Извлечение от з а п о в е д №66–00-227/23-05-2013 годинаДата31.12.2017
Размер91.25 Kb.

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bgИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ

З А П О В Е Д №66–00-227/23-05-2013 година


НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.62 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 89/30.04.2010 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :

Процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните земеделски имоти в землището на с.Алдомировци, общинска собственост:

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 239040, нива, десета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Петров кръст” с площ 1.608 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 239036, нива, десета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Петров кръст” с площ 10.677 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 239037, нива, десета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Петров кръст” с площ 3.700 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 015011, нива, десета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Мъртвина” с площ 9.237 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 015012, нива, десета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Мъртвина” с площ 12.536 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 019019, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Нойчинци” с площ 39.453 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 028012, нива, шеста категория в землището на с.Алдомировци, м.”Камичък” с площ 14.300 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 030002, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Нойчинци” с площ 2.620 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 030005, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Нойчинци” с площ 2.994 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 030009, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Нойчинци” с площ 3.030 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 031002, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Нойчинци” с площ 6.407 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 031003, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Нойчинци” с площ 7.616 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 031005, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Нойчинци” с площ 2.291 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 031007, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Нойчинци” с площ 3.497 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 031008, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Нойчинци” с площ 1.368 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 031009, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Нойчинци” с площ 1.318 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 031010, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Ровинке” с площ 11.478 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 031011, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Ровинке” с площ 3.134 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 031012, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Ровинке” с площ 3.169 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 031013, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Ровинке” с площ 3.644 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 031015, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Ровинке - полето” с площ 1.263 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 031017, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Нойчинци” с площ 2.340 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 031018, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Нойчинци” с площ 1.807 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 031019, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Нойчинци” с площ 1.659 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 032004, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Метериз” с площ 12.807 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 032002, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Метериз” с площ 6.219 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 036003, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Музеница” с площ 4.377 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 054002, нива, девета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Попова падина” с площ 9.382 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 054007, нива, девета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Попова падина” с площ 8.481 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 054013, нива, девета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Попова падина” с площ 66.739 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 069004, нива, шеста категория в землището на с.Алдомировци, м.”Расовач” с площ 18.868 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 070011, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Травуз” с площ 2.904 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 071027, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Травуз” с площ 5.103 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 075003, нива, девета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Пладнище” с площ 7.644 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 081006, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Извор” с площ 8.463 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 081008, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Музеница” с площ 7.626 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 082001, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Извор” с площ 4.743 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 083020, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Метериз” с площ 3.306 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 087001, нива, девета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Лалинци” с площ 4.438 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 087002, нива, девета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Лалинци” с площ 4.318 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 087013, нива, девета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Лалинци” с площ 10.068 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 087015, нива, девета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Лалинци” с площ 0.598 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 087016, нива, девета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Лалинци” с площ 3.644 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 088005, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Вирове” с площ 2.445 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 107007, нива, четвърта категория в землището на с.Алдомировци, м.”Дражан” с площ 8.781 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 113004, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Върбица” с площ 29.815 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 116007, нива, четвърта категория в землището на с.Алдомировци, м.”Сланище” с площ 5.154 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 119018, нива, шеста категория в землището на с.Алдомировци, м.”Одаище” с площ 14.001 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 132001, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Под друма” с площ 12.989 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 132003, нива, пета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Под друма” с площ 9.432 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 132005, нива, десета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Сават” с площ 3.436 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 132006, нива, десета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Сават” с площ 2.768 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 239047, нива, десета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Петров кръст” с площ 8.354 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 239049, нива, десета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Петров кръст” с площ 4.509 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 239094, нива, десета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Петров кръст” с площ 4.444 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 246038, нива, десета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Лозище” с площ 10.522 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 246064, нива, десета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Лозище” с площ 4.516 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 257197, нива, шеста категория в землището на с.Алдомировци, м.”Блато” с площ 2.901 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 246044, нива, десета категория в землището на с.Алдомировци, м.”Лозище” с площ 10.718 дка,

Неурегулиран поземлен имот с номер по КВС 246047, нива, десета категория / 20.702 дка / и шеста категория / 8.745 дк а/ в землището на с.Алдомировци, м.”Лозище” с площ 29.448 дка.

Началната тръжна наемна цена да бъде съобразена с Решение № 89/30.04.2010 година на Общински съвет – Община Сливница.

Търгът ще се проведе при следните условия: • Начална тръжна цена за НПИ № 239040 – 6,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 239036 – 39,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 239037 – 14,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 015011 – 34,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 015012 – 46,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 019019 – 391,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 028012 – 126,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 030002 – 26,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 030005 – 30,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 030009 – 30,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 031002 – 64,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 031003 – 76,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 031005 – 23,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 031007 – 35,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 031008 – 14,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 031009 – 14,05 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 031010 – 114,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 031011 – 32,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 031012 – 32,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 031013 – 37,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 031015 – 13,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 031017 – 24,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 031018 – 18,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 031019 – 17,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 032004 – 128,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 035002 – 62,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 036003 – 44,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 054002 – 46,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 054007 – 41,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 054013 – 321,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 069004 – 166,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 070011 – 29,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 071027 – 51,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 075003 – 37,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 081006 – 84,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 081008 – 76,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 082001 – 47,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 083020 – 33,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 087001 – 22,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 087002 – 21,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 087013 – 49,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 087015 – 3,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 087016 – 18,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 088005 – 25,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 107007 – 106,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 113004 – 296,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 116007 – 62,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 119018 – 123,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 132001 – 129,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 132003 – 94,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 132005 – 13,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 132006 – 10,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 239047 – 31,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 239049 – 17,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 239094 – 16,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 246038 – 38,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 246064 – 17,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 257197 – 26,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 246044 – 39,00 лв.

 • Начална тръжна цена за НПИ № 246047 – 107,00 лв.

 • Стъпка на наддаване :

- за имоти с начална тръжна цена до 100 лв. – 1,00 лв.

- за имоти с начална тръжна цена над 100 лв. – 5,00 лв. • Гаранционният депозит за участие е в размер на 200,00 лв. и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 28.05.2013 г. до 16.30 часа на 02.07.2013 г.

 • Цената на тръжната документация е в размер на 100,00 лв.

 • Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл.„Съединение” № 1 от 09.00 часа на 28.05.2013 г. до 14.00 часа на 02.07.2013 г.

 • Закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 28.05.2013 г. до 14.00 часа на 02.07.2013 г.

 • Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 28.05.2013 г. до 17.00 часа на 02.07.2013 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.

 • Посещения и огледи на НПИ могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки четвъртък от 10.00 ч. до 11.00 часа от 28.05.2013 г. до 02.07.2013 г.

 • Търгът ще се проведе на 03.07.2013 г. от 10.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница