Извадка от приложение №1 към чл. 2, ал. 2 Критерии и показатели за наблюдение и отчитане на постигнатите резултати от присъщата на държавните висши училища научна дейностДата01.08.2017
Размер55.38 Kb.
#27009
Извадка от ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към чл.2, ал.2

Критерии и показатели за наблюдение и отчитане на постигнатите резултати от присъщата на държавните висши училища научна дейност

I. Обща инфромация за проекта:

1.1. Тема на проекта:

1.2. Номер на договор:

1.3. Период на изпълнение: от ………. до ……………

1.4. Научна област на проекта: /моля отбележете едно от изброените/


Хуманитарни науки и изкуства
Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика
Технически науки
Аграрни науки и ветеринарна медицина
Здравеопазване и спорт1.5. Персонал, участвал в изпълнението на проекта (напишете имената на участниците в таблицата!):Брой хабилитирани учени, участвали в изпълнението на проекта общоБрой преподаватели и изследователи на основен трудов договор във ВУ
Брой изследователи на граждански или временен трудов договор към проекта
Брой чуждестранни учени, които не са на основен трудов договор
Брой докторанти, участвали в проекта от АУ
Брой привлечени докторанти, участвали в проекта извън структурата на АУ
Брой студенти, участвали в проекта от АУ
Брой привлечени студенти, участвали в проекта извън структурата на АУ1.6. Възрастова структура на изследователите (напишете имената в таблицата под всяка възрастова група!):до 35

36-45

46-55

56-65

над 651.7. Квалификационна структура по научни степени и звания (напишете имената в таблицата под всяка научна длъжност!):акад.

чл.-кор

проф.

доц.

гл. асистент

асистент

д-р

д.н.

II. НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ:

2.1. Научно сътрудничество в резултат на изпълнението на проекта*:
Брой споразумения с международни организации, със съпътстващи съвместни научни програми:

Брой споразумения с други национални НО или ВУ, със съпътстващи съвместни научни програми

Брой заминали български учени за период над 3 месеца

Брой приети чуждестранни учени

Брой придобити стипендии за стимулиране на научен обмен* Представете списък.

2.2. Брой публикации, произлезли от разработките:Брой научни публикации, които са реферерирани и индексирани в световни вторични източници

Брой други публикации без рефериране и индексиране в световни вторични литературни източници**Брой научни публикации, част от т.2.1, публикувани в издания с импакт фактор/Web of science/ и импакт ранг /Scopus/

Монографии

Съвместни публикации с чуждестранни учени

Брой цитирания

(без автоцитати)

** Публикации в списания, сборници, годишници и др.

Задължително се представят копия на публикуваните статии или изпратените и приети за публикуване статии.

2.3. Патенти и полезни модели*:Брой подадени заявки (в България, в ЕПО, в WIPO, в други страни)

Брой издадени патенти (в България, в ЕПО, в WIPO, в други страни)

Брой утвърдени полезни модели / марки/, нови сортове, лицензии


* Представете списък.

III. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:Брой проведени международни конференции и семинари в България *
Брой проведени национални конференции и семинари *
Участие в международни конференции с доклади или съавторство - бр.*
Брой изградени научни мрежи - национални или международни *
Брой организирани международни изложби*
Брой организирани национални изложби*
Брой художествено творчески продукти*
Брой членства в редакционни колегии*
Приходи от пазарна реализация на научни продукти в резултат на научноизследователска дейност (в лева) **
* Представете допълнително списък

**Допълнително се прилага и списък на пазарно реализираните научни продукти, като се посочва и проекта


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница