Източен специален божественстраница1/11
Дата05.06.2017
Размер1.4 Mb.
#22940
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Масаиуки Сайонджи Източен специален масаж


Масаиуки Сайонджи

ИЗТОЧЕН

СПЕЦИАЛЕН

БОЖЕСТВЕН

МАСАЖ

ИУМЕИХО ТЕРАПИЯ

(С илюстрации)

Превод от есперанто: д-р Никола Донев


Хелиопол

МАСАИУКИ САЙОНДЖИ е роден в Токио през 1943 г. Той е директор на Международния ин­ститут по профилактична (превантивна) медици­на. В младежка възраст учи в Търговския факул­тет на Университета Мейдзи, но междувременно прекъсва следването си. Преподавайки китайски език и калиграфия, Сайонджи се запознава с Оно Хидеказу, изследовател по възстановителна тера­пия по Шаолин - бойно изкуство, който го обучава на своите умения. После Сайонджи влиза в япон­ското училище по терапия за ръчен масаж, където по-обстойно изучава теорията. След дипломиране­то си, прилагайки някои методи и на Народната медицина, той създава оригинален лечебен метод „хълбочно-изправяща притискващо-разтриваща терапия", като по този начин систематизира при­родното лечение. Под негово ръководство япон­ското дружество по „хълбочно-изправяща притискващо-разтриваща терапия" постига очевиден успех.

Всеки иска да бъде здрав. Но как хората да не се разболяват или поне това да става по рядко - това е твърде голям проблем. В това отношение аз мисля, че хората трябва да поставят на първо място профилактиката."


Масаиуки Сайонджи

СЪДЪРЖАНИЕ


Авторът не отговаря за последиците, получени по време на практикуването на терапевтичния метод, описан в тази книга.
ЧУДО НА XX ВЕК
Садажиро Кубо

(председател на японския есперантски институт, директор на Градския музей по графично изкуство в Матида)
Информацията за този терапевтичен метод, получих от един есперантист. Отдавна използвах есперанто и моят адрес беше публикуван в адресната книга на есперантистите. Чрез нея за първи път научих за тази терапия.

Четейки брошурата на този терапевтичен метод, веднага посетих клиниката в Токио. Тогава бях на повече от 70 години.

Първото ми запознанство с хълбочно-изправящата притискащо-разтриваща терапия стана преди около 5 години. По това време бях председател на едно още младо сдружение и бях много зает. Причината, която ме накара да посетя клиниката, беше, че крайно измореното ми и немощно тяло отказваше да работи и да действа активно. След първото лечение, още като излязох от болницата, веднага почувствах, че тялото ми се беше променила, беше станало по-леко и аз можех да вървя по-бързо и ми беше приятно това пешеходство. Само след 50 минути лечение моето тяло се подмлади. Това беше чудо - резултат, получен чрез източната медицина. Това не можеше да се получи от прилагане на западната медицина.

Така започнах да посещавам лечебницата - около 50 пъти за една година. Моята уморяемост намаляваше с всеки изминат ден и аз вече можех да работя както по-рано. Тъй като бях зает с различни задачи от всекидневието, прекъснах посещенията си в болницата. Много от моите съседи намираха, че за възрастта си изглеждам по-млад.Следователно всичко това дойде от тази терапия. По-късно бях атакуван от хълбочни болки и отново без отлагане посетих лечебницата. Благодарение на приложеното лечение страданието ми се намали.

Това лечение е източно, без употреба на медикаменти и инжекции. При него не се получават нежелателни допълнителни ефекти, които се наблюдават при използването на западната медицина. Аз горещо препоръчвам на целия свят тази книга, която представлява отворена врата за вашето бъдещо здраве.


10 декември 1988

ВРЪЩАНЕ КЪМ ПРИРОДАТАНе съществуват неизлечими болни, но има мно­го лекари, които не знаят достатъчно как да изгонят болестите им. Затова те казват, че съществуват неизлечими болни.

В света съществуват неизброими лечебни мето­ди. Тяхното разнообразие е голямо: от най-краткия любовен поглед до най-сложната, продължаваща с ча­сове хирургическа операция, за която в същото време работи компютър, различни други апарати и група специалисти.

Фактически, така наречената официална медицина твърде често забравя, че всеки човек е част от приро­дата. За това най-често най-ефикасен метод за леку­ване на човека е той отново да се постави в хармония с Природата, Човек, който живее в съгласие с природ­ните закони никога не боледува /освен ако не се случи нещастие/. За съжаление, сегашната цивилизация малко по-малко изтласква природата от човека и я разваля. Това е главната причина на многото наши човешки болести.

От това може лесно да се заключи, че ако болният се върне към природата, към живота съобразно ней­ните закони, той оздравява. Методите, които целят връщането на човека към Природата са природните лечебни методи: те са прости, защото законите на Природата са такива. Не са необходими сложни апа­рати и компютри. За да се излекува човекът, често е достатъчно едно по-дълбоко разбиране на Природата, как тя функционира и как човекът, който е частица от нея, функционира.

ИУМЕИХО е един от най-ефикасните природни лечебни методи и това означава технически прийоми, които връщат човека към Природата. Затова ле­чебните ефекти на ИУМЕИХО са толкова добри, че понякога изглеждат като чудеса.

Където уважаваните лекари не виждат Друго ре­шение освен сложна и опасна хирургическа операция /чийто ефект е съмнителен/, там ИУМЕИХО, чрез своето механично и енергийно влияние напълно възв­ръща здравето на човека, в повечето случаи вече осъ­ден от официалната медицина. Дали това не е чудо? Не! Това е само едно по-задълбочено познание на Природата. Ние трябва по-дълбоко да разузнаем При­родата и самите нас, защото най-добрият лекар е в Природата и вътре в нас.


Йоахим Вердин

Издател от Полша

(редактирал и прегледал Второто издание)
КРАТЪК РЕЧНИК
ИУМЕИХО терапия - Метод за увеличаване жиз­нените сили на организма чрез завръщане към Приро­дата, метод на източен специален Божествен масаж изграден като система от Масаиуки Сайонджи.
Източен специален Божествен масаж - В осно­вата на понятието стои метода на Божествения масаж. За разликата между Божествен и Духовен метод виж следващите две понятия.
Божествен метод - Метод даден отгоре, получен отвътре, чрез вътрешно вглъбяване или просветление. Пример за Божествен метод е ИУМЕИХО терапията (пример за Божествено Будо е Айкидо, пример за Бо­жествено Учение на Път към Духа е Учението изнесе­но в Беседите на Учителя Петър Дънов).
Духовен метод - Метод в основата на който стои нечия земна човешка опитност, метод пречупен през нечие земно съзнание при създаването и въвеждането му като система.
ПРЕДГОВОР
към есперантското издание

Ефикасно-бързата "хълбочно-ставна изправя­ща притискащо-разтриваща терапия" е вече издаде­на на японски и английски език и е разпространена в Япония, Китай и някои англоезични страни. Тя иг­рае важна роля при предпазването от и лечението на болестите.

Когато се появи хълбочно-ставно разместване (изкълчване), телесното тегло губи равновесие върху краката и това причинява вредно влияние върху гръбначния стълб и даже върху костите на цялото тяло. Хълбочното разместване също причи­нява болка и напрежение на телесната мускулатура и съединителната тъкан и накрая смущава кръвооб­ращението. Това е една от важните причини, които предизвикват заболявания и намаляват защитните сили на тялото. Хълбочно-изправящата, притискащо-разтриваща терапия, както и масажът с пръс­ти могат изцяло да отстранят смущенията в кос­тите и мускулите. Тя може да се изучава от всеки. Затова, искрено се надявам, че есперантистите ще разгласят книгата и че народите от целия свят високо ще оценят този метод на лечение! Ако те дой­дат в Япония, ще са добре дошли. Също така аз ще се опитам да посетя различни страни и да дам нужните упътвания. Ако някой направи упражнени­ята несъвършено, прилагането на терапията няма да навреди.

Ако се прави отклонение в упражненията поради невнимание към изискванията на тази книга, аз и Лигата за разпространение сред хората на хълбочно-изправящата, притискащо-разтриваща терапия не поемаме отговорност за това.
Моля читателите за разбиране и извинение.

Желая от сърце на читателите здраве и щас­тие.
Ако някой преведе тази книга на своя роден език, за да помогне за разпространяването на описаната в нея терапия, го моля да ми изпрати копие или самото издание в Международния институт за про­филактична (превантивна, предпазна) медицина.
Октомври 1988 г. Масаиуки Сайонджи

ПРЕДГОВОР


КЪМ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ

Изминаха вече 5 години от първото издание и скоро ще се изчерпи неговият запас. Самият аз не очаквах толкова голям прием на моя метод в света и мога да кажа, че сигурно това се дължи на Есперан­то, което направи възможно разпространението на ИУМЕИХО. През последните години почти всеки ме­сец аз трябваше да пътувам в различни страни, за да отговоря на поканите да представя метода и да про­веда курсове. Книгата е вече преведена на 25 езика, а на 10 езика е вече издавана.

Освен това много хора са посетили моята цент­рална клиника в Токио, за да изучават ИУМЕИХО. По­явиха се много доклади и информации на много езици от различни страни, а също така и на Есперанто. В някои страни националните телевизии показаха този метод /между другите във Виетнам и Азербайджан/.

Вече в няколко страни ИУМЕИХО се практикува за лечение, а в други има центрове, където официално го прилагат,

В това второ издание са дадени няколко избрани пасажи от докладите и статиите относно ИУМЕИ­ХО. Тук също публикувам адресите на хора, които имат връзка с ИУМЕИХО, за да се създаде евентуал­но контакт между читателите на книгата.

Аз винаги съм готов да отговоря на вашите въп­роси и предложения, и се надявам, че моят метод може да помогне на хората да оздравеят и да се предпазят от болести.

Токио Масаиуки Сайонджи

юни 1994 г.

ОСНОВИ НА ИУМЕИХО ТЕРАПИЯМЕТОД НА ИЗТОЧЕН СПЕЦИАЛЕН БОЖЕСТВЕН МАСАЖ НА МАСАИУКИ САЙОНДЖИ

Д-р Никола ДоневНие ще изложим основни положения в масажната тех­ника на японския учен и терапевт Масаиуки Сайонджи, върху които е изградена неговата оригинална система, оп­ределена като ХЪЛБОЧНО-ИЗПРАВЯЩА, ПРИТИСКАЩО-МЕСЕЩА ТЕРАПИЯ. Всъщност да се говори за маса­жа като за оригинален метод е твърде рисковано. Това е един начин на механическо въздействие върху тялото, ръч­но, който е познат от векове. Но все пак, поради това, че пътищата да се достигнат телесните структури са многоб­ройни и поради това, че тяхното съчетаване увеличава още повече разликите, могат да се очертаят личните приноси на отделните автори. Тези, които познават книгата на Масаиуки Сайонджи, които са виждали демонстрациите на неговия метод или сами са го изпитали, ще се съгласят, че съществуват типични особености, които правят Божестве­ния масаж - другото име на метода - вносител на новос­ти, на такива положения и начини в цялата система, които ни дават право да го определим като оригинален. С насто­ящото изложение се цели да се изтъкнат няколко основи, върху които той е изграден, и да може този оригинален метод винаги да защищава високите си качества и маса­жистите да му отдават своите предпочитания.

Методът е наречен ИУМЕИХО ТЕРАПИЯ, което оз­начава метод за увеличаване на жизнените сили на ор­ганизма. Кое е най-главното, с което си служи лечителят коректор и ваятел на човешкото тяло? В основата на тази терапия стоят грижите за нормализиране тазобедрените стави и гръбначния стълб. Анатомичният лумбален учас­тък, наречен талия, е главната ос, стожерът, който поддър­жа необходимото равновесие на тялото спрямо земната гравитация. Да се надяваме, че следващите отговори ще ни приближат до смисъла и съдържанието на системата Иумейхо терапия.

1. Методът разкрива ролята на гравитацията в симет­рията на човешкото тяло. Човешкият скелет и неговата структура са основно изучени и познати. М. Сайонджи обръща внимание на една подробност: невероятно широ­кото разпространение на разместване на костите в тазо­бедрените стави и гръбнака при голям брой хора. И свързани с това заболявания на вътрешните органи. При свързване на елементите на скелета в стави е необходи­мо тяхното точно съчетаване: дори частица от милиметъра да бъде извън определеното място и ъгъл създава навяхване, изкълчване и Други смущения, които пораж­дат болката и потискат функциите. Тези изкълчвания имат начало от раждането при преминаването на бебето през твърдия и неправилно извит канал, от вредни профе­сионални условия, от катастрофи в бита и някои екстрем­ни обстоятелства. От тук започва нуждата да се намести изкълченото.

2. Можем да кажем, че методът не разкрива нищо ново като засяга ролята на мускулатурата при изправяне на те­зи изкълчвания. Нормално е, при спокойно състояние на човешкото тяло, когато то лежи, когато е най-малко под въздействието на земното притегляне, мускулатурата да бъде отпусната, с такава дължина, че да не изменя симет­рията на костите, за които тя е захваната непосредствено или чрез лигаменти. Обаче, ако съществуват дразнения върху мускулните групи, ако има някакво неравномерно натоварване поради изместване на костите, ако спрямо земното притегляне те са насочени в неестествено направ­ление, ако има възбуждания, които изискват удължаване на тези мускули - тогава спонтанно се получава контракция, свиване, съкращаване. Но при създадените патологич­ни условия наместването не може да се осъществи - полу­чава се трайно свиване, болка, подбуждане на нервни нап­режения и т.н. И може да се каже, че при някои условия с фрактури и тежки размествания, силата на човешката ръка не може да ги намести и се налага тяхното пълно отпуска­не да се постигне с медикаменти /пълна упойка, кураре и др./ Обаче М.Сайонджи си служи с масажиране на мускулатурата до пълното й отпускане, а след това, чрез опъване, извиване и други методи на притискане крайни­кът бива наместен. Външното впечатление е недостатъч­но, за да разкрие детайлите на един успех! Всъщност авто­рът изгражда една методична последователност, една сис­тема от отделни манипулации, които водят до крайната цел: наместване на тазобедрените кости, на гръбначните прешлени, на ключиците, на коленната става, ставите на пръстите и т.н.

3. Масажът е главно средство за нормализиране на разстроените стави, на втвърдените мускули, на лимфния кръвен застой. Чрез масажа се постига премахване на бол­ките, възстановяване на физиологичните функции в техни­те нормални граници. Премахването на всякакво притискане на капилярната мрежа за телесни течности се явява като необходимост. Образно казано, тези участъци на вът­решно напрежение, които се развиват под кожата в съеди­нителната тъкан, могат да се сравнят с мочурище или бла­то със застояла вода. При тези условия можем да кажем, че тук животът протича в такава замърсена обстановка ненормално. Само ако се направи дренаж - едно сполучли­во отводняване чрез канали, ще се получи благоприятна среда за здраве. Нещо подобно може да се получи в човеш­кото тяло, ако се приложи масаж. Масажът, най-общо казано, представлява краткотрайно притискане на телесната маса, на мускулите и съединителната тъкан, дори и на кос­тите. Масажистът-лечител с помощта на пръстите, длани­те и колената получава омесване на обработваните участъ­ци и създаване на пълна проходимост на лимфата и кръвта.

4. Може би тук е най-подходящо да се разисква въпро­са за дозата, за силата на натиска, която да се приложи при масажирането. В познатата ми литература не съм намерил категорични отговори по въпроса, например колко грама на квадратен сантиметър може да бъде натискът върху седалищната мускулатура или подколенната ямка. Обик­новено този натиск се определя от личната опитност на масажиста, който знае да следи реакциите на пациента при обработване на различни области на тялото и как той усе­ща манипулациите. Болката от това не е знак да се спре, или пък мълчанието - да се увеличи степента на натиска. Все пак болката или приятното усещане е мерило. Но дози­ровката се отнася още за броя на манипулациите, от бли­зостта /разсеяността/ на точките, от ритмичността и от продължителността на паузите между притисканията, от броя на сеансите при даден курс на лечение. Както ежед­невното хранене е нужно, така трябва да бъде и с масажът. В метода на М. Сайонджи въпросът за дозировката е раз­решен с цифри.

5. Относно перпендикулярния натиск при масажиране­то. Оказва се, че е от значение дали масажът се провежда с пръсти или длан, но и от посоката, по която ръката се движи по кожата. Защо при Божествения масаж се препо­ръчва притискането да се прави натиск перпендикулярно на повърхността на обработвания регион. Чрез отделни натискания, които се преместват през 1-2 см се създават тласъци на определени количества кръв или лимфа, като че ли се цели разпръскването на телесните течности. А какво става при провлеченото, проточено натискане и влачене на ръката? Получава се "размазване" на кръвта, но само близо до придвижването. Този натиск, при който масажистът влачи кожата на пациента с ръката си или влачи самата кожа до границите на нейната еластичност не гарантира бързо и пълно изпразване на участъка, нито на точковото налучкване на рецепторните зони. Неоспоримо е, че има движение, но то като че ли "прескача" част от тъканите. Но при перпендикулярното натискане, след изтласкването, при паузата идва прилив на телесни течности, който ги отправя по естественото им направление.

6. Методът на М. Сайонджи изисква тотално масажи­ране на цялото тяло. Разбира се, че той решава най-напред проблемите с ортопедичен характер: изправяне изкълчените стави на таза, гръбнака, колената и др. Обаче в същото време, поради характера на самата масажна техника, върху целия организъм се отразява неговото многостранно въздействие, сегментарното, зоналното и пр. Има случаи, когато вниманието трябва да се насочи към колянната болка, сърцето или белия дроб, умората и много други, но в сеанса да се отдаде внимание и на общото.

7. С току що казаното, че методът изисква ежедневно, тотално масажиране - масаж на цялото тяло - можем да си обясним широкото всеобхватно действие: повече от 190 болестни симптоми отстъпват пред палците на масажиста. За сърдечно-съдовата система в книгата са посочени 27, например благоприятно се повлияват палпитацията, след инфарктно състояние, разширени вени, аритмии, хипер­тония, хипотония и много др. Без да изреждаме подобни резултати при останалите системи се разбира, че едно единствено средство действува многостранно.

8. Авторът на Иумеихо терапия обръща внимание на феномена "пукане в ставата" като израз на лечебен ефект. При наместването на ставите, които и да са те - на пръсти­те на ръцете или краката, на колената, талията или преш­лените, винаги се очаква да се чуе звукът "пукане". Липсата на пукане /еднократно/ показва, че мускулите и съеди­нителната тъкан са ригидни /втвърдени/, ставите имат ог­раничено сгъване. Но дори и да се чуват пукания, това все още не е знак, че тялото е напълно омекнало. А извънред­но вдървените мускули трудно се омесват и разтриват. Необходимо е по-продължително "обработване" на учас­тъка. Все пак авторът държи да се чуе този звук. И така пукането е в основата на диагностиката, като белег, че костите са наместени, че мускулатурата е еластична. Ето неговото резюме по въпроса: при ригидност ставите и мускулите им не могат да се разтегнат и не могат да се наместят. Те са "твърдо" свързани. При малка степен на еластичност разместените кости могат да се нагласят, при което се получава слаб метален звук. Например от прешлените само един или два пукат и все още има бол­ки. Едва при пълно еластично състояние на тъканите на­местващата терапия върви гладко и засегнатата става издава ясен звук при самото наместване. Тогава няма болки.

9. Една от причините на болестите, ако не и главната е хълбочно ставното разместване. Засегната е лумбалната област на тялото, наречена "талия". Оста на тялото - кръс­та, наречена на няколко езика "пивото", е най-чувствител­на към изкълчванията. Около нея или с нея се върти горна­та половина на тялото. Масажистът най-напред трябва да постави диагнозата въз основа само на наблюденията, като уточни коя част на тазовата, раменната и гръбначната об­ласт са засегнати. Авторът е дал голям брой показатели, които определят локализацията и характера на заболяване­то. Изходното правило е доколко е спазена симетрията. При прав стоеж човешкото тяло е почти симетрично по отношение на вертикалната линия, следваща гръбнака. При здрав организъм тази вертикална линия се пресича с раменната и хълбочната, с които образува прави ъгли. Всяко изкълчване нарушава тази симетрия. Тези ъгли, вляво или дясно, стават остри или тъпи. Едното рамо е по-високо от другото, единият хълбок е по-висок от другия, единият крак е по-дълъг от другия - при всички случаи сравнително. Диагнозата се поставя лесно и когато се установи нарушение в симетрията на ходилата, ръцете, лицето, в легнало или седнало положение, при различни движения на очите и др. Само един от тези признаци е достатъчен за становището на масажиста. Към горното може да се прибави и втвърдяването на мускулатурата в засегнатите участъци

10. Относно общия брой на сеансите М. Сайонджи препоръчва да не се прекъсва при първите неуспехи. Раз­личните организми реагират индивидуално. Има случаи, когато само два-три сеанса са достатъчни, а при други са били десетки й са се увенчали с успех. Всичко това се извършва точно по определен ред, да не се изпусне необра­ботен участък. Авторът описва 100 масажни манипулации, с които ангажира цялата структура на човешкото тяло.

11. Масаиуки Сайонджи е разработил самотренировъчна масажна гимнастика. Това са 48 упражнения - ле­чебна физкултура за самомасаж. Застъпени са статични и динамични моменти.

12. Могат да се направят няколко забележки за пропу­ски, които всъщност са намерили място в други трудове на автора. За дишането не е казано достатъчно, до голяма степен е на лице механичен подход спрямо болестните процеси и лечението и др.

Сега остава да прибавим малка информация относно разпространението и резултатите от прилагането на Иумеихо терапия. Повече от 20 години японският учен лечител Масаиуки Сайонджи работи в своя клиника - Междунаро­ден институт по предпазна медицинска практика в Токио.

Най-резултатна е неговата работа в Русия. Първите му лекции и демонстрации са били в Естония, Литва и Москва /през 1990 г./ и няколко поредни години той обучава по масажна техника в Москва, където през месец декем­ври 1992 г. се провежда двудневна научна конференция върху лечебната стойност на масажния метод. На тази кон­ференция са изнесени много доклади от изтъкнати учени, които ръководят лечебни отдели във Висшия военно-медицински институт за летци и космонавти. От най-кратки ре­зюмета можем да получим информация от докладите и да се видят успехите на този метод.

1. А.П. Козловски, директор на института, докладва за опита, който има при обучаване на лекари по медицинска технология и специално по метода на М. Сайонджи. До оня момент са обучени 180 лекари. Решава се да се продължи работата с този методи с цел да се снижи заболеваемостта, причинена от гръбначно-тазови увреждания.

2. Същият автор Козловски в следващ доклад говори подробно за диагностиката и безмедикаментозното лече­ние по метода на Сайонджи. Той изтъква зависимостта между соматичната и вегетативната инервация, както и за рефлекторното влияние на мануалната терапия при лекува­не на язви на стомаха и дуоденума, на бъбречно каменната болест, хроническите разстройства на капилярното кръво­обращение и др. Това е висока оценка на масажния метод въз основа на получени терапевтични резултати в клинич­на обстановка.

3. С.А. Заходякин /от Ростов на Дон - Русия/ изнася своите успехи при лечението на 213 пациенти по метода на Сайонджи. От тях 120 страдали от остеохондроза /образу­ване на чуждо тяло в ставите - в коляното или лакътя/. Лекуване са били и пациенти със съдови реакции на край­ниците /синдрома на Рейно/, атеросклероза, енурезис, хи­пертония, психични разстройства, мигрена и др. За много от тях 20-30 процедури са били достатъчни за благопри­ятния изход. Ето една мисъл от този автор: "Методът на Сайонджи може да се характеризира като най-малко трудоемък между аналогичните му методи и го препоръч­вам за повсеместно внедряване в практиката."

4. В.В. Чумаков /Москва/ в обширен доклад предста­вя анализа на биохимичните и неврофизиологичните озд­равителни механизми при прилагане на метода на Сайонджи. Той разкрива нещо основно: "Вертебросегментарната мануална терапия е ефективен природофизиологичен способ на безмедикаментозната терапия при функци­оналните разстройства при човека".

5. О.М. Горбачев развива темата за медицинската ре-хабилитация и като обсъжда познатите многобройни мето­ди за лечение, определя този на Сайонджи като много успешен.

6. В.В. Инякин /Москва/ е направил цифров анализ от медицинската и професионална рехабилитация на 788 па­циенти. Той е установил, че методът на М. Сайонджи е най-адекватен, т.е. най-подходящ за тези изисквания.

Ще прибавим и други данни.

През м. февруари 1991 г. в Естония са обучени по метода на Сайонджи 25 лекари от брата на Сайонджи Шигеру Хашиното. През 1992 г. в Краков, Полша, са обучени 52 лекари, които след това са отишли в Литва, където след 5 дневен курс са положили изпит. Обучавани са слепи или със слабо зрение масажисти. Обучавани са и хора в чиито семейства има тежко болни пациенти: след апоплексия, при сколиоза, при смущения в опорно-двигателния апарат, при които са нужни допълнителни грижи. Изказвана е била мисълта "Всяко семейство да си има и един масажист".

В друг доклад се говори за лекувани болни от сколиоза Сколиозата е едностранно претоварване на гръбначни­те мускули, странично изгърбване на гръбначния стълб, който спираловидно е усукан/завъртян/ около вертикална­та ос. От лекуваните 24 пациенти от сколиоза са били из­лекувани 20. Други 26 са имали дискова херния и лумбалгия. Само един от тях не се е повлиял. От 8 болни с главоболие всички са оздравяли. Тримата с коксартроза са оздравяли. В този доклад изрично се посочва необходимост­та от обучение по масажна техника на член от семейст­вото, в което има тежко болен и най-вече с увреждане в опорно-двигателния апарат. И други автори споделят съ­щото убеждение. Цитираните успехи са неопровержимо доказателство за лечебните качества на тази животворна масажна система, създадена от Масаиуки Сайонджи.

Какво е постигнато в България за внедряване на Иумеихо в практиката? Интересът към този метод започна след 1991 г., когато излезе първото издание на книгата на М. Сайонджи "Източен специален божествен масаж" и още повече слез излизането на второто издание 1993 г. Огром­на роля изиграха решенията на Сайонджи в България, при които той изнесе лекции и демонстрации. Той организира курс по масажна техника, който се проведе в Китай, с меж­дународно участие. Той беше посетен и от 8 души бълга­ри. Курсовете в София завършиха с изпити и 13 души пол­учиха дипломи. Същевременно - по време на обучението на курсантите много болни бяха лекувани. Осъзната е нуждата от въвеждането на този достъпен и полезен ме­тод. Днес той се практикува в здравни центрове, които са създадени в София, Плевен, Шумен и Ямбол.

Броят на масажистите ще расте, но още повече расте броят на болните, които търсят тяхната помощ. Надява­ме се, че това трето издание на книгата "Иумеихо тера­пия" ще помогне за обучението на нови последователи на Масаиуки Сайонджи, които да работят за здравната профилактика на българския народ.
Предговор


Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница