Изследване на емоционалното състояние на студенти при занимания по подвижни и спортноподготвителни игриДата10.05.2017
Размер57.66 Kb.
Изследване на емоционалното състояние на студенти при занимания по подвижни и спортноподготвителни игри
гл. ас. Мирослава Петкова, гл. ас. д-р Калояна Крумова - Цончева
Research on the emotional state of students in classes in mobile and sportnopodgotvitelni games
assist. prof. Miroslava Petkova, assist. prof. Kaloyana Krumova - Tsoncheva
In recent years the large-scale study was conducted to establish the level of emotional stress in schools and universities. The finding of it is that to days students live in permanent stress, which leads to many psycho-emotional discarders and provides immediate adverse impact on the state of the cardiovascular endocrine and immune systems. It also found that the unloading of stress, they use cigarettes, alcohol, television, computers, visits to cultural events, but not targeted and systematic activities with some kind of sport.
Key words: emotional state, students, mobile games
Ключови думи: емоционално състояние, студенти, подвижни игри
През последните години у нас бе проведено мащабно изследване за установяване нивото на емоционалния стрес в учебните и висшите учебни заведения. Констатацията от него е, че днешните ученици и студенти живеят в перманентен стрес, който води до редица психоемоционални разстройства и оказва непосредствено вредно влияние върху състоянието на сърдечно-съдовата, ендокринната и имунната системи. Установено е също така, че за разтоварване от стреса, те използват цигари, алкохол, телевизия, компютри, посещения на културни събития, но не и целенасочени и системни занимания с някакъв вид спорт [1].

Затова целта на настоящото експериментално изследване е да се установи въздействието на заниманията по подвижни и спортноподготвителни игри върху емоционалното състояние на студентите.

За постигане на целта бяха поставени следните задачи:


  1. Да бъде подбрана адекватна методика, чрез която да се разкрият различните аспекти на емоционалното състояние;

  2. Да се установят измененията настъпили в емоционалното състояние на студентите при прилагане на подвижни и спортноподготвителни игри;

  3. Да се обобщят данните от извършеният експеримент с цел да се генерират изводи и заключения;

Предмет на изследване е емоционалното състояние на студенти чрез занимания по подвижни и спортноподготвителни игри.

Контингент на изследване са студенти първи курс, специалност ПОФВ на ВТУ «Св. св. Кирил и Методий». Изследвани бяха 40 студента (35 момчета и 5 момичета).
МЕТОДИКА
Eмоционалното състояние на изследваните лица беше установено чрез методиката на А. Б. Леонова (1984) за изследване на функционалното психично състояние – «САН тест» (Самочуствие, Активност, Настроение). Целта на тази методика е да се установи диференцирана оценка на функционалното състояние на психиката по пътя на самооценката. Апробацията на теста показва, че той е отлично и надеждно средство, което заменя редица психологически и физиологически методики.

«САН тестът» дава възможност за количествена оценка на резултата от експеримента и дава големи възможности за изследване на функционалното състояние на психиката.

„САН тестът” се състои от 60 понятия за самочувствие, активност и настроение, които са разделени на две групи антонимически редове – по 30 понятия на всяка колона.

За всяка категория на САН – самочувствие, активност, настроение, има по 10 чифта понятия с противоположно значение, отразяващи различни страни на тези три категории. Към категорията „самочувствие” се отнасят понятия, отразяващи силата, здравето и умората. В категорията „активност” са включени понятия, отразяващи характеристиките на движенията, скоростта и темпа на протичане на функциите. Към категорията „настроение” са включени характеристики, отразяващи емоционалното състояние.

На изследваното лице се дава бланка на „САН тест” непосредствено преди и след занятието по подвижни и спортноподготвителни игри , като му се обяснява, че всеки ред двойка са противоположни понятия и че неговата задача е да загради с кръгче онази цифра която най-точно съответства на неговото състояние в момента на изследването. Необходимо е също да се обясни, че в ляво от нулата се отразяват лявата колона понятия, а цифрите отдясно- дясната колона понятия и нулата – безразлично състояние. При отрицателно състояние цифрата 3 отразява най-лошото състояние на психиката. Полученият резултат се обработва в 7-бална система, като 1-отразява най-лошото състояние, а 7-най-доброто състояние.

За статистическа обработка на получените данни беше използвана компютърната програма SPSS for Windows, v.12.0.0.


АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Промените в трите характеристики на „САН теста” – самочувствие, активност и настроение непосредствено преди и след урока по подвижни и спортноподготвителни игри сме отразили в таблица 1.
Таблица 1. Средни стойности и вариативност на факторите самочувствие, активност и настроение, преди и след урок по подвижни игри


пара -метри

преди урок по подвижни игри

след урок по подвижни игри

С1

А1

Н1

САН1

С2

А2

Н2

САН2

X

5,48

4,90

5,62

16,0

5,77

5,67

5,84

17,28

S

0,94

0,98

0,95

2,87

0,69

0,74

0,79

2,22

V%

17,08

19,89

16,99

17,94

12,01

13,1

13,66

12,85

d

-

-

-

-

0,29

0,77

0,22

1,28

В резултат на направеното изследване установихме, че след урока по подвижни и спортноподготвителни игри, са се повишили самочувствието, активността и настроението на студентите.

Преди урока по подвижни игри средната стойност за фактора самочувствие е С1 = 5,48, а след него С2 = 5,77 с прираст от d = 0,29. Приблизително сходно е и подобрението при фактора настроение, където преди урока Н1 = 5,62, а след него средната стойност за Н2 = 5,84 с подобрение от d = 0,22. Впечатление прави значителното подобрение на резултата при фактора активност, където d = 0,77 (фиг.1). Коефициентите на вариация определят извадките като приблизително еднородни със средно разсейване.

Фиг. 1

Поради значителната степен на еднородност на извадката по отношение на категорията САН – самочувствие, активност и настроение, е невъзможно да се изведат значими различия на базата на тези критерии.


ИЗВОДИ

  1. Заниманията с подвижни и спортноподготвителни игри повлияват положително върху самочувствието, активността и настроението на студентите.

  2. „САН тестът” може да служи като надежден индикатор за оценка на емоционалното състояние на студентите, имайки предвид достъпността и приложимостта му в практиката.

  3. При работа със студенти, бъдещи педагози, превантивно да се акцентира върху ефекта от заниманията с двигателна дейност и спорт за повишаване на психофизическото им състояние.

ЛИТЕРАТУРА  1. Костов, К. Педагогическа идентификация на училищното физическо възпитание, София, 2006.

  2. Леонова, А. Психодиагностика функциональньх состояний человека, М., 1984.

  3. Маргаритов, В. Система за психофизическа подготовка, Пловдив, 2002.

  4. Родинов, А. Психичная подготовка спортсменов, М., 2007.

5.http:// psychology.dir.bg/

гл. ас. Мирослава Петкова, гл.ас. д-р Калояна Крумова – Цончева

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Катедра ТМФВEmail: m_ira_78@abv.bg

Тел. 0888 722 396
Каталог: 380 -> pub
pub -> По литературни данни Мирослава Петкова Rolling games in the arcade system activity in students from an early stage of primary degree
pub -> След прилагане на нова методика Мирослава Петкова, Илиян Илчев
380 -> Тайният дневник за съкровищата край Велико Търново
380 -> Active Learning Вие сте учител, защо тогава не изпробвате готовите за прилагане дейности от образователния пакет “Активно обучение”?
380 -> Кандидатска листа на ндсв за общински съветници: Антония Стефанова Първанова
pub -> Анализ на физическа дееспособност и психически качества на 9-10 год
pub -> Примерно поурочно разпределение на модул “ Спортни игри “ – бадминтон, за прогимназиален етап на основна образователна степен
pub -> Мирослава Петкова вту „Св св. Кирил и Методий” Педагогически факултет
pub -> Бадминтонът – неплажен вид спорт
pub -> Проучване мнението на ученици от начален етап на основна образователна степен относно провеждането на модул „Туризъм”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница