Изпит охси 1Дата06.05.2017
Размер27 Kb.
#20670
Изпит ОХСИ

1. Посочете вярната електронна конфигурация за атом, чието ядро съдържа 41 протона:

а) [Ar]4d55s2 б) [Kr]3d34s2 в) [Ar]4d35s2 г) [Kr]4d45s1 (6 т.)


2. Една химична връзка е:

1. насочена и ненаситена

2. наситена и ненасочена

3. наситена и насочена

4. ненаситена и ненасочена

ако е:

а) ковалентна ( )

б) йонна ( )

** В скобите към т. а) и б) посочете цифрата на верния отговор. (6 т.)


3. Според теорията на валентните връзки, комплексният йон [CoF6]3- е:

а) нискоспинов, вътрешноорбитален;

б) нискоспинов, външноорбитален,

в) високоспинов, вътрешноорбитален;

г) високоспинов, външноорбитален.
Йонът е:

a) парамагнитен,

б) диамагнитен,

в) данните не са достатъчни, за да се определят магнитните свойства.

Отбележете верните отговори. (8 т.)
4. Разтварянето на газове във вода е

а) екзотермичен процес б) ендотермичен процес

Поради това при повишаване на температурата разтворимостта им

а) намалява б) нараства

Отбележете верните отговори. (7 т.)
5. Изравнете посоченото по-долу уравнение, като покажете електронния баланс на отдадените и приети електрони. (7 т.)
Cu + H2SO4 + NaNO3 → CuSO4 + Na2SO4 + NO + H2O

6. За пречистване на KNO3 чрез прекристализация 500 g сол са били разтворени в 600 g вода при 80 оС и полученият разтвор е бил охладен до 0 оС. Каква е масата на отделените кристали, имайки предвид, че разтворимостта на KNO3 при 0 oC е 13,3 g/100 g вода. (8 т.)

7. Два разтвора (І и ІІ) имат парно налягане съответно р1 и р2, като р1 > р2.

При по-висока температура ще кипи

а) разтвор І б) разтвор ІІ

При по-ниска температура ще замръзва

а) разтвор І б) разтвор ІІ

Отбележете верните отговори. (7 т.)8. Колко е рН на 0,005 M H2SO4?

а) 3 б) 5.10-3 в) 5 г) 2 д) няма верен отговор

Отбележете верния отговор. (7 т.)
9. Ще се увеличи ли добивът на Н2 по реакцията СО (g) + Н2О (g) ⇄ СО2 (g) + Н2 (g) , ако налагането на системата се увеличи два пъти?

а) не,


б) ще се увеличи два пъти,

в) ще се увеличи 4 пъти,

г) ще се намали 2 пъти,

д) за да се отговори е необходимо да се знае стойността на равновесната константа.

Отбележете верния отговор. (6 т.)

10. Имате 500 ml 1М разтвор на NaOH. Това означава, че в него са разтворени:

а) 1 mol NaOH, б) 0,1 mol NaOH, в) 40 g NaOH, г) 20 g NaOH, д) 10 g NaOH

Отбележете верния отговор. (8 т.)

Общо: 70 т.

>60-6.00

>55-5.50


>50-5.00

>45-4.50


>40-4.00

>35-3.50


>25-3.00


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница