Изпълнението на работен пакет 7 (WP7)– условие за достигане на целите на проект corona тако Таков, Маринела Илиева, Росица Митева „риск инженеринг”Дата11.02.2017
Размер145.47 Kb.
#14636
ТипАнализ

БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО

Годишна конференция с международно участие

„ Ядрената енергия за хората”

18 –21 Септември 2013, Слънчев бряг, БългарияИзпълнението на работен пакет 7 (WP7)– условие за достигане на целите на проект CORONA

Тако Таков, Маринела Илиева, Росица Митева

РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД

Tako.Takov@ RiskEng.bg

Marinela.Ilieva@ RiskEng.bg

Rossitza.Miteva@ RiskEng.bg

Анотация

Проект CORONA „Изграждане на регионален център за ВВЕР компетенции и ядрени технологии“ е тригодишен проект, съфинансиран от Европейската Комисия с координатор АЕЦ Козлодуй и още 10 участници от 8 държави. Работен пакет 7 (WP7)- “Оценка и препоръки за устойчиво развитие на регионален център за ВВЕР компетенции и ядрени технологии“, има за цел да обобщи, систематизира и анализира резултатите от изпълнението на дейностите в рамките на дефинираните работни пакети:


 • WP1 - Идентифициране на нуждите от обучение за всички целеви групи

 • WP2 - Създаване на схема за обучение на ядрени специалисти и изследователи с технологията на ВВЕР.

 • WP3 - Създаване на схема за обучение на неядрени специалисти и подизпълнители с основите на технологията на ВВЕР.

 • WP4 - Създаване на схема за специализирано обучение на студенти с технологията на ВВЕР

 • WP5 - Създаване на схема за прилагане и повишаване на културата за безопасност

 • WP6 - Създаване на портал за управление на знанията за технологията с ВВЕР

Анализът на резултатите от извършената дейност трябва да дава предпоставки за създаване на условия за продължаване на развитието на регионалния център за придобиване и поддържане на знанията на специалисти, прилагащи ВВЕР технологията, като се интегрира опитът на различни организации, изследователските центрове и АЕЦ с ВВЕР установки, в процеса на създаване на кадрите за поддържане и развитие на тази технология.

Чрез създаването на регионалния център ще се унифицират схемите за квалификация на персонала, прилагащ ВВЕР технологии в съответствие със стандартите на Международната Агенция за Атомна Енергия и общоприетите критерии за образование и професионално обучение в Европейската общност.

Интегриране на опита на различни организации, АЕЦ и изследователски центрове ще даде възможност да се дефинират схеми и програми за непрекъснато обучение и квалификация, които да бъдат признати в рамките на ЕС от целия ядрен сектор и Европейската кредитна система за професионално обучение и квалификация (ECVET), с цел осигуряване на мобилност на специалистите, работещи с ВВЕР технологии.

Въведение

В съответствие с Международната Конвенция по ядрена безопасност 1 правителствата на държавите членки на Европейския съюз се ангажират да предприемат съответните стъпки, така че да се осигури достатъчен брой квалифициран персонал с подходящо образование, получил начално и периодично обучение, който да извършва всички дейности, свързани с безопасността във всяка ядрена инсталация по време на целия и жизнен цикъл. В тази връзка държавната политика на държавите членки на Европейския съюз е те да се ангажират да подкрепят международното сътрудничество и коопериране.

Проект CORONA възниква в отговор на решение на Европейската комисия по програма EURATOM 2-4 да се създаде обща рамка за ядрена безопасност на ядрените инсталации, като се акцентира върху създаване на дълговременни условия за съхранение на знанията и уменията в ядрената енергетика, които да се основават на подхода за обучение по време на целия трудов стаж и да се проучи и изпробва на практика възможността за мобилност на работната ръка с цел по-голяма гъвкавост при придобиване на квалификация и осигуряване на заетост.

Чрез създаване на регионалния център за ВВЕР компетенции и ядрени технологии ще се унифицират схемите за обучение с цел поддържане и повишаване на квалификацията на персонала, прилагащ ВВЕР технологии, в съответствие със стандартите на Международната Агенция за Атомна Енергия (МААЕ) и общоприетите критерии за образование и професионално обучение в Европейската общност. Проектът се разработва вземайки под внимание принципите на ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training).

Към настоящия момент има 8 проекта, финансирани от Европейската комисия по програма EURATOM към 7-ма Рамкова програма в областта на образованието и професионалното обучение. Участниците в проект CORONA са проучили и установяват контакти с представители на другите проекти с цел обмяна на опит и идеи. В рамките на проекта се изгражда сътрудничество с асоциация ENEN (European Nuclear Education Network) чрез участие на представители на ENEN на работните срещи по проекта. Сътрудничеството с ENEN особено в рамките на проекта ENEN-RU ще засили кооперирането с Русия при разработването на обща база за образование и обучение в ядрената област и съхранение на ядрените знания.

Организация на дейностите в рамките на проекта CORONA

Проектът е с тригодишен срок на изпълнение и стартира в края на 2011 година. В реализацията на проекта са включени организации, чиято дейност се основава на използването на ВВЕР технология и нейните приложения и пряко са заинтересовани от развитието и съхранението на знанията, необходими на кадрите в тяхната професионална дейност. В консорциума, създаден да реализира проекта CORONA, влизат научни институти, висши учебни заведения и АЕЦ Козлодуй като координатор на проекта.Основните цели на проекта са:

 • Създаване на регионален център за ВВЕР компетенции и ядрени технологии за улесняване на трансфера на знания и умения в областта на ВВЕР технологията между отделните държави, използващи тази технология.

 • Центърът да бъде признат от ядрения сектор на Европейския Съюз и да се развива в пряко сътрудничество с местните, националните и международни организации, провеждащи обучение на специалисти за всички дейности, изпълнявани при експлоатацията на ВВЕР съоръжения.

Конкретните цели на проекта са:

 • Чрез провеждане на специализирано първоначално и поддържащо обучение на персонала да се поддържа високо ниво на безопасност и ефективност на ядрените инсталации с ВВЕР технология;

 • Да се създадат условия за поддържане на високо ниво на култура на безопасност;

 • Да се подпомогне разработването на Система за управление на знанията за ВВЕР технологии;

 • Да се помогне за по нататъшно развитие на ядрените компетенции, умения и знания, свързани с ВВЕР технологията;

 • Да се допринесе за развитието на изследователски инициативи и образователни дейности, както и за бъдещи възможности за бизнес в ядрената индустрия;

 • Да се допринесе за изграждането и развитието на връзките между ядрената индустрия и академичните среди в Европейския съюз, имащи отношение към ВВЕР технологията.

Дейностите, необходими за постигане на целите на проекта, се извършват в рамките на осем работни пакета (WP).

 • WP1- Идентифициране на нуждите от обучение за всички целеви групи – В рамките на този работен пакет се разработват схеми за обучение на ядрени специалисти, не-ядрени специалисти, работещи в ядрената област и под-изпълнители, както и студенти. Една схема за обучение представлява набор от програми за обучение, набор от курсове, материали за обучение и помощни средства с цел да се отговори на изискванията, поставени към придобиване на професионални знания и умения 5, 6, 11. При разработването на тези схеми за обучение се прилага систематичният подход към обучението. В рамките на този работен пакет се дефинират изискванията за входно и изходно ниво на квалификация за всеки отделен курс на обучение, които са дефинирани съгласно изискванията за Европейската Квалификационна Рамка (EQF- European Qualification Framework).

 • WP2 - Създаване на схема за обучение на ядрени специалисти и изследователи, работещи с ВВЕР технология.

 • WP3 - Създаване на схема за обучение на неядрени специалисти, работещи в ядрената област и изпълняващи дейности, имащи отношение съм ВВЕР технологията.

 • WP4 - Създаване на схема за специализирано обучение на студенти, обучаващи се по ВВЕР технология.

 • WP5 - Създаване на схема за обучение за повишаване на културата на безопасност.

В рамките на работни пакети WP2-WP5 са разработени учебни схеми и програми за обучение за всяка целева група 5, 6. В програмите за обучение са записани целите, които трябва да се постигнат като резултат от процеса на обучение. Там са разписани подробно курсовете за обучение, учебните помагала и материалите, необходими за изпълнение на програмите.

За потвърждаване достигането на целите, записани в учебните програми, за всяка целева група се организира и провежда пилотно обучение 5-8. Обучаващите се в пилотните курсове се предлагат от участниците в консорциума , като условието е участниците да отговарят на критериите за подбор на обучаващите се за съответната целева група. По време на провеждането на пилотните обучения като наблюдатели присъстват и представители на участниците в консорциума. След завършване на обученията, обучаемите и наблюдателите дават своите оценки и мнения за проведените пилотни обучения по избран от участниците в проекта начин. • WP6 - Създаване на портал за управление на знанията за ВВЕР технологии - Ролята на портала е да осигури достъп на потребителите до цялата информация, от която се нуждаят в своята работа 9,10. Целта му е да представлява лесно компютъризирано средство за достъп до всевъзможна информация за ВВЕР технологии, както и комуникациооно средство за съхранение, споделяне и натрупване на корпоративните знания.

 • WP7 – Оценка и препоръки за устойчиво развитие на регионален център за ВВЕР компетенции и ядрени технологии

 • WP8 – Управление на проекта

Изпълнението на работни пакети WP1  WP6 – основа за реализацията на работен пакет WP7

На фигура 1 е представена схема на връзките между работните пакети.Фиг. 1. Принципна схема на взаимна зависимост между работните пакети

Работен пакет WP7 се явява заключителен етап от дейностите на проекта. Неговата основна цел е да обобщи, систематизира и анализира резултатите от изпълнението на дейностите в рамките на работните пакети от проект CORONA и да разработи предложение за проект за устойчиво развитие на регионален център за управление на знанията за ВВЕР технологии. За успешното му изпълнение е необходимо изпълнение на целите и задачите на работни пакети WP1  WP6 и валидиране и оценка на програмите за обучение след провеждане на пилотните обучения в рамките на работни пакети WP2  WP5.

Основните цели и дейности на работните пакети WP1  WP6, чиято реализация се явява основа за изпълнението на задачите, включени в работен пакет WP7 са както следва:Работен пакет WP1 - Идентифициране на нуждите от обучение за всички целеви групи

С дейностите, които се планират да бъдат извършени в рамките на WP1, се цели да се поставят основите на обучението след изграждането на бъдещият регионален учебен център.

Основните дейности, които се предвижда да бъдат извършени в рамките на Работен пакет 1 са:


 • Създаване на обща рамка на схемите за обучение , за всички целеви групи, които ще бъдат обучавани, с определен професионален профил, с цел изпълнение на задачите възложени на партньорите в консорциума.

 • Дефиниране на компетенциите (знанията и уменията) за целевата група на ядрените специалисти и изследователи, които ще се обучават да прилагат специфичните особености на ВВЕР технологията.

 • Дефиниране на компетенции за целевата група на не-ядрените специалисти и подизпълнители, които ще се обучават да познават основните особености на ВВЕР технологията.

 • Дефиниране на компетенции за целевата група от студенти, учещи ядрени дисциплини, които ще се обучават в специфичните аспекти на ВВЕР технологията и нейното прилагане.

 • Дефиниране на обема от знания и умения за всички целеви групи, необходими за създаването на специфични "ядрени" умения.

 • Разработване на система за акредитация/сертификация за взаимно признаване на компетенциите (знанията и уменията) и издаване на документи, удостоверяващи преминалото обучение.

В резултат на общите действия на участниците в проекта се разработват критерии за определяне на тези знания и умения, които обучаемите трябва да придобият. Разработват се спецификации с материална база и документална основа, необходими за провеждане на обучението на целевите групи, обезпечаващи прилагането на индивидуален подход при предаване на знанията и уменията на обучаващите се от тези групи.

Участниците в проекта изготвят списъци с компетенции, които трябва да притежават обучаваните от всяка целева група. Компетенциите за всяка целева група съответстват на нивото на знанията, които трябва да владеят обучаемите. Компетенциите за всяка целева група гарантират необходимото ниво на знания за изпълнение на служебни задължения от всеки обучаван при използване на ВВЕР технологията и нейните приложения.

Една от основните задачи пред участниците в консорциума е разработване на система за акредитация / сертификация, която да гарантира признаване на документите, издавани от регионалният учебен център, за удостоверяване на придобитите компетенции, знания и умения от обучаваните, в съответствие с международните изисквания.

Работни пакети WP2, WP3, WP4, WP5

Основните дейности, които се предвижда да бъдат извършени в рамките на всеки един от тези пакети са: • Разработване на програма за обучение на целевата група, съдържаща: цели и задачи за обучение, материали за обучение, презентационни материали, въпросници за оценка на степента на успеваемост.

 • Подбор измежду наличните курсове за обучение за получаване на необходимите компетенции.

 • Разработване на нови курсове.

 • Организиране и провеждане на пилотно обучение с избрани курсове от програмата за обучение.

 • Валидиране на програмите за обучение, чрез анализ на резултатите от въпросниците, получени като обратна връзка от обучаваните и наблюдателите на пилотното обучение

Извършеният анализ на резултатите от проведените пилотни обучение ще даде възможност да се предприемат действия за систематизиране на курсовете за обучение, необходими за получаване на определена компетентност, с цел оптимизиране на процеса на обучение за всички целеви групи.

Работен пакет WP6 - Създаване на портал за управление на знанията за ВВЕР технология

Основни дейности, които се предвижда да бъдат извършени в рамките на този пакет са: • Идентифициране на структурата и платформата на портала за Управление на знанията за ВВЕР технология;

 • Идентифициране на инструментите, методите и източниците за събиране и натрупване на информацията;

 • Идентифициране на изискванията за хардуерно и софтуерно оборудване и инструменти;

 • Създаване на система за поддържане на портала и обновяване на информацията в него;

 • Разработване на ръководство за достъп и използване на портала и създаване на условия за неговото разпространение;

 • Създаване на система за проверка на пълнотата и ефективността на портала.

За достигане на целите, които са поставени пред учебния център, информационният портал трябва да дава възможност за:

 • Осигуряване на лесен, компютърно базиран достъп до информацията, обхващаща технологията с ВВЕР, необходима на персонала и специалистите, работещи с тази технология, за поддържане и подобряване на тяхната квалификация.

 • Надеждно съхраняване на специфичната информация, необходима за обезпечаване на познанията за ВВЕР технологията, уменията и компетенциите предлагани от учебния център.

 • Обмен и развитие на корпоративните знания в областта на ВВЕР технологията и нейните приложения за подпомагане на развитието на ВВЕР технологията.

За осигуряване на тези възможности на информационният портал, трябва ясно да бъдат дефинирани концепцията, структурата и платформата за управление на информацията в портала. Инструментите, методите и източниците за събиране и натрупване на информацията, трябва да бъдат идентифицирани още в началото на разработване на системата.

Работен пакет WP7 - Оценка и препоръки за устойчиво развитие на регионалния център за ВВЕР компетенции и ядрени технологии

Основните дейности, които се предвижда да бъдат извършени в рамките на работен пакет WP7 са: • Оценка на разработените схеми и програми за обучение, за всички целеви групи

 • Оценка на средствата и оборудването, необходими за работата на регионалния учебен център, спрямо наличните ресурси на УТЦ на АЕЦ Козлодуй.

 • Дефиниране на мерки за актуализиране на разработените програми за обучение.

 • Оценка на предложените софтуерни и хардуерни ресурси за развитие на портала за Управление на знанията за ВВЕР технологии.

 • Определяне на система от мерки за актуализиране на ресурсите на портала за Управление на знанията за ВВЕР технологии.

 • Разработване на предложение за технически спецификации за материалните средства и оборудването, необходими за провеждане на обучението.

 • Разработване на предложение за проект за устойчиво развитие на регионален център за Управление на знанията за ВВЕР технологии.

Отчетните документи, разработени в резултат от извършената работа са следните:

 • Анализ на разработените учебни схеми и програми и на резултатите от проведените пилотни обучения и оценка на ефективността от прилаганите схеми за обучение.

 • Списък с коригиращи мерки за подобряване на схемите и програмите за обучение.

 • Разработване на технически спецификации за необходимите средства и оборудване за обезпечаване на процеса на обучение.

 • Препоръки и предложение за проект за устойчиво развитие на регионален център за Управление на знанията за ВВЕР технологии.

След извършване на анализите и оценка на извършените дейности ще бъде изготвен доклад, който ще анализира разработените учебни схеми и програми, ще излезе с предложение за подобряване пълнотата и качеството на учебните програми, ще съдържа оценка на ефективността на проведените пилотни обучения. Оценките ще отразяват степента на достигане на целите, поставени при организирането и провеждането на обученията на целевите групи. В доклада ще бъде направен анализ на съответствието на получените резултати от обученията с предварително обявените критерии за успешна акредитация на процеса за обучение на специалисти, прилагащи в своята професионална дейност ВВЕР технология.

В съответствие с резултатите от доклада ще се дефинират коригиращи мерки за отстраняване на пропуските и набелязване на мероприятия за подобряване на схемите за обучение с цел максимално изпълняване на условията за акредитация и получаване на лицензии за преминалите успешно курсовете за обучението, провеждани в регионалният учебен център. В доклада ще бъде обърнато специално внимание на функционирането на информационния портал, на необходимостта от допълнителен софтуер и хардуерни ресурси , с цел определяне на възможностите за развитие на портала за управление на знанията, като основа за бъдещото развитие и надграждане на учебния център . Ще бъдат направени препоръки за оптимизация/подобрение на работата на системите за управление на процесите на обучение.

Ще се изработи техническа спецификация на необходимите средства и оборудване за качествено провеждане на обучението на специалистите от различните целеви групи. Техническата спецификация ще отговаря на съвременните изисквания за ниво на оборудване, необходимо за подготовка на специалисти и поддържане на тяхната квалификация, в учебен център в съответствие с предписанията на МААЕ, за осигуряване на качеството на учебния процес 7.

Една от основните задачи на работен проект WP7 е изготвяне на препоръки за бъдещо развитие на проекта за регионален учебен център за ВВЕР технологии. Препоръките ще бъдат обединени в предложение за проект за устойчиво развитие на регионалния учебен център.Заключение

Анализът на резултатите от извършената дейност в рамките на проекта ще създаде предпоставки за създаване на условия за продължаване на развитието на регионалния център за придобиване и поддържане на знанията на специалисти, прилагащи ВВЕР технология .

Изграждането на регионален център за ВВЕР компетенции и ядрени технологии ще допринесе за интегриране на опита на различни организации, АЕЦ и изследователски центрове, прилагащи в своята дейност ВВЕР технология, в процеса на създаване на кадрите за поддържане и развитие на тази технология.

Ще се даде възможност да се дефинират схеми и програми за начално и периодично обучение и квалификация, които да бъдат признати в рамките на ЕС от целия ядрен сектор, с цел осигуряване на мобилност на специалистите, работещи с технологията на ВВЕР.Литература

1 European Nuclear Education Network (ENEN), http://www.enen-assoc.org/

2 Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNE-TP), http://www.snetp.eu

3 Convention on Nuclear Safety, INFCIRC/449/Add.2 , IAEA

4 IAEA-TECDOC-1232. Assuring the Competence of Nuclear Power Plant Contractor Personnel, IAEA, Vienna, July 2001

5 Safety Guide, NS-G-2.8. Recruitment, qualification and training of personnel for nuclear power plants, IAEA, Vienna, 2002

6 INSAG-4, Safety culture, IAEA, Vienna 1991

7 INSAG-13 - Management of Operational Safety in Nuclear Power Plants, IAEA, Vienna, 1999

8 INSAG-15, Key practical issues to strengthening safety culture, IAEA, Vienna, Sept 2002 

9 NG-T-6.2 - Development of Knowledge Portals for Nuclear Power Plants, IAEA, Vienna 2009

10 IAEA- TECDOC-1711- The Impact of Knowledge Management Practices on NPP Organizational Performance - Results of a Global Survey, IAEA, Vienna 2013

11 Note No.4 - Maintaining Knowledge, Training and Infrastructure for Research and Development in Nuclear Safety. INSAG. IAEA
Каталог: web -> pub -> bgns
bgns -> Мусала, бео-мусала, след инцидента "фукушима" Authors: Илия Пенев, Христо Ангелов, Стефан Георгиев, Асен Чорбаджиев
bgns -> Science and Technology Journal of BgNS, vol. 14, No1, june 2010 issn 1310-8727
bgns -> Science and Technology Journal of BgNS,vol. 15, No. 1, June 2011 Title: обща бета-активност на дребни гризачи
bgns -> Nuclear power for the people
bgns -> Science and Technology Journal of bgns, vol. 14, No1, june 2010
bgns -> Програма за ядрени изследвания и дейности за обучение "euratom" към 6-та Рамкова Програма на Европейската Комисия
bgns -> Science and Technology Journal of BgNS, vol. 11, No. 1, June 2007 Title: реакторната дозиметрия – агент на безопасността и сигурността
bgns -> До Министър председателя на Република България
bgns -> Authors: Н. Михайлов, М. Манолова, И. Иванова. Abstract


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница