Изменен и допълнен със Заповед № рд11-328 от 22. 02. 2018 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на хранитестраница3/7
Дата14.08.2018
Размер1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Раздел ІІІ.

Цени на услуги при изпитване на минерални торове

Чл. 32. (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-513 от 11.04.2014 г.)При изпитване на минерални торове се събират следните цени:

по ред

Дейност

Лева

1.

Съдържание на общ азот

27,00

2.

Съдържание на амонячен/нитратен азот

26,00

3.

Съдържание на амиден азот

20,00

4.

Съдържание на водоразтворим калий

21,00

5.

Съдържание на общ фосфор

37,00

6.

Съдържание на фосфор, разтворим в 2%-на лимонена киселина

38,00

7.

Съдържание на водоразтворим фосфор

38,00

8.

Съдържание на фосфор, разтворим в неутрален амониев цитрат

38,00

9.

Съдържание на фосфор, разтворим в неутрамен амониев цитрат и вода

38,00

10.

Съдържание на биурет

25,00

11.

Влага по метода на Карл - Фишер

15,00

12.

Определяне на pH

5,00

13.

Определяне на гранулометричен състав

4,00

14.

Определяне на други показатели – водоразтворима сяра, калций, магнезий, хлориди, свободна фосфорна киселина, горими съставки, добавки и др. (за всеки показател отделно)

5,00

15.

Съдържание на тежки метали и арсен

-

15.1.

Пробоподготовка

-

15.1.а.

Микровълново минерализиране в затворена система

16,80

15.1.б.

Разлагане с киселини

12,50

15.2.

Определяне с пламъкова AAS (за един елемент)

10,00

15.3.

Определяне с хидридна AAS (за един елемент)

19,00

Раздел ІV.

Цени на услуги при изпитване на органични торове и подобрители на почвата

Чл. 33. (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-513 от 11.04.2014 г.)При изпитване на органични торове и подобрители на почва се събират следните цени:

по ред

Дейност

Лева

1.

Агрохимически анализ - пълен

96,00

2.

Елементен аналез

-

2.1.

Минерализиране в микровълнова пещ

12,50

2.2.

Определяне с пламъкова AAS (за един елемент)

10,00

2.3.

Определяне с хидридна AAS (за един елемент)

19,00

Раздел V. (Отменен със Заповед № РД 11-513 от 11.04.2014 г.)

Чл. 34. (Отменен със Заповед № РД 11-513 от 11.04.2014 г.)

Раздел VІ.

Цени на услуги при изпитване на почви

Чл. 35. (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-513 от 11.04.2014 г.)При изпитване на почви се събират следните цени:

по ред

Дейност

Лева

1.

Остатъци от пестициди
1.1

Мултикомпонентен метод за газхроматографско определяне на остатъци от органохлорни, органофосфорни пестициди и пиретроиди в почви
1.1.1

до 5 активни бази

72,00

1.1.2

до 10 активни бази

150,00

1.1.3

над 20 активни бази

200,00

2.

Съдържание на тежки метали и арсен

2.1.

Минерализиране в микровълнова пещ

11,00

2.2

Определяне с пламъкова AAS (за един елемент)

10,00

2.3.

Определяне с хидридна AAS (за един елемент)

19,00


Чл. 36. (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-208 от 06.02.2015 г.) При извършване на лабораторните дейности по чл. 27, чл. 28, чл. 29 и чл. 30:

(1) Не се заплащат цени за лабораторни изпитвания на проби, взети от инспектори и служители на БАБХ и необходими за нуждите на официалния контрол, с изключение на проби, взети при констатиране на несъответствия и всички други случаи, предвидени в националното и европейското законодателство;

(2) Изпитвания на проби взети от инспектори и служители на БАБХ и необходими при контрола на пратки за износ на суровини, храни, фуражи от растителен произход и други, се заплащат от лицата отговорни за товара.

(3) Цените за лабораторните анализи от Част трета, Глава първа, Раздели І, ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ, заплащани от лица, които имат сключен договор за лабораторни изпитвания се намаляват, както следва:

а) с 20 % - при договор за месечен брой проби от 20 до 30;

б) с 30 % - при договор за месечен брой проби от 31 до 100;

в) с 40 % - при договор за месечен брой проби над 100.


ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ, СЪБИРАНИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ

Глава първа.

Общи разпоредби

Чл. 37. При извършване на лабораторните дейности по чл. 38, чл. 39 и чл. 40:

(1) Не се заплащат цени за лабораторни изследвания на проби, взети от официални ветеринарни лекари, от инспектори и служители на БАБХ и необходими за нуждите на официалния контрол и диагностичните изследвания за заразните болести от списъка по чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, с изключение на проби, взети при констатиране на несъответствия по чл. 28 от Регламент 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. (относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманно отношение към животните), и всички други случаи, предвидени в законодателството на Европейския съюз;

(2) Изследвания на проби взети от инспектори и служители на БАБХ и необходими при реализирането на пратки от внос и за износ на живи животни, суровини, храни и фуражи от животински произход се заплащат от отговорния за товара.

Глава втора.

Раздел I.
Цени за услуги при лабораторно-диагностични изследвания


Чл. 38. (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-1023 от 01.10.2013 г.) (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-513 от 11.04.2014 г.), (Изм. и доп. със Заповед № РД11-1139 от 15.07.2014 г.), (Изм. и доп. със Заповед № РД11-1945 от 05.12.2014 г.) При осъществяване на лабораторно-диагностична дейност, се събират следните цени:


 
по ред

Дейност

Лева

1.  

За патохистологични изследвания  

 

а)  

замразен срез  

20,00

б)  

парафинов срез  

25,00

в)  

Оцветяване на натривки и патохистологично изследване  

15,00

г)  

Изследване на мозък за BSE и скрейпи  

200,00

1.1.  

За трансмисионна електронна микроскопия (ТЕМ): (Електронномикроскопска диагностика)  
а)  

Трайно включване в епоксидна смола на биологични проби за ТЕМ  

74,00

б)  

Изготвяне на ултратънки срезове  

15,80

в)  

Контрастиране на ултратънки срезове (оцветяване) и изследване  

13,80

г)  

Негативно контрастиране  

10,80

2.  

За бактериологични изследвания на патологични материали:  
2.1.  

Изготвяне на директни (отпечатъчни) натривки и микроскопско изследване  

5,00

2.2.  

Изследване за:  
а)  

аеробни бактерии – общо  

20,00

б)  

Ентеробактерии  

15,00

в)  

Салмонели  - Микробиологично изследване:- във фуражи - по БДС EN ISO 6579  

22,00
- в околна среда (вкл. фекалии) и животни– по БДС EN ISO 6579 :2003/А1:2007

30,00
- по алтернативен метод

20,00
- Серологично изследване:- чрез бърза аглутинация със специфични серуми

5,00

г)  

Е. Kоли  

15,00

д)  

Клебсиели  

20,00

е)  

Стрептококи  

15,00

ж)  

Стафилококи  

15,00

з)  

причинители на червенката  

20,00

и)  

Листерии  

20,00

к)  

Пастьорели  

20,00

л)  

хемофилни бактерии  

25,00

м)  

актинобацилус плеуропнеумониие  

20,00

н)  

анаеробни бактерии (клостридиум перфрингес и др.)  

25,00

о)  

Антраксни бацили  - бактериологично

12,00
- чрез топла асколи реакция  

32,00
- чрез студена асколи реакция  

32,00
- чрез полимеразно верижна реакция (PCR) 

34,00

п)  

бактериум некрофорум  

25,00

р)  

псевдомонас аеругиноза  

15,00

с)  

дихелобактер нодозус  

25,00

т)  

туберкулозни бактерии при говеда, свине и птици- бактериологично изследване

25,00
- на твърда среда на Льовенщайн-Йенсен

5,00
- на течна среда на Миделбрук

15,00
- чрез полимеразно верижна реакция (PCR) 

30,00
- чрез бърз бактериологичен тест

14,00
- бърз ELISA тест

20,00

у)  

Изследване за туларемия чрез:- бактериологично изследване

25,00
- бърза аглутинация за туларемия

10,00
- бавна аглутинация (титър на антитела)

12,00
- имунофлуоресценция

20,00

ф)  

микоплазми  

25,00

х)

вибриони, трихомони и кампилобактерии  

10,00

ц)

Изследване за паратуберкулоза чрез:- бактериологично:- с течна среда Middlebrook 7H9

19,50
- с твърда среда на Herrolds с микобактин

19,00
- чрез полимеразно верижна реакция (PCR) 

20,00

ш)

Изследване за заразен метрит по кобилите- бактериологично

25,00
- серологично чрез латекс аглутинация

14,00
- полимеразно верижна реакция (PCR) 

30,00

2.3.  

Био- и серотипизиране на щамове микроорганизми (за 1 щам)  

25,00

2.4.  

Бактериологично изследване на телесни течности, органи и други единични проби  

15,00

2.5.  

Изпитване на микробна чувствителност чрез антибиотикограма  

15,00

2.6.  

Бактериологично изследване с обогатителни среди  

20,00

2.7.  

Микробиологично изследване на риби:  
а)  

йерсиния рукери  

23,00

б)  

аеромонас  

23,00

в)  

псевдомонас  

35,00

г)  

ренибактериум  

35,00

д)  

миксобактерии  

35,00

2.8.  

Стадна диагностика на:  
а)  

пъстървови ферми  

93,00

б)  

шаранови ферми  

70,00

2.9.

Микробиологично изследване за причинители на заразни заболявания по пчелите  

23,00

2.10.

Микробиологично изследване на пило  

30,00

2.11.

Изследване на пчелен мед за причинители на гнилцови заболявания  

40,00

2.12.

Изследване на пчелен мед за причинител на американски гнилец  

10,00

2.13

Изследване за нозематоза

15,00

3.  

За серологични и вирусологични изследвания:  
3.1.  

Изследване чрез:  
а)  

бърза аглутинация  

5,00

б)  

бавна аглутинация

10,00

в)  

РСК:  - при бактериални инфекции  

30,00
- изследване на мъжки дребни преживни животни за Заразен епидидимит

8,00
- при вирусни инфекции  

30,00

г)  

имунодифузионен тест при бактериални и вирусни заболявания  

30,00

д)  

реакция хемоаглутинация по:  
 

- макрометод  

10,00

 

- микрометод  

10,00

е)  

реакция задържане на хемоаглутинацията (РЗХА) по:  
 

- макрометод  

10,00

 

- микрометод  

10,00

ж)  

пряка имунофлуоресценция на хистосрезове и ламели с клетъчни култури  

45,00

з)  

полимеразна верижна реакция (PCR)  

40,00

3.2.  

Изолиране и идентифициране на вируси във:  
а)  

клетъчни култури  

35,00

б)  

кокоши ембриони  

35,00

3.3.  

Изолиране вируса на беса в клетъчни култури  

35,00

3.4.  

Изследване за бяс чрез:  
а)  

имунофлуоресценция  

45,00

б)  

биологична проба  

82,00

в)  

ВНТ за определяне титъра на антитела след антирабична ваксинация:  
 

- за животни компаньони (кучета, котки, порове и др.)  

70,00

г)  

Откриване на тетрациклин в зъби и кости  

28,40

3.5.  

Изследване чрез ELISA при заболявания  по животните  
а)

Изследване чрез ELISA за разграничаване на антитела срещу херпесвирусни инфекции по еднокопитни и бяс по животните с включена стойността на диагностикума – за една проба

45,00

б)  

Изследване чрез ELISA при бактериални и вирусни заболявания с включена стойността на диагностикума – за една проба

25,00

в)

Изследване чрез ELISA при бактериални и вирусни заболявания на проби от ЕПЖ предназначени за износ без стойността на диагностикума – за една проба

15,50

г)  

Изследване чрез ELISA при бактериални и вирусни заболявания на проби от ДПЖ предназначени за износ без стойността на диагностикума – за една проба

10,50

д)

Изследване чрез ELISA с кит, позволяващ групиране на пробите (до 10 проби в една ямка), включително на проби от ЕПЖ и ДПЖ, предназначени за износ, без стойността на диагностикума – за една проба

3,00

е)

Изследване чрез ELISA за доказване на gE антитела при ваксинирани животни – за една проба

25,00

3.6.  

Блокадна ELISA за доказване на антитела при бактериални и вирусни заболявания  

35,00

3.7.  

Вземане на проба за шап с „Пробанг тест“  

12,00

3.8.  

Изследване за болестта гана по кучетата  

12,00

3.9.  

Серологично изследване за:  
а)  

хламидии чрез ELISA (антитела или антиген)  

25,00

б)  

рикетсии чрез ELISA (антитела или антиген)  

25,00

в)  

Chlamydia pneumoniae и Chlamydia trachomatis чрез ELISA Bivalent  

25,00

г)  

хламидии или рикетсии по РСК  

22,00

3.10.  

Комплексно серологично изследване за Chlamydia psittaci, C. Pneumoniae и C. Trachomatis  

45,00

3.11.

Пряка имунофлуоресценция за доказване на:  
а)  

хламидии  

45,00

б)  

рикетсии  

45,00

3.12.

Микроскопско доказване на хламидии или рикетсии в цитологични препарати  

25,00

3.13.

Изолиране и идентифициране на хламидии или рикетсии:  
а)  

в кокоши ембрион  

35,00

б)  

в клетъчни култури  

35,00

3.14.

Диференциално центрофугиране на вирусен материал  

20,00

3.15.

Полупречистване на вирусен материал върху захарозна подложка  

20,00

3.16.

Градиентно центрофугиране на вирусен материал  

70,00

3.17.

Изготвяне на поддържаща хранителна среда за клетъчни култури (за 1000 мл)  

55,00

3.18.

Изготвяне на растежна хранителна среда за клетъчни култури (за 1000 мл)  

140,00

3.19.

Изготвяне на монослойна стабилна клетъчна линия (за 1000 мл)  

430,00

4.  

За паразитологични изследвания  
4.1.  

Изследване чрез:  
а)  

Установяване на яйца на хелминти чрез нативен препарат и обогатителни методи /флотационни и седиментационни/

3,00

б)  

Установяване на хелминтни ларви чрез хелминтоларвоскопия

6,00

4.2.  

Изследване чрез количествен овоскопски метод (по МакМастер)  

15,00

4.3.  

Изпитване за трихинели чрез:  
а)  

Изследване за трихинели чрез референтен метод /с изкуствен стомашен сок/ за едно зареждане до 50 гр.- за една проба

10,00

б)  

Изследване за трихинели чрез референтен метод /с изкуствен стомашен сок/ за едно зареждане до 100 гр. – от 2 до 20 броя проби,

15,00
- за всяка следваща проба след 20 броя по 1,00 лев
в)  

Изследване за трихинели чрез референтен метод /с изкуствен стомашен сок/ на проби от диви свине

10,00

г)  

Компресионен метод за откриване на ларви на трихинели

7,00

4.4.  

Установяване на протозойни паразити и видовото им определяне чрез оцветени препарати  

7,84

4.5.  

Частична хелминтологична аутопсия и определяне вида на паразита (хелминти и протозои)  

10,0

4.7.  

Изследване за антитела чрез реакции:  
а)  

Изледване за антитела на лептоспири чрез микроаглутинация-лизис   МАТ

6,00

б)  

Изледване за антитела на лептоспири чрез МАТ степенна аглутинация  

12,00

4.8.

Изследване на копропроба от куче  

15,00

4.10.

Диагностична ареколинизация  

20,00

4.11.

Изследване на протозойни инвазии чрез:  
а)  

Диагностициране на антитела срещу Leishmania donovani и Leishmania infantum при кучета чрез ELISA– за една кръвна проба

10,00

б)  

Диагностициране на антитела срещу Toxoplasma gondii Chlamydophila spp. При котки чрез ензимен имуноанализ – за една кръвна проба

18,00

в)  

Диагностициране на антитела срещу Toxoplasma gondii Chlamydophila spp. При котки чрез имунофлуоресценция – за една кръвна проба

14,00

4.13.

Видово определяне на паразити в риби  

25,00

4.14.

Микроскопско изследване на материал за ектопаразити  

12,00

4.15.

Видово определяне на ектопаразити  

7,56

5.  

За акушеро-гинекологични лабораторно-диагностични изследвания  
5.1.  

Определяне клетъчния състав на вагиналната лигавица  

8,00

5.2.  

Изследване на маточно-вагинален секрет за:  
а)  

ентеробактерии  

10,00

б)  

стафилококи и стрептококи  

15,00

в)  

неферментативни грамотрицателни бактерии  

10,00

г)  

минимално потискащи концентрации и минимално терапевтични концентрации

15,00

5.3.  

Определяне микробното число по метода на Кох  

8,00

5.4.  

Определяне подвижността на сперматозоиди  

8,00

5.5.  

Определяне концентрацията на сперматозоидите  

8,00

5.6.  

Морфологично изследване на сперматозоиди  

12,00

5.7.  

Цитологично изследване на семенна течност  

12,00

5.8.  

Определяне термичната резистентност на сперматозоиди  

8,00

5.9.  

Изследване на семенна течност чрез тест за потискащи вещества  

8,00

5.10.

Определяне колититъра на семенна течност  

8,00

5.11.

Определяне съдържанието на:  
а)  

лимонена киселина в семенна течност  

10,00

б)  

фруктоза в семенна течност  

8,00

5.12.

Определяне на микробното число в семенна течност  

8,00

5.13.

Серологично изследване на кампилобактериоза  

8,00

5.14.

Изследване на:  
а)  

нативен препарат за трихомоноза  

8,00

б)  

обработен материал за трихомоноза  

8,00

5.15. 

Термична проба  

15,00

5.16.

Пълна биологична преценка на спермата със спермоанализатор  

25,00

5.17.

Изследване на сперма за резистентност на сперматозоидите  

8,00

6.  

За клинико-лабораторни изследвания на урина и кръв  
6.1.  

Определяне на:  
а)  

седимент в урина – микроскопски анализ  - проба от ЕПЖ и ДПЖ

3,00
- проба от непреживни животни

5,00

б)  

тестово изследване на урина  

0,50

в)

определяне на кетотела

0,50

6.2.  

Определяне на:  
а)  

общ белтък в кръвен серум – спектрофотометрично  - проба от ЕПЖ и ДПЖ

2,00
- проба от непреживни животни

2,40

б)  

кръвна захар – спектрофотометрично  - проба от ЕПЖ и ДПЖ

2,00
- проба от непреживни животни

2,40

в)  

магнезий в кръвен серум – спектрофотометрично  - проба от ЕПЖ и ДПЖ

2,00
- проба от непреживни животни

2,40

г)  

калций в кръвта – спектрофотометрично  - проба от ЕПЖ и ДПЖ

2,00
- проба от непреживни животни

2,40

д)  

неорганичен фосфор – спектрофотометрично  - проба от ЕПЖ и ДПЖ

2,00
- проба от непреживни животни

2,40

е)  

албумини (спектрофотометрично)- проба от ЕПЖ и ДПЖ

2,40
- проба от непреживни животни

2,80

ж)

глобулин (аналитично)- проба от ЕПЖ и ДПЖ

3,40
- проба от непреживни животни

4,10

з)  

урея – спектрофотометрично  - проба от ЕПЖ и ДПЖ

1,00
- проба от непреживни животни

1,20

и)  

холестерин – спектрофотометрично  - проба от ЕПЖ и ДПЖ

2,40
- проба от непреживни животни

2,80

к)

триглицериди – спектрофотометрично  - проба от ЕПЖ и ДПЖ

2,40
- проба от непреживни животни

2,80

л)  

хемоглобин – спектрофотометрично  - проба от ЕПЖ и ДПЖ

2,00
- проба от непреживни животни

2,40

м)

определяне на хематокрит- проба от ЕПЖ и ДПЖ

1,00
- проба от непреживни животни

1,20

н)

определяне на реакция на утаяване на еритроцити- проба от ЕПЖ и ДПЖ

2,00
- проба от непреживни животни

2,40

6.3.  

Пълна кръвна картина – хематологичен анализатор - проба от ЕПЖ и ДПЖ

5,00
- проба от непреживни животни

6,00

6.4.  

Определяне на цинк в кръвен серум и кръвна плазма – спектрофотометрично  - проба от ЕПЖ и ДПЖ

1,20
- проба от непреживни животни

1,40

6.5.  

Определяне на креатинин в кръвен серум и кръвна плазма – спектрофотометрично  - проба от ЕПЖ и ДПЖ

2,00
- проба от непреживни животни

2,40

6.6.  

Определяне на общ билирубин – спектрофотометрично- проба от ЕПЖ и ДПЖ

1,00
- проба от непреживни животни

1,20

6.7.  

Определяне на хематокритната стойност – центрофужно  - проба от ЕПЖ и ДПЖ

1,00
- проба от непреживни животни

1,20

6.8.

Определяне на ензимна активност  
а)  

АСАТ – спектрофотометрично- проба от ЕПЖ и ДПЖ

1,20
- проба от непреживни животни

1,40

б)  

АЛАТ – спектрофотометрично- проба от ЕПЖ и ДПЖ

1,20
- проба от непреживни животни

1,40

в)  

ЛДХ – спектрофотометрично- проба от ЕПЖ и ДПЖ

1,00
- проба от непреживни животни

1,20

г)  

Креатинкиназа (КК) – спектрофотометрично- проба от ЕПЖ и ДПЖ

1,00
- проба от непреживни животни

1,20

д)  

Алкална фосфатаза –  спектрофотометрично  - проба от ЕПЖ и ДПЖ

1,00
- проба от непреживни животни

1,20

е)

определяне на GGT- спектрофотометрично- проба от ЕПЖ и ДПЖ

1,00
- проба от непреживни животни

1,20

6.9.

Определяне на реакция за утаяване на еритроцитите – Вестергрийн  - проба от ЕПЖ и ДПЖ

2,00
- проба от непреживни животни

2,40

6.10.

Определяне на:  
а)  

желязо в кръв и кръвен серум - спектрофотометрично- проба от ЕПЖ и ДПЖ

1,20
- проба от непреживни животни

1,40

б)  

мед в кръв и кръвен серум - спектрофотометрично- проба от ЕПЖ и ДПЖ

1,50
- проба от непреживни животни

1,80

7.  

За токсикологични изследвания  
7.1.  

Определяне на пестициди (хлорорганични, карбаматни, фосфороорганични, ротендициди и др.) чрез ензимни методи  

35,00

7.2.  

Определяне на кумаринови производни  

35,00

7.3.  

Определяне на натриев хлорид във:  
а)  

фуражи  

30,00

б)  

черен дроб  

35,00

7.4.  

Определяне на:  
а)  

нитрати и нитрити в търбушно съдържание и фуражи (количествено)  

30,00

б)  

нитрати и нитрити в търбушно съдържание и фуражи (качествено)  

15,00

в)  

карбамид във фуражи:  
 

-качествено  

15,00

 

-количествено  

25,00

г)  

амоняк в търбушно съдържание  

25,00

д)  

алкалоиди в биологични материали – количествено, спектрофотометрично  

30,00

е)  

рН – активна киселинност (потенциометрично) с екстракция и обезбелтъчване на пробата  

10,00

ж)  

фосфиди и диалуминиев триоксид в биологични материали  

20,00

з)  

Фумиганти  

30,00

и)  

вредни примеси  

30,00

8.  

За микологични и микотоксикологични изследвания на биологичен материал и фуражи  
8.1.  

Микологичен анализ – културално изследване  

6,00

8.2.  

Микроскопско изследване за наличие на протеини от животински произход  

25,00

8.3.  

Микроскопско изследване на патологичен материал – (косми и крусти) за дерматофити  

3,00

8.4.  

Микотоксикологичен анализ по отношение на афлатоксини, Т-2, деоксиниваленол, охратоксин А, зеараленон, фумонизин, НТ – 2 токсин, за всеки отделен микотоксин  
а)  

ELISA метод  

30,00

б)  

течна хроматография за деоксиниваленол, охратоксин А, зеараленон се прилагат цените, посочени в чл. 28.
9.  

За зоохигиенни изследвания  
9.1.  

Определяне във фуражи на:  
а)  

суров протеин (по Келдал)  БДС EN 5983-2

30,00

б)  

влага   БДС ISO 6496

15,00

в)  

сурови мазнини   БДС ISO 6492

25,00

г)  

обща киселинност по Нойман  БДС 13487

10,00

д)  

сурова пепел   БДС 11374

20,00

е)  

перокисно число (ПОЧ)   БДС 11374

35,00

ж)  

калций (колориметрично)   БДС 11374

25,00

з)  

фосфор (колориметрично)   БДС 11374

25,00

и)  

витамин А във фуражи, черен дроб и яйца  

30,00

к)  

витамин Е във фуражи, черен дроб и яйца  

30,00

л)  

каротин във фуражи, черен дроб и яйца  

25,00

м)  

сурови влакнини   БДС 11374

35,00

н)  

уреазна активност на соев шрот  БДС 15112

25,00

9.2.  

Определяне на:  
а)  

концентрация на вредни газове в помещения за отглеждане на животни (NH3, H2S, CO2 – за всеки показател по 15,00 лв.)  

45,00

б)  

относителна влажност на въздуха – за едно измерване  

5,00

в)  

температура на въздуха – за едно измерване  

5,00

г)  

скорост на движение на въздуха – едно измерване  

15,00

д)  

степен на осветление – за един пункт  

5,00

е)  

ниво на шум – в един пункт  

5,00


Каталог: userfiles -> files -> Tariff
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-1945 от 05. 12. 2014 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-208 от 06. 02. 2015 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-1141 от 26. 06. 2015 г на Изпълнителния директор


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница