„Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet fwb-400B“Дата19.02.2017
Размер184.9 Kb.
#15261
ПРИЛОЖЕНИЯ към публична покана: „Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B“

1. Техническа спецификация - Приложение № 1;

2. Проект на договор – Приложение № 2;

3. Образци на документи:

3.1. Представяне на участника - Образец № 1;

3.2. Оферта - Образец № 2;

3.3. Техническо предложение - Образец № 3;

3.4. Ценово предложение - Образец № 4;

3.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от Закона за обществените поръчки - Образец № 5;

3.6. Декларация за конфиденциалност - Образец № 6.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Техническa спецификация

за публична покана с предмет Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B“


 1. Общи изисквания:

Изпълнителят следва да осигури извънгаранционна техническа поддръжка на притежаваното от Агенцията по обществени поръчки устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B.

Техническата поддръжка трябва да включва:

- хардуерна поддръжка - отстраняване на хардуерни повреди и подмяна на цялото устройство или дефектирали части от него при необходимост;

- софтуерна поддръжка - автоматично обновяване на софтуера на устройството с цел осигуряване на защита срещу всички заплахи на приложно ниво.

Техническата поддръжка трябва да бъде осъществявана в периода 19.01.2015 г. - 18.01.2016 г. В своето предложение участникът следва да предостави информация докога производителят на устройството ще осъществява поддръжка на модела, предмет на настоящата публична покана.

Първоначалните дейности по поддръжката (регистрация на официален сайт на производителя на устройството, преглед на настройките и нормалното функциониране на устройството, извършване на промени в конфигурацията при необходимост и др.) да се извършат в срок, гарантиращ зададения период на поддръжка.


II. Изисквания към хардуерната поддръжка:

II.1. Да бъде осигурена непрекъсната поддръжка (режим 24х7) с възможност за комуникация с изпълнителя по различни начини - по телефон, чрез съобщения, изпратени по електронна поща, чрез интернет приложения за комуникация и др.

II.2. Подмяната на дефектирал хардуер да се извършва най-късно до 17:30 часа на работния ден, следващ деня на уведомяване на изпълнителя за повредата.

II.3. Всички разходи за отстраняване на хардуерни повреди и подмяна на цялото устройство или дефектирали части от него, както и за транспорт на оборудването до сервизен център и обратно да бъдат за сметка на изпълнителя.


III. Изисквания към софтуерната поддръжка:

III.1. Да се извършва според приетите от производителя на устройството (FORTINET) стандарти за софтуерна поддръжка, заложени във FortiWeb Security Service.

III.2. При промяна на защитаваното приложение (Портал за обществени поръчки с имплементиран в него Регистър на обществените поръчки), изпълнителят да окаже съдействие за съответна промяна в настройките на устройството, ако такава е необходима.

III.3. При промяна на конфигурацията на компютърната мрежа, в която е включено устройството, изпълнителят да окаже съдействие за съответна промяна в настройките на устройството, ако такава е необходима.

III.4. Изпълнителят да предостави на отговорното лице от Агенцията по обществени поръчки всички данни за достъп до устройството и интернет сайтовете, имащи отношение към техническата поддръжка на устройството.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Проект
ДОГОВОР
Днес, ............................ год. в гр. София,
на основание на чл.101е от ЗОП и във връзка с проведена по глава осма „а” от ЗОП обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B“, се сключи настоящия договор между:
1.Агенцията по обществени поръчки (АОП), със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. “Леге” № 4, ЕИК 131236380, представлявана от Иво Кацаров – главен секретар и Юлия Тодорова - главен счетоводител, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

2. .....................................................................................................................................................със седалище гр. ..................................., ул. ................................................................., № ............, ЕИК ................................, представлявано от ........................................................................... с адрес гр. ........................., ул. ..........................., с л.к. ..........................., изд. на .................... от ..................., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши срещу възнаграждение извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B - хардуерна и софтуерна поддръжка.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.2.(1) Срокът за изпълнение на техническата поддръжка е за периода 19.01.2015 г. - 18.01.2016 г.

(2) Първоначалните дейности по поддръжката (регистрация на официален сайт на производителя на устройството, преглед на настройките и нормалното функциониране на устройството, извършване на промени в конфигурацията при необходимост и др.) ще се извършат в срок, гарантиращ зададения период на поддръжка.

(3) Място на изпълнение на договора е гр. София, ул. “Леге” № 4 - сградата на АОП.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


  Чл.3. Цената по този договор е ................................. лв (............................) лева, без ДДС съгласно ценовото предложение.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение в срок до 10 (десет) работни дни след изпълнението на услугата срещу представена фактура /оригинал/ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемо-предавателен протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и определен представител от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.5. Плащането ще се извърши с платежно нареждане по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN сметка: ...........................................

BIC код на банката: .................................

Банка: ........................................................

Град/клон/офис: .......................................

Адрес на банката: ....................................Чл.6. В случай на промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
ІV. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ активира и инсталира лицензите, осигуряващи техническата поддръжка, след подписването на договора и в такъв срок, че регистрацията на официалния сайт на производителя на устройството да гарантира поддръжката за периода, посочен в чл. 2, ал. 1, което се удостоверява с подписан от двете страни приемо-предавателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) След приключване на дейностите по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата информация, изпратена от производителя на устройството – лицензен ключ, срок на поддръжката, данни за достъп и др.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива правото на ползване на услугата от момента на подписването на протокола по ал.1.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява хардуерната поддръжка:

1. според приетите от производителя на устройството (FORTINET) стандарти за хардуерна поддръжка, заложени във FortiCare 24x7 Comprehensive Support for FortiWeb-400B (renewal).

2. непрекъснато (режим 24х7) с възможност за комуникация с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по телефон ..................., електронна поща ............................., чрез интернет приложения за комуникация ................................... и др.

3. при дефектирал хардуер чрез подмяна най-късно до края работния ден, следващ деня на уведомяването за повредата.

4. Всички разходи за отстраняване на хардуерни повреди и подмяна на цялото устройство или дефектирали части от него, както и за транспорт на оборудването до сервизен център на изпълнителя/производителя и обратно са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява софтуерната поддръжка:

1. според приетите от производителя на устройството (FORTINET) стандарти за софтуерна поддръжка, заложени във FortiWeb Security Service for FortiWeb-400B (renewal).

2. чрез съдействие за съответна промяна в настройките на устройството, ако е необходимо, при промяна на защитаваното приложение (Портал за обществени поръчки с имплементиран в него Регистър на обществените поръчки).

3. чрез съдействие за съответна промяна в настройките на устройството, ако такава е необходима, при промяна на конфигурацията на компютърната мрежа, в която е включено устройството.

4. чрез предоставяне на всички данни за достъп до устройството и интернет сайтовете, имащи отношение към техническата поддръжка на устройството на определно от ВЪЛОЖИТЕЛЯ лице.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.10.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи услугата в срока и при условията, договорени между страните.

2. Да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. На рекламация на дефектирал хардуер.

4. Да развали договора едностранно в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществи предмета на договора, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати цената при договорените условия, срокове и начин на плащане.

2. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на договора, както и да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка.Чл.11.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно и качествено изпълнение да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове, условия и начин на плащане.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни поръчката, съгласно договореното и да упражнява всичките си права с оглед защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на договора.

3. Да определи конкретно/и лице/а, които ще организират и реализират техническата поддръжка и ще подпишат приемо-предавателния протокол.

4. Да уведоми с писмено известие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на изпълнението на договора, поради непреодолима сила в срок от три дни от настъпването й.


VI. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.12.(1) При забава на изпълнението на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забавата в размер на 0.5% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на поръчката с повече от 30 (тридесет) календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да развали договора чрез изрично писмено изявление.

(3) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извърши необходимите плащания, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавата в размер на 0.5% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

Чл.13. Изплащането на неустойки не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорения размер на общо основание.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.14. (1) Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок.

(2) Освен в случая на ал. 1, договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на 7-дневно предизвестие при неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договореното, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице.


VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.15.(1) Непреодолима сила е всяка непредвидима изключителна ситуация или събитие, което е извън контрола на страните и не позволява на една от тях да изпълни задълженията си по договора, възникването му не може да се отдаде на грешка или небрежност от тяхна страна (или от страна на техните изпълнители, представители или служители) и не може да се преодолее при полагане на дължимата грижа.

(2) Непреодолима сила не представляват недостатъци в офис оборудването или материалите или закъснения в предоставянето им, трудови спорове, стачки или финансови затруднения.

(3) Без да се засягат разпоредбите на раздел „Прекратяване и разваляне на договора“, страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да уведоми незабавно другата страна за възникването на извънредно обстоятелство, като посочи характера, вероятната продължителност и предвидимите последици от възникването му, както и да предприеме всички необходими мерки за ограничаване до минимум на възможните вредни последици.

Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, ако не са в състояние да ги изпълняват поради възникване на непреодолима сила.

(4) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, страната, която е дала известието по ал. 3, в 3-дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(5) Ако след изтичане на срока по ал. 4, страната, която е дала известието по ал. 3, не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от три дни.

(6) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 5 страната, която е дала известието по ал. 3, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора.
IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.16. Страните по настоящия договор не могат да го променят или допълват, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Чл.17. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му и изпълнението на договорните клаузи по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред съда.

Чл.18. За неуредените в този договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. При непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд
Настоящият договор се сключи в 2 /два/ еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдържа следните документи (приложения), като неразделна част от него:

1. Техническо предложение на Изпълнителя;

2. Ценово предложение на Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
........................................... ................................................

ИВО КАЦАРОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

......................................................ЮЛИЯ ТОДОРОВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОБРАЗЕЦ № 1
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Предоставяме на вашето внимание следното:

 1. …………………………………………………………………………………………………….

/Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен/

 1. Административни сведения:

2.1.Наименование на участника........................................................................................................

  1. Координати

Адрес......................................................................................................................................................

Телефон: ......................................................

Факс: ............................................................

Е-mail: ..........................................................


2.3.Лице, представляващо участника: ..............................................................................................

(трите имена)

.....................................................................................................................................................................(данни по документ за самоличност)

.....................................................................................................................................................................(длъжност)

2.4.Лице за контакти: ...........................................................................................................................(трите имена)

....................................................................................................................................................................(длъжност)

Телефон/факс/ е-mail: .........................................................................................................................


2.5.Обслужваща банка: ......................................................................................................................

(наименование на обслужващата банка)

....................................................................................................................................................................(адрес на банката)

.....................................................................................................................................................................(I B A N сметка, B I C код на банката)

Титуляр на сметката: ...........................................................................................................................


Дата .............................. ПОДПИС: .......................ОБРАЗЕЦ № 2
ОФЕРТА
Настоящата оферта е подадена от .............................................................................................

(наименование на участника)
и подписана от ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ......................................................................................................................

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта, съгласно публична покана по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B“.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичането на …… (……………………….…) дни1, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че:

- сме запознати с указанията и условията в поканата и приложенията към нея по обявената от Вас обществена поръчка, както и с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ги приемаме без възражения; • ще изпълняваме дейностите по предмета на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и всички действащи нормативни документи, относими към тези дейности;

- при предложените от нас условия и цена в настоящата оферта сме включили всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката в описания вид и с изискуемото качество.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим документи от съответните компетентни органи за липсата на посочените в поканата обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липса на обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.Приложения:

1. Техническа оферта;

2. Ценова оферта;

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от ЗОП;

4. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал.4 от ЗОП в случай на приложимост

………………………………………………………………………………………………...


Дата, .............................. ИМЕ, ПОДПИС: ......................................
ОБРАЗЕЦ № 3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ....................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ..............................................................................................................................(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ........................................................................................................................(на длъжност)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с публичната покана и всички документи и образци към нея, удостоверяваме и потвърждаваме, че отговаряме на изискванията и условията, посочени в публичната покана, приемаме ги и сме съгласни с тях.

Приемаме, че първоначалните дейности по поддръжката (регистрация на официален сайт на производителя на устройството, преглед на настройките и нормалното функциониране на устройството, извършване на промени в конфигурацията при необходимост и др.) ще се извършат в срок, гарантиращ зададения период на поддръжка от 19.01.2015 г. до 18.01.2016 г.

Декларираме, че ще бъде осигурена непрекъсната хардуерна поддръжка (режим 24х7) с възможност за комуникация с изпълнителя по различни начини - по телефон, чрез съобщения, изпратени по електронна поща, чрез интернет приложения за комуникация и др.

Подмяната на дефектирал хардуер ще се извършва най-късно до 17:30 часа на работния ден, следващ деня на уведомяване за повредата.

Приемаме всички разходи за отстраняване на хардуерни повреди и подмяна на цялото устройство или дефектирали части от него, както и за транспорт на оборудването до сервизен център и обратно да бъдат за наша сметка.

Декларираме, че ще извършваме софтуерната поддръжка според приетите от производителя на устройството (FORTINET) стандарти, заложени във FortiWeb Security Service.

При промяна на защитаваното приложение (Портал за обществени поръчки с имплементиран в него Регистър на обществените поръчки), ще окажем съдействие за съответна промяна в настройките на устройството, ако такава е необходима.

При промяна на конфигурацията на компютърната мрежа, в която е включено устройството, ще окажем съдействие за съответна промяна в настройките на устройството, ако такава е необходима.

Приемаме да предоставим на отговорното лице от Агенцията по обществени поръчки всички данни за достъп до устройството и интернет сайтовете, имащи отношение към техническата поддръжка на устройството.
Производителят на устройството ще осъществява поддръжка на модела, предмет на настоящата публична покана до ...............................................

Дата, .............................. ИМЕ, ПОДПИС: ......................................ОБРАЗЕЦ № 4
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ...................................................................................................................................................(наименование на участника)
и подписано от ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ........................................................................................................................

(на длъжност)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за услугата по предмета на обществената поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B“.

Предлагаме следната цена за изпълнение на предмета на настоящата поръчка:

……………………..…...................................................................................................................

(изписва се с цифри и с думи) в лева, без ДДС.

Посочената цена е формирана съгласно изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и е в пълно съответствие с действащото българско законодателство.Забележка: Оферти, в които е предложена цена, по-висока от заложената прогнозна стойност, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи, необходими за изпълнение предмета на поръчката съгласно изискванията на Възложителя.

Дата, .............................. ИМЕ, ПОДПИС: ......................................

ОБРАЗЕЦ № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от

Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ................., от ........................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ....................., област ......................, ул.............................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., тел. ........................., факс................., е-mail ................................., в качеството си на .......................................................................................................................................................(длъжност)

на...................................................................................................................................................(наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B“


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:


 1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, респективно съм реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;


 1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност

в неговата организация;

 1. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване

и установяване на конфликт на интереси.

Предоставям /не предоставям (ненужното се зачертава) служебно на Възложителя информация, относно публичните регистри, в които се съдържат обстоятелствата или компетентния орган, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен. При наличие на информация се посочват съответните публични регистри.

.......................................................................................................................................................

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в седемдневен срок от настъпването на съответната промяна.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, .............................. ДЕКЛАРАТОР: ...........................ОБРАЗЕЦ № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ................., от ........................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ....................., област ......................, ул.............................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., тел. ........................., факс................., е-mail ................................., в качеството си на .......................................................................................................................................................(длъжност)

на...................................................................................................................................................(наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet FWB-400B“


Д Е К Л А Р И Р А М, че:
В офертата на представлявания от мен участник ……............................................……. (посочете наименованието на участника) в част: …………....…………………………… (посочва се точно частта от офертата) има конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни информация и същата не следва да се разкрива от възложителя.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, .............................. ДЕКЛАРАТОР: ...........................1 Срокът на валидност на офертата трябва да е не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.


Каталог: fckedit2 -> user -> File
File -> Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (еедоп)
File -> Образец №1 техническо предложение
File -> Образец №1 техническо предложение
File -> Образец №1 техническо предложение
File -> Предоставяне на услуги по техническа поддръжка за Oracle лицензи, използвани в информационните системи на Агенцията по обществени поръчки“
File -> Приложение към публична покана за възлагане на поръчка с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Агенцията по обществени поръчки“ техническа спецификация
File -> Публична покана
File -> Приложения към публична покана: „Лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница