Изпълнително дело №244/2010 гДата23.10.2018
Размер17.73 Kb.

ОБЯВЛЕНИЕ


Изпълнително дело № 244/2010 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.03.2015 г. до 27.04.2015 г. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе публична продан на недвижим имот, собственост на Шаазие Акманова Асанова от с. Врабево, общ. Троян, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 12108.501.832 по кадастралната карта на с. Врабево, общ. Троян, с площ 450 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, адрес: с. Врабево, ул. “Георги Димитров” № 90, заедно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор с идентификатор 12108.501.832.5 със ЗП 96 кв.м., едноетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 12108.501.832.6 със ЗП 50 кв.м. и едноетажна масивна селскостопанска сграда с идентификатор 12108.501.832.1 със ЗП 9 кв.м., едноетажна полумасивна селскостопанска сграда с идентификатор 12108.501.832.2 със ЗП 54 кв.м., едноетажна селскостопанска сграда – навес с идентификатор 12108.501.832.3 със ЗП 13 кв.м. и едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 12108.501.832.4 със ЗП 13 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 22 540,50 /двадесет и две хиляди петстотин и четиридесет лв. и петдесет ст./ лв.

По делото има данни за вписана договорна ипотека върху имота № 127, т. І, дело № 893/2008 г. в полза на “ОББ” АД гр. София за сумата 32 000 лв.

Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението им в с. Врабево, общ. Троян.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на продаваемият имот /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по набирателната сметка на Районен съд гр. Троян по изп. дело № 244/2010 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 2 от ГПК/.

На 28.04.2015 год. в 10,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.

гр. Троян СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:06.03.2015 год. /А. Йонкова/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница