Измерване ефективността на публичните организации Доц д-р Христо Христов унсс, катедра “ПубличнаДата25.10.2018
Размер294.14 Kb.
#98757


Измерване ефективността на публичните организации

Доц. д-р Христо Христов

УНСС, катедра “Публична

администрация и геоикономика”

Р е з ю м е

В статията се разглеждат основните въпроси, свързани с установяване на ефективността на публичните организации. Изяснява се съдържанието на ефективността и се правят уточнения относно различията в частните и публичните организации.

Третират се моделите за определяне на ефективността на публичните организации. Отстоява се разбирането, че ефективността на публичните организации интегрално характеризира икономичността и полезността от извършените бюджетни разходи.

Изясняват се въпросите за измерване на резултатите от дейността на публичните организации и се разкриват основните проблеми в тази връзка.

Предлага се методически подход за установяване на ефективността на публичните организации. Този подход е апробиран на публичната услуга “Социално осигуряване”.

Ключови думи: ефективност, публични организации, техническа ефективност, икономическа ефективност, публични услуги, оценяване, измерване.
JEL: L32.

Priorities of the Mechanisms for Establishing the Efficiency of Public OrganizationsProf. Dr. Hristo Hristov


University of National and World Economy, “Public Administration and Geoeconomics” Department

Summary
The article focuses on the establishing the public organizations efficiency. The contents of the efficiency is clarified and specifications are drawn as to the difference in the private and public organizations.


The models for determining the efficiency of public organizations are reasoned. The leading idea is that the public organizations efficiency characterizes the economy and utility of the budget expenses made.

The problems related to the determining the results of the activities of the public organizations as well as the main difficulties in the area are distinguished and clarified.

A methodological approach for establishing the public organizations efficiency is proposed. The approach is affirmed in the public service “Social insurance”.

Key words

Efficiency, public organizations, technical efficiency, economic efficiency, public services, evaluation, assessmentИзмерване ефективността на публичните организации

Доц. д-р Христо Христов

УНСС, катедра “Публична

администрация и геоикономика”
В етапа на реформиране на българското общество се доказа неефективният подход на системното регулиране на икономиката от държавата, в т.ч. и нейният отказ от управлението на публичната собственост. След допуснати редица болезнени грешки за обществото може да се констатира определена консолидация на позициите на различните обществени и политически сили в страната по отношение необходимостта от формиране на ефективна система за държавно регулиране на пазарната икономика и от прилагане на нововъведения в управлението на публичните организации. Засилването на ролята на държавата в икономиката се налага в много отношения. Но преди всичко тя трябва да се прояви в качеството си на добър собственик, управляващ ефективно публичната собственост в условията на пазарната конкуренция. В тази връзка актуалност придобива задачата за повишаване ефективността на дейността на публичните организации, предлагащи услуги на населението.

Промените в развитието на публичните организации са насочени към повишаване на степента на ефективност на тяхната дейност. Мониторингът на този процес предполага използването на система от механизми и инструменти за измерване и оценяване на дейността на публичните организации и на вземаните от тях решения в това отношение.1. Определяне съдържанието на ефективността

Ефективността намира израз в изпълнение на работи с най-малки разходи на ресурси. Този частен сегмент на дефиниране на феномена „ефективност” поражда и редица спорове особено когато става въпрос за изследване на ефективността на управлението.

Необходимо е да се направи уточнение относно различията в съдържанието на понятието „ефективност" в частните и в публичните организации. В частните организации (фирми) е възможно да се установява поотделно ефективността на производството и ефективността на управлението. В тези организации ефективността на управлението се разглежда, измерва и оценява в пряка връзка и зависимост от ефективността на производството. Преобладават мненията на авторите, че ефективността на управлението в частните организации се свежда главно до получаването на максимални производствени резултати при минимални разходи на труд от управленските работници.

В теорията и практиката за основа при определяне на ефективността на управлението се използват предимно получените крайни резултати. Несъмнено такъв подход е правилен, защото резултатите от работата на производствената система трябва да бъдат определящи при оценката на ефективността на управлението.

Според нас характера на дейността на публичните организации (преобладаващо извършващи услуги) не позволява ясно разграничаване на труда на служителите, непосредствено заети с конкретната дейност, и този на ръководителите. Освен това не е възможно да се отчита поотделно приносът на ръководителите и на служителите при извършването на дадена публична услуга. Трудът, който те влагат, е преобладаващо умствен. Тези характеристики ни дават основание за твърдението, че в публичните организации е сравнително трудно да се направи разграничаване между дейността на служителите и на ръководителите във връзка с получения краен продукт (публична услуга). В тази връзка не е възможно поотделно да се определи ефективността на труда на служителите и ефективността на управленския труд (трудът на ръководителите). В резултат на това установяването на ефективността на дейността на публичните организации може да се приеме и за ефективност на управлението на тези организации.

В практиката се наблюдава еволюция на методите за установяване на ефективността. Отначало акцентът е върху използваната система от показатели, а по-късно - към прилагане на мерки за ефективност. В това отношение като пример от далечното минало могат да се посочат изследванията на К. Пидли и Г. Саймън1.

Техните изследвания са посветени на въпросите за оценяване на ефективността на общинските органи на управление, като са били предложени нормативи за измерване на резултатите от работата при управлението на пожарната охрана, здравеопазването и полицията. Преследваната цел е била да се помогне на органите на местната власт при оценяване на работите в тези сфери, разработване на мерки за оценка, съдействащи за решаване на проблемите, в съответствие с ролята на гражданите при повишаване на ефективността на организациите.

Подходът на К. Пидли и Г. Саймън от позицията на ефективността е екстремален дори за самите изследователи. Те признават, че би било несправедливо да се оценява ефективността на организациите единствено по постигнати резултати и да се игнорира цената, която се налага да се заплати. В същото време приемат, че подобряването на резултатите от дейността на организациите може да се извърши и с помощта на нови мерки (увеличаване на превантивните разходи, въвеждане на норми, контрол и т.н.) или с промени в самата организация (подготовка и обучение на персонала, подобряване на дисциплината, обновяване на оборудването, усъвършенстване на управлението и т.н.). Например работата по управлението на пожарната защита, полицията и здравните заведения може да се прецени по ефекта от проведената профилактична дейност, на която могат да разчитат гражданите, като дейността на подобни публични организации се оценява по икономиите, осигурени за сметка на изпълнението на тези дейности. Посочените мерки за ефективност могат да се прилагат и към видовете работи, които се изпълняват от публичните организации в областта на комуналното стопанство (асфалтиране на улици, ремонт на пътища, улично осветление, строителство и ремонт на канализация, събиране и извозване на смет, водоснабдяване и др.). Повечето от използваните измерители се явяват в качеството на норми за изпълнение на работите.

Законодателите, административните служители и гражданите оценяват дейността на публичните организации от различна гледна точка. Гражданите се интересуват от резултатите (услугите) от дейността им (полезност от потреблението), законодателят - от решаването на въпросите, свързани с размера на отделените средства от бюджета, което изисква той да разполага с информация за характера на изпълняваните работи и постигнатите резултати (бюджетно-резултатен ефект). За административните служители тези въпроси не представляват интерес. Те се интересуват единствено от изпълнението на целите, поставени от административния орган за управление (ефективност на управлението). Затова той следва да разработва норми за изработка, да изследва техническите проблеми и да подготвя и предлага системи за оценка на адекватността на получените резултати. По този начин фактически доброто или лошото управление на организациите отстъпва място на системния контрол за ефективната дейност.

Съгласно К. Пидли и Г. Саймън2 ефективността от дейността на организациите се определя като съотношение между фактическите резултати, получени с помощта на наличните ресурси, и максималните резултати, които може би ще се получат с тяхна помощ. Разграничаването, което може да се направи между адекватност (степен на постигане на резултатите като абсолютна мярка за изпълнение) и ефективност (изпълнение на работите с помощта на определени ресурси) има изключително значение. Ефектите могат да се оценяват по различен начин - с помощта на понятия като „усилия", „работа" и „резултат". Усилията са свързани с разходите на труд, които влага работникът (например човекочаса). Работата е резултат от вложения труд и се отнася към дейности, изпълнявани за определено време (човекочаса). Тези показатели отчитат обема на произведената продукция или извършената услуга, но не характеризират тяхното качество и не установяват доколко конкретно извършената работа съответства на предварително поставените цели. Затова е наложително да се използва понятието „резултат". Резултатът показва ефекта от вложения труд при изпълнение на работите (дейностите).За да се изясни ефективността на публичните организации3, се използват две групи показатели за определяне на техническата и икономическата ефективност. Чрез тези показатели се извършва оценка на дейността, която позволява да се определи и качеството на работата в публичните организации.

Техническата ефективност характеризира постигането на целите на организацията. Полезността на този подход се изразява във възможността да се формулират целите на публичната организация като критерии за ефективност. В количествено изражение коефициентът на ефективност е частно между фактическия резултат и целите (евентуално стандарта) на публичната организация.

Икономическата ефективност характеризира икономичността и традиционно се определя като съотношение между получените крайни резултати и обуславящите ги разходи, или обратно. Тя е свързана с обема на предоставените услуги, което е възможно да се осигури при определени ресурси. Когато ръстът на икономическата ефективност позволява, може да се разшири кръга на предоставените услуги, при които се наблюдава по-малко търсене, или да се направи икономия на средства, които да се насочат за финансиране на други услуги, което ще доведе до удовлетворяване на определени потребности на обществото.

Понякога един показател за икономическа ефективност отразява няколко характеристики. Но разбира се, много често са необходими няколко индикатора, които да характеризират ключови аспекти на техническата и икономическата ефективност – цел, разходи и резултати. Особено важно за публичните организации е да се знае, че при тях е необходимо да се използва многомерна оценка, като при всяка се отчита степента на съответствие на извършената услуга с потребностите на обществото.

Според Хатри и Фиск в публичните организации намират приложение следните начини за оценяване на ефективността4.


 • Техническа ефективност. Тя се изчислява като съотношение между получените резултати и направените разходи. За единица резултат се приема извършената работа (услуга). Този начин е най-разпространен в публичните организации. С него се определят показателите на производителността.

 • Икономическа ефективност. Тя се изчислява като съотношение между получените крайни резултати и направените разходи. За единица краен резултат се приемат данните за косвените (вторичните) резултати, т.е. степента на удовлетвореност на потребителите, качеството на предлаганата услуга, мнението на потребителите, оперативността на извършената услуга, оценката на обществото и др. Този метод е сложен и се прилага в отделни случаи.

 • Съчетаване на показатели на техническата и икономическата ефективност (ефективност и качество на услугите). Съществуват примери, когато при повишаване на техническата ефективност се наблюдава намаляване на икономическата ефективност и качеството на услугите.

Към горепосоченото могат да се приведат редица уточнения и допълнения с теоретико-методологичен и практикоприложен аспект.

2. Модели на ефективността

Продуктът на публичните организации може да бъде веществен или невеществен. В крайна сметка той се опредметява в личността на индивида, който го потребява или създава условия за устойчивост и модернизация на обществото. Неговото движение е свързано, първо, със създаване на първичните форми на публичния ефект (веществени или невеществени), второ, с потреблението от обществото или индивида на тези продукти, което намира израз в прираста на работоспособността на индивида и в по-устойчиво обществено развитие, и на трето място, с генериране на обществена изгода както за индивида, така и за обществото. Подобни решения са всекидневие и са широко интерпретирани в литературата.

Изгодата за отделния индивид намира израз в редица реквизити: икономически – прираст в личните му доходи, и социални – прираст в неговите социокултурни подобрения.

Изгодата за обществото от функционирането на организациите на публичния сектор в икономически план е свързана със създаване на стойностен обем на услугите, чрез който се увеличава пряко и косвено националният доход на страната, в социален аспект в ръста на социалните ценности, в нарастване на равнището на потребление, в общност на жизненото равнище; нарастване на продължителността на живота; увеличаване на свободното време и др.

В друг аспект ефективността може да се интерпретира като вътрешна за публичната организация. В този ракурс вътрешната ефективност може да се разглежда като вътрешна икономическа (намерила широко тълкуване в литературата като икономичност на дейностите) и вътрешна социална (докато създадените блага индуцират социални ефекти в колектива, т.е. доколко е налице социалната икономичност в звеното).

Аналогично индуцираните последствия от създаденото благо рефлектират във външната, която се проявява като полезност за индивида и като обществена полезност.

Тези разновидности на ефективността могат и трябва да се наблюдават постоянно, тъй като те са битието на функционирането на организациите в публичния сектор, опредметяването на неговата многостранна и полезна за обществото и индивида дейност.

На тази основа могат да се обособят три модела на ефективността.

Първият модел характеризира еднопосочната ефективност. Еднопосочна е тази ефективност, при която нарастването на ресурсите води непременно към нарастване на резултатите – икономически или социални. Ресурсите намират проявление чрез разходите, а те се правят от публичната организация или от отделния индивид, който консумира съответния обществен продукт. Съвършено логично е, че подобна ситуация се реализира ежедневно. Проблемът при нея е да се получи такова нарастване, чиито координати са разположени над бисектрисата (възможност а) – интензивно нарастване. Ако те са под бисектрисата (възможност с) – екстензивно нарастване (фигура 1).

Физическо измерение на благото

а а

в в
с с

Разходи на индивида Разходи на публичната организация

Фигура 1. Модел на еднопосочна ефективност в публичния сектор
Вторият модел характеризира разнопосочната ефективност. На всяко увеличение на разходите създаденото благо (респективно ефект) намалява. Подобна ситуация е валидна преди всичко за социалния ефект. Понякога независимо от нарастването на ресурса резултатът изостава значително от него. Например може да се извърши (и се прави) хирургическа интервенция и там, където животът едва се поддържа. За случая се изразходват големи ресурси, а в крайна сметка резултатът е отрицателен. Възможни са и други подобни ситуации – при екологичната превенция, пожарната защита и др. В този случай кривата на резултатите е с остър ъгъл към абсцисата на координатната система (фигура 2).

Разходи на индивида Публични разходи


Фигура 2. Модел на разнопосочна ефективност

Третият модел е със смесен тип. При него интегрално нарастващата и спадащата ефективност се уравновесяват в критични точки и се очертава полето на неутрална ефективност. Това се осъществява сумарно и в същото време хипотетично. В едни публични организации нарастването на ресурса води до намаляване на икономическия и на социалния ефект (компромисна ефективност), а в други - до тяхното увеличаване (еднопосочна ефективност). Компромисна е ефективността, изразяваща отношение на намаляване на ефектите, но поради целесъобразност (хуманни, социални, престижни и други съображения) се правят разходи от страна на правителството, (например закупуването на лимузини за парламента има преди всичко компромисен, а не толкова неотложен характер). Очертава се полето на неутрална ефективност в рамките на фигурата АВСД (фигура 3).

А

Д

Индивидуални разходи Публични разходи


С В
Фигура 3. Модел на неутрална ефективност на публичния сектор

Разглежданият модел има следните характеристики:

Първо, от количествена гледна точка в проекциите на А, В, С и Д върху координатната система се посочва точно обемът на разходите (на публичната организация и на всеки отделен индивид) и на резултатите (физически и социални), при които обемът на интегралния ефект ги покрива без остатък. Налице е просто възпроизводство. Създава се толкова, колкото се влага.

Второ, моделът показва теоретичните координати на съответствието между отделните разновидности на ефективността: вътрешна икономическа, вътрешна социална, външна икономическа и външна социална. В този си вид той позволява да се разработи самостоятелна теория за интензитета на отделните ефективности и за тяхното съвместяване в единство.

Трето, моделът е показателен за минималните ресурси (на организацията и на индивида), които генерират минимално равнище на ефекти (икономически и социални) и осигуряват минимално допустимо равнище на потребление. В този смисъл моделът показва достатъчността на средствата, които обществото и индивидът изразходват за създаването на минимално необходимите услуги, с оглед равновесно функциониране на системата на обществения възпроизводствен процес. Всяко производство и потребление в ляво от Д и С и в дясно от А и В означава превключване върху интензивната ефективност и създаване на допълнителни блага над реалната достатъчност.

Предлаганият модел поражда редица въпроси, които не са предмет на настоящото изследване. Първият е за доказателства на необходимите минимални количества от блага и ефекти в координати А и В, С и Д. Този проблем е твърде специален и фундаментален за икономическата теория и социалната практика. Вторият проблем е свързан с доказателства на верността на твърдението, че всяко благо от публичен характер извън критичния четириъгълник трябва да бъде потребявано на основата на пазарните принципи по икономически значими цени. Този момент също е с изключително практическо значение. Третият проблем е за синергията между отделните разновидности и равнища на ефективност и мярата на количествените й зависимости. Решаването му има важно теоретично и практическо значение.

На фона на гореизложеното ефективността на дейността на организациите в публичния сектор характеризира интегрално икономичността и полезността от направените бюджетни разходи, намираща изражение преди всичко в текущата и бъдещата икономическа и социална полза за обществото и неговите индивиди.

Това определение е израз на редица негативни моменти в лансираната в литературата и социалната практика теория за ефективността.Първо, ефективността не е само икономичност. Категорично е неправилно анализирането на ефективността като възможно най-малки разходи за създаването на определен продукт. Най-малко две неща елиминират подобна дефиниция. Първото, малките разходи са синоним на бедност и ниско качество. А последствията от това са ясни и недвусмислени. Второто, може да се произведе много икономично един продукт и той да бъде безполезен за индивида и обществото. Следователно ефективността е симбиоза между икономичност и полезност. Изпускането на полезността обезсмисля всяка дефиниция за ефективност.

Второ, ефективността трябва да се разглежда в друг ракурс като интегритет между вътрешна и външна, от една страна, икономическа и социална, от друга страна, и текуща и последваща – от трета страна. Само върху тази разширена фактическа основа може да се търсят реалните проекции на възпроизводството на публичните блага. Това прави въпросите за ефективността изключително сложни и трудни за решаване, което обяснява пространната дискусия по тях в литературата.

Трето, всяко разглеждане на ефективността в съответни разрези като диференцирани разходи и ефекти е полезно, стига от това да не се правят изводи за общото, цялото. За съжаление не са малко изследванията, където ракурсният аспект на ефективността се генерализира и с това се подменя нейната същност с формите на проявление. Подобни са решенията на горепосочените автори.

Опитите за изследване и измерване на ефективността се оказват недотам ползотворни поради редица причини, които могат да се разделят на съществени и допълнителни.

Съществените причини се разделят на няколко направления. Първо, в много случаи се смесва ефект с ефективност. Второ, търси се кореспонденция между разходи и ефект в различни времеви (а понякога и пространствени) граници, т.е. не се отчита лага във времето и пространствената дифузия на резултата, трето, ефективността се идентифицира в по-голяма част от случаите единствено като икономичност, което прекалено много опростява дълбокото и широкото семантично значение на тази категория, четвърто, твърде често се смесват категории родствени, но съществено различаващи се: ефективност, производителност, разходоотдаване, рентабилност, доходност и т.н.

Към несъществените (допълнителните) причини се отнасят въпросите за точността в измерването на разходите и резултатите, различната методика на измерването на отделните параметри, което ги прави несравними; недисконтирането на отделните равнища на разходите и резултатите и др.

3.Измерване на резултатите

Техническата ефективност (резултатност) се отнася предимно до обема на извършените услуги, докато икономическата се свързва с финансовите резултати. Чрез оценяването на икономическата ефективност публичните организации измерват своето вътрешно състояние и достатъчността на обема на услугите, които те извършват за всеки вложен лев. Обратно, оценявайки техническата ефективност, публичните организации анализират съответствието между изискванията, предявявани от потребителите, и равнището на тяхното съблюдаване, в частност - влиянието на техните услуги върху благосъстоянието на обществото.

Техническата ефективност предполага, че в повечето случаи критериите за оценяване следва да отразяват степента на съответствие на дейността на публичната организация с потребностите на клиентите. Тя е свързана с количествени и качествени показатели. Така например ефективността на работата на публичните организации в обществения транспорт зависи не само от броя на превозените пътници, но и от безопасността, удобствата, оперативността и надеждността на обслужването и др. Ръководствата на публичните транспортни организации трябва да проявяват и загриженост (и то справедливо) за отговорите на въпросите колко граждани биха искали да използват обществения транспорт, но не го ползват, защото смятат, че не е безопасен, че е скъпоструващ или неудобен. Това налага да се оценява неудовлетворителното търсене и да се отчитат предложенията на клиентите.

Техническата ефективност, изразяваща съответствието между потребностите и желанията на обществото, е широко понятие, включващо редица характеристики, нуждаещи се от оценка. Публичните организации имат голям брой клиенти и се преследват много цели, така че дори при постигнатите цели определянето на техническата ефективност се оказва много по-трудно, поради обстоятелството че се налага да се разработят конкретни и специфични критерии. Във връзка с това е важно да се определят общите групи показатели на техническата ефективност за публичните организации.

Първата група показатели са свързани с измерването на поведението на обществото и потребителите (клиентите) за предоставените им услуги. Тази група дава преди всичко оценка за негативните тенденции, които обществото винаги желае да ограничи, или за положителните, които то се стреми да запази и да подобри. Към негативните тенденции могат да се отнесат брой на регистрирани престъпления, брой на пожарите, равнище на безработица и др. Положителните тенденции включват екологично чистия въздух и вода, стабилни или нарастващи доходи, увеличаване броя на работните места, подобряване на физическото и психическото здраве на клиентите в социалните служби и публичните здравни заведения.

Втората група показатели са свързани с въздействието на постигнатите резултати от публичните организации. Невинаги е възможно да се определят социалните и икономическите показатели, защото те не се поддават на оперативен или пълен контрол. Затова особено важно е да се определят показатели, позволяващи да се измерят не само постигнатите резултати, но и техните индуциращи ефекти.

При оценяване на дейността на публичните организации измерването на техните резултати е най-сложният елемент и се извършва по-трудно, отколкото в частните фирми. Това е така, защото публичните организации в повечето случаи произвеждат стоки и услуги, които количествено трудно могат да се определят, докато в частния сектор установяването на цената, която съответства на конкретния вид услуга (стока), позволява измерването на резултатите от тяхната дейност.

В публичните организации се използват показатели, с които директно (пряко) могат да се измерват резултатите от дейността им: дължина на ремонтираните пътища; обем на събраната смет; количество на пречистената вода и т.н. Но и при измерването на тези показатели се наблюдават различия. Например контейнерите за събиране на смет са разположени на различни места, което определя и необходимото работно време, разходите за извозването на сметта, а оттук и на количеството събрана и извозена смет. Това налага да се прилагат различни варианти за анализ на резултатите, като за всеки от тях следва да се прави оценка.

В сферата на социалните услуги (здравеопазване, социално подпомагане, заведения за социални услуги и т.н.) измерването на резултатите е още по-сложно. Показателите, които се използват, като брой на клиентите, потърсили помощ, или определяне на работното време за тяхното обслужване, трудно се установяват. Резултатите от използването на тези услуги по-скоро се свързват с периода и степента на възстановяването на здравето и работоспособността на клиентите, което е трудно измеримо. Организациите са в състояние да определят с достатъчна достоверност направените разходи, като оценят положителните резултати от своята дейност само на основата на тези клиенти, чието състоянието се е подобрило до съответно равнище.

В публичните организации, осигуряващи обществената безопасност, в частност полицията и пожарната защита, измерването на резултатите от тяхната дейност се осъществява още по-трудно. Практически е невъзможно да се отчете броят на престъпленията или пожарите, които не са извършени в резултат на работата на тези организации. Полицията освен предотвратяване на нарушенията изпълнява и функцията на задържане на нарушителите. При измерване на резултатите от дейността на полицията обикновено се използват показателите като брой проведени мероприятия, брой задържани нарушители и др. Пожарните служби също изпълняват важна функция по локализация на пожарите. Резултатите обикновено се оценяват по размера на изгорялото и запазеното имущество.

Значително по-сложно е да се оцени профилактичната дейност, която извършват публичните организации. Практически е почти невъзможно да се отчете колко на брой пожари, престъпления, заболявания и други не са се случили благодарение на тяхната дейност. В същото време извършването на профилактична дейност от публичните организации води до големи икономии на средства и време поради ограничаването на бъдещите разходи за отстраняване на последствията.

Измерването на дейността на публичните организации на национално и местно равнище се извършва по различни начини. Те се различават по сложността и отговорността на работата и натовареността на служителите. Изпълнението на едни задачи изисква висока квалификация на служителите, а други се решават сравнително лесно. Това налага разпределение на изразходвания (вложения) труд в няколко категории на сложност, като за всяка от тях се прави оценка на резултатите.Най-широко използваните показатели за измерване на резултатите от дейността на публичните организации са: обемът на произведената продукция (извършените услуги), числеността на работниците и направените разходи. Определени организации прилагат и някои качествени характеристики за оценка на услугите (оперативност на извършената услуга; своевременно извършване на услугата и др.).

Третата група показатели се отнасят до оценка на удовлетвореността и мненията на клиентите. Непосредственият ефект от извършването на някакъв вид услуга (например, осъществяване на профилактична програма) е трудно да се установи и оцени. Един от критериите за ефективност следва да се счита удовлетвореността на клиента и неговото мнение за услугите. Това е важно да се знае дори при измерими резултати.

В публичните организации оценката на удовлетвореността на потребителите (клиентите) се определя и от регистрацията на постъпилите жалби. Наблюдавайки измененията в тенденциите при постъпването на жалби, може да се установи на какво следва да се обърне внимание. Трябва да се подчертае, че жалбите отразяват мнението не на мнозинството, а на най-активните граждани на обществото. В тази връзка, за да се определи степента на удовлетвореност на обществото от предлаганите услуги и от какво се нуждае то се използва методът на анкетата.Четвъртата група показатели се отнася до оценката на непредвидените негативни последствия. Тя трябва да отразява не само степента на постигане на целите на публичната организация, но и да отчита случаите, когато тяхната дейност поражда нови проблеми и потребности или влияе отрицателно на състоянието на обществото. Много важно е да се установят и непредвидените негативни последствия за обществото и клиентите. Така, некоректното поведение и отношение на лекарите в процеса на лечение на пациентите води до подаване на жалби от клиента за нанесени вреди (неточна диагноза).

Икономическата ефективност на дейността на публичните организации отразява съотношението между получените крайни резултати и направените разходи. Те се измерват в парични единици или в други мерни единици, като работно време, литър, метър, килограм, тон и др.

Понятието „икономическа ефективност" е лесно разбираемо, поради това че се свежда до съотношението разходи - резултати или резултати - разходи. Но измерването на икономическата ефективност на практика е по-трудно, по-сложно и по-скъпо струващо, отколкото на техническата, което се обуславя от сложността при определяне на разходите. Съществуващите проблеми при установяването на икономическата ефективност са свързани с отчитането на разходите и определянето на критериите за контрол на качеството на предлаганите услуги.

Относно първия проблем, свързан с отчитането на разходите за всяка предлагана услуга от публичните организации, при измерването на икономическата ефективност е необходимо да се изчисляват разходите на труд и другите ресурси за всяка работна операция, за която трябва да се определя икономическата ефективност. В зависимост от целите, които се преследват с измерването, трябва да се отчитат специфичните „косвени" разходи (за професионално обучение на административния персонал, за оборудване, за техническо осигуряване и др.). Реална картина на разходите за единица предоставена публична услуга може да се получи само когато се отчитат всички преки и косвени разходи. Все по-широкото приложение на компютърната техника във всяка публична организация създава предпоставки за обработване на по-голям обем данни, необходими за точното определяне на разходите. За целта служителите трябва да владеят методите за отчитане и желанието за събиране и обработване на информацията.

Друг аспект, свързан с отчитане на разходите, е определянето на еднократните инвестиции, които са необходими за предоставянето на услуги. Например работното време на служителите, консултантите, провеждащи изследванията и съдействащи да се реализират препоръчителните мерки по прилаганите нови компютърни системи и програмното осигуряване, обучаването на служителите за работа с новата техника и усвояването на нови методи.

Определянето на разходите е важно както за сравняване на икономическата ефективност между различните публични организации, предлагащи еднотипни услуги, така и за прогнозиране ръста на икономическата ефективност в дадена организация при отчитането на планираните инвестиции.

Вторият проблем при определяне на икономическата ефективност се отнася до критериите за контрол на качеството на предлаганите услуги. Обикновено ръководителите в своята работа са загрижени преди всичко за количеството на предоставените услуги и недотам - за тяхното качество. Така например двукратното увеличаване броя на студентите в един поток (една група) води до понижаване качеството на образователните услуги, до по-висока производителност на преподавателския труд и намаляване на разходите, т.е. получава се така, че недобрата преподавателска работа повишава икономическата ефективност на висшето училище два пъти, в сравнение с добре работещите висши училища. За да не се допускат тези негативи, е целесъобразно да се провери качеството на услугата, преди да се уточнят критериите за оценка на икономическата ефективност.

4. Подходи при определяне на ефективността

Според нас методическият подход при определяне на ефективността на организациите за публични услуги е целесъобразно да включва следните моменти:

1. Да се конкретизират дейностите на всяка публична услуга. Държавните и местните органи и ръководствата на публичните организации са в правото си да определят за кои според тях дейности е необходимо да се установява ефективността. Тя може да бъде определена и въз основа на избрани дейности, заемащи по-голям относителен дял от услугата. Освен това е възможно определянето на ефективността само за една дейност от услугата.

2. За всяка отделна дейност от услугата следва да се конкретизира система от показатели за установяване на ефективността (техническа и икономическа). В отделни случаи в зависимост от желанието на държавните и местните органи и ръководителите на публични организации ефективността за дадена дейност може да се определи само с помощта на един показател (например удовлетвореност на клиентите).

3. Определяне на подхода (начина), с помощта на който ще се осъществява изследването.

4. Установяване на стойността на проявление на уточнените показатели за оценка на дейностите в публичната услуга.

5. Изчисляване на ефективността на предоставената публична услуга.

Осъществяването на всяка публична услуга включва трудови дейности, извършвани при строго фиксирани технологични изисквания. От своя страна всяка трудова дейност се състои от различен брой работни операции. Например приемане на документи, проверка на истинността на информацията в документите, корекции в документа, оформяне на документа и др.

Държавните и местните органи на властта и ръководителите на публични организации следва да преценят за всяка публична услуга как е целесъобразно да се определи ефективността - за услугата като цяло, за определен брой и видове дейности или за отделни работни операции на дадена дейност. Това в голяма степен се предопределя от целите на изследването, вида на услугата и финансовите възможности на административните органи или на организацията. Така например при проявен интерес от страна на ръководството на дадено РУСО за установяване на неговата ефективност, е необходимо да се вземе съгласието на НОИ относно извършването и финансирането на това изследване.

Методическият подход при определяне на ефективността ще се илюстрира на примера на публичната услуга „социално осигуряване", осъществявана от дадено РУСО.

Публичната услуга „социално осигуряване" включва следните основни дейности:


 • отпускане, изменение, спиране, прекратяване и възобновяване на пенсиите и паричните обезщетения за безработица;

 • изплащане, отчитане и статистическо наблюдение на пенсиите и паричните обезщетения за безработица;

 • методическо ръководство и контрол на осигурителите за правилното изготвяне на документите за пенсиониране и паричните обезщетения за безработица;

 • предоставяне на гражданите на необходимата информация по пенсионното осигуряване;

 • организиране работата по регистрирането и отчетността на осигурителите и осигурените и създаване на необходимите бази данни;

 • извършване на осигурителни плащания в предвидените от закона случаи.

Нашето изследване ще бъде апробирано на основата на дейността „извършване на осигурителни плащания в предвидените от закона случаи".

По-важните показатели за установяване на техническата ефективност на дейността са, както следва: • разход на работно време за обслужване на един клиент (оперативност);

 • брой на преведени осигурителни вноски за единица време;

 • срок на превеждане на осигурителните вноски - (регулярност);

 • събрани осигурителни вноски към дължими осигурителни вноски (събираемост);

 • удовлетвореност на клиентите от културата на обслужване.

По-важните показатели за определяне на икономическата ефективност (разходи в лева на единица дейност) са:

 • обслужване на един клиент;

 • професионално обучение на административния персонал;

 • техническо осигуряване;

 • оборудване на работните места на служителите;

 • консултиране по прилагане на нова компютърна система;

 • програмно осигуряване на едно работно място;

 • един осигурител;

 • едно осигурено лице.

Определянето на ефективността на организациите за публични услуги се осъществява с помощта на статистическите методи, метода на наблюдението, сравнителния метод, анкетния метод.

След конкретизиране на използваните методи в изследването се определя стойността на проявление на уточнените показатели за дейностите, включени в публичната услуга. Това не е предмет на настоящото изследване, защото изисква: значителен период от време за провеждане на наблюдения, свързани с извършването на тази дейност; тяхното комплексно анализиране, потребност от значителен брой квалифициран персонал и значителни финансови средства.Съществуват различни проблеми при установяването на ефективността на публичните организации, които са трудно предвидими.

Проблемите условно могат да се обособят в следните направления.

Първото направление е свързано с проблемите, които оказва външната среда върху дейността на публичните организации. Влиянието на политическите сили при приемането на решения от ръководствата на публичните организации е съществен проблем в тяхната дейност. Решенията, които се вземат в публичния сектор, не винаги са свързани с получаването на печалба. Обикновено при решаването на държавни въпроси за основа служат не постигнатите финансови резултати, а налагането на едни или други правителствени програми или вземането на решения под натиска на общественото мнение или това на избирателите. Разумните за бизнеса предложения, които могат да се прилагат в публичните организации, нерядко се отклоняват по политически съображения. Дейността на публичните организации и на служителите в тях се оценява не по начина на изразходване на ресурсите, а се взема предвид общественото положение на организацията и възможността на ръководителите да израстват в служебната йерархия. Затова решенията, вземани от ръководителите на публичните организации, обикновено са насочени към политически изгоди, а не към повишаване на ефективността.

Друг проблем, свързан с влиянието на външната среда, е непрекъснатият стремеж на обществото да почувства бързо резултатите от дейността на публичните организации и пренебрежителното му отношение към макар и малките постигнати положителни резултати. Мерките, насочени към повишаване на ефективността, често са свързани с разработването на нови стратегии, чиито резултати могат да се почувстват след продължителен период от време. Дори приетите и одобрени от потребителите мерки често срещат съпротива и противодействие от самите тях. Когато при предлагането на дадена публична услуга не се получи съществена промяна в количествено и качествено отношение към подобряване, потребителите сериозно започват да реагират срещу всяка инициатива, насочена към повишаване на ефективността.

Публичните организации не проявяват особен интерес към въвеждането на иновации или към повишаване на ефективността. Това се обуславя от факта, че значителна част от тях работят в монополни условия. В пазарната конкурентна среда побеждава организацията която произвежда необходимите за потребителя стоки и услуги на достъпни цени. Неприлагането на пазарни стимули в публичните организации води до разхищаване на публични средства, характерни за монополиста (каквито са повечето публични организации) и до безотговорност от тяхна страна.

Второто направление е свързано с проблемите, които оказва вътрешната среда на публичната организация. Един от тях се отнася до упреците от страна на обществото и потребителите към публичните организации относно липсата на отговорност на техните ръководители и служители за своите действия или бездействия. Главна причина за това е отсъствието в държавните органи на механизъм за системен контрол върху ефективността от тяхната дейност. Разбира се, основното се свежда до липса на формирани ценности в публичните организации, насочени към поемане на отговорност. Когато човека е лишен от отговорност за извършваната от него работа, той не е в състояние да се гордее със своята работа.

Друг проблем в това направление е отношението на ръководителите към повишаването на ефективността. По-голяма част от ръководителите на публичните организации с желание възприемат идеите за повишаване на ефективността. Но същевременно според тях са налице и редица проблеми, за чието решаване отделят време и сили, което не е в интерес на ефективността. Често вниманието на ръководителите се насочва към решаването на оперативни проблеми, вместо да се анализират и организират въпросите, свързани с повишаване на ефективността. На практика декларирането за повишаване на ефективността и извършената реална работа в това отношение съществено се разминават.

Съществуват проблеми, свързани със сигурността на служителите и техните работни места при повишаване на ефективността. Неслучайно редица служители се отнасят подозрително към всички идеи за повишаване на ефективността, страхувайки се, че това ще доведе до съкращения. Разбира се, при повишаването на ефективността работата може да бъде изпълнена от по-малък брой работници, което налага ръководителите да гарантират сигурност на служителите за техните работни места.

Отсъствието на надеждна система за измерване на резултатите от работата и оценката на дейността на всеки колектив до известна степен е субективна и произволна. Независимо от съществуващите в практиката подходи за измерване на ефективността на публичните организации, те не проявяват интерес и сравнително рядко ги прилагат. Това не позволява на ръководителите да сравняват своята дейност с работата на други организации с аналогичен предмет на дейност, както и да сравняват дейността на отделните поделения в организацията и да съпоставят собствената си дейност за различни периоди от време. По този начин липсата на оценка за дейността на организацията ограничава възможностите за повишаване на нейната ефективност.

В публичните организации съществуват и проблеми, свързани с отсъствието на системна оценка на дейността на индивидуалния труд на работника или служителя. Индивидуалният труд дори да се оценява, то се прави по отделни дейности, т.е. не се прилага пряка оценка на индивидуалния труд. По-голяма част от ръководителите считат, че оценяването на резултатите от работата не е тяхно задължение и излишно ги натоварва. Не признавайки важността на обратната връзка, редица ръководители оценяват работата на своите подчинени, като им поставят еднакви оценки. По този начин организацията се лишава от възможността служителите да повишават своята професионална квалификация, ръководителите да увеличат степента на мотивираност на служителите, да осигурят материално стимулиране, да организират обучението и преподготовката и др.

Третото направление се отнася до проблемите, свързани с личностните качества на човека. В него са заложени различни убеждения, склонности и поведение, от които зависи реакцията му относно въздействието на външната и вътрешната среда на организацията. Като личностно качество може да се посочи стремежът на ръководителите или служителите по възможност да избегнат риска.

В организациите от публичния сектор предприемчиви ръководители се срещат рядко, но все пак се срещат. Рискът за тях не е свързан с материални интереси, а с длъжностното положение, професионалната репутация и перспективите за придвижване в служебната йерархия. Оправданият риск не носи осезаеми награди, но страхът от допускане на грешки е много силен, особено при висшите ръководители.


Л и т е р а т у р а

 1. Браун, С. и др., Икономика на публичния сектор (адаптиран вариант), С., 1998.

 2. Лулански, П., Основи на икономиката и анализа на социо-културните дейности, С., 1997.

 3. Пол, Д., Эффективность государственного управления, М., 1998.

 4. Румянцев, З., Менеджмент организации, М., 1987.

 5. Стиглиц, Д., Икономика на държавния сектор, С., 1996.

 6. Христов, Х., Управление на публичния сектор, С., 2004.

1 Pidley C. E., H. A. Simon, Measuring Municipal Activities – International City Managers Association: Washington, 1943, p. 21.

2 Pidley C., H. Simon, Measuring Municipal Activities – ISMA: Chicago, 1938, p. 3.

3 Пол, Д., Эффективность государственного управления, М., 1998 г., с. 227.

4 Hatry, H., D. Fisk, Practical Evaluation for State and Local Government – Urban Institute Press: Washington, 1971, p. 15.


Каталог: alternativi -> br4
br4 -> Балансираните карти за оценка доц д-р Огнян Симеонов
br4 -> Приватизацията на отбранителната промишленост в източна европа и българските възможности гл ас д-р Димитър Димитров унсс, катедра „Национална и регионална сигурност”
br4 -> Ст н. с д-р Валентина Гроздева
br4 -> Глобален характер на демократичните преходи Доц д-р Дочо Лазаров унсс, катедра „Икономическа социология”
br4 -> Конфликтология и конфликтологична култура проф д. ик н. Д. Й. Димитров
br4 -> Способности и социален живот
br4 -> Уважаеми г-н Президент, Уважаеми депутати и министри


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница