Изпълнителна агенция „военни клубове и военно-почивно дело”страница1/16
Дата22.10.2018
Размер0.93 Mb.
#92606
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”


1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7

тел./факс 02 953 33 74

Изх. № 6889/29.05.2017 г.
ДО

ЕЛТУР-95” ООДгр. София,

ул. „Любляна“ № 46


ПОКАНА
за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на абонаментна софтуерна денонощна поддръжка на внедрените и работещи в хотелите, военно-почивните домове и отдели на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” софтуерни продукти: Хотелска компютърна система “Рецепция”, Ресторантска компютърна система “B.A.R.B.Q”, “Складов организатор”, Модул за отдалечен достъп чрез Интернет и “Система за централно резервиране и издаване на карти от Централно управление на Изпълнителната агенция”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРОВ,
На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. “в” от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”, Ви отправя настоящата покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка,
ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
І. Предмет на поръчката: “Извършване на абонаментна софтуерна денонощна поддръжка на внедрените и работещи в хотелите, военно-почивните домове и отдели на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” софтуерни продукти: Хотелска компютърна система “Рецепция”, Ресторантска компютърна система “B.A.R.B.Q”, “Складов организатор”, Модул за отдалечен достъп чрез Интернет и “Система за централно резервиране и издаване на карти от Централно управление на Изпълнителната агенция”.
ІІ. Условия за изпълнение на поръчката:

1. Срок за изпълнение на поръчката: 36 (тридесет и шест) месеца, от датата на сключване на договора. Договорът може да бъде прекратен предсрочно в случай, че бъде създадена нова софтуерна платформа за резервационна и деловодна система на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“.
2. Място за изпълнение на поръчката:

Хотели, военно-почивни домове и отдели управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, както следва:


ТЕРИТОРИАЛЕН ОТДЕЛ - СОФИЯ

1. Хотел “Шипка”, гр. София, бул. “Тотлебен” № 34А;

2. Хотел „Олимп”, к.к. Боровец, гр. Самоков;

3. ПС „Боровец”, к.к. Боровец, гр. Самоков;

4. Хотел „Рибарица”, общ. Тетевен, с. Рибарица, ул. „Георги Бенковски” № 45;

5. ВК “Благоевград”, гр. Благоевград, ул. “Иван Вазов” № 7;

6. ВК “Гоце Делчев”, гр. Гоце Делчев, ул. “Драма” № 1;

7. ВК “Плевен” с хотелска част, гр. Плевен, ул. “Дойран” № 77;

8. ВК “Троян”, гр. Троян;

9. Администрация на ТО-София;ТЕРИТОРИАЛЕН ОТДЕЛ - ПЛОВДИВ

1.ПС „Картела”, община Батак, местност „Картела”;

2. Хотел „Хармония”, к.к. Пампорово;

3.ВК „Карлово”, гр. Карлово;

4. ВК „Казанлък”, гр. Казанлък;

5. ВК „Стара Загора”, гр. Стара Загора;

6. Администрация на ТО-Пловдив;

ТЕРИТОРИАЛЕН ОТДЕЛ - ВАРНА

1. Хотел „Флагман”, гр. Варна, к.к. ”Св.Св. Константин и Елена”;

2. Хотел „Адмирал”, гр. Варна, к.к. ”Св.Св. Константин и Елена”;

3. Хотел „Фрегата”, гр. Варна, к.к. ”Св.Св. Константин и Елена”;

4. Хотел „Маяк”, гр. Варна, к.к. ”Св.Св. Константин и Елена”;

5. ВМК “Варна”, гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 2;

6. ВК “Велико Търново”, гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1;

7. ВК „Свищов”, гр. Свищов;

8. Администрация на ТО-Варна;

ТЕРИТОРИАЛЕН ОТДЕЛ - БУРГАС

1. Хотел „Созопол-МО”, гр. Созопол;

2. Хотел „Несебър-МО”, гр. Несебър;

3. МН-Хотел „Сарафово”, гр. Бургас, кв. Сарафово;

4. Къмпинг „Чайка”, гр. Обзор;

5. ВК „Бургас”, гр.Бургас, ул.”Христо Ботев” № 48;

6. ВК “Сливен”, гр. Сливен, ул. “Цар Освободител” № 5;

7. ВМК „Созопол”, гр. Созопол”;

8. ВК „Царево”, гр. Царево;

9. Администрация на ТО-Бургас;Централно управление, гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7.
3. Прогнозна стойност на обществената поръчка: Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е до 391 920,00 (триста деветдесет и една хиляди деветстотин и двадесет) лева без включен ДДС;
При договарянето участникът трябва да предложи цена за месец за абонаментна софтуерна денонощна поддръжка на внедрените и работещи във всички хотели, военно-почивни домове и отдели на ИА “ВКВПД” софтуерни продукти. Цената се предлага за всеки обект и за всеки софтуерен модул.

Общата стойност на ценовото предложение се формира в левове и включва всички съпътстващи предмета на поръчката разходи: транспорт, данъци, такси и всички дейности по изпълнение на договора, без включен ДДС.

Договорената цена е окончателна и не подлежи на промяна за срока на договора.

Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на фактура – оригинал и “Протокол за извършена услуга”, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя.


ІІІ. Технически изисквания за изпълнение на поръчката:
Абонаментната услуга трябвя да включва:

  • Оказване на квалифицирана системна помощ при експлоатация на изброените по-горе софтуерни продукти при аварийни ситуации и възникнали проблеми: дефектиране на технически средства, проблем с ел. захранване, заразяване с компютърни вируси, неправилна работа със системите, промяна на IP адреси и др.

  • Периодично актуализиране на програмното осигуряване на системите в съответствие с промени в законодателството или при всяко пускане на усъвършенствана версия.

  • Консултации и помощ при възникнали специфични ситуации от експлоатацията на системите: анализ на изваршени некоректни действия със системите от персонала, разкриване на нови звена, промяна в технологията на работа и необходимост от преконфигуриране на базите данни и други.

  • Периодично тестване на целостта и обвръзката на информационната база на системите за осигуряване на надеждна и точна работа.

  • Генериране на допълнителни справки и актуализиране на съществуващи такива.

  • Помощ при обучение на нови служители и активиране на системите в сезонни обекти.

  • Оказване на консултантска помощ при разширяване на съществуващите системи и връзка с други програмни продукти.

  • Усъвършенстване на модулите за централно управление и добавяне на нови функционалности, свързани с резервации, обрабокта на карти и справочна информация по социалната програма на служителите на МО, обобщаване на финансови данни и трансфера им към счетоводен софтуер.


Обекти и обхват на услугите:
ТЕРИТОРИАЛЕН ОТДЕЛ - СОФИЯ

ХОТЕЛ „ШИПКА” – СОФИЯ - целогодишен
Описание на модула

Брой

- ХКС “РЕЦЕПЦИЯ”

1 бр.

Модул за връзка със счетоводен продукт Астра

1 бр.

- РКС “B.A.R.B.Q.”

1 бр.

Спортен център
Дневен бар
-СКЛАДОВ ОРГАНИЗАТОР

1 бр.

- МОДУЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1 бр.

- СОФТУЕРНА КОНФИГУРАЦИЯ НА ЛОКАЛНА МРЕЖА И РАБОТНИ СТАНЦИИ - ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

1 бр.ХОТЕЛ „ОЛИМП”– к.к. БОРОВЕЦ – експлоатационен период /от 01.11. до 30.04/
Описание на модула

Брой

- ХКС “РЕЦЕПЦИЯ”

1 бр.

Модул за връзка със счетоводен продукт Астра

1 бр.

- РКС “B.A.R.B.Q.”

1 бр.

Ресторант
Кафе - сладкарница
 Нощен бар
-СКЛАДОВ ОРГАНИЗАТОР

1 бр.

- МОДУЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1 бр.

- СОФТУЕРНА КОНФИГУРАЦИЯ НА ЛОКАЛНА МРЕЖА И РАБОТНИ СТАНЦИИ - ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

1 бр.ПС „БОРОВЕЦ“ – к.к. БОРОВЕЦ /от 01.12 до 31.03/
Описание на модула

Брой

- ХКС “РЕЦЕПЦИЯ”

1 бр.

Модул за връзка със счетоводен продукт Астра

1 бр.

- РКС “B.A.R.B.Q.”

1 бр.

Ресторант
- СКЛАДОВ ОРГАНИЗАТОР

1 бр.

- МОДУЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1 бр.

- СОФТУЕРНА КОНФИГУРАЦИЯ НА ЛОКАЛНА МРЕЖА И РАБОТНИ СТАНЦИИ - ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

1 бр.ПК „РИБАРИЦА” – РИБАРИЦА - целогодишен
Описание на модула

Брой

- ХКС “РЕЦЕПЦИЯ”

1 бр.

Модул за връзка със счетоводен продукт Астра

1 бр.

- РКС “B.A.R.B.Q.”

1 бр.

Ресторант
Дневен бар
Механа
- СКЛАДОВ ОРГАНИЗАТОР

1 бр.

- МОДУЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1 бр.

- СОФТУЕРНА КОНФИГУРАЦИЯ НА ЛОКАЛНА МРЕЖА И РАБОТНИ СТАНЦИИ - ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

1 бр.ХОТЕЛ ВК БЛАГОЕВГРАД-целогодишен
Описание на модула

Брой

- ХКС “РЕЦЕПЦИЯ”

1 бр.

Модул за връзка със счетоводен продукт Астра

1 бр.

- МОДУЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1 бр.ХОТЕЛ ВК ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-целогодишен
Описание на модула

Брой

- ХКС “РЕЦЕПЦИЯ”

1 бр.

Модул за връзка със счетоводен продукт Астра

1 бр.

- МОДУЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1 бр.ХОТЕЛ ВК – ПЛЕВЕН-целогодишен
Описание на модула

Брой

- ХКС “РЕЦЕПЦИЯ”

1 бр.

Модул за връзка със счетоводен продукт Астра

1 бр.

- МОДУЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1 бр.ХОТЕЛ ВК-ТРОЯН-целогодишен
Описание на модула

Брой

- ХКС “РЕЦЕПЦИЯ”

1 бр.

Модул за връзка със счетоводен продукт Астра

1 бр.

- МОДУЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1 бр.АДМИНИСТРАЦИЯ НА ТО – СОФИЯ – целогодишно


Описание на модула

Брой

- МОДУЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1 бр.


ТЕРИТОРИАЛЕН ОТДЕЛ – ПЛОВДИВ


ПД „КАРТЕЛА” – БАТАК -01.05.-30.09.
Описание на модула

Брой

- ХКС “РЕЦЕПЦИЯ”

1 бр.

Модул за връзка със счетоводен продукт Астра

1 бр.

- РКС “B.A.R.B.Q.”

1 бр.

Ресторант
- “СКЛАДОВ ОРГАНИЗАТОР - РЕЦЕПТУРНИК”

1 бр.

- МОДУЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1 бр.ХОТЕЛ „ХАРМОНИЯ“– к.к.ПАМПОРОВО-целогодишен
Описание на модула

Брой

- ХКС “РЕЦЕПЦИЯ”

1 бр.

Модул за връзка със счетоводен продукт Астра

1 бр.

- РКС “B.A.R.B.Q.”

1 бр.

Ресторант
Дневен бар
- СКЛАДОВ ОРГАНИЗАТОР

1 бр.

- СКЛАДОВ ОРГАНИЗАТОР

1 бр.

- МОДУЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1 бр.ХОТЕЛ ВК КАРЛОВО-целогодишен
Описание на модула

Брой

- ХКС “РЕЦЕПЦИЯ”

1 бр.

Модул за връзка със счетоводен продукт Астра

1 бр.

- МОДУЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1 бр.


ХОТЕЛ ВК КАЗАНЛЪК-целогодишен
Описание на модула

Брой

- ХКС “РЕЦЕПЦИЯ”

1 бр.

Модул за връзка със счетоводен продукт Астра

1 бр.

- МОДУЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1 бр.ХОТЕЛ ВК СТАРА ЗАГОРА-целогодишен
Описание на модула

Брой

- ХКС “РЕЦЕПЦИЯ”

1 бр.

Модул за връзка със счетоводен продукт Астра

1 бр.

- МОДУЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1 бр.АДМИНИСТРАЦИЯ НА ТО - ПЛОВДИВ

Описание на модула

Брой

- МОДУЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1 бр.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница