Измерване в макроикономиката – макроикономически показатели – въпроси и отговориДата19.07.2018
Размер58 Kb.
#75885
Измерване в макроикономиката – макроикономически показатели – въпроси и отговори
Според единия от предлаганите подходи, показателят БВП може да се оцени чрез сумиране на:

- разходите за лично потребление, брутните частни инвестиции, правителствените покупки на стоки и услуги и нетния експорт


Изземванията/ изтичанията/от паричните потоци в макроикономиката включват:

- спестяванията+нетните данъци+вноса (S+T+Im)


Ако към Националния доход се прибавят косвените данъци ще получим:

 • NNI(нетен национален продукт)

Националният доход е:

- рента + заплата + лихва от капитала + доход от собственост + печалба на корпорациите.
Ценовият индекс (price index) е:

- претеглена по обема на благата средна величина на цените за даден текущ период от време, разделена на претеглената средна за същите блага по цени от базов период


Рецептата зе легализирането на скритата икономика включва:

 • всичко е вярно

Реалният брутен вътрешен продукт е :

- Реален БВП =номинален БВП върху дефлатора на БВП
Брутната добавена стойност по цени на производител (GVApp) включва

- брутната добавена стойност по базисни цени (GVAbp) плюс нето данъци върху продуктите/данъци минус субсидии/


Брутната добавена стойност по пазарни цени или БВП по производствения подход включва:

- Брутната добавена стойност по цени на производител плюс сумата от мита върху вноса и неприспадаем данък добавена стойност минус косвено измерените услуги на финансовите посредници


Основателно е да се твърди, че реалният БВП за 2006 г. представлява:

- БВП за 2006 изразен по цени от 2002


Чистото или нетното икономическо благосъстояние (net economic welfare NEW) като показател включва:

- БВП минус нанесените щети на околната среда плюс стойността на свободното време и резултатите от неотчитаните икономически дейности


БВП е основен икономически показател за САЩ от:

 • 1992 година

БВП е измерител на:

- няма верен отговор
Равенството на S+T+M с I+G+X означава:


 • изтичания = инжекции

Уравнението Y+Tr-Tx=C+S отразява: Y- доход от фирмите; Tr -социални плащания; Tx- брутни данъци С - потребление; S- спестявания • разполагаемият доход

Трансферните/социални/ плащания са:

- парични плащания от правителството към домакинствата за пенсии, помощи при безработица, майчинство, инвалидност и т.н.
Трансферните плащания са:

- плащания на домакинствата,без да е необходимо предоставяне от тяхна страна стоки и услуги;


Сред посочените, обект на изследване от макроикономиката не е:

- обемът на продукцията и цената на костюмите на завод"Витоша"-София


За да бъдат сравними два периода, величините на БВП следва да се изчистят от влиянието на:

- премените в общото равнище на цените


Каква е величината на номиналния БВП, ако реалният БВП е 25 млн. лв при дефлатор 150

 • 37,5

Кое от изброените агрегатни величини не се използва при определяне обема на НД? • държавните трансферни плащания;

При изчисляването на НД и ННП не трябва да се събират: • правителствените покупки, работната заплата

Кое от посочените не е компонент на разходната структура на БВП?

- субсидиите като част от правителствените разходи
Кое от посочените не се включват в БВП?

- всички посочени


Ако от националният доход извадим данък печалба на корпорациите, неразпределената печалба и вноските за социално осигуряване, и прибавим чистите трансферни плащания, то получената сума е:

 • личен доход;

Брутният национален продукт( gross national produkt -GNP) е:

- спомагателен показател, който измерва крайните резултати на националните производители, независимо на коя територия са извършвани
Скритата икономика не се обхваща от БВП, но включва:


 • всички са верни

Брутният смесен доход (gross mixed income)включва:

- възнагражденията за труд на собственика като едноличен търговец и членовете на семейството му, както и неопределен обем печалба за осъществяване на дейността
Като част от доходите в макроикономиката, печалбата на едноличните търговци е включена предимно в следния компонент на БВП:


 • брутния смесен доход

Ако обемът на номиналния БНП и равнището на цените се е повишило то:

- Тази информация не позволява да се определи динамиката на реалния БНП;
Нетната добавена стойност, за отделен или за всички икономически сектори, може да се получи като:

- от брутната продукция се приспаднат междинното потребление и потреблението на основен капитал


Нетната добавена стойност (NVA)включва:

- брутната добавена стойност минус потреблението на основен капитал


По отношение на реалния БВП е вярно, че той представлява:

 • БВП, изчистен от инфлацията

GNP изчислен по доходния подход включва: • ¶+W+L+R+N(Tx)+A

Дефлатора на БВП (GDP deflator) е:

- дефлатор на БВП= номинален БВП върху реален БВП
Разполагаемият доход е:


 • всички са верни

Коефициента на дефлация включва:

- пазарните цени в дадена година приети за база съотнесени към пазарните цени в годината в която се измерва БВП
Брутните частни вътрешни инвестиции се отчитат при разчета на:

- БВП по метода на потока на разходите;


Стойността на свободното време, домакинският труд, загубите на време от задръстванията по софийските улици са компоненти на :

 • няма верен отговор

Паритета на покупателната способност (purchasing power parities- PPP) представлява:

- равенството на националната парична единица с валутната кошница
Брутният вътрешен продукт измерва:

- количеството крайни стоки и услуги, произведени и реализирани на територията на съответната страна


Брутният вътрешен продукт включва:

- няма верен отговор


Брутната добавена стойност по базистни цени (GVAbp) включва:

- разликата между брутна продукция и междинно потребление


При изчисляването на брутния вътрешен продукт се включват:

- произведените крайни стоки и услуги в макроикономиката


За баща на показателя БНП се смята:

- Нобелиста по икономика Симон Кузнец -1971 г.


Кое от изброеното се включва в състава на БНП?

 • стойността на новия учебник в местната книжарница;

Нетните данъци са: • разликата между брутните данъци и социалните плащания на правителството

Добавките /инжекциите/ като паричен поток включват: • инвестиции+правителствени покупки+износа (I+G+Ex)

Нека при общо равнище на цените 25% реалният БВП да е 25 млрд., а при равнище на цените 15% да е 15 млрд. Как се е отразило понижаването на цените върху равнището на номиналния БВП • намалило го е с 4млрд.

Когато добавките възлизат на 845 млн.лв., а изземванията са 825 млн. лв., може да се очаква, че икономическата активност ще: • нараства

Изземванията в макроикономиката се състоят от: • нетни данъци, спестявания и внос

Чистото или нетното икономическо благосъстояние (net economic welfare NEW) като показател включва: • БВП минус нанесените щети на околната среда плюс стойността на свободното време и резултатите от неотчитаните икономически дейности

Верижните дефлатори служат за: • за съпоставка на БВП и елиминиране влиянието на инфлацията, като всяка предходна година става база за сравнение със следващата я

Брутният опериращ излишък включва (gross operating surplus -gOS) • реализираната от фирмите печалба като разлика между приходите и разходите от тяхната дейност и се отнася за фирми които не са еднолични търговци

Индекса на потребителските цени( consumer price index- CPI) e: • измерва промените в средното равнище на цените на потребяваните стоки и услуги на домакинствата на избрана кошница от потребителски блага и услуги

Когато дефлаторът на БВП нараства, може да се твърди, че: • няма верен отговор

Правителствените покупки (G) включват: • отговори 1/ и 2/ са верни

В БВП на България, независимо от подхода на измерване, НЕ се отчитат:

- внесени без планено мито телевизори от Китай за 30 млн. лв.

Брутният смесен доход (gross mixed income)включва: • възнагражденията за труд на собственика като едноличен търговец и членовете на семейството му, както и неопределен обем печалба за осъществяване на дейността

Сделките от ценни книжа се включват: • няма верен отговорСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница