Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица 39. 1 Извършване на изпитвания и измервания от отдел „лабораторни изследвания“, дирекция „ОЗ“Дата19.01.2018
Размер50.64 Kb.
39. ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ И ДЕЙНОСТИ, ПОИСКАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

39.1 ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯ И ИЗМЕРВАНИЯ ОТ ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ“


АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ- „ФРОНТ” ОФИС

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА, ОБСЛУЖВАЩИ ИЗДАВАНЕТО НА АКТА

Дирекция „Обществено здраве”, отдел "Лабораторни изследвания-ОКА ”,

Лице за контакт: – главен специалист


телефон: 058/655503
адрес: гр. Добрич, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 57
e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg,

приемно време: 8.30 до 17 ч.Дирекция „Обществено здраве”, отдел "Лабораторни изследвания-ОКА ”,

лице за контакт: -началник отдел „ЛИ”

телефон:058/655530

адрес: гр. Добрич, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 57

e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg, приемно време: всеки работен ден

8:30 – 12:00 ч. и от 12:30 – 17:00 ч.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Закона за здравето - чл. 10а

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държания здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето - чл. 29 г.
СРОК:

До 10 дни от датата на постъпване на заявлениетоДОКУМЕНТИ:

Заявление по образец.


ПРОЦЕДУРА:
Приемането на проби/образци от храни, води, козметични продукти, биоциди и детергенти, отривки/ смивове от контактни повърхности от предмети, прибори и оборудване на работна среда се извършва в приемния сектор срещу представяне на попълнено заявление от клиента - по образец.

Приетите проби/образци се вписват във входящо – изходящ журнал и се насочват за извършване на контрол към съответните звена.

При контрола на фактори на средата, клиентът подава заявление до началника на отдела/ ръководител на ОКА по образец, което се завежда във входящо - изходящ журнал.

Началникът на отдела/ ръководителят на ОКА съвместно с екпертите, отговарящи за контрола на факторите на средата и клиентът съгласуват деня/дните, в които ще се извърши контрола.

Клиентът получава резултатите от извършените контролни дейности (сертификат и/или протокол) от служителя в приемния сектор срещу подпис и представен документ за заплатена такса.


ТАКСА:

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, в зависимост от заявените анализи.Сумата се заплаща на ПОС устройство в деловодството на РЗИ-Добрич или по банков път, като се представи копие от платежното нареждане. Банковата сметка на РЗИ-Добрич е BG07UBBS80023110739110 BIC:UBBS BGSF ,ОББ-КЛОН ДОБРИЧ

39.2 ИЗВЪРШВАНЕ НА медикодиагностични изследвания ОТ ОТДЕЛ “МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, ДИРЕКЦИЯ “НЗБ”


Административно обслужване – “фронт” офис

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА, ОБСЛУЖВАЩИ ИЗДАВАНЕТО НА АКТА

Дирекция "Надзор над заразните болести”, отдел“Медицински изследвания”

Лице за контакт: младши експерт

телефон: 058/655 534
адрес: гр. Добрич, ул.Св.св.Кирил и Методий №57,

биологичните материали за паразитологични, микробиологични и серологични изследвания се приемат в приемeн сектор на отдела ет.3 каб.314


e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg,

приемно време: всеки работен ден

8:30 – 17:00 ч.


Дирекция "Надзор над заразните болести ”, отдел “Медицински изследвания”

Лице за контакт:Началник отдел „МИ“


телефон: 058/655 534
адрес: гр. Добрич, ул.Св.св.Кирил и Методий №57,
лаборатория “Микробиологични изследвания”

телефон: 058/655 535

лаборатория „Серологични изследвания”

телефон: 058/655 535

лаборатория “Медицинска паразитология”

телефон: 058/655 536

e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg,

приемно време: всеки работен ден

8:30 – 17:00 ч.
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

1. Закон за здравето

2. Утвърдени медицински стандарти по „Микробиология” и „Паразитология”
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Цел:

Да се укаже реда и условията за извършване на микробиологични, паразитологични и серологични изследвания.


Предмет:

Издаване на документ за проведеното изследване със съответния резултат.


Компетентен орган:

РЗИ-ДобричЗаявител:

Физически и юридически лица


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление по образец

  2. Документ за платена такса


СРОК:

  • За микробиологични и серологични изследвания до 7 дни от постъпване на пробата за изследване.

  • За паразитологични изследвания до 3 работни дни от датата на подаване на заявлението

ПРОЦЕДУРА:

Потребителите на услуги подават заявление по образец и материалите за изследване в приемния сектор на отдел „МИ” на дирекция „НЗБ” на младши експерт, който:  • Регистрира пробата, като отразява трите имена, ЕГН, адрес, вид на исканото изследване

  • Проверява пробите дали отговарят на стандарта за исканото изследване

  • Попълва бланка до касата с данни за вида на изследването и код на дължимата държавна такса

Биологичните материали за изследване се внасят в съответните лаборатории:

В лаборатория “Серологични изследвания” се извършват изследвания за СПИН, хепатит Б и С, сифилис, хламидии, антистрептолизинов титър, Валер роз, серологично изследване за инфекциозна мононуклеоза, листериоза, бруцелоза.

В лаборатория “Микробиологични изследвания” се извършват изследвания на фекална маса и ректален секрет, урина, материали от генитална система, ранев материал, гърлени и назофарингеални секрети, храчки и проби околна среда.

В лаборатория “Медицинска паразитология” се извършват изследвания за чревни и урогенитални паразити и тестове за токсоплазмоза, ехинококоза, трихинелоза и малария.

В отдела се извършват микробиологични и паразитологични изследвания, необходими за постъпване на деца в детски заведения и за заверка на лични здравни книжки.

Резултатите от извършените изследвания в лабораториите на отдел „МИ” се получават от приемния сектор.


Забележка: В случай, че се налага извършване на допълнителни микробиологични изследвания в следствие на доказан положителен резултат и изразено предварително писмено съгласие от заявителя, допълнителната такса се заплаща при получаване на резултата.

ТАКСИ:

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето приета с ПМС № 242/08.10.2007г. (Обн., ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г.)


Сумата се заплаща на ПОС устройство в деловодството на РЗИ-Добрич или по банков път, като се представи копие от платежното нареждане. Банковата сметка на РЗИ-Добрич е BG07UBBS80023110739110 BIC:UBBS BGSF ,ОББ-КЛОН ДОБРИЧ


ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ:

    • Заявление по образецПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница