствената програма..

Стремеж към намаляване на производствения брак чрез:


 • Да се обвърже възнаграждението на работниците с качеството на произведената продукция, т.е. да се определят ставки или процент за първо, второ и пр. качество.

 • Бонуси за работниците недопуснали брак или постигнали намаление на лимитирания брак..

 • Да се разделя брака на поправим и непоправим, като поправимия се връща в производството, а непоправимия да се оползотворява – изгаряне за отопление, продажба за вторични суровини, използване, като спомагателни материали и др. (изборът зависи от конкретното производство и нуждите на предприятието).


Провеждане на адекватна ценова политика.

Необходимо е внимателно и прецизно определяне пряката и общата себестойност на производството и формиране на цените на тяхна база.

Внимателно трябва да се определят срокове на валидност на ценовите оферти. Нормалната практика е те да са краткосрочни.
Промяна в търговската политика.

Промяната следва да бъде насочена към: • Увеличаване размера на авансовите плащания и намаляване сроковете за основни плащания при изпълнение на поръчки. Въвеждане на практика за междинни плащания.

 • Удължаване сроковете на плащане до максимум при доставка на материали и суровини. Това важи всъщност за всички разходи.

 • Търсене на производство за по-големи серии, прости модели.


Оптимизиране на складовите наличности.

Прилагане в предприятията на задължителна инвентаризация (не просто ревизия), внимателно обмисляне какво може да се използва и какво може да се продаде. Брака се третира като брака от продукция (вж. по-горе).

Необходимо е оптимизиране на обема на доставките и размера на наличността. Задължително е те да се планират съобразно производствената програма за следващата седмица (или две, в зависимост от производството), т.е. да се поддържат минимални складови наличности, необходими само за насрещните поръчки.

Това трябва да се прави по принцип, но е особено важно в условията на криза. При възникване на благоприятна пазарна конюнктура или при специфични условия за договаряне посочените препоръки могат да бъдат преразгледани, но само за конкретния случай.
Допълнителни препоръки за поведение
на производствени предприятия в условията на криза

Тези препоръки могат да се прилагат и към отделни специализирани предприятия, а там където са на лице структури от свързани предприятия ефектът се мултиплицира за структурата като цяло. Препоръките могат да бъдат систематизирани в следните основни направления:


Реорганизация на структурата от дейности

Необходимо е да се даде приоритет на дейности с перспектива за пазарно развитие в условията на икономическа криза и такива с по-висок марж на печалбата. Тук под приоритет се разбира по-голяма интензивност и настойчивост в търговската политика, и ако е необходимо агресивност в търговските похвати за осигуряване на повече поръчки за тези дейности, пренасочване на част от персонала от другите дейности към тези, евентуални инвестиции и пр.


Реорганизация на административния и обслужващ персонал

Персоналът може да се намали и/или да бъде пренасочен към производството. Това ще спомогне за постигане на част от мерките описани по-горе, като например редукция на административните разходи.


Оптимизиране на организацията на дейността и информационната осигуреност за целите на управлението

Добре е да се помисли за извеждане на част от общата административна дейност в обслужващо звено, извън самите предприятия (на принципа на холдинговите организационни структури или аутсорсинга). Това ще повиши ефектът от работата в това звено и ще подобри финансово-икономическите резултати на дружествата (при съответната правилно приложена схема за компенсиране).

Преминаване към поръчков принцип на производство и цялостна организация и управление на производствения процес. Т.е. изготвяне на разходни норми за всяка една поръчка по отделно и лимитиране на преките разходи за всяка една поръчка. В последствие отчитане на реално постигнатите стойности спрямо заложените норми. Да не се допуска преразход над нормите. При отчитане на разходи под нормите, да бъде извършен анализ на това – защо е така и ако се дължи на обективни причини, техните стойности да се коригират надолу. Това ще позволи и по-добра организация и ефект от мерките за оптимизиране на брака.

Следва да се има предвид, че периодите на криза са най-удачния момент да се въведат (или осъвременят) информационни системи, вътрешно-нормативни правила, да се въведат ERP системи и др. подобни. Това е така, тъй като се постига по–пълно натоварване на свободен административен капацитет, а самото въвеждане не създава нормалните сътресения (характерни за процеса на въвеждане на подобни системи) в производствената дейност. По този начин, когато кризата премине, информационната система ще работи и вече ще бъде синхронизирана с особеностите на предприятието и ще работи ефективно.


Родопа планина

С пожелания за хубави празници,

Екипът на Националната федерация на работодателите на инвалиди
Каталог: documents -> buletin2010
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
buletin2010 -> Предстоящи проекти и програми – стр. 5 – ст
buletin2010 -> Година ІІI, брой 11, м юли 2010 г
buletin2010 -> Година ІІI, брой 19, м декември 2010 г
buletin2010 -> Предизвикателства пред местната власт за социално включване чрез заетост на хората с увреждания”
buletin2010 -> Година ІІI, брой 14, м септември 2010 г
buletin2010 -> Отчет за дейността на Контролния съвет. Докл.: председателя на кс приемане на баланса и отчета за приходите и разходите на нфри


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница