Изменен и допълнен със Заповед № рд11-328 от 22. 02. 2018 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на хранитестраница1/7
Дата14.08.2018
Размер1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Изменен и допълнен със Заповед № РД11-328 от 22.02.2018 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните

Изменен и допълнен със Заповед № РД11-13 от 05.01.2018 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните

Изменен и допълнен със Заповед № РД11-39 от 11.01.2017 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните

Изменен и допълнен със Заповед № РД11-979 от 02.06.2016 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните

Изменен и допълнен със Заповед № РД11-1443 от 10.09.2015 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните

Изменен и допълнен със Заповед № РД11-1141 от 26.06.2015 г. на Изпълнителния директор

на Българската агенция по безопасност на храните

Изменен и допълнен със Заповед № РД11-208 от 06.02.2015 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните

Изменен и допълнен със Заповед № РД11-52 от 21.01.2015 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните

Изменен и допълнен със Заповед № РД11-1945 от 05.12.2014 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните

Изменен и допълнен със Заповед № РД11-1139 от 15.07.2014 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните

Изменен и допълнен със Заповед № РД11-513/11.04.2014 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

Изменен и допълнен със Заповед № РД 11-438/11.04.2012 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

Изменен със Заповед № РД 11-963/27.07.2012 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните

Изменен и допълнен със Заповед № РД 11-1096/14.09.2012 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните

Изменен и допълнен със Заповед № РД 11-1023/01.10.2013 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните


Ц Е Н О Р А З П И С

ЗА ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ИЗВЪРШВА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 3, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ЧАСТ ПЪРВА

Общи разпоредби

Чл. 1. (1) Ценоразписът урежда цените, които се заплащат при извършване на платените услуги от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), поискани от физически или юридически лица.

(2) Цените са без включен ДДС.

(3) В случаите, когато има направени транспортни и командировъчни разходи, те се заплащат допълнително.

(4) Когато физическо или юридическо лице поиска извършването на услуга, която не е включена в ценоразписа, стойността на услугата се определя чрез калкулация на действителните разходи за нейното предоставяне.

(5) Фактите и обстоятелствата, които са станали известни на служителите на БАБХ при извършване на платените услуги, са служебна тайна, с изключение на случаите, когато е налице заплаха за здравето и живота на гражданите.

Чл. 2. (1) Лабораторни анализи са заплащат при приемане на пробите в брой или по банков път, след което се получа­ва протокола от изпитването. При заплащане на услугата по банков път за остатъци от ВМП и замърсители, изпитването на представените образци ще бъде извършено след потвърждение за извършено плащане, но не по-късно от три дни от предявяване на искането за извършване на действието. След изтичане на този срок възложителя се уведомява, че представените образци ще бъдат унищожени.

(2) Заплащането на останалите услуги се извършва в брой или по банков път, при подаване на искането за извършване на услугата.

(3) При издаване на препис или допълнителен екземпляр на документ, се заплаща сумата от 6,00 лева.

Чл. 3. (1) Цените за биологично изпитване на продукти за растителна защита (ПРЗ), торове, биологично активни вещества, подобрители на почвата и хранителни субстрати се заплащат при подаване на заявлението в пълен размер.

(2) При неосъществено биологично изпитване в рамките на 3 години (след 3 вегетационии периода) поради:

1. липса на проява на вредителите;

2. неблагоприятни климатични условия, на заявителя се връща 50 % от внесената цена.

(3) При недоставяне на мостри и/или еталонни продукти от заявителя в определения срок и количества, продуктът отпада от биологично изпитване и на заявителя се възстановява половината от внесената цена.

(4) При отказ от разрешаване на паралелна търговия или при промяна в данните посочени в заявлението за биологично изпитване след 1-ви март на календарната година и други промени се удържа цена за административно обработване на документи от 500,00 лв.

(5) Цените за одобряване на бази на физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване се заплащат при подаване на заявлението.

Чл. 4. (Изменен и допълнен със Заповед № РД 11-963 от 27.07.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД 11-1023 от 01.10.2013 г.) (1) Цените за лабораторни изследвания на проби за целите на самоконтрола по част четвърта, раздел I и раздел ІІ, чл. 38, чл. 39, и чл. 48 от част пета за експертизи и изследвания на суровини и храни от животински и неживотински произход и изпитвания на фуражи, за диагностични изследвания за заразни и паразитни болести, заплащани от лица, които имат сключен договор за лабораторни изследвания, се намаляват, както следва:

а) с 20 % - при договор за месечен брой проби от 20 до 50;

б) с 30 % - при договор за месечен брой проби от 51 до 70;

в) с 45 % - при договор за месечен брой проби от 70 до 1000;

г) при договор за месечен брой проби над 1000 – по договаряне.

(2) В случаите, когато лицата по ал. 1 възлагат на лабораториите на БАБХ извършването на изследвания и за своя сметка предоставят необходимите диагностикуми, химикали, реагенти, консумативи и др. (наричани за краткост „диагностични материали“), цената по ал. 1 се намалява с цената на предоставените диагностични материали.Чл. 5. Цените за лабораторен анализ на растения и растителни материали за икономически важни вредители, заплащани от лица, които имат сключен годишен договор за лабораторни изследвания се намаляват с 20%.

Чл. 6. При експресно извършване на изследване (където методите са приложими) и даване на резултат в срок до 72 часа от подаване на искането (пробата за изследване) дължимата цена е в двоен размер.

Чл. 7. За участие в междулабораторни сравнения/тестове - подготовка на материали, документи и статистическа обработка на резултатите, лабораториите извън системата на БАБХ заплащат следните цени:

1. лаборатории извършващи изпитвания свързани с контрола на суровини и храни - от 300 до 700 лв.;

2. лаборатории извършващи изследвания свързани с контрола на фуражи, откриване на съставки от животински произход във фуражи и други - от 300 до 500 лв.;

3. диагностични лаборатории по здравеопазване на животните - от 200 до 600 лв.

4. диагностични лаборатории по растително здраве - от 200 до 600 лв.

Чл. 8. Размерът на цените по чл. 7 се определя по следната формула:
Ц = (МР + РТ) х К1,
където: Ц е размерът на дължимата цена в лв.;

МР са материални разходи в лв. (включително разходи за материали: опитни животни, фураж, химикали, хранителни среди, реагенти, диагностикуми, лабораторна посуда, консумативи и др.);

РТ са разходи на труд в лв. (разход на труд за един час на ангажиран персонал и осигурителни вноски);

К1 е коефициент за корекция, включващ 20 % за сложност при извършване на анализа и 30 % за административни разходи.К1 = 1,5.

Чл. 9. За извършване и удостоверяване на обучение се събира сума определена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и съгласно калкулация по действително направени разходи за всеки конкретен случай.
ЧАСТ ВТОРА
Глава първа

ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА
Раздел I.

Цени за целите на сертификацията на посевен и посадъчен материал и изясняване здравното състояние на земеделски култури
Чл. 10. (1). За извършване на полски инспекции на семепроизводствени посеви за установяване на здравното им състояние се събират следните цени:


 

Мярка

Лева

1. за посеви от зърненожитни култури

декар

0,75

2. за посеви от зърненобобови култури

декар

1,20

3. за посеви от фуражни култури

декар

0,75

4. за посеви от маслодайни култури

декар

0,90

5. за посеви от влакнодайни култури

декар

0,90

6. за посеви от цвекло

декар

0,75

7. за посеви от картофи

декар

1,20

8. за посеви от зеленчукови култури

декар

1,20

9. за посеви от тютюн, цветни и лекарствени култури

декар

0,75 

 10. при повторен преглед - посочената за всеки вид по горе

 

 

11. за допълнителен преглед по желание на заявителя - посочената за всеки вид по горе цена

(2). За извършване на полски инспекции на посадъчен материал за установяване здравното му състояние се събират следните цени:


 

 

Мярка

Лева

1.

за декоративни видове

декар

15,20

 

 

1000 бр.

7,60

2.

за овощни видове

декар

18,20

 

 

1000 бр.

7,60

3.

за лозов маточник

декар

18,20

4.

за лозов материал

1000 бр.

7,60

5.

за ягодови насаждения

декар

18,20

6.

за ягодов материал

1000 бр.

7,60

7.

за касисови, малинови,

декар

9,10

 

къпинови и хмелови

1000 бр.

7,60

 

насаждения и разсади

 
8.

за медицински и ароматни

декар

9,10

 

видове

1000 бр.

7,60

9.

При повторен преглед – посочената по-горе за позиция цена10.

За допълнителен преглед по желание на заявителя - посочената по-горе за позиция ценаЧл. 11. За визуална диагностика и консултация при еднократно посещение на място при производител се събират следните суми за:

 

 

Мярка

Лева

1.

зърнено-житни култури, зърнено-бобови култури, фуражни култури, технически култури /тютюн, картофи, слънчоглед и др./, ягодоплодни и други земеделски култури

нормочас

15,00


 2.

оранжерийни и полски зеленчукови култури, овощни култури, и лозя

нормочас

22,00Чл. 12. При разпространението на бюлетини за появата, развитието и разпространението на вредителите по земеделските култури и растителнозащитни мероприятия издавани от ОДБХ, се събират следните суми:


 

 

Лева

1.

За търговски фирми с разрешение за търговия с ПРЗ за:
а)

годишен абонамент на хартиен носител

85,00

б)

годишен абонамент на електронен носител

60,00

в)

отделен брой

6,00

 2.

За търговски фирми с разрешение за търговия с ПРЗ в ССА, земеделски производители при:
а)

годишен абонамент на хартиен носител

60,00

б)

годишен абонамент на електронен носител

40,00

в)

отделен брой

6,00


Чл. 13. За вземане на проби за извършване на лабораторни анализи се събират следните цени:

Лева

1.

от почви

проба

9,00

2.

от растения и растителна продукция

проба

8,00

3.

от води и хранителни разтвори

проба

5,00

4.

от продукти за растителна 

защита и минерални торове

 проба

15,00


Раздел II.

Цени за биологично изпитване на продукти за растителна защита и торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати и за одобряване на бази на физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване

Чл. 14. За биологично изпитване на ПРЗ и торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати се заплащат цени.

(1) За изпитване на фунгициди за ефикасност по:


1.

Трайни и зеленчукови култури.

доза/вредител/култура

5400,00

2.

Полски, оранжерийни, декоративни, горски, етерично маслени култури.

доза/вредител/култура

4500,00


(2) За изпитване на инсектициди срещу:

1.

Складови неприятели.

доза/вредител/култура

6600,00

2.

Акари, телени червеи, трипсове, нематоди, л. въшки, оранжери-йна белокрилка и молци.

доза/вредител/култура

5400,00

3.

Плодови червеи, плодови оси, миниращи мухи, листогризещи гъсеници, бълхи, хоботници, зелева нощенка, неприятели по люцерната и цвеклото, скакалци, черешова муха, колорадски бръмбар, житна дървеница, житен бегач, житна пиявица, мъхнат бръмбар, царевичен пробивач и др.

доза/вредител/култура

4800,00


(3) За изпитване на хербициди, дефолианти и десиканти за ефикасност:


1.

Продукти съдържащи нови за България активни вещества, вкл. комбинации

доза/вредител/култура

5400,00

2.

Продукти съдържащи известни за България активни вещества, вкл. комбинации

доза/вредител/култура

4000,00

3.

Биологично изпитване на хербициди с почвено внасяне

Доза

3000,00(4). За изпитване на растежни регулатори:


1.

Биологично изпитване на растежни регулатори

доза/вредител/култура

5300,00


(5). За изпитване на феромони:


1.

Биологично изпитване на феромони

вредител/култура

200,00


(6) За изпитване за ефективност на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати:


1.

За първата година от изпитването

за група култури

5200,00

2.

За всяка следваща година

за група култури

4500,00


Чл. 15. (1) За извеждане на специални опити за:

1.

Фитотоксичност

култура

4600,00

2.

Резистентност

култура

4600,00

3.

Влияние върху съседни култури

култура

4600,00

4.

Влияние върху следващи култури

култура

4600,00

5.

Влияние върху полезни видове

култура

4600,00

6.

Други

култура

4600,00


(2) За извеждане на опити за остатъчни количества от ПРЗ:


1.

Извеждане на опити за остатъчни количества от продукти

доза/култура

5800,00

Чл. 16. (1) За одобряване на бази на физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване за срок от 5 години се заплаща цена, както следва:

1.

Одобряване на бази на физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване за 5 години

група култури/обекти

3000,00

(2) За удължаване срока на одобрението на бази на физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване с 5 години се заплаща цена, както следва:


1.

Удължаване срока на одобрението на бази на физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване с 5 години

Група култури/обекти

1500,00


Чл. 17. (1) За извършване на производствени опити с продукти на фирми и дистрибуторски организации по тяхна заявка се заплаща цена, както следва:


1.

Извършване на производствени опити с продукти
50 % от цената за парцелни опити съобразно чл. 11 от настоящата тарифа


(2) За издаване на разрешение за извършване на изпитвания с неразрешен продукт за растителна защита с научноизследователска и експериментална цел, съгласно чл. 16а на ЗЗР, се заплащат цени, както следва:


1.

За издаване на разрешение за извършване на изпитвания с неразрешен продукт с научноизследователска и експериментална цел

продукт

3000,00


Каталог: userfiles -> files -> Tariff
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-1945 от 05. 12. 2014 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-208 от 06. 02. 2015 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-1141 от 26. 06. 2015 г на Изпълнителния директор


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница