Извадка от Наредба №2 за пстн (ДВ, бр. 33/1994г.)-Определяне категорията на производство по пожарна опасност /ПОДата19.05.2017
Размер81.93 Kb.
#21690
Извадка от Наредба № 2 за ПСТН (ДВ, бр.33/1994г.)-Определяне категорията на производство по пожарна опасност /ПО/.

Чл. 31. (1) Производствата в зависимост от пожарната им опасност се разделят на пет категории по таблица № 4.

(2) Категорията по пожарна опасност на помещения с различни производства се определя по най-пожароопасните производствени процеси, с изключение на случаите, когато тези процеси се извършват на площ или обем, непревишаващи 10% от общата площ или обем на помещенията, но не повече от 200 кв. м и ако с предвидена локална смукателна вентилация, локална автоматична пожарогасителна инсталация или други подобни, чрез които се отстранява възможността за създаване на местна взривоопасна концентрация и не се допуска разпространяването на пожар извън зоната с по-голяма пожарна опасност или се ликвидира запалването.


Чл. 404. (Изм. - БСА, бр. 1 от 1994 г.) (1) Жилищните и обществените сгради се приравняват към категория В по пожарна опасност, като минималните разстояния от тях до производствени сгради, складове и съоръжения се определят съгласно изискванията на съответните раздели.

(2) Минималните разстояния между жилищните и обществените сгради се определят съгласно действащите норми за застрояване.

Таблица № 4


Категории на

производство-

то на пожарна

опасност


Характеристика на

пожарната опасност

в зависимост от тех-

нологичния процесВид на производственото предприятие
1

2

3

А

Производства, свързани с по-

лучаване, обработване, упот-

реба и съхраняване на:

1. горими газове, с долна

концентрационна граница на

възпламеняване 10% обемни

и по-малко, както и течности

с пламна температура до 28° С,

включително (бензин, лигроин

ацетон, толуол, пиридин, етилов

алкохол, дихлоретан, диоксан,

етилбензол и др.), ако посоче-

ните газове и течности са в ко-

личества, които могат да обра-

зуват взривоопасни смеси в

обем, по-голям от 5% от свобод-

ния обем на помещението;

2. вещества, запалването или

взривяването на които може

да последва от въздействието

на вода или кислород от въздуха.


Цехове, в които се използват метален натрий или ка-

лий, бариев прекис, алуминиева пудра, бял фосфор,

баратни и ксантогенаторни цехове и отделения за

преестерификация и поликондензация при производ-

ството на химични влакна химични цехове, свързани

с обработка, получаване и съхраняване на акрилони-

трил; производства свързани с употреба, получаване,

съхраняване и регенерация на серовъглерод; цехове

за първична обработка на нефт и газ (демулсия, стаби-

лизация, сероочистка и др. п.) основни цехове за полу-

чаване на синтетичен каучук; водородни и ацетиленови

станции; производство на дивинил; химични цехове за

ацетатна коприна; бензинови екстракии, цехове за

хидриране, дестилация и газоотделяне при производ-

ството на течни горива; рекуперация и ректификация

на органични разтворители с пламна температура 28° С

и по-малко; киселинни и алкални акумулаторни помеще-

ния, помпени станции за течности с пламна температу-

ра 28° С и по-малко: бояджийски, шприцови и полиро-

въчни помещения; складове за бензин и разтворители;

основни цехове за производство на антипиретици; цех

за улавяне и разделяне на коксовия газ при коксохи-

мичното производство и др. п.


Б

Производства, свързани с по-

лучаване, обработване, употре-

ба и съхраняване на горими га-

зове с долна концентрационна

граница на възпламеняване над

10% обемни, течности с пламна

температура над 28 до 61 °С

включително (керосин, газьол,

ксилол, хлорбензол, оцетна ки-

селина, оцетен анхидрид и др.).

течности, нагрети при условия-

та на производството над плам-

ната им температура, горими

прахове или влакна с долна гра-

ница на възпламеняване 65 гр./куб. м

и по-малка, ако посочените газо-

ве, течности или прахове (влак-

на) могат да образуват взриво-

опасни смеси в обем по-голям

от 5% от свободния обем на по-

мещението.


Цехове, свързани с производство, употреба и съхраня-

ване на целулоид, нафталин, червен фосфор, дифенил

калциев карбид, антрацен; цехове за получаване на

въглищен прах, както и цехове, в които се отделя про-

изводствен въглищен прах; мелници, силози и транс-

портни съоръжения, съоръжения към тях за взриво-

опасни прахове (брашно, захар, нишесте, прес-прахо-

ве, сапунени прахове, соя, сенни брашна, фуражни

смески, пластмасови прахове и др.), станции за про-

миване и изпарване на цистерни и други съдове за

течности с пламна температура над 28 до 61 °С; пом-

пени станции за течности с пламна температура над

28 до 61 °С; отделения за шлифоване на дърво и баке-

лит; цехове за неутрализация с амоняк към амониево-

селитреното производство, както и изпарителните

отделения на това производство, когато за неутрали-

зация се използва амоняк, производство и съхраня-

ване на спра и други подобни.
В

Помещения, свързани с получа-

ване, обработване, употреба и

съхраняване на:

1. горими течности с пламна

температура над 61 °С (анилин,

асфалт, мазут, глицерин, ети-

ленгликол, формалин, масла,

креозот и др.);

2. горими прахове или влакна с

долна граница на възпламеня-

ване над 65 гр./куб. м (прах - цинков,

целулозно-лигнинен, ацетилце-

лулозен, от карбамидформалде-

хидна смола и др.);

3. течности с пламна температу-

ра до 61°С, горими газове и пра-

хове в количества, които не мо-

гат да образуват взривоопасни

смеси в обем, превишаващ 5%

от свободния обем на помеще-

нието;

4. твърди горими вещества и ма-териали, негорими материали,

опаковани в горима опаковка.Дъскорезни, гатерни, дървообработващи, столарски,

моделиерски и бъчварски отделения и цехове; трико-

тажни и шивашки цехове, основни цехове на текстил-

ната, тютюневата и хартиената промишленост; цехове

за обработка на памук, лен, коноп и дървесни влакна;

производство и съхранение на ацетатни филмови ленти;

работилници за трансформатори, разпределителни

устройства с прекъсвачи и апаратури, съдържащи

над 60 kg масло в едно съоръжение; сушилни, пресук-

вачни и сортировъчни цехове при производството на

химични влакна; цехове за обработка на готовия син-

тетичен каучук (отделения за сушене рязане и опа-

коване), за обработка на пластмаси; помпени станции

за течности с пламна температура над 61 °С; цехове за

кристализация, гранулации, изсушаване охлаждане и

опаковане на амониева селитра; депа за железопътен

подвижен състав, гаражи; хангари; депа за електрокари

и други подобни.
Г

Производства, свързани с полу-

чаване, обработване или употре-

ба на негорими вещества и мате-

риали в горещо, нажежено или

разтопено състояние, съпровож-

дани с отделянето на лъчиста то-

плина, искри с пламък. Произ-

водства, в които течностите,

газовете и твърдите материали

(прахове) се използват като го-

риво или в които технологичният

процес протича с употребата на

открит огън


Леярни и топилни цехове, пещни отделения и помеще-

ния с контактни пещи; електромашинни отделения;

помещения за регенерация на живак; стъклодувни

и др.п.; ковачници; депа за парни машини; цехове за

горещо валцуване на метали; помещения за изпитва-

не на двигатели с вътрешно горене:цехове за термично

обработване на метали; котелни помещения; разпре-

делителни устройства с прекъсвачи и апаратури,

които съдържат до 60 кг включително масло в едно

съоръжение; високоволтови съоръжения; помещения

монтажно-заваръчни и други подобни.


Д

Производства, свързани с по-

лучаване, обработване, употре-

ба и съхраняване на негорими

вещества и материали в студе-

но състояние, както и на гори-

ми материали с мокри техноло-

гични процеси.


Механични цехове за студена обработка на метали

(освен магнезиеви сплави), смесване на руда, содо-

во производство (освен пещните отделения), про-

духвателни и компресорни станции за въздух или

други негорими газове; цехове за регенерация на

киселини инструментални цехове; студено щампова-

не и валцуване на метали; добиване и студена об-

работка на минерали, руди, азбест, сол и други

негорими материали; цехове за мокри процеси при

текстилната и хартиената промишленост; цехове за

преработка на месо, риба, млечни продукти плодове

и зеленчуци, помещения за пепел и сгурия, помпени

и водоприемни устройства към електростанциите,

хлоратни и въгледвуокисни инсталации, водни охла-

дителни кули, помпени станции за негорими течности;

отделения за приготвяне и съхраняване на неор-

ганични добавки към амониевоселитреното произ-

водство; отделения за съхраняване на негорими ки-селини и други подобни.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница