Изследване на усилвателни стъпала по схема с ое(общ емитер) и с ос(общ сорс) за средни честоти и в честотна областДата30.07.2018
Размер14.76 Mb.
#77501
Изследване на усилвателни стъпала по схема с ОЕ(общ емитер) и с ОС(общ сорс) за средни честоти и в честотна областЦел на упражнението:


1. Да се определят експериментално основните параметри на изследваните стъпала: коефициент на усилване по напрежение АU, входно съпротивление RiA и изходно съпротивление RoA. Експериментално установените стойности на параметрите се сравняват с теоретично изчислените.

2. Да се снемат експериментално амплитудно-честотните характеристики (АЧХ) на усилвателни стъпала по схема с общ емитер (ОЕ) и общ сорс (ОС), като за всяка от схемите се определи опитно долната гранична честота fb, горната гранична честота fh и ширината на честотната лента f = fh-fb.

3. Да се изследва влиянието на отделните елементи на посочените по-горе схеми върху амплитудно-честотните им характеристики с помощта на аналоговия симулатор OrCAD PSpice.
Формули за изчисляване на параметрите:

ОЕ: ; ; ;

;

ОЕ с ООВ по ток: ; ;

;

ОС: ; ; ; .

Формули за определяне на коефициента на усилване AU, на входното и изходното съпротивления (RiA и RoA) чрез измервания:

;

; .

Задачи за изпълнение

1. Като се използва фиг.1а,б да се снемат h-параметрите на използвания транзистор в макета BC167A от каталожните данни за IC = 1mA и да се нанесат в таблица 1.


Таблица 1. h-параметри при IC =1mA

h-параметри

символ

стойност

дименсия

Входно с-ние

h11
k

Усилване по ток

h21
-

Изходна проводимост

h22
S

2. За схема ОЕ да се изчислят входното съпротивление RiA, изходното съпротивление RoA и коефициентът на усилване AU по указаните по-горе формули.

3. Да се реализира схемата от фиг.2 (ОЕ), като се свържат накъсо букси: 4 и 5, 7 и 12, 13 и 14, 17 и 19, 20 и 21, 24 и 26, 25 и 27. Да се измерят входното съпротивление RiA, изходното съпротивление RoA и коефициентът на усилване AU. Получените стойности да сравнят с изчислените и да се запишат в таблица 2.

За реализиране на измерванията на входа на усилвателя (букса 1) да се подаде от генератор синусоидален сигнал с честота f=1kHz и амплитуда от връх до връх EGp-p=50mV. За товарно съпротивление да се използва резистор RL=10k, като се свържат букси 28 и 30.


Таблица 2.

параметър

изчислено

измерено

RiA, kRoA,, kAU


4. Да се определи фазата на изходния сигнал спрямо входния. Да се начертае формата на входното и изходното напрежение.

5. Да се снеме амплитудно-честотната характеристика на стъпало ОЕ.

На входа на схемата (букса 1) се подава EG - синусоидален сигнал от генератор. Измерването на АЧХ се осъществява с входен сигнал EGp-p = 50mV. Резултатите се нанасят в таблица 3 и се представят графично в логаритмичен мащаб. Измерванията се извършват с осцилоскоп.Таблица 3. , ,


f, Hz

10

20

50

100

200

500

1k

2k

5k

10k

20k

50k

100k

200k

500k

1M

2M

Ui, V
Uо, V
AU
A, dB6. Да се определят долната гранична честота fb, горната гранична честота fh и ширината на честотната лента на схемата f. Резултатите да се нанесат в таблица 4.

Долната fb и горната fh гранични честоти са тези честоти, при които усилването спада с 3dB, т.е. AU,(-3dB) = 0,707AU,(f=1кHz) .
Таблица 4.

fb, Hz

fh, Hz

f= fh - fb, Hz

7. За схема ОЕ с ООВ по ток да се изчислят входното съпротивление RiA, изходното съпротивление RoA и коефициентът на усилване AU по указаните по-горе формули.

8. Да се реализира схемата от фиг.3 (ОЕ с ООВ по ток), като се прекъсне връзката между букси 24 и 26. При входен сигнал EGp-p=200mV да се извършат аналогични измервания, както в точка 3. Резултатите да се запишат в таблица, подобна на таблица 2.

9. За схема ОС да се изчислят изходното съпротивление RoA и коефициентът на усилване AU по указаните по-горе формули (стръмността на транзистора да се отчете от фиг.1в за ID = 1mA, rDS = 30k).

10. Като се използва ма­­­­кетът ЛАМС1 да се реализира схемата на стъпало ОС, като се свържат накъсо букси 8 и 9, 10 и 11. Да се измерят изходното съпротивление RoA и коефициентът на усилване AU. Получените стойности да сравнят с изчислените и да се нанесат в таблица, подобна на таблица 2.

За реализиране на измерванията на входа на усилвателя (букса 2) да се подаде от генератор синусоидален сигнал с честота f=1kHz и амплитуда от връх до връх EGp-p=100mV. За товарно съпротивление да се използва резистор RL=10k, като се свържат накъсо букси 12 и 13.

11. Да се снеме амплитудно-честотната характеристика на стъпало ОС. Измерванията се из­­вършват по начин, аналогичен на този в т. 5. Резултатите се на­­­насят в таблица и се построяват графично в логаритмичен мащаб. Да се определят долната гранична честота fb и горната гранична честота fh на схемата.
Изследване на АЧХ чрез PSpice симулации

За да се изследват АЧХ с помощта на аналоговия симулатор OrCAD PSpice, се стартират съответните файлове, посочени в заданието. АЧХ се визуализират в Probe чрез командите Trace/Add, след което се избира желаната характеристика. Визуализацията в децибели става с DB(V(out)/V(in)). Използването на курсора става с командата Tools/Cursor/Display.

12. Да се изследва влиянието на емитерния кондензатор CЕ върху АЧХ. Работният файл е lab_oep.sch. Честотният анализ се извършва при три стойности на CЕ: 470nF, 4,7F и 470F. Да се снемат АЧХ и стойностите на двете гранични честоти fb и fh за трите стойности на кондензатора.

13. Да се изследва влиянието на капацитивен товар върху АЧХ. Работният файл е lab_oep2.sch. Анализът се извършва при три стойности на товарния капацитет CL: 100pF, 1nF и 15nF. Резултатите да се снемат по указания в т.11 начин.

14. Да се снеме амплитудно-честотната характеристика на стъпало ОЕ с ООВ по ток. Работният файл е lab_oefb.sch. Резултатите да се снемат по указания в т.11 начин.

15. Да се изследва АЧХ на стъпало ОС. Работният файл е lab_os.sch. Да се нанесат стойностите на напреженията върху схемата. Резултатите да се снемат по указания в т. 11 начин.

Да се начертаят снетите АЧХ. При изследване влиянието на даден елемент да се начертаят на една координатна система отделните случаи.


Фиг.1а

Фиг. 1бФиг.1вФиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 5

Фиг. 4

Фиг. 6

Каталог: analog circuits -> dis
dis -> 5 Програмируеми аналогови матрици (Field Programmable Analog Arrays –fpaa). Приложения
dis -> Лабораторно упражнение №4 Aналогови умножители Задачи за изпълнение
dis -> Аналогова схемотехника II част Линейни операционни схеми за интегриране и диференциране
dis -> 3 Преобразуватели на напрежение в ток и на ток в напрежение 1
dis -> Изследване на усилвателни стъпала по схема с ок(общ колектор) и с од(общ дрейн) за средни честоти и в честотна област
dis -> 5 Изследване на фазово затворени вериги (pll). Приложения1
dis -> Избирателни lc-, rc- усилватели и активни rc-филтри1
dis -> 6 Аналогово-цифрови преобразуватели (ацп)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница