Изследователската дейност на учителя


Нова визия на Европейския съюз за обучението по природни наукиPdf просмотр
страница5/15
Дата02.04.2024
Размер2.96 Mb.
#120859
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Diplomna rabota Galya Georgieva IM
1.2. Нова визия на Европейския съюз за обучението по природни науки
през 21в.
През 2015 г. група експерти, назначена от ЕК публикува доклад, в който е изложена нова визия за обучението по природни науки през 21 в. Очертаните в него


9 насоки представляват интерес за всички институции от различните нива на образователните системи на страните членки на ЕС. Запознаването с основните положения в този документ е препоръчително за всички учители, университетски преподаватели, ангажирани с обучението на бъдещи учители по природни науки, както и съответните експерти от образователните министерства.
„Обучение по природни науки за отговорно гражданство“ е доклад на група експерти (8 на брой), чиято идеология може да бъде обобщена като „наука за обществото“, докато изразът „отговорно гражданство“ в заглавието на доклада се отнася към процеса на свързване на научните изследвания и иновации към ценностите, нуждите и очакванията на обществото. В процеса на глобализация,
„новите икономически възможности често вървят ръка за ръка с комплексни обществени промени“, а при взимането на важни политически решения е
„необходимо по-добро разбиране и обсъждане на трансформиращата връзка между науката, иновациите и обществото“, както е написано в краткото представяне на този доклад, направено в неговото начало от Carlos Moedas европейският комисар по направление „Изследвания, наука и иновации“.
Докладът е адресиран главно към държавните органи, отговорни за образователните политики на страните членки на ЕС, но в него има насоченост към широк обществен дебат по комплексните проблеми, цитирани по-горе, част от които е обучението по природни науки, но разглеждано не самоцелно, а като ключов елемент в бъдещото развитие на устойчиви и конкурентно способни индустрии и общества. Общественият дебат показва, че това не може да бъде реализирано без самата индустрия да даде своя принос и обратна връзка към обучението по природни науки. В доклада са дадени насоки не само за това как индустрията може да бъде активен партньор в образователните процеси, но е изложена и една съвършено нова рамка за всички подходи в обучението по природни науки: формално, неформално и информално.
В доклада са набелязани 6 основни цели и препоръки към всяка една от тях, които в комбинация трябва да доведат до системни промени в областта на обучението по природни науки:


10
(1) Обучението по природни науки би следвало да бъде съществен компонент от един учебен континуум (learning continuum) за всички - от предучилищна възраст до активно ангажиране в обществото, а образователните политики и системи са тези, които следва да:
• осигурят природните науки да бъдат този съществен компонент от задължителното образование на всички ученици;
• подкрепят училищата, учителите, обучителите на учители и учениците от всички възрасти да придобият изследователски подход към обучението по природни науки;
• намерят решение за преодоляване на социално-икономическите, половите и културните неравенства, за да се разширят достъпа и възможностите на всеки в постигането на високи резултати в ученето;
• създадат механизми за насърчаване на индивидуалното мислене и самостоятелност.
(2) Обучението по природни науки трябва да се фокусира върху компетентностите с акцентиране върху ученето чрез наука и преход от STEM
/Science, Technology, Engeneering and Mathematics/ към STEAM /Science, Technology,
Engeneering, Arts/ All other disciplines and Mathematics/ чрез свързване на природните науки с другите предмети и дисциплини. Дадени са следните препоръки (накратко):
• По-голямо внимание трябва да бъде отдадено на всички дисциплини и как интердисциплинарните връзки (в това отношение STEAM заменя STEM) допринасят към нашето разбиране и познаване на научните принципи и разрешаването на обществени предизвикателства;
• Образователните институции на всички нива следва да лансират разбирането за обучението по природни науки като средство за придобиване на ключови компетентности, улесняващо прехода от обучение към работна заетост, чрез:
- учене за природните науки чрез други дисциплини и обратно;
- засилване на връзките и синергията между природните науки, творчеството, предприемачеството и иновациите.


11
(3) Качеството на преподаване, от предварителната подготовка и стажантската практика на бъдещите учителите до професионалното развитие след назначаване на работа трябва да бъде подкрепяно в посока подобряване на дълбочината и качеството на резултатите от учебния процес. За тази цел следва:
• да се предприемат постоянни действия за подобряване компетентността на учителите и знанията им в съответните дисциплини;
• да се привличат по-високо квалифицирани и мотивирани хора към учителската професия, както и да се подобри статуса и престижа на професията;
• да се положат усилия за внедряване на резултатите от изследванията в областта на обучението по природни науки в обучението на учителите, в разработването на учебните програми, в преподаването и ученето и в оценяването за ученето;
• постоянното професионално развитие да стане изискване и право на всички учители по време на цялата им професионална кариера.
(4) Сътрудничеството между ангажираните с формално, неформално и информално образование държавни институции, частни предприемачи и обществото като цяло, следва да бъде подпомогнато за осигуряването на релевантно и смислено ангажиране с природните науки за увеличаване на броя на хората, избрали да изучават природни науки, както и броя на хората, избрали научната кариера с цел повишаване на работната заетост и конкурентноспособността. В това отношение:
• училищата трябва да придобият „по-отворен“ характер; семействата се окуражават да станат реални партньори в училищния живот и дейности; частното предприемачество, гражданите и обществото се приканват към по-активно участие в доближаването на реални съвременни проекти до училищата;
• трябва да се засили партньорството между всички заинтересовани в областта на природните науки и приложението на науката в практиката страни (учители, ученици/ студенти, изследователи, частни предприемачи и професионални гилдии);
• да се подпомагат всички партньори, които разпространяват, споделят и прилагат достиженията на науката и технологиите, независимо дали става дума за


12 стартиращи предприятия, малки или средни по големина предприятия или големи корпорации.
(5) Да се отдава по-голямо внимание на отговорните изследвания и иновации
(RRI5) и да се подпомогне общественото разбиране на научните открития и способността да се дискутират ползите и последиците от тези открития. В тази насока:
• е необходимо да се засили връзката с медиите за по-ефективно публично обсъждане;
• преподавателите по природни науки от всички степени на образованието трябва да имат отговорността да включват социалните, икономическите и етичните принципи в преподавателската си дейност;
• изследователите в областта на обучението по природни науки, които получават държавно финансиране за своите изследвания, да носят отговорността за споделяне, разпространение и комуникиране на резултатите от своите изследвания както сред широката публика, така и сред международната изследователска общност.
(6) Необходимо е да се постави акцент върху връзката между иновации и стратегии за обучение по природни науки на местно, регионално, европейско и международно ниво, взимайки по внимание обществените нужди и глобалното развитие. (Hazelkom, 2015)
Заключение
Тези шест цели и препоръките за тяхното постигане са в основата на една амбициозна програма, която поставя в центъра обучението по природни науки и го разглежда от най-различни перспективи. Трудно е да се предвиди колко успешна ще бъде реализацията на желаните промени, но едно е сигурно - такива са необходими, а дали посоката е правилна ще стане ясно в бъдеще. Предвид комплексният характер на набелязаните мерки, които ще засегнат обучението по природни науки в страните от ЕС, можем само да се надяваме, че в България ще се развият нужните благоприятни условия, така че тя да не изостава от тези процеси. (Коцева Ив., 2018)


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница