Извлечение от отчета на Института за философски изследвания към банстраница1/3
Дата24.05.2017
Размер389.14 Kb.
  1   2   3


ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от отчета на Института за философски изследвания към БАН

за 2006 г.
1. Научноизследователската работа на Института за философски изследвания при Българската академия на науките през 2006 г продължава утвърдените вече през последните години тенденции на висока резултатност и интензивност, изразяващи се във все по-пълноценен научен живот.

Публикационната активност поддържа традиционното най-високо в системата на БАН равнище. В съотвествие със “Стратегическите цели и функционални приоритети на БАН за периода до 2007 г. “ нараства броят на проектите, в които са съсредоточени изследователските усилия на сътрудниците и все по-ясно се очертава ролята на ИФИ като действащ и необходим център за анализи и дискусии по най-значимата и злободневна проблематика на нашето социално развитие, заслужено предизвикващи интерес не само от научната общност, но и широка публичност, както и все по-засилващ се медиен отзвук. Изразявайки ярко позитивните тенденции в оформянето на Института като основната институция, генерираща философски идеи и знания, 2006 е година на сериозни постижения.

Увеличаването на всички показатели за дейностите, осъществени от ИФИ говорят красноречиво за една сериозна научно- изследователска работа, все по-адекватно отговаряща на предизвикателствата свързани с активното навлизане в общоевропейското научноизследователско пространство, и повишаване на качеството на научната продукция според все по-високите стандарти на оценяване.

В количествено изражение публикационната активност на научните сътрудници надхвърля предходните години -общият брой на публикациите е 324.

Общият брой на индивидуалните и колективни монографии и сборници –издадени и под печат са 27.

Продължава да бъде висок броят на публикациите в чужбина, както и в международни поредици, научни списания и сборници – те са общо 40.

Традиционният показател цитируемост на изследванията, осъществени от сътрудниците на Института също така продължава да нараства – над 220 цитирания, включително все повече рецензии за трудове у нас и в чужбина. Разбира се, огромният дял тук се пада на цитиранията на книгите на чл-кор Васил Проданов – 89.

Значителната активност на ИФИ се отразява закономерно и върху експертната ангажираност на неговите сътрудници, което е ясен признак за доброто име на Института и неговия изследователски потенциал – през 2006 год. са реализирани 83 участия в съвети, комисии и други експертни органи на външни за БАН институции (правителствени и неправителствени), фондации, организации, издателства, подготвени и представени са 28 рецензии, представяния и писмени отзиви за научни степени и звания пред специализирани и научни съвети и доклади пред ВАК. Предадени са 24 рецензии за научни трудове в издателства. Подготвени са 45 експертни оценки и становища. Общо сътрудниците на ИФИ са автори на 189 писмени материали от експертен характер. 26 са участията на сътрудници на ИФИ в редколегии, от които 7 в редколегии на списания и поредици в чужбина. 66 са участията на сътрудници на ИФИ в радио и телевизионни предавания. На Института са гостували учени от Франция, Унгария, Турция, Русия и Беларус.

Сътрудници на ИФИ през 2006 г. бяха отличени с награди за научни постижения – чл-кор. Васил Проданов получи Национална награда от Съюза на писателите и община Благоевград и грамота от Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана, Ивелина Иванова - Наградата за млад учен на БАН в областта на обществените науки „Марин Дринов”, и Наградата на Съюза на учените за постижения в областта на хуманитарните науки и Инна Димитрова получи наградата за най-млади учени на името на „Иван Евстатиев Гешов”.
2. Резултати от научната дейност през 2006 г.

2.1. Най-важни и най-ярки научни постижения:

- По мащабния колективен интердисциплинарен проект Догонващото развитие в условията на глобализираното информационно общество” ръководител чл.кор. Васил Проданов бе публикувана книгата «Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век», представяща комплексен анализ на проблемите, противоречията, ситуациите, идеите, алтернативите на догонващото развитие като социален феномен, изследва се социалната комплексност на догонващата оринтация, на нейните измерения и сфери в контекста на глобализацията и ускореното развитие на информационното общество. Специален акцент се поставя върху една многостранна и комплексна диагноза относно реалните перспективи на българското общество в условията на глобализация, евроинтеграция и трета индустриална революция.


- По проекта “Епистемични стандарти в науката” са изследвани познавателните и социо-културни фактори, водещи до негативни оценки и отношения спрямо съвременната наука като теория и практика; изяснени са основните подходи за изявяване на съвременните псевдонаучни начинания, както и техните специфични културни последици и обществени резонанси; анализиране на проблема свързан с демаркацията наука-псевдонаука- ролята на философския анализ, отношението наука-религия; ролята на научното популяризиране; тезата за балансирания скептицизъм, критерият рогрес в науката” и критическото мислене в процеса на демаркация.
- По проекта “Знанието- обект и принцип. /Онтологични и епистемологични подходи и модели/ е изследвано на монографично равнище съотношението между модерни и архаични елементи в онтологичното познание чрез темата за онтологичния смисъл на битийния опит, стаен в естествения и поетичен език. Защитена е херменевтико-феноменологичната гледна точка за смисъла на онтологията в съвременния свят. Разгледани са съвременните аналитични дискусии за природата на възприятието и техните приноси към епистемологията. Установена е спецификата на организация на комплексната структура на артефактите и автономността на интелигентната конструктивна дейност спрямо природния процес.
2.2. Най-важни научно-приложни постижения:

1. По проекта “Теоретико-методологически проблеми на глобализацията и евроинтеграцията” бе проведена сесия на ХХІV Международна Варненска философска школа с 50 докладчици от 11 европейски страни. Резултатите в основните изследователски направления се съдържат в:

Проучване на ролята на исляма в Европа, на цивилизационните следствия от увеличаването на тази роля, на опасностите от “сблъсък на цивилизациите”; Изследване на промените в ролята на националната държава в условията на глобализация и европейска интеграция; популистки и националистически тенденции в България и в Европа в процесите на евроинтеграция; изследван3е на ролята на философията като специфична дисциплина, участваща в легитимацията и делегитимацията на конфликти в разгръщането на процесите на европейска интеграция.

- По проекта “Религиозно-философски и геостратегически парадигми и бъдещето на православието” е осъществен нов подход при изследване на релацията религия и държава, цълква и общество, религиозна и светска култура във връзка с надмогването на социалната апатия на православната църква, общочовешкото единство на основа на религиозно-философския и общокултурен архетип, изясняване на смисъла на икуменизма и съдържанието на религиозно-социалните утопии, проблемите около секуларизацията, антиклерикализма и интер-културния диалог, юдео-християнски и елино-римски корени на Европа


2.3 Научни и научни –приложни постижения в резултат на международно сътрудничество:

Международният научен проект Catching up Societies in Transition: Female Highly-Skilled Migration and Youth Drain from South East Europe to Austria in the Context of EU Enlargement с участието на партньори от 4 страни: България, Австрия, Румъния, Босна и Херцеговина (и Хърватска). Координатор на проекта е ИФИ – БАН. Този проект е финансиран от Финансиран от Федералното австрийско министерство за наука и образование, Център за социални иновации –Виена, Австрия. Бяха подготвени национални доклади за страните партньорки и бе изграден по-широк Консорциум с нови партньори от Югоизточна Европа и Германия.


3. Международно сътредничество на звеното:

3.2. На институтско ниво.

Сътрудниците на ИФИ участват в редица международни изследователски колективи и проекти, най-значимите от които са -

Глобални и регионални социални конфликти в посткомунистически страни. Култура на мира и на ненасилствената трансформация на конфликтите” – с Центъра по конфликтология при Института по социология РАН, Москва.

Философско-логически анализ на сложни самоорганизиращи се системи в съвременната наука и култура” - с НАНБ по двустранното сътрудничество между ИФИ-БАН и НАН на Беларус с Иинститута по философия

Мода­л­ност, истина, познание” - съвместен проект с Ин­ститута за философски изследвания към Унгарската академия на науките по двустранното сътрудничество ме­ж­ду БАН и Унгарската академия на науките.

Признание, интеграция и отговорност: актуални проблеми на съвременната Европейска философия /феноменология – феминистика - /след/постмодернизъм/ Международен проект с Института за човека от Австрия
Беше успешно проведена 24 сесия на Международната Варненска философска школа на тема “Философията като мост между цивилизациите и културите: универсални, регионални и национални ценности в обединена Европа”, на която около 50 докладчици дискутираха различни аспекти на темата за философията в контекста на евроинтеграцията, под печат е едноименен сборник с докладите от Школата на английски език.
4. Участие на ИФИ в подготовка на специалисти: форми, сътрудничество с учебни заведения.

През 2006 г. продължава сериозната ангажираност на изследователите от ИФИ с преподавателска дейност. Традиционно те покриват цялата гама общедствени и хуманитарни дисциплини. Преподават в 10 висши учебни заведения. През 2006 г. са четени 40 курса лекции. Общо сътрудниците на ИФИ са осъществили 1300 часа лекции.

През 2006 г. ИФИ продължава да бъде основната организация, която подготвя специалисти по философия в третата образователно-изследователска степен – докторантурата. Дисертационните си трудове подготвят 11 редовни докторанти, 2 на самостоятелна подготовка. През 2006 г. са отчислени с право на защита 10 докторанти, успешно завършили докторантурата си.

ПУБЛИКАЦИИна сътрудниците от Института по философски изследвания през 2006 г.
2.1. Научни публикации в списания и поредици:
2.1.1. в чужбина,

2.1.1.1. излезли от печат през 2006 г.;

Nikolay, Milkov. Mesocosmological descriptions: An Essay in the Extensional Ontology of History,” Essays in Philosophy, 7:2 (June 2006), pp. 1–19.

Nikolay, Milkov. “Hermann Lotze’s Microcosm,” in A.-T. Tymieniecka (ed.), Islamic Philosophy and Occidental Phenomenology on the Perennial Issue of Microcosm and Macrocosm, Series Islamic Philosophy and Occidental Phenomenology in Dialogue, vol. 2, Dordrecht: Springer, 2006, pp. 41–65.

Nikolay, Milkov“The Historical Achievement of Kant’s Critique of Pure Reason,” in: V. Gerhard and V. Bryushinkin (eds.), Kant between West and East, Kaliningrad (Königsberg), 2006.

Tögel, Christfried. 2006e. Vorwort zu ". Wünschen ist wohlfeil." Zum 150. Geburtstag Sigmund Freuds. Uchtspringer Schriften zur Psychiatrie, Neurologie, Schlafmedizin, Psychologie und Psychoanalyse, 4: 7.

Tögel, Christfried. 2006h. Sigmund Freuds Praxis. Visiten und Ordination – Psychoanalysen –Einnahmen. Psyche, 60(9/10): 860-880.

Проданов, Васил. Зигзаги развитие: По пути к “неосезяемому”. – Бизнес контакты, май-июль, 2006, с.74-75.

Проданов, Васил. Функциональная роль и легитимация насилия в истории, сп. Конфликтология, № 1, 2005, с. 33-45.
2.1.1.2.приети за печат през 2006 г., с документ за приемане от

издателя;

Bogomilova, N. The Religious Education in Bulgaria, in : Religija I Tolerancija, University of Novi sad, 1/2007 /10 страници

Nikolay, Milkov. “Russell’s Debt to Lotze,” Studies in History and Philosophy of Science, Part A, 38 (2007). (forthcoming
2.1.2. в България

2.1.2.1. излезли от печат през 2006 г.;

Апостолов, Алекси. Критически рационализъм: познание и авторитет. – Философия, 2006, кн. 5, с. 31-40.

Апостолов, Алекси. Лицата на българската нравствена култура. – Философски алтернативи. 2006, кн. 3, с. 121-122.

Асенова, К. – “Морбидният дискурс в живота и творчеството на Ницше и П. П. Славейков”. – Философски алтернативи, 2006, кн. 4, с. 98-105

Атанасова, Нина. Конференция “Популяризирането на науката” (7 и 8 декември 2005) – съобщение. - Философски алтернативи, бр. 2, 2006.

Атанасова, Нина. Относно целите на популяризирането на науката. - Списание на БАН, кн. 2, 2006.

Богомилова, Нонка. И.Кант: религията във властта на нравствения императив, в: Философия, №6/2006 г. , 10 страници/броят още не е излязъл/

Вакарелов, Кръстьо. В търсене на нови основания на Логиката. /част първа./ – Философски алтернативи, кн. 5, 2006, с.133-142.

Вакарелов, Кръстьо. В търсене на нови основания на Логиката /част втора/, - Философски алтернативи, кн. 6, 2006, с. 74-83.

Градинаров, Божидар. „Буреносни облаци над Duty Free търговията”, сп. Правен свят, 2006, кн. 8, с.66-70.

Градинаров, Божидар. „Войната върху пешеходната пътека”, сп. Правен свят, 2006, кн.6.

Градинаров, Божидар. „Еврокарантина за българската Темида”, сп. Правен свят , 2006,бр.1, с.50-52.

Градинаров, Божидар. „Летищните VIP-привилегии”, сп. Правен свят, 2006, кн.7, с.44-47.

Градинаров, Божидар. „Полицейско насилие в полузаконна униформа”, сп. Правен свят , 2006, кн.4.

Градинаров, Божидар. „Причини и заблуди за българската бедност”, сп. Монд дипломатик, 2006, бр.3 (март), с. 6.

Градинаров, Божидар. „Чрезвичайката „Кушлев” лапа, но не хапе”, сп. Правен свят, 2006, кн.10, с.60-65.

Градинаров, Божидар. . „Законотворчество в частен интерес”, сп. Правен свят, 2006, кн. 9, с.30-34.

Градинаров, Божидар. „Националният суверенитет – територия с все по неясни граници?”, сп. Геополитика, бр. 4, с. 19-26.

Градинаров, Божидар. „Проблемът с човешките права в ерата на Биг Брадър”, сп. Геополитика, 2006, бр. 6, с. 27-32

Градинаров, Божидар. България между предпазната клауза и политическия колапс, сп. Монд дипломати”, 2006, бр. 6, с. 6.

Гурова, Лилия. (2006). Кой и как представяше науката на процеса в Доувър, Пенсилвания, 2005. Списание на БАН, бр.2, 56-60.

Димитров, Ивайло. Интернет и популяризацията на науката. Списание на Българската академия на науките, 2/2006, с. 53-56.

Димитрова, И. За съзвездията и символната власт: към една антиномия. сп. Критика и хуманизъм, бр.7, 2006.

Димитрова, Н .Българската сексуалност и националният подем – щрихи от един дебат. – Философски алтернативи, 2006, кн. 5, с. 96-101;

Димитрова, Н. Софиологичният дебат в България. – Философия, 2006, кн. 5;

Димитрова, Н.Философската антропология в България от втората половина на ХХ век – Философски алтернативи, 2006, кн. 3, с. 37-44;

Енчев, Кристиян. - Вярвания, релации и модуси на презентация – сп. Философия 6/2006

Енчев, Кристиян. “Картини от една конференция по онтология и епистемология”. Философски алтернативи 1/2006.

Енчев, Кристиян. Онтологични обрати в превратностите на прочита –Философски алтернативи 6/2006

Кацарски, Иван. Неравенство, конкуренция и кооперация – биоеволюционен аспект. Философски алтернативи. 2006, кн. 5, 87-96

Кутов, Ивайло. Ендогенезата на изкуството/според феноменологичната естетика на Хосе Камон Азнар/. В: - Философия и социум, кн №3, София, 2006 година.

Лазаров, Максим. Класическо четиво за психолози. – Философски алтернативи, бр. 5, 2006, с. 154-156

Латев, Латьо. Концепцията на Д. Михалчев за свободата на волята. – Философски алтернативи, 2006, бр. 4, 105-110

Люцканов, Росен. Теоремата за непълнота – схематична реконструкция на историческия контекст. – Философия, кн. 3, 2006, с. 32-43.

Люцканов, Росен. Теория на преразглеждането. –Философски алтернативи, кн. 1, 2006, с.86-99.

Маринова, Емилия. Социално-когнитивният подход в психологията на морала. Теоретици на социалното обучение. В: Философски изследвания. Познание и общество. С., 2006, 234-246.

Миков, Иван. Биоетическа среща – дискусия, в: Информационен бюлетин на БАН, №9/2006, стр. 10-11.

Милков, Николай. “Karl Popper’s Debt to Leonard Nelson,” Festschrift for Vassil Prodanov, Sofia, 2006.

Милков, Николай.“ ‘Wittgenstein’ and ‘Ilyenkov’: Two Projects for Philosophical Logic,” Philosoph­ical Alternatives 15:1 (2006), pp. 75–86.

Пенов, Стефан. Философия на религията – минало, настояще-бъдеще. Сп. Образование, кн. 3, 2006, с.41-53.

Пенчев, Васил. “Хайдегер за картината “Сикстинската мадона”. – Философия, 2005, 5, 42-47.

Пенчев, Васил. “Истина и съдба при Хайдегер”, Философски алтернативи, 5, 2006, 65-76.

Пенчев, Васил. “Философско обосноваване на темпоралистика, наука за времето”, Философия, 4, 2006, 41-48.

Пенчев, Васил. Zukunft an sich . Васил Проданов и Франц Брентано за бъдещето на философията. – Философски алтернативи, кн. 6, 2006.

Пенчев, Васил. От “времевост и историчност” към “историчност и времевост” - Философия, 2006, кн. 5,

Петров, Веселин. Метафизика и история: Уайтхед, Колингуд и Самуел Алексан­дър. – в сб.: Философски изследвания, кн.3. Философия и со­ци­ум. С., ИК „Св. Ив. Рил­ски”, 2006, с. 23-35. (студия)

Петров, Веселин. П. Монадологията на Лайбниц през погледа на Уайт­хе­до­вата процесуална философия. – Философия. С., 2006, кн. 6 (статия)

Петров, Веселин. П. Уайтхедовият процесуален атомизъм и проблемът за непрекъснатостта на времето. – „Философски форум”, С., 2006, бр. 1 (13), с. 100-113. (студия)

Петров, Веселин. Сходства и разлики между концепциите на Бергсон и Уайтхед за физическия свят. – „Философия”, С., 2006, кн. 2, с. 48-54. (статия)

Петров, Веселин. Формална онтология и приложна онтология (произход и съвременни перспективи). – сп. Автоматика и информатика, С., 2006, кн. 4 (статия)

Петров, Веселин.(2006). Що е конструктивен постмодернизъм? Философски алтернативи, С., 2006, кн. 1, с. 20-33.

Петрова Фанка. “Реално ли е познанието за обществото, в което живеем”, сп. Образование, №12, 2006 г.

Петрова, Е. Към характеристиката на битийното познание. – Педагогика, 2006, № 9, с. 37-42.

Петрова, Е. За европейския духовен принцип. – Философски алтернативи, 2006, № 5, с. 57-64.

Петрова, Е. Понятието за ценност сега и един вероятен ценностен спектър. – Педагогика, 2006, № 2, с. 3-8.

Попски, Стефан. Утопия и смисъл. – Философски алтернативи”София 2006 бр.1 стр. 54-60

Проданов, Васил. Академичната наука и популяризацията на науката, В: Списание на Българската академия на науката, 2006, № 2, с. 12-13.

Проданов, Васил. Бюрокрация и номенклатура при държавния социализъм (ІІ), сп. Понеделник, 2006, № 1-2, с. 41-53.

Проданов, Васил. Неадекватности в социалните възприятия в обществата, основание на знанието, сп. Понеделник, 2006, № 9-10, с. 5-14.

Проданов, Васил. Сривове в обществото като рефлексивна система, В сп. Управление и образование,Т. 2, кн. 2, 2006, с. 148-154.

Пунчев, Иван. От класическа формална логика, към класическа диалектическа логика. – Философски алтернативи, кн. 1, 2006, с. 64-74. /ч. първа/

Пунчев, Иван. От математическа “формална логика” към математическа “диалектическа логика” . Философски алтернативи, кн. 2, 2006, с. 80-90. /втора част/.

Сазонова, Лили. Лилия Сазонова. Философска антропология: по света и у нас. – Философски алтернативи, 2006, кн. 3

Сазонова, Лили. ХХІV Международна Лятна Варненска Философска Школа. – Информационен бюлетин на БАН, 2006, бр. 7

Сазонова, Лили., И. Димитров. Философията като мост между цивилизациите и културите. – Списание на Българската академия на науките, 2006, кн. 5

Славова Донка “Европейските ценности: митове, реалност, надежди”. В: “Аз-Буки”, седмичник на МОН за образование и наука, бр.36, 6-12 септември 2006г.

Слаников, Иван. Извънлогически алтернативи на познанието. – сп. Философски алтернативи, кн. 4, 2006, с. 74-83..

Слаников, Иван. Време и психични функции. – Философски изследвания кн.2, 2006, “Познание и общество”, с.56-67

Слаников, Иван. За антиномиите на времето. – Философски изследвания, кн. 3, 2006, с. 7-22, /”Философия и социум”/.

Сретенова, Николина. Иван Н. Странски – едно вълнуващо пътуване към академичния връх, - Наука, кн.3, 2006; също в - Химия, кн. 4, 2006

Сретенова, Николина. Можем ли да задържим интелекта на България?, Човешки ресурси, кн. 2, 2006

Сретенова, Николина. Скандалът Хайдегер – една дълга история, -Философия и Социум, кн.3, София 2006

Сретенова, Николина.Можем ли да задържим интелекта на България в условията на глобализация на пазара на интелектуалния труд? , - Наука, кн.2, 2006

Стефанов, Ангел. Интелигентният проект между вярата и науката, Философски алтернативи, 2006, № 2, с.60-70.

Стефанов, Ангел. Типове научно популяризиране. Списание на Българската академия на науките, 2006, кн.2, с.22-24.

Стойнев, Анани. За Пенчо Славейковото конструиране на българската история и литература. Сп. Везни, бр. 8-9, 2006, с.97-117.

Стойнев, Анани. За просвещенския проект на П. Славейков. – Философски алтернативи, кн. 6,2006,

Стойчев, Владимир. Относно онтологичния статус на науката –: Философски артернативи, 3/2006.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница