Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация иДата19.01.2018
Размер70.48 Kb.
#48632
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО и ГОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И


СЕМЕКОНТРОЛ

УТВЪРДИЛ:

ЗАМ. МИНИСТЪР:

/д-р Светла Бъчварова/
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ № 1

НА

М Е Т О Д
ЗА ПОЛСКА ИНСПЕКЦИЯ НА СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНИ

ПОСЕВИ ОТ ЗЪРНЕНИ, ФУРАЖНИ, МАСЛОДАЙНИ И

ВЛАКНОДАЙНИ КУЛТУРИ, ЦВЕКЛО, ТЮТЮН, КАРТОФИ,

ДЕКОРАТИВНИ, МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ РАСТЕНИЯ

§1. В раздел ІV. “Особености при инспекцията на семепроизводствени посеви от някои полски култури”, в т. 9. “Картофи” текстът се заменя с посочения по-долу, следвайки поредните страници на утвърдения Метод, като текстът в т. 10 и 11 остава непроменен.СОФИЯ, м. юли, 2007 г.
9. Картофи

9.1Особености при полска инспекция на семепроизводствени посеви, от всички категории

При семепроизводството на картофи от всички категории е нормативно предвидено извършването на две инспекции : • първа инспекция – до 25 дни след поникването;

 • втора инспекция – от начало на цъфтежа до пълен цъфтеж/ начало

на окапване на бутоните/.

При първата инспекция се определя пространствена изолация, степен на поникване, респективно гарнираност на посева, физиологично състояние на растенията, в зависимост от климатичните условия, начална изява на болести и заплевеленост на посева.

При втората инспекция се определят автентичността и сортовата чистота на посева, нападението от болести и неприятели /вредители/, средния и общ добив.

Определянето на автентичността и сортовата чистота се извършва чрез установяване на сортовите признаци – хабитус, стъбла, листа, цвят, клубени, съгласно официалното описание на инспектирания сорт.

По време на тази инспекция се определя и здравното състояние на посева, като се отчитат растенията, показващи симптоми от нормираните болести - лека или остра вирусна инфекция /сборно - мозайка, листно завиване и къдравост - черна шарка/, заразени с „черно краче”, ризоктония/струпясване/, столбур и бронзовост.

Нападението от ненормирани болести и неприятели, и заплевелеността на посева се определят в степени от 0 до 2, а карантинните обекти се отбелязват с “да” и “не”.

В степени от 1 до 3 се определят изравнеността и развитието на посева.

Когато при извършване на инспекцията се установи наличие на растения, отклоняващи се от сорта или от други сортове, както и при установяване на растения, показващи симптоми на нападение от болести над посочените норми за категорията, за която посевът е заявен, но близки до тях, инспекторът дава указание за почистване на посева.

Инспекторът определя срок за почистване и извършва повторен преглед в същата фаза от развитие на посева, но не по-късно от три дни от първоначалния преглед.

Почистването се извършва чрез изскубване стъблата на растенията, отклоняващи се от сорта или от други сортове и на болните растения, както и изкопаване и изваждане от почвата на всички клубени заедно с майчиния, които се събират в чували, изнасят се извън посева и се унищожават.

Когато при повторния преглед, след извършено почистване на посева, инспекторът установи празни места, в които при разравяне се намерят клубен/и, независимо, че на това място няма растение, при определяне на сортовата чистота или на процента на болните/заразени растенията се прибавя брой растения, съответстващ на броя на празните места, в които при разравяне са намерени клубен/и .

При съмнение дали симптомите по растенията са причинени от вирусни инфекции или са физиологични, инспекторът взима листна проба от посева за тест “Елайза” и актът за полска инспекция се издава след получаване на резултата от лабораторния тест.

Тъй като вирусните болести основно влияят за влошаване на стопанските качества, редуциране броя на развитите очи, провласяване и некроза на кълновете и столоните, и намаляване на размера и броя на формираните клубени, особено внимание се обръща на мерките за тяхното ограничаване.

Причинителите на вирусните болести по картофите се пренасят от вектори, основно листни въшки.

Контролът за установяване на видовия състав и плътността на лисните въшки по време на вегетацията – от появата им до обезлистването на посева е от изключително голямо значение за навременното извеждане на борбата, с цел предотвратяване на първична зараза и достигане на вирусите до клубените.

Проследяването на видовия състав и интензитета/плътността/ на листните въшки се извършва от специалисти на НСРЗ, респективно РСРЗ, съгласно „Методика за наблюдение на листни въшки - вектори на вирусни болести в семепроизводствените площи от картофи”, утвърдена от Генералния директор на НСРЗ.

Може да бъде използван един от двата метода, описани в Методиката – 100 листен метод или водни уловители/уловки/ - жълти блюда на Мьорке.

При първия метод в интервал от 10 дни от всеки семепроизводствен посев се събират 100 листа / за един лист се счита сложния лист/, от различни етажи на растенията, което се извършва от служители на НСРЗ.

При установяване на 10-20бр. безкрили листни въшки на 100 листа се подава сигнал за третиране с афициди.

Ако при отчитането не е установен голям брой прасковена листна въшка /Myzus persicae /,а общият брой на останалите видове листни въшки е 600-700,се подава сигнал за обезлистване до производителя.

При втория метод ежедневно се събират уловените листни въшки от поставени уловки. Съгласно упоменатата Методика поставянето на уловки е задължително за всички семепроизводители на картофи, а отчитането на векторите става от определени от инспектора пунктове.

При установяване за седмица на 1-2бр. крилати прасковени листни въшки в посева се подава сигнал за пръскане. Второто пръскане е след 14дни.

При установяване на 50бр. крилати прасковени листни въшки в една уловка се подава сигнал за обезлистване до всички производители, чиито посеви са на същата надморска височина .

Уведомява се и Териториалното звено на ИАСАС, в чийто район се намират посевите .

И при двата метода сроковете за обезлистване след подадения сигнал са:

- за ранните сортове - 14 дни;

- за средно-ранните и късни сортове - 28дни.

В случаи на поява на нова листна маса в резултат от не пълно обезлистване се дават указания за повторно пръскане с дефолианти.

Когато при отчитане, съгласно Методиката, не е установен критичния праг на плътност от листни въшки, при който се изисква обезлистване, посевите се обезлистват не по-късно от 20 дни след приключване на втората полска инспекция.

Проби за последващ контрол чрез тест ”Елайза” се вземат от посева след обезлистването му.9.2 Особености при производството на “изходни“ семена картофи

1. Майчините клубени за микроразмножаване (ин витро) или за клонова селекция са от маркирани растения в одобрен от ИАСАС при полска инспекция семепроизводствен посев, най-малко категория “базов ”.

2. Получените клубени от маркираните по т. 1 растения се одобряват за “майчини”, когато при извършените на всеки от тях лабораторни тестирания за вредители, в т.ч. вируси по т. 1.1 на Приложение № 1 на Наредба № 78 от 31 май 2006 г. за производство и търговия на базови семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз се установи, че съответстват на изискванията .

3. В зависимост от съответния метод на размножаване, прилаган при сортоподдържането, полученият семенен материал от преразмножаването на майчиния клубен трябва да е свободен от вредители, в т.ч. вируси, съгласно т.1.1 на Приложение № 1 на Наредба № 78 от 31 май 2006 г. за производство и търговия на базови семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз. Изпитванията за съответствие са под отговорността на лицата по чл. 26 ЗППМ.

Семенният материал служи за производство на „изходни семена”.

4. На посевите за производство на “изходни семена” се извършва официална полска инспекция по условията на тази методика. В случаи на съмнения полският инспектор взема проби от листа за лабораторни тестирания за вируси по метода “Елайза”, които се извършват в лаборатория на ИАСАС.

5. Посевите по т. 4 трябва да съответстват на изискванията на Приложение 1, т. 3 на Наредба № 78.

10. Декоративни растения

При полската инспекция се наблюдават следните признаци на сортовете:- Антиринум

Височина на растенията, разклоненост на стеблото, форма и окраска на листата, характер на съцветията, едрина и окраска на цветовете- Астри, Гергина, Рудбекия, Тагетес

Височина на растенията, устройство на кошничките, едрина и окраска на цветовете- Агератум

Височина на растенията, устройство, едрина и окраска на кошничките, едрина на венчелистчетата на цветовете- Вербена, Хелихризум

Височина на растенията, едрина и окраска на цветовете- Газания

Не се изисква пространствена изолация от домати, слънчоглед и култури от семейство Тиквови.

Процентното съотношение на багрите /при мишунга/ се определя при инспекцията

- Гайлардия, Годеция, Целозия, Хризантема

Височина на растенията, устройство и окраска на цветовете • Карамфил

Височина на растенията, багри на стеблата и листата ( при топ карамфила), устройство на цветовете и съцветията и окраска

 • Ешолция, Кларкия

Устройство и окраска на цветовете

 • Невен

Устройство и форма на цветовете, едрина на съцветията, окраска на цветовете ( на лигулите и на тубулите) и форма на лигулите

 • Космос

Височина на растенията и окраска на цветовете

 • Портулака, Центаурея

Едрина, устройство и окраска на цветовете

 • Петуния

Височина на растенията, характер на стеблата, големина, форма и устройство на цветовете, характер на фунийката и окраска на цветовете

 • Рицинус

Височина на растенията, форма и цвят на листата, устройство на цветовете

 • Циния

Височина на растенията, форма на листата, едрина на кошничките, устройство и окраска на цветовете, форма на лигулите

 • Латирус

Дължина на цветните дръжки, устройство на цветовете, брой цветчета в съцветие, окраска на цветовете
11. Медицински и ароматни растения

- Анасон, Кориандър

Сортовата чистота и отклоняващите се форми се определят и при двете инспекции.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница