Изложение (от две части, с по две глави, съобразени с целите на изследването)Дата11.06.2018
Размер28.82 Kb.
#73157
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет за класически и нови филологии

Катедра за испанистика и португалистика
СТАНОВИЩЕ

на проф. дфн Иван Вълчев Кънчев

Относно, дисертацията на

Татяна Петкова Иванова, Феминизация на испанския език в обществено- политическата реч, 229 стр.,2016 г.УНСС, Катедра за чужди езици и приложна лингвистика, София, 2016 г.
Монографията съдържа увод, изложение (от две части, с по две глави, съобразени с целите на изследването), заключение, речник на термини и библиография.

От всички източници в консултираната библиография, трудът на Игнасио Боске, Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, приет от Испанската кралска академия през 2012 год., най-точно отразява многообразната същност на речевата дейност (исп. lenguaje) и на нейното историческо равнище - език (исп. lengua ).

От позицията на същата постановка, издържана теоретически и методологически, е постигната целта на изследването: да се разкрие противоречивата същност на явлението феминизация в испанския език, изразена най-ярко в обществено-политическата реч. Отделен е предметът от обекта на дисертацията (феминизъм и антисексизъм от изявите им за постигане на несексистко общуване, водещо към видимостта на жената в езика).

Приложените теоретични принципи за познавателната функция на езика и неговата изява в диалога са основа на методологията.

В глава І авторката защитава, убедително с конкретни примери, познанието за привативния тип на опозицията в граматическата категория род на съществителното име в съвременния испански език и за закономерните последици от неутрализацията й в даден контекст.

Глава ІІ разкрива и доказва несъстоятелността на опита да се идентифицира граматическия род (género) с биологичния пол (sexo). Постигнато е необходимото развитие, с надграждане, на постановката за генезиса на категориите, представена в глава І (срв. Ignacio M. Roca: El género no es sexo. El sexo biológico no se materializa, necesariamente, en sexo semántico. El sexo se confunde con el género de las palabras por cuestiones políticas ( [”Родът не е пол. Биологичният пол не се материализира, по необходимост, в семантичен пол. Полът се смесва с рода на думите по политически причини]”).

Цялата втора част на труда (глава ІІІ и глава ІV) може да се нарече обосновано решение за защита на езика от произволното поведение на феминизма.Тук приносите придобиват форма на: а) “ръководство за несекситско общуване” (исп. Guía de comunicación no sexista) и б) проява на творческа и целенасочена дейност, в съответствие с теорията на Косериу за езиковата компетенция (Competencia lingüística).

Монографията почива на проверени теоретични постановки и описателни модели:

1) За езика като познание на носителя му за света с за себе си (E. Coseriu: La lengua es conocimiento del hablante acerca del mundo y de sí mísmo)

2) За структурата и функцията на граматическите категории като отношения между елементи в диалога или като оформена семантика на вътрешните им количествени и качествени характеристики (Р. Якобсон).

3) Лингвистиката е наука за езика, лишена от идеология.

4) Творческата, свободна и целенасочена дейност на езиковеда е различна от поведението на законотвореца.

В заключение:

а) монографията на Татяна П. Иванова, съобразена с мненията и препоръките на вътрешната защита, изложени от членовете на научното жури, отговаря на всички необходими изискваният за докторска дисертация;

б) въз основа на докладваната положителна оценка, предлагам дисертационният труд да бъде насочен за външна защита.

Подпис,
проф. дфн Иван Вълчев Кънчев(научен ръководител)
София, 30 януари 2017 г.
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница