Изследователски проектиДата05.06.2017
Размер351.69 Kb.
#22866
УСЛОВИЯ И РЕД

ЗА

УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

ПРЕЗ 2004 ГОДИНА

(за екипи, базирани в структурните звена на Университета)

Основната цел на системата за конкурсно-проектно финансиране на изследователски проекти на базата на свободна конкуренция и експертна оценка чрез средства от бюджетната субсидия на Медицински университет е ДА СЕ ОСИГУРИ ПОДКРЕПА на научноизследователски разработки в областта на медицината по научни направления, отговарящи на следните критерии: • Актуалност за българската и световна медицинска наука;

 • Перспективност по отношение на практическото здравеопазване;

 • Наличност на високо специализиран кадрови потенциал, способен да реализира изследователската дейност;

 • Осигурена подходяща материално-техническа база за реализиране на научните изследвания;

 • Системата дава предимство на проекти, базиращи се на предварителни проучвания (в т.ч. и литературни), пилотни експерименти и предварителни достижения.

Предназначението на средствата, отпуснати по очертания финансов механизъм НЕ Е ДА ИГНОРИРАТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РЕСУРСИ в стационарните бази (институциите домакин - факултета, лабораторията, секцията) или ДА ПОКРИЯТ ЦЯЛАТА СТОЙНОСТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ПРОЕКТИ. Чрез тях се осигуряват средствата, необходими специално за изследователската дейност по проекта, както следва:

 • Химикали, реактиви, китове, медикаменти, консумативни материали, опитни животни и други материали, необходими за конкретната разработка, които не могат да бъдат осигурени от стационарната база;

 • Нова апаратура, необходима за изследователската дейност по проекта (след приключването му тя остава собственост на институцията - домакин);

 • Стойността за ремонтиране на апаратура, необходима за научноизследователската дейност по проекта, когато алтернативата е закупуване на ново оборудване;

 • Стойността за сключване на договор с производителя на закупена по проекта апаратура, за поддържането й в рамките на времетраенето на Договора;

 • Стойността за поканване на НАЗОВАН специалист от България или чужбина (но не на щатна длъжност в съответната катедра, секция, лаборатория), който да осигурява в продължение на една година консултации или помощ при изследванията в областта, в която той (тя) е водещ специалист и към която принадлежи конкретния изследователски проект;

 • Пътни и дневни разходи за работни посещения (командировки) в страната и участие в научни прояви, свързани с изследователската дейност по проекта;

 • За научно-техническо сътрудничество (в т.ч. и международно) по темата на изследователския проект;

 • Възнаграждение за допълнителен (извънщатен) изследователски и технически персонал, който да работи в извън законоустановено работно време върху проекта, като сумата не може да надхвърля 30% от общата субсидия.

В рамките на настоящата система на финансиране НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ средства за:

 • обезпечаване на рутинни дейности по изследователския процес;

 • оборудване на стационарната база със СТАНДАРТНА АПАРАТУРА за медицински цели;

 • заплащане стойността на неуточнена изследователска работа;

 • заплащане стойността на вече извършена изследователска работа или описание на такава;

 • разходи, свързани с обучението на изследователски и технически персонал;

 • организиране на научни прояви у нас;

 • фонд "Работна заплата" (ФРЗ) на членовете на изпълнителския екип;

 • канцеларски материали и други.

МАКСИМАЛНИЯТ ПЕРИОД НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА на изследователски проект, осъществена чрез описаната система е ЕДНА БЮДЖЕТНА ГОДИНА. СРЕДСТВАТА за финансиране чрез описаната технология се обезпечават ОТ БЮДЖЕТНАТА СУБСИДИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.

В случаи, че в хода на изследователския процес възникне потребност от удължаване времетраенето на проучванията, през следващата календарна година може да се подпише ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ при условие, че е постигната предварителна договореност между двете страни (Медицински университет и ръководителя на проекта) за продължаване на финансовата подкрепа и при размер на бюджетната субсидия, позволяваща това.

При подписване на ДОГОВОРА или ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ водещият изследовател (ръководител на проекта) подписва и декларация, подготвена по образец.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА


 1. ПРАВО ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА

1.1. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДСТАВИ ОТ:

   1. Работен колектив, сформиран от изследователи от една базова организация (секция, лаборатория, катедра).

   2. Работен колектив, обединяващ изследователи от различни звена на Медицински университет (МУ)-София, но ръководен от специалист на основен трудов договор в звено на Медицински университет-София.

   3. Работен колектив, съставен от изследователи, работещи в различни звена на Медицински университет - София или извън него, както и участници от други български или чужди организации, но ръководен от специалист на основен трудов договор в звено на Медицински университет - София.

   4. Всеки специалист с висше образование в Медицински университет - София.

Забележка: Във всички видове работни колективи по преценка на ръководителя на проекта могат да бъдат привличани за работа пенсионери чрез граждански договор. Задължително условие е базовата организация, която заявителят на проекта ще ползува да бъде поделение на Медицински университет - София.

1.2. Един изследовател може да участвува едновременно в заявката и изпълнението на един изследователски проект - като водещ изследовател и на един - като член на изследователския екип.

1.3. Ръководители на катедра, секция, в която ще се разработва изследователския проект, както и научно-преподавателски кадри от същата, имат право да бъдат привличани от водещия изследовател като членове на изпълнителния екип, НО НЕ И КАТО ПЛАТЕНИ КОНСУЛТАНТИ или СЪИЗПЪЛНИТЕЛИ.


 1. ПОДАВАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ЗАЯВКА

  1. Заявка за участие в конкурс за финансиране на научна разработка чрез настоящата система се подава в отдел "Научноорганизационен" към Ректората на Медицински университет-София, като се попълва стандартен формуляр за изследователски проект в 2 екземпляра (Приложение 1).

  2. За всеки изследователски проект се изискват следните подписи на план-сметката:

 • За Фармацевтичен факултет - водещ изследовател, Декан, Главен счетоводител и Ръководител на катедра;

 • За Стоматологичен факултет - водещ изследовател, Декан, Главен счетоводител и Ръководител на катедра;

 • За Медицински факултет (Катедра по медицинска генетика, Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт, Катедра по хигиена, екология и професионални болести, Катедра по епидемиология) - водещ изследовател, Декан, Главен счетоводител и Ръководител на катедра;

 • За ПУЦ - водещ изследовател, Ръководител, Главен счетоводител и Ръководител на катедра.

  1. Задължителни оригинални на двата екземпляра подписи на участниците в екипа (Приложение 1, точка "Участници в изследователския екип").

  2. Изследователски проекти, несъобразени с предходните изисквания, не се допускат до участие в конкурса.

 1. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ (СЪГЛАСНО СТАТУТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СМН)

  1. Предложения за участие в конкурса се приемат в рамките на обявената сесия.

  2. Постъпилите в отдел "Научноорганизационен" заявки се докладват от Председателя или Секретаря на Съвета по медицинска наука на заседание на СМН.

  3. СМН определя по свой избор двама рецензенти за всяка заявка.

  4. Рецензентите депозират своите становища под формата на рецензии пред СМН най-късно 30 (тридесет) дни след получаване на изискуемите материали.

  5. СМН одобрява или отхвърля определен изследователски проект, базирайки се на експертното становище на рецензентите, докладчика и съобразно проведеното обсъждане чрез явно гласуване.

  6. При отхвърляне на проекта от СМН, ако не е съгласен с решението, заявителят на проекта има право да се обърне за арбитраж към Ректорския съвет на Медицински университет - София.

СТАНДАРТНИ УСЛОВИЯ, ВАЛИДНИ ЗА ПРЕДОСТАВЕНО

ФИНАНСИРАНЕ


 1. КОНТРАКТАЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ, ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛНА АПРИОРНА ОЦЕНКА

  1. В срок от тридесет дни след вземане на окончателно решение по определен изследователски проект от СМН, Научноорганизационният отдел се задължава да информира ръководителя на проекта.

  2. В случай на положителна оценка от страна на рецензентите и решение на СМН за финансиране на проекта от бюджетна субсидия на Медицински университет - София се подписва ДОГОВОР, подготвен по образец (Приложение 2).

  3. За начална дата на подкрепата се приема датата, фиксирана в договора.

  1. Средствата по подписания договор се превеждат на базовата организация от Медицински университет-Ректорат въз основа на определената сума в рамките на разработения и приет бюджет на Медицински университет - София за съответната финансова година. Размерът на първоначално отпуснатата сума се определя от СМН.

  1. Базовата организация (институцията-домакин), дала съгласието си за разработване на проекта на своя територия, се задължава да осигури необходимите основни елементи - подходящи помещения, стандартна лабораторна апаратура или изследователски разходи от общ характер (напр. стандартна стъклария, химикали и канцеларски консумативи и др.), административните разходи и такива за вода, електроенергия и телефон - за целия срок на осъществяване на проекта.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТАПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 1. Процедура за оценяване се предвижда в следните случаи:

  1. При разглеждане на проект за научни изследвания, отговарящ на изискванията, визирани в настоящия документ и приложенията към него.

  2. При приемане на етапен отчет, ако такъв е предвиден по Договора.

  3. При приемане на краен отчет по Договора.

 2. Крайно решение по оценяването взема Съветът по медицинска наука (СМН) на базата на две рецензии, доклад и обсъждане. Членовете на СМН трябва да са известени и да имат достъп до материалите за оценяване (проект или отчет и рецензии) три дни преди заседанието на Съвета. Решенията на Съвета се формулират от неговия Председател в края на обсъждането и се считат за приети, когато след проведеното явно гласуване от присъстващите е на лице просто мнозинство. В случаите на разнопосочност окончателното решение е в прерогативите на Ректорския съвет. Членовете на СМН не присъстват при обсъждането на проекти, в които те участват.

 3. За рецензенти се избират утвърдени специалисти в съответната научна област. Рецензентите са анонимни за изпълнителите във всички случаи. Проектът за извършване на научно изследване и отчетите за неговото изпълнение се докладват от едно и също лице.

 4. Желателно е лицата, участващи в процедурата за оценяване (рецензенти и членове на СМН) да търсят и прилагат повече рационални количествени критерии и оценки на сравнителна база. Не следва да се подценява важността на добре обоснованото и ясно формулирано експертно заключение.

 5. При рецензиране и оценяване ясно се определят вида на изследването и основните критерии, както следва:

  1. Видове изследвания:

а) Медико-биологични изследвания - изследвания върху общите биологични и физиологични закономерности на здравето и болестта (биологично битие на здравето). Научният принос се характеризира с:

 • Ново познание за процесите и явленията;

 • Разширяване обема на съществуващите познания за процесите и явленията;

 • Превалира теоретичния принос;

 • Може да има потвърдителен характер, актуален за българската медицинска наука и образование.

б) Медико-клинични изследвания - изследвания върху личностното и биосоциално битие на здравето и болестта (изучаване в качествен и количествен аспект на конкретните характеристики на процесите, свързани със здравето и болестните процеси); изследвания, генериращи информация за състоянието на определени здравни проблеми, завършващи с препоръки за корекции. Научният принос се характеризира с:

 • Ново познание за процесите и явленията;

 • Разширяване обема на съществуващите познания за процесите и явленията;

 • Превалира практическия принос;

 • Може да има потвърдителен характер, актуален за българското здравеопазване, медицинска наука и образование.

в) Медико-социални изследвания - изследвания върху корелацията между биологичните и социални функции на човека и обществото; влиянието на главните обществени явления и околната среда върху процесите на здраве и болест; изследвания, свързани с оптимизиране организацията и управлението на медицинската наука, практика и образование. Научният принос се характеризира с:

 • Ново познание за процесите и явленията;

 • Разширяване обема на съществуващите познания за процесите и явленията;

 • Практически или теоретичен принос;

 • Може да има потвърдителен характер, актуален за българското здравеопазване, медицинска наука и образование.

  1. Основните критерии могат да имат различни АКЦЕНТИ в зависимост от вида на изследванията и фазата на оценката.

  2. Основните критерии във фазата на априорната оценка са:

 • научна значимост;

 • адекватност на методичния подход;

 • практическа значимост;

 • възможности на екипа за достигане на набелязаната цел;

 • актуалност - съвпадение с национални проблеми, интереси, цели;

 • новост - липса на знания и решения в момента в света;

 • наличие на чужд опит и факти за ефективност;

 • благоприятно съотношение ефект:цена;

 • допустим риск от нисък (никакъв) краен резултат, в зависимост от вида на изследванията;

 • техническо оформяне и съдържание на проекта.

 1. Оценяването на проект за научно изследване е триетапна процедура:

  1. Първи етап - предварителна оценка и избор на докладчик и рецензенти.

 • Критерии - кореспондиране с целите на системата за финансиране, оригиналност, качества на изпълнителите (наличие на знания, възможности и условия, като база и квалифициран технически персонал).

 • Документи - проект за извършване на научни изследвания (Приложение 1).

6.2. Втори етап - решение на СМН за финансиране или отклонение на проекта.

 • Критерии - виж точка 5.

 • Документи - проект за извършване на научното изследване (Приложение 1), рецензии два броя по образец, доклад от определения член на СМН.

 • Срок - до 1 месец за рецензиране.

6.3. Трети етап - сключване на договор и финансиране. Договорът се сключва по образец, получен от отдел "Научноорганизационен", а Приложение 1 (Изследователски проект) е неразделна част от него.

7. В едномесечен срок след представяне на подписан и надлежно оформен договор сумата се превежда по бюджетната или разплащателна сметка на базовата организация, както следва:

7.1. За разработките, финансирани със средствата, отпуснати целево от Държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност.

7.2. За разработките, финансирани със средствата от бюджета на МУ-София - собствени приходи:

а) След сключване на Договора (или допълнителното Споразумение към него) Медицински университет - София стартира финансиране на програмния колектив (респ. базовата организация), за текущата финансова година в размер на 100% от утвърдената с решение на СМН сума;

б) Средствата се осигуряват от бюджетната субсидия на Медицински университет - София - Ректорат, съгласно разработения и приет бюджет на Медицински университет -София за съответната финансова година.

Програмният колектив следва незабавно да пристъпи към реализация на научния проект, включително и към усвояване на отпуснатите средства по параграфи на бюджетната класификация, съгласно план-сметката до размера на отпуснатите средства. Изследователският екип представя на Медицински университет - София - Ректорат предварителен отчет за изразходваните средства.

Отчетите се оформят по образец, изискан съвместно от отдели "Научноорганизационен" и "Финансово-счетоводен" и се представят В СРОК ДО 10 ОКТОМВРИ на календарната година.


ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ е необходимо да се спазват следните ИЗИСКВАНИЯ: 1. Оформянето на отчета с приложените документи за направените разходи да се извършва от Главния счетоводител на базовата организация, съвместно с ръководителя на програмния екип.

С подписите си те отговарят за достоверността на подадената информация.

 1. При разходването на отпуснатите по проекта средства е необходимо стриктно спазване на следните правила:

а) целесъобразност и законосъобразност на извършените разходи, а именно според тяхното предназначение, отнасящо се до самия проект без допускане на рутинни разходи, присъщи на базовата организация, като се има предвид, че финансирането е целево с лимитиран размер;

б) строго съблюдаване на Закона за счетоводството и Инструкция за ИСФУК от финансовите контрольори за предварителен контрол и от Главните счетоводители, които отговарят за текущия и последващ контрол и следят пряко за изпълнението на договора - по-конкретно изисква се наличие на документална обоснованост за извършване на стопанските операции - фактури на български език или договори за доставка по закупуване на химикали, консумативи, апаратура, както и първични документи с доказателствена сила (т.е. надлежно оформени, съдържащи всички реквизити) за заприходяване и отчитане на платените по проекта заявки;

в) Главните счетоводители, съвместно с ръководителите на научни проекти е необходимо да спазват и разпоредбите на Наредбата за командировките в страната и в чужбина, както и всички нормативни документи, отнасящи се до съблюдаване на финансовата дисциплина.

При неспазване на гореизложените изисквания финансиращата страна - Медицински университет - София - Ректорат, след като уведоми СМН, има право да приложи финансови санкции, съгласно т.IV - т.3 от Договора за финансиране при допуснати отклонения от посочените правила и процедури (напр. неспазване на срокове по отчитане на Договора).

Финансовите отчети за ІІ-ри отчетен етап (окончателен финансов отчет) се представят в СРОК ДО 05 ДЕКЕМВРИ на календарната година. Изискванията, на които трябва да отговарят те, са същите, както описаните в т. 2 от Раздел "Финансови отчети".

Предложения за вътрешни трансформации от параграф в параграф по план-сметката на съответния научен проект се правят от ръководителя на програмния колектив с конкретна обосновка. Не се допуска вътрешна трансформация от параграф в параграф в план-сметката между капиталови разходи (за закупуване на дълготрайни материални активи и недълготрайни активи - апаратура, програмни продукти и др.) и останалите разходи. Корекции се потвърждават или отхвърлят от Ректора и Пом.ректора по ИФНДА, съвместно с Главния счетоводител на Медицински университет - София - Ректорат, след съгласуване със СМН.

След представяне и приемане на годишните финансови отчети по научните проекти, Главните счетоводители на базовите организации следва да възстановят остатъците по договорите, обслужвани от тях по финансиращата бюджетна сметка на Медицински университет - София - Ректорат ДО 20-ти ДЕКЕМВРИ на календарната година. При наличие на преразход на отчетените средства спрямо плана, той остава за сметка на базовата организация (предвид на това, че преразходът е резултат от допуснати нарушения на формулираните правила, както и на настъпили промени във валутния режим в страната).

Не се допуска финансовият резултат (икономия или преразход) от отделните проекти да се компенсират взаимно от Главния счетоводител на базовата организация.


ОЦЕНЯВАНЕ НА КРАЕН ПРОДУКТ (НАУЧНИ ОТЧЕТИ)

В срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА, считано от датата на сключване на договора, водещият изследовател изготвя и представя пред СМН отчет за изследователската дейност по темата на договора и получените научни резултати. Същият, заедно с пълния архив по сключване на договора се предоставя на вносителя (докладващия във фазата на априорната оценка), който на базата на аргументирана експертиза предлага на Съвета апостериорна оценка. След дискусия СМН приема окончателна оценка за извършеното по договора. Основните критерии, на които се базира посоченото заключение, са: 1. По отношение на научния резултат:

а) постигане на първоначално заявената цел;

б) доказване или аргументирано отхвърляне на научната хипотеза;

в) приложимост на получения резултат.


 1. Оценка на методологията - до колко е спазена логиката на научното изследване.

 2. Участия с постигнатите резултати в научни прояви - има ли такива, оценка на форумите и вида на проявите.

 3. Произлезли публикации от разработката.

 4. Целесъобразност на съотношението ефект:цена.

АРХИВИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

В отдел "Научноорганизационен" на Медицински университет - София - Ректорат се съхраняват постъпващите за участие в конкурсите изследователски проекти и крайните становища на всеки етап. Тези документи, заедно с докладите, рецензиите, отчетите и протоколите от заседания на СМН се пазят в архив.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СМН гарантира авторските права на предложителите на проекти, дори при тяхното отклонение, като всички материали имат конфиденциален характер до приемането им или до връщането им на авторите. Съветът не носи отговорност при предлагане на една и съща идея от няколко колектива. В такива случаи той може да направи конструктивно предложение (в т.ч. и работа на конкурентна основа), но крайно решение за промяна на проекта вземат авторите.

При номиниране на проект и сключване на договор за неговото финансиране, авторите на разработката следва да имат предвид, че всяка промяна в план-сметката по Договора или по същността и работната програма на изследването ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се съгласува първоначално с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се сезира СМН и се чака неговото експертно мнение.

След изтичане на посочените в Договора срокове, ангажираните лица от страна ИЗПЪЛНИТЕЛ са длъжни да представят в отдел "Научноорганизационен" на Ректората на МУ-София изискуемите отчети. В противен случай на същите се прилагат санкции, съобразно клаузите на подписания Договор.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

СЪВЕТ ПО МЕДИЦИНСКА НАУКА

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

ВХ. НОМЕР /2004 г.


 1. НАУЧНА ОБЛАСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО (верният отговор е един и се отбелязва с кръгче пред текста):

 • МЕДИКО-БИОЛОГИЧНА

 • МЕДИКО-КЛИНИЧНА

 • МЕДИКО-СОЦИАЛНА

 1. НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ (може да бъде посочено повече от едно, като се изписва по реда на най-близка принадлежност).

 2. ТЕМА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЕКТ (изписва се темата на научното изследване, като се формулира така, че да отговаря на едногодишния период на реализация).

 3. ВОДЕЩ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ:

 • име, презиме и фамилия;

 • научна степен;

 • научно звание;

 • служебен адрес (длъжност, база, адрес на базата);

 • телефон - домашен, служебен, мобилен, e-mail.

 1. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:

 • име, презиме и фамилия;

 • научна степен;

 • научно звание;

 • служебен адрес (длъжност, база, адрес на базата);

 • телефон - домашен, служебен, мобилен, e-mail.

6. БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ (факултет, катедра, структурно звено).

7. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:


НАЧАЛНА ДАТА: КРАЙНА ДАТА:


 1. ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА:

 • Цялостно проектът е приет да бъде финансиран от друг източник

ДА, НЕ

 • Определени дейности от проекта се финансират от друг източник

ДА, НЕ

 • Настоящият проект е представен за финансиране от друг източник, но няма решение за приемане ДА, НЕ

(верният отговор се огражда с кръгче)

*НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗТОЧНИКА, ФИНАНСИРАЩ ПРОЕКТА

(ако има такъв се изписва) 1. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТА:

 • Има осъществени предварителни контакти: ДА, НЕ

наименование на партньора (изписва се)

 • Предвижда се установяване на сътрудничество

по време на разработката ДА, НЕ

(верният отговор се отбелязва с кръгче)


 1. УЧАСТНИЦИ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП:
№ по ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

НАУЧНА СТЕПЕН, НАУЧНО ЗВАНИЕ

ДЛЪЖНОСТ

МЕСТОРАБОТА

ПОДПИС

 1. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТА:
ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ВОДЕЩ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ:ДЕКАН:

(РЪКОВОДИТЕЛ ПУЦ)

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА:

 1. ФИНАНСОВ ПЛАН

№ пара-граф

Наименование на разходаКоли-чество

Единична цена (в лева)

Обща сума (в лева)
Научноизследователски разходи:

 1. Химикали,реактиви,медикаменти и др. консумативи;

 2. Опитни животни;

 3. Научна литература.

………………………………………………………………………………………………………………………………


Придобиване на компютри и хардуер

Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения


Придобиване на програмни продукти

Придобиване на други нематериални дълготрайни активи


Командировки в България

Краткосрочни командировки в чужбина

Материали

Разходи за външни услуги:

- Разходи за наем;

- Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги;

- Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер;

- Други разходи

……………
……………

……………

……………………………
………………

………………


………………

……………
……………

……………

……………

Възнаграждения по извънтрудови правоотношения:

 • съизпълнители;

 • консултанти;

 • технически сътрудници;

 • програмист.

……………


……………

……………


……………

………………


………………

………………


………………

……………


……………

……………


……………

ОБЩА СУМА НА ПРОЕКТА:

*СРЕДСТВАТА за "ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ" НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВАТ 30% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА.

*В параметри "съизпълнители", "консултанти", "технически сътрудник" и "програмист" се попълва името на предлаганото лице, местоработата (или пенсионер), както и мотивация за необходимостта от включването в екипа.*ГРАФА "№ НА ПАРАГРАФ" НЕ СЕ ПОПЪЛВА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЕКТ. ЩЕ СЕ ПОПЪЛВА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.

13.ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ПЛАН (съдържа конкретизация по отделните параметри):НОМЕР НА ПАРА-ГРАФА

КОНКРЕТИЗАЦИЯ НА РАЗХОДА:

ОБЩА СУМА:

(В ЛЕВА)


НАИМЕНО-ВАНИЕ

ЕДИНИЧНА ЦЕНА:

(В ЛЕВА)


КОЛИЧЕСТ-ВО:
 1. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

 • ТЕМА (наименование)

 • АНОТАЦИЯ

 • ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО;

 • НАУЧНА ИДЕЯ ИЛИ РАБОТНА ХИПОТЕЗА (ФОРМУЛИРАНЕ);

 • ИЗПОЛЗВАНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ;

 • ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОЧАКВАНИЯ ПРИНОС (ПРАКТИЧЕСКА ИЛИ ТЕОРЕТИЧНА НАСОЧЕНОСТ)

*Анотацията не следва да надхвърля една страница


 1. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР ПО ПРОБЛЕМА НА ПРЕДЛАГАНИЯ ПРОЕКТ:

*Попълва се съгласно изискванията на БДС;

**Публикациите на членове от изследователския екип се маркират със звездичка (*);

***Авторите прилагат ксероксни копия на най-значимите публикации, подбрани по тяхна преценка.

 1. РАЗРАБОТКАТА Е ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРЕДШЕСТВАЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА:

ДА, НЕ (с кръгче се огражда верният отговор)
17.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДШЕСТВАЩА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (попълва се при отговор "ДА" на т. 16)
18.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:
19.НАУЧНА ИДЕЯ ИЛИ РАБОТНА ХИПОТЕЗА:
20.МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ:
21.РАБОТНА ПРОГРАМА (описание на етапите и обем дейности):

22.ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ НА ВОДЕЩИЯ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ:ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ: ………………………………………………………………………………

ЕГН:

СЛУЖЕБЕН АДРЕС: ДОМАШЕН АДРЕС:

ТЕЛ. СЛ.:

ТЕЛ. ДОМ.:

ТЕЛ. МОБ.:

Е-MAIL:


МЕСТОРАБОТА И ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ В МОМЕНТА:

СПЕЦИАЛНОСТ (ПО ЛИНИЯ НА СДК):

НАУЧНА СТЕПЕН:

НАУЧНО ЗВАНИЕ:

ГЛАВНИ НАСОКИ НА НАУЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ:

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ГРАНТОВЕ У НАС И В ЧУЖБИНА (ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ):

 • НАЙ-ЗНАЧИМИ ПУБЛИКАЦИИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ (ПЪЛНО БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ ПО СТАНДАРТИТЕ НА БДС); Авторът прилага ксероксни копия на най-значимите публикации, подбрани по негова преценка.

***При попълване на изследователския проект следва да се има предвид, че размерът на информацията по отделните точки не е ограничен!!!
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН

т. 12 и т. 13 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Изследователски проект)

“НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ”


Т. 1. "Химикали, реактиви и други консумативи"

Средствата са за химикали, реактиви и консумативи, необходими за провеждане на изследванията. Доставката на химикали и реактиви следва да се извършва от Доставчици на територията на България, тъй като вносът не е освободен от ДДС, мита и др. (в рамките на чл. 93 от Закона за висшето образование) и доставката от чужбина крие рискове откъм срочност на изпълнение, съхранение и пр.

Т. 2. "Опитни животни"


Средствата са за закупуване на опитни животни при експериментални разработки. Посочва се вида на животните.

Т. 3. "Научна литература"

Средствата са за закупуване на научна литература, свързана с подобряване научната стойност на изследването. Прилагат се точното наименование и обосновка. Когато се ксерокопира научна литература от съответните библиотеки, средствата се предвиждат в параграф "Разходи за външни услуги", подточка “Други разходи". За този разход също се прилагат точното наименование и обосновка.


“ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР”


Средствата са и за: разширяване на паметта на компютъра; инсталация за локална мрежа към компютър; подобряване възможностите за записване на данни върху диск; хард диск; CD. Посочва се за какво се предвиждат средства и се прилага обосновка.

“ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ”


Средствата са за закупуване на готов софтуерен продукт, като се посочва точното му наименование. Прилага се обосновка.

“КОМАНДИРОВКИ В БЪЛГАРИЯ”


Средствата са за дневни, квартирни и пътни разходи. Прилага се обосновка, съгласно Наредбата за командировки в страната. Посочва се целта на командировката.

“КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА”


Средствата са за дневни, квартирни и пътни разходи. Прилага се обосновка, съгласно Наредбата за командировки в чужбина. Посочва се целта на командировката.

“МАТЕРИАЛИ”


Средствата са за принтерна и ксероксна хартия, фотоленти, фотохартия, диапозитиви. Прилага се обосновка, тъй като съгласно "Условията и реда за участие в конкурса" рутинните разходи се поемат от базовата организация.

“РАЗХОДИ ЗА НАЕМ”


Средствата са за наем при ползване на апаратура, липсваща в базовата организация. Прилага се обосновка и наименованието на звеното.

“РАЗХОДИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ”


Средствата са за ползване на Интернет, изпращане на факс и писма, свързани с научната разработка. Посочва се вида на услугата, като се обосновава.

“РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ХАРДУЕР”


Средствата са за поддръжка и ремонт на хардуер и за закупуване на дискети и касети (ленти) за принтер. Прилага се обосновка, тъй като съгласно "Условията и реда за участие в конкурса" рутинните разходи се поемат от базовата организация.

“ДРУГИ РАЗХОДИ” към параграф “РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ”


Средствата са за извършване на услуга от външна организация, неопомената в предходните подточки на параграфа. Посочва се вида на услугата, като се обосновава.

“ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ”


Средствата за "програмист" са в случаите, когато съответен специалист разработва софтуерен продукт, като се посочва точното му наименование.

НАУЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ


Зрение

Слух


Кожа

ЦНС. Невронауки и поведение

Цереброваскуларна система

Мускули. Кости. Стави

Тъкани и клетки

Ревматология

Имунна система

Молекулярна биология и генетика

Биохимия. Метаболизъм

Стерилитет /Контрацепция/. Аборт

Бременност и фетално развитие

Неонатално и постнатално развитие

Детски болести

Геронтология

Рак: биология, епидемиология, терапия

Кръв. Кръвни болести

Сърдечно-съдова система

Гастро-интестинален тракт

Бъбреци и уринарен тракт

Ендокринни жлези

Травма. Ортопедия и травматология

Болка. Анестезиология и реанимация

Хирургия

Инфекции. Микробиология

Медицинска паразитология и тропическа медицина

Околна среда: общи и професионални фактори

Хранене

Социална медицина и обществено здравеопазванеНови методи

Терапевтична стоматология

Ортодонтия

Хирургична стоматология

Детска стоматология

Обществено стоматологично здраве

Експериментална стоматология. Геронтология

Фармацевтична химия

Органична химия. Неорганична химия. Физикохимия

Фармакогнозия и ботаника

Технология на лекарствата

Промишлена фармация

Химичен анализ

Социална фармация и законодателство

Фармакология и токсикология, БАВ и лекарства
* Научната класификация е аналогична на класификацията на МRC - Лондон и е съобразена с областите на изследване или субекта за проучване

ПРИЛОЖЕНИЕ 2


М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - С О Ф И Я

РЕКТОРАТ


СЪВЕТ ПО МЕДИЦИНСКА НАУКА

ДОГОВОР № ………………………/2004 г.

ЗА

ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯДнес, ……………………..2004 г. в София-град между МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ, представляван от РЕКТОРА ПРОФ.Д-Р ВЛАДИМИР ОВЧАРОВ и ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ КРАСИМИРА МАРКОВА, наричани за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и изследователски екип, визиран в т. 10 на Приложение 1, представляван от неговия РЪКОВОДИТЕЛ ……………………………………………..................……………..……………….. и БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ……………………………………………………………..........…….………… представлявана от ДЕКАНА (РЪКОВОДИТЕЛ НА ПУЦ) ………………...………………………………………………………. и ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ ……………………………………………….....…………………………, наричани за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА ПО МЕДИЦИНСКА НАУКА КЪМ АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ от ……………………… 2004 г. се сключи настоящия ДОГОВОР.
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Финансиране на изследователската дейност по тема: "……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………" подробно описана в Приложение 1.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

І. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО:

1. При неизпълнение на поетите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения да изключи екипа от бъдещо финансиране.
ІІ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

1. Да осигури средствата за финансиране на научната дейност по темата в размер на ……………………………………….. лева (словом …………………………………..........…………………….............), съгласно план-сметката на Договора. Финансирането започва 1 месец след датата на сключване на Договора и средствата се предоставят чрез увеличение на субсидията и превод на сумата за научноизследователски разходи по ред и начин определени в Закона за бюджета на Република България и съответната Наредба за изразходване на средствата за научноизследователски разходи.


2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за разходване на средствата, съгласно Закона за съставяне и изпълнение на Държавния бюджет и Закона за счетоводството.

ІІІ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО:

1. При пълно или частично неизпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на поетите за финансиране задължения да се откаже от произтичащите от настоящия ДОГОВОР задължения, като за целта извърши писмено уведомление в СРОК ДО 30.Х.2004 г. и върне остатъка от средствата в същия срок.

2. Да обоснове писмено пред СЪВЕТА ПО МЕДИЦИНСКА НАУКА искане за промяна в разпределението на средствата по параграфите в ПЛАН-СМЕТКАТА по договора (ако това се налага) в СРОК ДО 15.Х.2004 г.

ІV. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

1. Да изпълни предвидените в Приложение 1 изследователски задачи.


2. Да представи междинен и краен отчет за разходване на средствата по ПЛАН-СМЕТКАТА на настоящия ДОГОВОР в следния график:

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - не по-късно от 10.Х.2004 г.

КРАЕН (ОКОНЧАТЕЛЕН) ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - не по-късно от 05.ХІІ.2004 г.
3. При забавяне представянето на ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ, съгласно упоменатите в ДОГОВОРА срокове, БАЗОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДЪЛЖИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 4% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР.
4. Да представи ПЪЛЕН ОТЧЕТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ и получените резултати - не по-късно от ЕДНА ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.
5. ПРИ НЕПРЕДСТАВЯНЕ във визираните срокове на НАУЧНИЯ ОТЧЕТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в лицето на НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ на екипа ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 4% от ОБЩАТА СУМА НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР.
6. ПРИ НЕПЪЛНО (ЧАСТИЧНО) ИЗПЪЛНЕНИЕ на първоначално заявените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цели, задачи и обем дейности на НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР - Приложение 1, НАУЧНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ ДЪЛЖИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 4% от ОБЩАТА СУМА НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР.
7. При публикуване в периодиката на научни резултати от разработката по ДОГОВОРА, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да упомене под черта името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, финансиращ Гранта.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

1. БАЗОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, визирана в т. 6 на Приложение 1, осигурява административно-стопанско и финансово-счетоводно обслужване на екипа.


2. БАЗОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ осигурява финансирането на рутинните изследователски дейности и потребности, визирани в "УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА", които са неразделна част от настоящия ДОГОВОР.
3. При използване на междинния или краен продукт, получен в резултат на изпълнение на настоящия ДОГОВОР, за стопански или търговски цели се пристъпва към ОТДЕЛНИ ДОГОВОРНИ отношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ и съответния стопански субект, заинтересован от конкретния научен продукт.
4. В случаи, когато резултатът от възложената на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа е създаден при условията на чл. 41, ал. 1 и 2 от Закона за авторското право и чл. 15 от Закона за патентите се прилагат разпоредбите на тези закони и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО НА АВТОРСТВО, съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за патентите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при създаване на изобретение или друг обект на индустриална собственост да уведомява своевременно писмено за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ като работодател има право без разрешение на атвора и без изплащане на възнаграждение да използва създаденото произведение за свои цели, съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за авторското право.
6. Правото на заявяване и право на защита на индустриална собственост, създадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия ДОГОВОР, принадлежи изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да упражни правото си по т. 6 в установените от Закона срокове и да запази правото на авторство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 2, ал. 2 от Закона за патентите.
8. Чистият приход от преотстъпени или продадени лицензи в страната и чужбина се разпределя на базата на ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, подписано между страните. Отстъпването на безплатни лицензи става при условия, които се определят с ОТДЕЛЕН ДОГОВОР между страните на настоящия ДОГОВОР.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Спорните въпроси страните ще уреждат помежду си на основание действащите нормативни актове в страната.

Настоящият ДОГОВОР е съставен в 4 еднообразни екземпляра, по 2 за всяка от страните. Неразделна част от ДОГОВОРА са Приложение 1, ПЛАН-СМЕТКА и "Условия и ред за участие в конкурса".
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
1.РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА: РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ:

………………………………………………………………. (Проф.д-р Вл.Овчаров, дмн)

(трите имена,подпис и печат)

2.ДЕКАН: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

(РЪКОВОДИТЕЛ НА ПУЦ): НА МУ-СОФИЯ:

……………………………………………….................. (Кр. Маркова)

(трите имена,подпис и печат)

3.ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА

БАЗОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

………………………………………………................... НА МУ-СОФИЯ:

(трите имена,подпис и печат) (С. Томова)

ПЛАН-СМЕТКА

ПО ДОГОВОР № ………./2004 г., ПРОЕКТ № ……../2004 г.

№ пара-граф

Наименование на разходаКоли-чество

Единична цена (в лева)

Обща сума (в лева)
Възнаграждения по извънтрудови правоотношения:

 • съизпълнители;

 • консултанти;

 • технически сътрудници;

 • програмист.

....................................................................................................................................................................................................


Научноизследователски разходи:

 1. Химикали,реактиви,медикаменти и др. консумативи;

 2. Опитни животни;

 3. Научна литература.

...................................................................................................................................................


Материали

Разходи за външни услуги:

- Разходи за наем;

- Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги;

- Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер;

- Други разходи

................


...............................................

..................


......................................................

...............


.............................................
Командировки в България

Краткосрочни командировки в чужбина

Придобиване на компютри и хардуер

Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

Придобиване на програмни продукти

Придобиване на други нематериални дълготрайни активи

ОБЩО:


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА:

…………………………………………………….. ДЕКАН:

/трите имена и подпис/ /РЪКОВОДИТЕЛ НА ПУЦ/:

……………………………………………………………..

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ НА /трите имена, подпис и печат/

БАЗОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:

…………………………………………………….

/трите имена, подпис и печат/ЗАБЕЛЕЖКА: *ГРАФА "№ НА ПАРАГРАФ" ЩЕ СЕ ПОПЪЛВА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ръководител на изследователски екип по ДОГОВОР № …………………./2004 г. за финансиране на изследователската дейност със средства от бюджета на Медицински университет - София, удостоверявам с подписа си, че:

* Аз и членовете на изследователския колектив сме запознати с целите на системата за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната субсидия на Медицински университет - София, с условията и изискванията на проведения конкурс и с клаузите на Договора за финансиране на научни изследвания;

* Не съм ръководител на повече от един изследователски проект, финансиран чрез настоящата система;

* Ще уведомим незабавно СМН в случай, че получим допълнителна финансова помощ от други източници за реализацията на този проект;

* Ще уведомим незабавно СМН в случай, че настъпят или се налагат някакви изменения на условията, представени в настоящето предложение за изследователски проект, както и в случай, че възникнат благоприятни възможности за измененията, които биха допринесли за неговата успешност.
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ:
ЕГН:
ПОДПИС:

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 08 ФЕВРУАРИ 2004 г.УВЕДОМЯВАМЕ, ВИ ЧЕ КЪМ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ С КЛАСИРАНИ ПРОЕКТИ ЩЕ СЕ ПРИСТЪПИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА СУБСИДИЯ ЗА 2004 г.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница