Изм. Дв, бр. 3 от 2006 г. Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителяДата13.10.2018
Размер233.61 Kb.
Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

«ЕВН България Електроразпределение» АД, със седалище и адрес на управление, град Пловдив , ул. «Христо Г. Данов»№ 37, ЕИК 115552190,

КЕЦ – Златоград , град Златоград , ул.”Хан Аспарух” 14 представляван от Иван Христов Павлов

лице за контакти: Вели Чаушев - 0882834596
пощенски адрес: гр. Златоград 4980, ул.“Хан Аспарух” № 14

телефон: 0882832251

факс: 03071/4503

Е-mail: ivan.pavlov@evn.bg

internet site: www.evn.bg
II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

Изграждане на ел.провод НН- 0,4КV и метално табло трансформатор , за пренос и разпределение на електрическа енергия .
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

С цел отделяне захранването на потребители на ЕВН от чуждо съоражение ЦРП Ерма собственост на Горубсо Златоград и подобряване качеството на напрежението на абонатите намиращи се в населеното място - имот 11003 с. Ерма река ,ЕКАТЕ 27588 се налага реализиране на инвестиционното предложение.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Новомонтираното МТТ ще се монтира и присъедини към електропреносната мрежа при съществуващ ЖР стълб №96 от въздушен електропровод 20кV„Ерма”.


4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

По отношение на трасето на ел. провода няма друга алтернатива.

Мястото и начинът на присъединяване са определени от електроразпределителното дружество, собственик на изградената мрежа. Избраното трасе е най–късият и достъпен път от определената площадка за изграждане на МТТ до абонатите на населеното място.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Трасето на електропровод 0,4 кV започва от съществуващ ЖР стълб №96 на ВЛ 20 кV “Ерма”,където до него е монтирано ново МТТ и преминава кабелно до първи стълб в непосредствена близост до МТТ.След това преминава въздушно ,като пресича общински път до ЖБ стълб №2. Сервитута на новия електропровод 0,4кV в участъка от МТТ до ЖБ стълб №2 съвпада със сервитута на електропровод 20кV Ерма.От ЖБ стълб№2 електропровода НН преминава от едната страна на Общински път до ЖБ стълб№8.Сервитутът на електропровода засягат имоти: • Общинска публична собственост - 576 m2 ;

Необходимата площ за временни дейности по време на строителството е в площадката определена за изграждане на ЖБ стълбовете 1-8 с обща площ 48 m2.

На площадката на съществуващият ЖР стълб№96 се осъществяват само монтажни дейности по време на строителството, които засягат само съществуващата конструкция на стълба необходимата площ за временни дейности е 16m2.;


6. Описание на основните процеси (по проспекти данни), капацитет.

Строителството ще се извърши на два етапа и в следната последователност:

Първи етап

- монтаж на МТТ и присъединителните съоражения към него

- Изкопаване на дупки за стълбовете и канал за кабела

- Изправяне на стълбове и полагане на кабела

- Засипване на кабела съгласно приложения в проекта чертеж за профил.

- Направа на повторно заземление и свързване към заземителната планка на стълба.

Втори етап
- Монтаж на конзоли;

- Монтаж на опъвателни клеми;

- разстилане ,качване и регулиране на усукания проводник;

- Свързване на нулевия проводник към повторното заземление;

- Присъединяване на въздушната линия към КНН на първи стълб .

- Присъединяване на кабелната линия НН към ТНН на МТТ.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

При реализация на инвестиционното намерение не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.


8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Срокът за който ще бъде изградено и въведено в експлоатация инвестиционното предложение се очаква да бъде около 45 дни при условие, че успешно бъдат проведени комплексните изпитания на новомонтираното МТТ.

Този срок включва:


 • Строителен етап - с продължителност 15 дни, включващ дейности по:

    • Строителство-изправяне на ЖБ стълбове,монтаж на металното табло трансфрматор и присъединителни съоражения на ЖР стълб №96 за захранване на МТТ , монтаж на трафомашина, монтаж на кабел и проводници за присъединяване към табло ниско напрежение на МТТ ;

    • вертикална планировка, довършителни работи – подравняване на площадката на МТТ;

    • провеждане на комплексни изпитания при експлоатационни условия на монтираното МТТ ;

 • Заключителен етап - с продължителност 30 дни и включва:

  • приемателна комисия;

  • получаване на разрешение за въвеждане на обекта в експлоатация.


9. Предлагани методи за строителство.

Традиционен метод на строителство , характерен за този вид съоръжения, включващ следните етапи:

-изкопни работи за фундамент на ЖБ стълбове.

-полагане на бетон за фундамент

-монтаж на ЖБ конструкция на стълбовете

-Монтаж на МТТ изготвено в заводски условия

-изтегляне на кабел и проводници
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството ще бъдат необходими основни строителни материали: кофраж, бетон, изготвено в заводски условия метално табло трансформатор, кабел, проводници, машинно оборудване – бетоновоз, автокран.

Материалите се доставят от местни фирми-доставчици. При изграждане на обекта необходимите посочени материали ще се доставят от град Златоград.

По време на експлоатацията не е необходимо използване на природни ресурси.
11.Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове. Количества и начин на третиране.
Стро­ител­ни от­па­дъ­ци:

То­ва са от­па­дъ­ци­те, ко­ито се по­лу­ча­ват в ре­зул­тат от из­г­раж­да­не­то на обек­та, основно: зем­ни и скал­ни ма­си от из­ко­па за фундаменти на стълбове..

Общият обем на изкопа е 11 м3 .

Изкопаната земна маса се използва за подравняване и ре­кул­ти­ва­ция на площадката на ЖБ стълб .

Би­то­ви от­па­дъ­ци:

То­ва са от­па­дъ­ци­те, ко­ито се по­лу­ча­ват в ре­зул­тат от жиз­не­на­та дейност на хо­ра­та работещи на строителната площадка по време на строителството. Тях­но­то ко­ли­чес­т­во съг­лас­но сред­на­та нор­ма за стра­на­та от 315 до 947 kg./ж./го­диш­но .

При описаният много кратък срок на строителство (мах. 15 дни заедно с комплексните изпитания при експлоатационни условия) и при мах. 5 броя работници и технически персонал за изпълнение на строежа количеството битови отпадъци е пренебрежимо малко.По време на експлоатацията на съоръжението – ел. провод, няма да се генерират битови отпадъци;

Тех­но­ло­гич­ни от­па­дъ­ци:

Стро­ител­ни­те от­па­дъ­ци (земни маси) ще се използват за обратно засипване на изкопите и рекултивация .

Не се очакват други видове отпадъци след изграждане на съоръжението.

Не се очаква негативно въздействие върху околната среда.


12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Локалните нарушения по време на строителството ще бъдат минимални. След изграждане на обекта площадките на ЖБ стълбовете ще бъде рекултивирана в първоначален вид. Общата засегната площ от строителството е 64 m2 . вкл. и площта за складиране на материали и оборудване.

Строителната механизация и оборудване трябва да отговарят на изискванията на Директивите на ЕС за допустимите нива на шум от строителни механизация и строително оборудване.

По време на експлоатацията не се очакват отрицателни въздействия от обекта ( няма генериране на отпадъци, шум и др. ).

Що се отнася до въздействието на строителството върху флората и фауната не се очаква да има значимо въздействие по време на строителството.

В социално-икономическо отношение проектът ще има благоприятно въздействие, предвид осигуряване на по-добро качество на обслужване на абонатите на „EVN –Електроразпределение”АД13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Не се предвижда добив на строителни материали.

Предмет на инвестиционното предложение е пренасяне на ел. енергия за захранване на абонати на EVN.
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Предоставени разрешителни: Заповед за право на преминаване на ВЛНН през публична общинска собственост.


15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

По време на строителството се създава дискомфорт в рамките на не повече от 16 часа (с прекъсване) по време на полагане на бетона за фундаментите на ЖБ стълбовете и изправянето им изразяващ се в специална организация на движение по пътя за Ерма река за позициониране на бетоновоза,и автокрана като бетонът се полага директно от бетоновоза по улей.По време на експлоатацията няма да се създава замърсяване и дискомфорт на околната среда.


16. Риск от инциденти.

Възможните инциденти са при аварйни ситуации скъсване на проводник на ВЛ, както и частично наклоняване или разрушаване на стълбовете в следствие на земетресения или образуване на свлачища .


III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Трасето на електропровода не попада в защитени зони от Натура 2000. Най-близката зона е „Циганско градище“ на около 0,6км. Приложен е електротехнически проект.

Приложени са координати на инвестиционното намерение:

МТТ е се монтира на съществуващ ЖР стълб на ел.провод 20кV Ерма

извод от п/я Конски дол с координати:

UTM35N

X: 331688

Y: 4587051

UTM34N

X: 833138

Y: 4592766

WGS84

X: 24.985994

Y: 41.417393

Трасето на ВЛНН 0,4кV започва от МТТ минава през точки с координати:

Т.1 ЖБ стълб №2 -CoordinatesUTM35N

X: 331699

Y: 4587027

UTM34N

X: 833151

Y: 4592743

WGS84

X: 24.986131

Y: 41.417181

Т.2 ЖБ стълб №6 Coordinates

UTM35N

X: 331820

Y: 4587022

UTM34N

X: 833273

Y: 4592746

WGS84

X: 24.98759

Y: 41.417161

Т.3 ЖБ стълб №8
Coordinates

UTM35N

X: 331888

Y: 4587050

UTM34N

X: 833339

Y: 4592779

WGS84

X: 24.988394

Y: 41.417428
2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Цялата необходима площ за изграждане на съоръжението , както и законно установеният сервитут са предоставени на възложителя чрез заповед на кмета на община Златоград за преминаване и учредяване на сервитут.

Останалата площ на земята не променя собствеността си и начина на ползване .
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Няма зониране на земите представени в инвестиционното предложение.


4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.

Разглежданият обект не е разположен в очертанията на национален парк или резерват.

Площадките на ЖБ стълбовете се разполагат, в близост до пътна артерия. Трасето на електропроводното отклонение не попада в защитени зони от Натура 2000. Най-близката зона е „Циганско градище“ на около 0,6км.

Не се очаква значително въздействие върху флората и фауната предмет на опазване в защитената зона, поради ограничената площ на извършване на строителни работи и поради наличие в близост до обекта на съществуващи изградени аналогични съоръжения.
4а. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Стъпките на ЖБ стълбовете обхващат площ от мах. 0,7м2 за всеки стълб ,в който участък регенеративна способност на природните ресурси е сведена до минимум .


5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Естеството на инвестиционното положение е тясно свързано с необходимостта за отделяне на захранването на потребителите на ЕVN от чуждото съоражение и подобряване на електрическо захранване на потребителите в населеното място - имот 11003 с. Ерма река ,ЕКАТЕ 27588 в района на площадката избрана за монтаж на МТТ и най-близко разположеният стълб на електропровод 20 КV „Ерма” при който е възможно присъединяването на обекта. В този аспект изборът на друг терен за обекта е без алтернатива.


IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

4.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Тех­но­ло­ги­ята на изграждане и експлоатация на разглежданото съоръжение не съз­да­ва ус­ло­вия за въз­ник­ва­не на ком­п­лек­с­ни здрав­ни вред­нос­ти, ко­ито да вли­я­ят вър­ху ра­бо­те­щи­те на обекта и на­се­ле­ни­ето в ра­йо­на.

 • атмосферния въздух

1. Прах

а) По вре­ме на стро­ител­с­т­во­то

През вре­ме­то на стро­ител­с­т­во­то ос­нов­ни из­точ­ни­ци на прах са:

- изкопни ра­бо­ти и де­по­ни­ра­не на из­коп­ни­те ма­те­ри­али

В про­це­са на стро­ител­с­т­во­то ще се из­вър­ш­ват из­коп­ни ра­бо­ти в тежко земни и скални почви .

Изкопаните земни маси предвид малкия им обем (11м3) се депонират в близост до изкопа и се използват за обратно засипване и рекултивация на терена. При тази предпоставка възможността за образуване на значимо количество прах е минимална.

- Из­вър­ш­ва­не на стро­ител­но-мон­таж­ни ра­бо­ти

При из­пъл­не­ни­ето на стро­ител­номон­таж­ни ра­бо­ти - нап­ра­ва на коф­раж и ар­ма­ту­ра, полагане на бетон, монтаж на ЖБ стълбове и проводници и др., не се очак­ва зап­ра­ша­ва­не на въз­ду­ха.

б) През вре­ме на ек­с­п­ло­ата­ци­ята

По вре­ме на ек­с­п­ло­ата­ци­ята обек­тът няма да въз­дейс­т­ва с прах вър­ху ка­чес­т­во­то на ат­мос­фер­ния въз­дух.2. Ток­сич­ни га­зо­ве

а) По вре­ме на стро­ител­с­т­во­то

- От ав­тот­ран­с­пор­та

Ди­зе­ло­во­то го­ри­во е ос­нов­но ползваното при то­вар­ни ав­то­мо­би­ли и дру­ги­те ма­ши­ни, из­пол­з­ва­ни в стро­ител­ния про­цес (ав­ток­ра­но­ве, бе­тон­овози и др.).

Ос­нов­ни­те ток­сич­ни га­зо­ве, от­де­ля­щи се при из­га­ря­не­то на ди­зе­ло­во­то го­ри­во, са: азо­тен окис, въг­ле­ро­ден окис, се­рен окис и въг­ле­во­до­ро­ди.

Предвид това че строителната площадка се разполага непосредствено до обхвата на пътя за с.Ерма река замърсяването по време на строителния процес с токсични газове е в рамките на обичайното и допустимото.

б) През вре­ме на ек­с­п­ло­ата­ция

От подобни обекти при експлоатацията не се отделят вредни емисии.


3. Ми­риз­ми

Съг­лас­но изис­к­ва­ни­ята на Ев­ро­пейс­ка­та об­щ­ност, до­пус­ти­ми­те стойнос­ти на ми­риз­ми­те не са стро­го и ед­ноз­нач­но оп­ре­де­ле­ни с нор­ма­тивни до­ку­мен­ти.

Стойнос­ти­те на един и същ вид миризми мо­же да ва­ри­рат в за­ви­си­мост от ин­фор­ма­ци­он­ния из­точ­ник.

Ка­то се имат пред­вид ко­ли­чес­т­ва­та на ток­сич­ни­те еми­сии, ко­ито се от­де­лят при из­га­ря­не­то на ди­зе­ло­во­то го­ри­во, мо­жем да прог­но­зи­ра­ме, че не се очак­ва ми­риз­ми­те в района да бъ­дат над ти­пич­ни­те пре­дел­ни стойнос­ти.

Обек­тът не може да ока­же вли­яние вър­ху ва­ле­жи­те, влаж­нос­т­та и тем­пе­ра­ту­ра­та на въз­ду­ха.

В периода на строителство: Обектът може да предизвика минимално несъществено влияние в локален мащаб върху атмосферния въздух - наличие на прах на площадката през време на строителство, което няма да се отрази на съседните територии.

В периода на експлоатация не се очаква каквото и да е въздействие върху атмосферния въздух, както в локален, така и в териториален мащаб.


 • водите

Района на строителството на електропровода НН не пресича никаде реки . В близост до обекта на около 60м се намира река”Ерма”

От гледна точка на експлоатацията всеки досег до водите на реката е нежелателен.

Обектът не може да окаже по време на строителството и на експлоатацията каквото и да е влияние на водите на река „Ерма”.

Предвид това, че изкопните работи за основите на ЖБ стълбовете ще се изпълняват по традиционен способ машинно – без използване на взривни материали, на малка дълбочина Hизк.- 1,6м от нивото на терена, строителните дейности няма да окажат влияние на р.Ерма
 • отпадъци

По време на екслоатацията на електропровода и МТТ отпадъци не се генерират.

 • почвата

Ха­рак­те­рът на обекта не пред­по­ла­га пря­ко за­мър­ся­ва­не на поч­ви­те на площадката на строежа и на съседни територии.

Поради местонахождението и специфичността на обекта, не се очаква никаква промяна в почвеното плодородие или замърсяване на почвата пре­диз­ви­ка­ни от изграждането или експлоатацията на обекта.
 • Геоложка среда

По време на строителството на обекта въздействията върху геоложката среда ще се изразят в механично нарушаване на приповърхностния й слой при изпълнение на изкопните работи за фундиране на ЖБ стълбовете. Механичното нарушаване на геоложката среда ще бъде постоянно, необратимо, но обективно неизбежно. По обхват се ограничава в границите на обекта с обща площ от 0,7 м2 за всеки стълб.

По дълбочина и обхват въздействията върху геоложката среда по време на строителството се оценяват като незначителни, почти нулеви.


По време на експлоатацията на обекта въздействията върху геоложката среда ще включват постоянно статично натоварване на терена от изградените съоръжения. Тези антропогенни въздействия ще бъдат постоянни, дълготрайни, и неизбежни. По обхват се ограничават в границите на площадките на обекта (мах 0,7м2 за всеки стълб.) Оценяват се като са незначителни.

Въздействия в резултат от аварии върху подземните води, геоложката среда и земните недра не са възможни по време на експлоатацията на обекта. • ландшафта

Стро­ител­с­т­во­то на обекта ня­ма да на­ру­ши лан­д­шаф­та на ра­йо­на.

Не­об­хо­ди­мо е да се из­вър­шат ре­кул­ти­ва­ци­он­ни ме­роп­ри­ятия за пре­дот­в­ра­тя­ва­не на еро­зи­ята на те­ре­на около фундаментите на ЖБ стълбовете.

При съб­лю­да­ва­не­то на те­зи пре­по­ръ­ки, стро­ител­с­т­во­то на обек­та ня­ма да до­ве­де до никакви про­ме­ни в струк­ту­ра­та и фун­к­ци­они­ра­не­то на лан­д­шаф­та на ра­йо­на.

По­ра­ди лип­са на го­ле­ми по ма­ща­би стро­ител­ни дейнос­ти, свър­за­ни с гру­би ви­зу­ал­ни въз­дейс­т­вия вър­ху лан­д­шаф­та и на ­за­мър­си­те­ли, от­де­ле­ни при строителния про­цес, лан­д­шаф­тът на ра­йо­на ня­ма да бъ­де за­мър­сен.

По­ра­ди то­ва не счи­та­ме за ­не­об­хо­ди­мо да се ко­мен­ти­ра по­тен­ци­ала за са­мо­въз­с­та­но­вя­ва­не и са­мо­очис­т­ва­не на лан­д­шаф­та.


 • биологичното разнообразие и неговите елементи

Животински свят

Жи­во­тин­с­ки­ят свят в ра­йо­на се от­на­ся към цен­т­рал­ния п­ла­нин­с­ки фа­унис­ти­чен ра­йон.

Ти­пич­ни пред­с­та­ви­те­ли на ор­ни­то­фа­уна­та са: си­ва­та вра­на (Corvus corone), свра­ка­та (Pica pica), сой­ка­та (Garrulus glandarius), до­маш­но­то в­раб­че (Passer domesticus), чин­ка­та (Fringilla ceolebs), гур­гу­ли­ца­та (Streptopelia turtur), гри­вяк (Columba palumbus), си­ни­ге­ри (Paridae) и др.

Без­г­ръб­нач­на­та фа­уна вър­ху ли­ва­ди­те е пред­с­та­ве­на от ­три­ви­ал­ни ви­до­ве.

По ли­те­ра­тур­ни дан­ни вър­ху те­ри­то­ри­ята на обек­та не се сре­щат ен­де­мич­ни­, ред­ки и зас­т­ра­ше­ни ви­до­ве жи­вот­ни.

По­ра­ди мал­ка­та зас­т­ро­ена площ, стро­ител­с­т­во­то и фун­к­ци­они­ра­не­то на разглеждания обект ня­ма да ока­же чув­с­т­ви­тел­но въз­дейс­т­вие вър­ху су­хо­зем­на­та фа­уна в ра­йо­на.


Растителен свят

По ли­те­ра­тур­ни дан­ни вър­ху те­ри­то­ри­ята, на която ще се изграждат фундаментите на ЖБ стълбовете не­ съ­щес­т­ву­ват зас­т­ра­ше­ни рас­ти­тел­ни ви­до­ве.

Рас­ти­тел­нос­т­та е пред­с­та­ве­на от ти­пич­ни ли­вад­ни рас­ти­тел­ни съ­об­щес­т­ва с до­ми­нант­ни ви­до­ве жит­ни тре­ви (сем. Poacea).

По­ра­ди не­го­ля­ма­та не­об­хо­ди­ма площ за стро­ител­с­т­во, из­г­раж­да­не­то на обек­та ня­ма да ока­же за­бе­ле­жи­мо неб­ла­гоп­ри­ят­но въз­дейс­т­вие вър­ху рас­ти­тел­нос­т­та в ра­йо­на.

В района на площадките липсват биоактивни растителни съобщества, регулиращи микроклиматичните условия на средата. На територията на площадката няма високостъблена дървесна растителност, теренът е нелесопригоден. Няма да има промени в състоянието на близко намиращата се растителност в резултат от реализирането на проекта. Не се очаква увреждане или разрушаване на основни жизнени пространства за растителни съобщества и животински общности на територията на площадка. Не се засягат или увреждат особено важни биотопи.


 • шумове, вибрации, радиации

Към фак­то­ри­те, ко­ито би­ха има­ли не­га­тив­но от­но­ше­ни­е вър­ху чо­веш­ко­то здра­ве, мо­гат да се при­чис­лят шу­мът и вла­га­та.

Източници на шум в околната среда са повечето дейности и техно­ло­гични процеси, свързани с изграждането на строителни обекти (изкопни, строително-монтажни, транспортни и др.), извърш­вани с различни видове машини, инсталации и транспортни средства. Основните използвани машини ще бъдат: • Дизелови строителни машини;

 • Среднотежки товарни камиони;.

При работа с тях ще се формират неблагоприятни за здравето на работниците нива на шум и вибрации от лошо поддържани двигатели и машини, от недобре затворени кабини и при неупотреба на антифони.

Рег­ла­мен­ти­ра­ни­те в на­ша­та стра­на кри­те­рии за хи­ги­ен­на оцен­ка на шу­ма в раз­лич­ни те­ри­то­рии и зо­ни на на­се­ле­ни­те мес­та са съ­от­вет­но: • за пос­то­янен шум – ни­во на зву­ка по кри­ва AldB(A);

 • за про­мен­лив с вре­ме­то шум – ек­ви­ва­лент­но ни­во на зву­ка LeqdB(A).

Пре­дел­но до­пус­ти­ми­те ни­ва на шу­ма са ди­фе­рен­ци­ра­ни за днев­ния и нощ­ния пе­ри­од, как­то и в за­ви­си­мост от ха­рак­те­ра на те­ри­то­ри­ята.

За съ­щес­т­ву­ва­щи жи­лищ­ни те­ри­то­рии, раз­по­ло­же­ни око­ло глав­ни ар­те­рии, нор­ми­те са: • за дне­вен пе­ри­од – 60 dB(A);

 • за но­щен пе­ри­од – 50 dB(A).

За но­во­пос­т­ро­ени жи­лищ­ни те­ри­то­рии те са съ­от­вет­но с 5 dB(A) по-нис­ки.

За те­ри­то­рии с учеб­ни и здрав­ни обек­ти, дет­с­ки гра­ди­ни и зо­ни за от­дих, изис­к­ва­ни­ята са по-стро­ги – 45 dB(A).

В следващата таблица са посочени нивата на шума, излъчвани от различни видове машини, съоръжения и технологични операции, изпол­звани в строителството. Данните са от литературни източници.


Машини, съоръжения, операция

Ниво на шума, dBA

булдозер

97-105

багер

80-91

тежкотоварен самосвал

85-90

Товарене и разтоварване на строителни материали

92-103

Работната площадка на обекта ще се явява източник на шум, излъчващ в околната среда нива около 90 dBA, в непосредствена близост до групите машини, съоръжения и инсталации, които могат да се разглеждат като точков източник на шум.

Източник на шум в околната среда ще бъде и обслужващият тежкотоварен транспорт.

Като имаме предвид, че звуковото ниво на шума намалява с логаритмичен закон по формулата

ΔL = 20lgZ

където Z – разстоянието от източника на шум, получените резултати са показани в следващата таблица.
Разстояние до източника

1

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1024

Шум в dB(A)

90

84

78

72

66

60

54

48

42

36

30

На всяко удвояване на разстоянието шумът намалява с 6 dB(A).

Обекта предмет на оценката се намира в жилищна територия .

Най-съществено въздействие нивото на шума ще окаже на обслуж­ващите строителната и транспортна техника. То е условие за развитие на неблагоприятен здравен ефект върху слуховия анализатор и централната нервна система.

В този аспект трябва да се наблегне на личните предпазни средства , като част от ежедневния инструктаж за полагане на здравословни и безопасни условия на труд;

 • Защитени територии:

Не се очаква реализацията на проекта да окаже влияние върху защитени територии, които се намират на голямо разстояние от него.


 • Културно наследство.

Целенасочени археологически проучвания на територията на площадката не са извършвани. При изпълнените изкопни работи в района не са установени предмети или постройки с археологическа стойност. Обектът не е заведен в архивите и регистрите на НИПК .
4.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Обектът не попада в защитени зони от Натура 2000.Сред установените в близост до площадката растителни и животински видове няма такива, включени в Червената книга на България. Реализацията на обекта не отнема местообитания и не засяга консервационни значими видове, които са цел на опазване от обособените защитени зони. По време на строителството предвид кратките срокове и разположението на обекта в непосредствена близост до път не се очаква да настъпи безпокойство на хабитатите на животинския свят. При всички строителни работи факторът шум не е по-висок от нормалния за района.

4.3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
4.3.1. Въздействие върху земеползването:

 • Териториален обхват: много малък

 • Степен на въздействие: незначително

 • Честота: постоянна

 • Продължителност: за експлоатационния период на обекта

 • Възможност за възстановяване: напълно след извършване на рекултивация

 • Кумулативно и комбинирано въздействие – няма


4.3.2. Въздействие върху атмосферния въздух:

 • Териториален обхват – много малък

 • Степен на въздействие – незначително

 • Продължителност на въздействието краткотрайно , докато трае строителството

 • Честота на въздействието – ниска

 • Кумулативно и комбинирано въздействие – няма


4.3.3. Въздействие върху водите:

 • Териториален обхват – много малък

 • Степен на въздействие – нулева

 • Продължителност на въздействието – няма

 • Честота на въздействието – ниска

 • Кумулативно и комбинирано въздействие – няма


4.3.4. Въздействие върху почвата:

 • Териториален обхват – много малък

 • Степен на въздействие – много ниска

 • Продължителност на въздействието – за експлоатационния период на обекта

 • Честота на въздействието – постоянна

 • Кумулативно и комбинирано въздействие – няма


4.3.5. Въздействие върху земните недра:

 • Териториален обхват: много малък

 • Степен на въздействие: нулева

 • Честота: ниска

 • Продължителност: до съществуване на съоръжението

 • Възможност за възстановяване: малка

 • Кумулативно и комбинирано въздействие – няма


4.3.6. Въздействие върху ландшафта:

 • Териториален обхват: много малък

 • Степен на въздействие: запазва се характера на ландшафта-антропогенен,

 • устойчивост по отношение новата функция

 • Честота: постоянна

 • Възможност за възстановяване: напълно след демонтаж на съоръженията

 • Кумулативен ефект: не се очаква


4.3.7. Въздействие върху минералното разнообразие:

 • Териториален обхват: много малък

 • Степен на въздействие: незначителна

 • Честота: постоянна

 • Продължителност:дългосрочна

 • Възможност за възстановяване: напълно след демонтаж на съоръженията

 • Кумулативно и комбинирано въздействие – няма


4.3.8. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи:

 • Териториален обхват: много малък

 • Степен на въздействие: нулева

 • Честота: ниска

 • Продължителност: кратка

 • Възможност за възстановяване: да

 • Кумулативно и комбинирано въздействие – няма


4.4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др. ).

Въздействието от обекта ще се прояви само в ограничената територия на обекта.

Строителството и експлоатацията на обекта не засяга (освен като преки ползватели на продукта от изградените съоръжения) население, населени места, курортни селища, спортни съоръжения, болнични заведения, центрове за рехабилитация и др. заведения за обществено ползване, както и обекти със стопанско предназначение.
4.5. Вероятност на поява на въздействието.

Въздействието се появява със започване на строителството. При въвеждането на обекта в експлоатация степента на въздействията изцяло отпада.


4.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Продължителността на въздействието е за целия срок на съществуване на обекта. Въздействието е обратимо след демонтаж на съоръженията ;


4.7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

При реализацията и експлоатацията на обекта да се имат предвид следните мерки:

 • Изготвяне на документацията по разрешаване и извършване на СМР.

   • Постоянен контрол върху изправността на техниката и връзките между елементите;

   • Осигуряване на подходящо работно облекло и лични предпазни средства на работниците;

   • Работниците се инструктират за мерките по безопасни и здравословни условия на труд преди започване на работата на обекта;

   • Да се поставят указателни, забранителни и предупредителни табели и знаци на съответните места, съгласно проекта за организация на движението и ПОИС;

   • Да се предвидят места за временно депониране на битовите отпадъци до извозването им от специализирана фирма;

   • Извършването на основните строи­телни дейности да се извърши из­вън размножителния период на пти­ците (април, май).

   • Да не се допуска унищожаване на растителността на съседни терени.

   • Да се поставят защитни съоръжения за предпазване на птиците от предотвратяване на възможността от удар от електрически ток.


План за действие при аварийни ситуации На територията на обекта не се очаква да възникне авария, причиняваща залпови замърсявания на околната среда.

Аварийни ситуации могат да възникнат при пожар и природни бедствия.4.8. Трансграничен характер на въздействията.

Въздействието от реализацията на обекта е сведено до неговите граници и в непосредствена близост само по време на строителството.

Обектът няма да предизвиква трансгранично въздействие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При изготвянето на преценката за необходимост от ОВОС на инвестиционното предложение „Електропровод НН 0,4kV и МТТ", с.Ерма река, община Златоград се установява, че са сведени до минимум негативните въздействия на обекта, както при реализирането на инвестиционното предложение, така и при неговата експлоатация.

Предстоящите за осъществяване промени в околната среда се оценяват като твърде незначителни.

От тях не произтича въздействие върху никакви други обекти и компоненти на околната среда.

Инвеститор:……………………

/инж. Иван Павлов/

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Инвестиционен проект по част „Електрическа”;2. Скица от поземлена комисия в Община Златоград


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница