Изложение за проведената есенна съдийска сесия. Виолета Нинова докладва за внесените от главните съдии доклади и лични наблюдения от проведените държавни първенстваДата16.10.2018
Размер311 Kb.
#89666
ТипИзложение

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБАНЕ

От 03.11.2016 г.
1. Обсъждане на проблемите, дискутирани на есенната съдийска сесия.

Г-н Свилен Нейков направи кратко изложение за проведената есенна съдийска сесия. Виолета Нинова докладва за внесените от главните съдии доклади и лични наблюдения от проведените държавни първенства.

Управителният съвет обсъди цялстната работа на съдийската комисия и организацията на състезанията от календара на федерацията през 2016 г.

УС констатира, че има допуснати пропуски, като: неприцизна проверка на процентното съотношение при участие на състезателите в ДСК, ненавременно явяване на контролните комисии за пускане на лодките на вода, наличие само на една спасителна лодка на контролните тестове и др. Голяма част от пропуските са изчистени и към момента съдийската комисия работи с по-голяма прецизност, но е необходимо да бъдат направени още подобрения за новия състезателен сезон.УС реши:

1.1. Осигуряване календара на БФГ:

- По време на държавните първенства за всички възрастови групи да се осигури една спасителна лодка, която да охранява тренировките на състезателите в дните на първенствата, като БФГ предварително да обяви часовете, в които каналът е отворен (охраняван).- Съдиите да дават предупреждения на лодките, нарушили правилата за движение по време на държавните първенства.

- При закъснение на лодка за старта да се реагира както следва: ако е предупреден главния съдия, стартерът да дава информация за минутите закъснение на лодките; ако не е предупреден главния, стартът да не се бави повече от пет минути.

- Да се осигурят две спасителни лодки по време на официалните контролни състезания на БФГ.

1.2. Посочени от съдиите проблеми:

- УС прави забележка на треньора на ГК „Левски“ Веселина Алексиева за неувъжително отношение към съдийския състав.

- УС препоръчва на съдиите да разглеждат внимателно възникналите по време на състезанията казуси, при взимане на решения да не обезценяват труда на състезатели и треньори и да спазват правилото за „равен шанс“ при участие.

- УС счита, че правилата за етични взаимоотношения по време на състезание трябва да бъдат включени в Наредбата за ДСК.2. Обсъждане на медийните изяви на състезатели и треньори от националния отбор.

Г-н Свилен Нейков направи кратка ретроспекция на излезлите в медиите материали.

Управителният съвет обсъди дадените от Кристиан Василев, Георги Божилов и Петко Аргиров интервюта. Въпреки направената забележка на състезателите и треньора след първата пресконференция в Пресклуб „България“, че с част от изявленията си накърняват доброто име и престижа на БФГ, Кристиан Василев и Петко Аргиров дадоха нови интервюта, в които отново изказват твърдения не отговарящи на действителните факти.

Управителният съвет разгледа ангажиментите, които Кристиан Василев и Петко Аргиров са поели в сключените с БФГ договори за 2016 г.УС реши:

Във връзка с нарушение на чл.16, ал. 4 от Договор № 2/02.03.2016 г.: „Втората страна няма право да прави публични изявления в български или чуждестранни медии, които накърняват доброто име и престижа на Първата страна.“ и на основание чл. 19, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Договора: „ (1) Първата страна има право да спре временно предоставянето на средствата по чл. 3 на Втората страна, когато: 2. Втората страна е нарушила чл. 12, чл. 13, ал. 1-2 и/или чл. 16 от договора. (2) Управителният съвет на федерацията определя срока на спирането на средствата по чл. 3.“, Кристиан Василев се наказва с със спиране на средствата, които се изплащат от соствени приходи на БФ по гребане за срок от един месец (месец октомври).

Във връзка с нарушение на чл.15, ал. 3 от Договор № 4/02.03.2016 г.: „Втората страна няма право да прави публични изявления в български или чуждестранни медии, които накърняват доброто име и престижа на Първата страна.“ и на основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Договора: „ (1) Първата страна има право да спре временно предоставянето на средствата по чл. 3 на Втората страна, когато: 2. Втората страна е нарушила чл. 15 от договора. (2) Управителният съвет на федерацията определя срока на спирането на средствата по чл. 3.“, Петко Аргиров се наказва с със спиране на средствата, които се изплащат от соствени приходи на БФ по гребане за срок от един месец (месец октомври).
3. Относно отчет и план на националния отбор.

Г-н Свилен Нейков запозна Управителния съвет с изготвянето на четиригодишна програма (2017-2020 г.) за развитието на гребането. Треньорите от националния отбор трябва да предоставят пълни отчети за работата на отбора (до Балканиадата), включващ: изпълнение на тренировъчните планове и анализ; представяне на състезанията от МСК и анализ; развитие на състезателите. Във връзка със стартиране на подготовката през новия спортно-състезателен сезон е необходимо, след приключване на есенната тестова програма, треньорите, които желаят да продължат работата си в националния отбор да внесат подробни планове за подготовка, включващи: състезатели, с които предлагат да работят; дати и места на лагери за 2016/2017 г.; стратегия за участие на международни състезания през 2017 г.; планирани резултати на тестовете и на състезанията от МСК през 2017 г.


УС реши:

Треньорите от националния отбор да предоставят пълни отчети за работата на отбора (до Балканиадата) в срок до 18.11.2016 г., включващ: изпълнение на тренировъчните планове и анализ; представяне на състезанията от МСК и анализ; развитие на състезателите.

Треньорите, които желаят да продължат работата си в националния отбор да внесат в срок до 18.11.2016 г. подробни планове за подготовка, включващи: състезатели, с които предлагат да работят; дати и места на лагери за 2016/2017 г.; стратегия за участие на международни състезания през 2017 г.; планирани резултати на тестовете и на състезанията от МСК през 2017 г.

Отчетите и плановете да се разгледат на заседание на Треньорски съвет до 26.11.2016 г. ТС да представи протокол със становище на УС.


4. Относно писмо на СК „Хеброс – гребане“, касаещо предоставяне на отчети от БФГ.

УС реши:

Да бъде изпратен следния отговор:

Бюджетът на Българска федерация по гребане е утвърден от Общо събрание на сдружението, проведено на 15.05.2016 г. Решенията на Общото събрание и всички материали, свързани с тях са изпратени на всички клубове, членове на федерацията по електронна поща.

В бюджета ясно са цитирани източниците на приходи и вида на разходите. Министерството на младежта и спорта е утвърдило три проекта на БФ по гребане, съответно по: Програмата за олимпийска подготовка за 2016 г., Програмата за развитие на спорта за високи постижения за 2016 г., Програмата за развитие на спорта за хора с увреждания за 2016 г. Между ММС и БФГ са сключени договори за целево финансово подпомагане на дейности по проектите. Федерацията стриктно изпълнява своите задължения по договорите, включително законосъобразно и целесъобразно разходване на получените средства. Съгласно правомощията си по Устав и в изпълнение на договорите с ММС, до момента, Управителният съвет е утвърдил отчетите за първо и второ тримесечие на 2016 г. по посочените договори, съотвено на свои заседания на 28.06.2016 г. и 07.10.2016 г. Предстои утвърждаване на отчета за трето тримесечие на 2016 г.

Съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ, ежегодно Общото събрание на БФ по гребане приема финансовия отчет и отчета на Управителния съвет на сдружението. Заседанията на общите събрания се свикват след 31 март – законоустановения срок за изготвяне на годишни отчети за предходна година.

Управителният съвет на БФ по гребане изпълнява решенията на общото събрание и информира членовете за своите решения, свързани с дейността на федерацията.


5. Относно писмо на ГК „Левски“, касаещо предоставяне на информация от БФГ.

УС реши:

Да бъде изпратен следния отговор:

Съгласно Устава на Българска федерация по гребане, чл. 22, т. 3 от раздел „Управителен съвет Правомощия“: „Управителният съвет: 3. разпорежда се с имуществото на сдружението“.

Материалната част на федерацията се ползва: от членове на сдружението, съгласно решения на управителните съвети; от състезатели и треньори, включени в националния отбор по гребане.

В Българска федерация по гребане са назначени двама служители на трудови правоотношения, с решения на управителните съвети на сдружението.

Министерството на младежта и спорта е утвърдило три проекта на БФ по гребане, съответно по: Програмата за олимпийска подготовка за 2016 г., Програмата за развитие на спорта за високи постижения за 2016 г., Програмата за развитие на спорта за хора с увреждания за 2016 г. Между ММС и БФГ са сключени договори за целево финансово подпомагане на дейности по проектите. Федерацията стриктно изпълнява своите задължения по договорите, което включва и сключване на типови договори и изплащане на месечни средства на утвърдените от ММС треньори, спортисти и др.

Управителният съвет на БФ по гребане изпълнява решенията на общото събрание и информира членовете за своите решения, свързани с дейността на федерацията.

Протоколите от ОС и УС се намират в офиса на БФ по гребане и са на разположение на всички заинтересовани официални представители на спортните клубове, членове на сдружението.


6. Управителният съвет разгледа доклада на Инспектората по чл. 64а от ЗФВС на ММС, за извършена проверка на Българска федерация по гребане за периода 2011 – 2015 година.

УС реши:

1. Общото събрание да бъде уведомено за резултатите от извършената проверка.

2. В изпълнение на препоръките на Инспектората по чл. 64а от ЗФВС и устава на БФ по гребане, да се предложи на Общото събрание, да бъде прекратено членството в сдружението на „Спортен клуб гребане“ – гр. Плевен.

3. Спортните клубове, членове на БФ по гребане, да информират Управителният съвет на федерацията за изпълнение на задълженията си по чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от ЗЮЛНЦ (до неговото отпадане).


Присъствали:

Свилен Нейков, Светлана Андреева, Емил Манолов, Людмил Каравасилев, Николай Попов, Атанас Димитров (конферентна връзка)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница